Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebiatów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-01
 • ZamawiającyGMINA TRZEBIATÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00190689
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZEBIATÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Trzebiatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzebiatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913872984

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzebiatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.trzebiatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a32bf3c-cbd5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013732/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 "Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wlewo, Gmina Trzebiatów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania (Platforma):
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2. 1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6) Dokumenty oferty oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, przekazywane w postępowaniu, należy przekazać w formatach plików określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), lub innych dopuszczonych przez zamawiającego.
7) Z uwzględnieniem powyższego, zamawiający zaleca formaty danych, w jakich wykonawca w szczególności może złożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: .pdf, .jpg (.jpeg), .doc, .docx, lub .xls, ze szczególnym wskazaniem na .PDF.
3. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące korespondencji, z uwagi na limit znaków, zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający szczegółowo określił w załączniku nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo dz. nr 25/2, obręb Wlewo oraz dz. nr 343 obręb Kłodkowo., gm. Trzebiatów. Łączna długość odcinków drogi objętej inwestycją wynosi 919,15 m.

2. Od km 0+000 do km 0+708 (odcinek A-B) przebudowa polegać będzie na wykonaniu lokalnych poszerzeń jezdni do szerokości całkowitej 4,5m, budowa mijanek długości 20m i szerokości 1,0 m usytuowanych bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Istniejąca nawierzchnia jezdni podlegać będzie remontowi w zakresie wykonania frezowania profilacyjnego i ułożeniu warstwy wyrównawczej z AC16W średnio 5cm, na której zostanie wykonana warstwa ścieralna z AC11s gr. 4 cm. Zakres zadania obejmuje również ścinkę zawyżonych poboczy gruntowych i wykonanie poboczy z kruszywa szerokości 0,75 m oraz renowacja istniejących rowów przydrożnych.

3. Odcinek drugi od km 0+708 do km 0+919,15 (odcinek B-C) polegać będzie na rozbiórce istniejącej drogi gminnej zmiennej szerokości od 3,2 do 4,2m i wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+708 do km 0+758,55 o szerokości 4,2 m i od km 0+758,6 projektuje się przejście z szerokości 4,2 m na 5,0 m do końca opracowania (km 0+919,15). Odcinek ten również zostanie wykonany w technologii warstw bitumicznych z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego AC11s.

4. Na odcinku od km 0+758,55 do km 0+919,15 jezdnia została ograniczona opornikiem betonowym wtopionym. W obrębie istniejącej świetlicy po prawe stronie drogi zaprojektowano parking na 9 miejsc postojowych, ograniczony ciągami pieszymi prowadzącymi do świetlicy jak i projektowanej zatoki autobusowej po stronie lewej.

5. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 189 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyskała najwięcej punktów, w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 800 000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane podobne do objętej przedmiotem zamówienia, tj. obejmujące w swym zakresie: budowę, rozbudowę, remont lub przebudowę ścieżki pieszej, rowerowej, pieszo-rowerowej, placu, ulicy lub drogi - o twardej nawierzchni z kostki kamiennej, kostki betonowej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bruku, lub mieszanek mineralno-asfaltowych - o powierzchni co najmniej 1.000,00 m2 – każda z tych robót.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którą skieruje do wykonywania zamówienia.
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W oparciu o art. 273 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Jednocześnie, zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu WRAZ Z OFERTĄ:
a) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
UWAGA! Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej traktuje się jak wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. Wzór zobowiązania wraz ze wstępnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

B. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, ZŁOŻY W WYZNACZONYM TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI OD DNIA WEZWANIA, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania:
1) spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:
1) formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w następującym zakresie:
- spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego,
- wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, a także art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.).
W związku z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa każdy z wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto, w związku z art. 125 ust. 5 oraz art. 119 ustawy Pzp, wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedkłada zamawiającemu wraz z ofertą również oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu [odpowiednio:] wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca, lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile [odpowiednio:] wykonawca, lub podmiotu udostępniający zasoby wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, gdy w imieniu [odpowiednio:] wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub informacja z KRS, CEiDG, lub innego właściwego rejestru.
6) podmiotowe środki dowodowe, jakie należy złożyć wraz z ofertą, wymienione w rozdziale 5.7 lit. A niniejszego ogłoszenia.

2. Wykonawca, w celu podpisania umowy, przedkłada zamawiającemu:
1) harmonogram rzeczowo – finansowy, wykonany w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
2) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przedkłada wraz z ofertą:
1. Oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
2. Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

B. W celu podpisania umowy, wykonawca przedkłada zamawiającemu również kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy pzp, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na modyfikacji dokumentacji projektowej, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu zamawiającego lub wykonawcy.
2. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, z przyczyn niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego;
2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania;
3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej;
4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji (...);
5) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska lub odkrycia archeologiczne, spory graniczne, brak możliwości zakupu w hurtowniach, sklepach itp. materiałów budowlanych, lub urządzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji);
6) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji;
7) wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, (...).
8) jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa lub wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny i okoliczności te będą miały wpływ na termin realizacji umowy;
9) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.
3. W przypadkach określonych w ust. 2, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony o liczbę dni nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy, lub inny uzasadniony czas.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie i okolicznościach:
1) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót zamiennych niewykraczających poza ogólny charakter przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian technologii wykonania, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, uzyskania lepszej trwałości wykonanych robót, poprawę funkcjonalności, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa;
2) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ani w przedmiarze robót, a wynikających ze zmiany rzędnej niwelety zaprojektowanej nawierzchni drogi, jak np. przełożenie sieci wodociągowej, regulacja zaworów wodociągowych, wymiana studni niedających się wyregulować do zaprojektowanego poziomu, wymiana lub regulacja włazów, przełożenie lub wymiana krawężników, korekta spadku zejść dla pieszych itp.
- z uwzględnieniem postanowień umowy w § 22.
5. Zmiana personelu wykonawcy (...);
6. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Z uwagi na limit znaków, szczegóły zawiera dokumentacja zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:25

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings >>> sekcja: "Formularz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy - Koszalin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje ekipy lub pracowników murarzy, cieśli zbrojarzy Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Termin prac do ustalenia. Praca na terenie Koszalina i Kołobrzegu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI