Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-19
 • ZamawiającyPOWIAT RZESZOWSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00292185
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RZESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.rzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0c08034-13d9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292185

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066689/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie prac poscaleniowych we wsi Nowy Borek - część I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.
1.1. Oferty, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz
pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formatach
danych danych ,docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .xlsx, .XAdES, PAdES, .zip, .7Z. i opatruje się
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 1.1. przekazywane w
postępowaniu sporządzane są w postaci elektronicznej w formatach danych .ods, .odt, .html, .docx,
.doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ofertę (z załącznikami) należy złożyć korzystając z:
1) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
6. Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie w jakim jest to
bezwzględnie wymagane tzn. złożenie oferty.
W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej -
adres e-mail : przetargi@zdp.rzeszow.pl
Zaleca się aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem
podpisu elektronicznego zapisane były w formacie PDF.
7. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający dopuszcza
następujące formaty przesyłanych danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959
Rzeszów
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 178671456,
adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00224904 z dnia 2022-06-27
2022-06-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych
w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- Część II” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 - 2 zadania prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.2019, poz. 2019 ze zm.).
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej „ustawą Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
- prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego oraz nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-6-DZ-373/PROW/7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na urządzeniu dróg poscaleniowych oraz na rekultywacji gruntów w miejscowości Nowy Borek, gmina Błażowa.
Zakres prac obejmuje:
 prace przygotowawcze takie jak: geodezyjne wytyczenie w terenie, karczowanie krzewów i zagajników, koszenie traw i samosiewów;
 likwidacja wysokich miedz, nawiezienie ziemi, wykonanie zjazdów;
 wykonanie przepustów wraz z obudowami wlotów/wylotów;
 wykonanie gruntowych dróg poscaleniowych wzmocnionych kruszywem łamanych szerokości
2,5 ÷ 3,0 m o łącznej długości ok. 5,96 km na działkach ewidencyjnych nr: 63, 94, 227, 234, 246, 253, 256, 406, 589, 1223, 1230, 1271/2, 1903, 2576, 2653, 2725, 2801/1, 2806;
 wykonanie dróg gruntowych szerokości 2,5 ÷ 3,0 m przez plantowanie i zagęszczanie podłoża o łącznej długości ok. 12,0 km na działkach ewidencyjnych nr: 16, 30, 66, 71, 181, 188, 200, 262, 307, 539, 647, 656, 663, 689, 906, 913, 1057, 1071, 1093, 1140, 1213, 1245, 1249, 1294, 1313, 1318, 1454, 1573, 1681, 1847, 2095, 2205, 2264, 2350, 2360/2, 2381, 2382, 2499, 2516, 2521, 2543, 2593, 2645, 2648, 2732, 2858, 2895/2.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących dokumenty zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112330-7 - Rekultywacja terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na urządzeniu dróg poscaleniowych w miejscowości Nowy Borek, gmina Błażowa.
Zakres prac obejmuje:
 prace przygotowawcze takie jak: geodezyjne wytyczenie w terenie, karczowanie krzewów i zagajników, koszenie traw i samosiewów;
 wykonanie przepustów wraz z obudowami wlotów/wylotów;
 wykonanie jezdni nieutwardzonych dróg poscaleniowych o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości 2,5 ÷ 3,0 m i podbudowie z doziarnionego gruntu stabilizowanego cementem
o łącznej długości ok. 8,1 km na działkach ewidencyjnych nr: 30, 66, 227, 332, 439, 656, 700, 920, 976, 1197, 1370, 1488/3, 1847, 2062, 2195, 2732, 2837.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących dokumenty zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112330-7 - Rekultywacja terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że:
1.
dysponuje jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
2. nie podlega wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia wskazanych art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086).
1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1.1 powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 1.2. stosuje się.
1.4. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosunku do tych podmiotów Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw
wykluczenia z postępowania określone w ust. 1 pkt 1. Przepisy ust. 1.1. – 1.3. stosuje się odpowiednio

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
1. na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 5.4
a) Oświadczenie zawierające imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót - 1 osoba,
b) informację o podstawie dysponowania tą osobą,
c) rodzaj uprawnień posiadanych przez wskazanego Kierownika Robót.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125.1) Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby.
2) Kosztorys ofertowy
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Odpis z KRS/CEIDG lub inny właściwy rejestr, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu Udostępniającego Zasoby.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby w
przypadku reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu
Udostępniającego Zasoby przez pełnomocnika.
6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia ( w tym Spółki cywilne) – załącznik Nr 2 do oferty.
7) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości:

Na zadanie nr 1: 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100,

Na zadanie nr 2: 30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający
będzie porozumiewał się za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie, o którym mowa w
ust. 2.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym Spółki cywilne) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy,
dołączają do oferty oświadczenie, wskazujące które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1.1. sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, zwanej dalej dokumentacją, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
1.2. zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy - Rozdział 4 SWZ w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku,
2) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §10 umowy,
1.3. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1) zwiększenia zakresu robót - termin będzie wydłużony o ilość dni wynikającą ze wzoru:
T= Z x D
gdzie:
T - ilość dni o które zostanie wydłużony termin wykonania określony w umowie podstawowej,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00224904 z dnia 2022-06-27
2022-06-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Z - procent zwiększenia wartości zamówienia w stosunku do wartości określonej w umowie,
D – ilość dni na realizację zamówienia określona w umowie podstawowej.
Ilość dni T będzie zaokrąglana do 1 dnia w górę.
Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zwiększonego zakresu robót.
2) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały
wstrzymane,
3) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły
wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub
świadczenia jednej lub obu stron;
5) zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich
powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy - Rozdział 4 SWZ.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą
zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz.
834) zwana dalej „ustawą sankcyjną”. a mianowicie:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”
3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 zwanej dalej „ustawy sankcyjnej”.
Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
6. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca
zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających
z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 10% udziału pojazdów elektrycznych lub
napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji wod-kan - Krosno
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie instalacji wod-kan budynek jednorodzinny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI