Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczytniki
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Szczytniki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-08
 • Numer ogłoszenia606931-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 606931-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Szczytniki: Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczytniki, krajowy numer identyfikacyjny 25085502100000, ul. Szczytniki  139 , 62-865  Szczytniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 625 001, e-mail sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl, faks 627 625 274.
Adres strony internetowej (URL): www.szczytniki.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szczytniki.ug.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, pokój nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów)
Numer referencyjny: IOŚ.271.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów) Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowę drogi gminnej nr 675703P na odcinku Grab – Marchwacz: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym; zabezpieczenie znaków geodezyjnych; b) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, w tym: cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów; usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni; mechaniczne ścinanie drzew średnicy 36-55 cm; wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 10 km; mechaniczne karczowanie pni – średnica drzew 66-80 cm (wykopanie pni i korzeni koparką); ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi; c) roboty rozbiórkowe, w tym: roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm; roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km; d) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład.; ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku; oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; e) regulacja pionowa urządzeń, w tym: regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych; f) remont przepustów drogowych, w tym: remont przepustów rurowych pod drogą – ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi; remont przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30cm; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm; g) remont odwodnienia drogi, w tym przebudowa rurociągów – na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypki 30cm z rur PCV o jednolitej strukturze sr. 315 mm, SN8 o połączeniach kielichowych, wykop wąskoprzestrzenny umocniony, zasypywanie wykopów z pełną wymiana gruntu, zagęszczeniem i odwodnieniem wykopów; wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych B45 (C35/45) fi 1000 mm, bez murowania podstawy studni z kinetą 2/3 wysokości kanału i włazem zamykanym D 400 kN fi 640mm, pokrywy nastudzienne; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm; h) poszerzenie jezdni + skrzyżowania, w tym: koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t; i) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym: skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dl aKR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t; j) krawężniki i obrzeża, w tym: krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z ławą betonową C8/10; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; k) perony autobusowe, w tym: koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem (70 % powierzchni); chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem (30 % powierzchni); l) roboty wykończeniowe, w tym: formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi; formowanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa łamanego; plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią; ł) oznakowanie poziome, pionowe, w tym: oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie, przejścia dla pieszych, malowane mechanicznie; oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie; pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2; słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu; m) bariery ochronne, w tym: poręcze ochronne typ U12a; n) inwentaryzacja powykonawcza. 2.2. Przebudowę drogi gminnej nr 675535P Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym; zabezpieczenie znaków geodezyjnych; b) cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów, w tym: cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów; usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni; mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm; wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 10 km; mechaniczne karczowanie pni – średnica drzew 66-80 cm (wykopanie pni i korzeni koparką); ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi; c) roboty rozbiórkowe, w tym: roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm; roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km; rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej śr. gr. 4 cm; mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm; wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym; d) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład.; ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku; oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu; e) remont przepustów drogowych, w tym: remonty przepustów rurowych pod drogą – ławy betonowe, wraz z robotami ziemnymi; remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm; remonty przepustów rurowych z rur PVC (nośność min. 40 t) o średnicy 40 cm; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm; remont ścianek czołowych monolitycznych zbrojonych z betonu C30/35 dl aprzepustu z rur o średnicy 40 cm; f) remont mostu drogowego, w tym: przełożenie kostki z trylinki przy przyczółkach mostu; czyszczenie barier stalowych na moście oraz zabezpieczenie przed korozją; malowanie pędzlem poręczy barier stalowych na moście; g) poszerzenie jezdni + skrzyżowania, w tym: koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału; mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładow. 5-10 t; h) ścieżka rowerowa, w tym: koryta o głęb. 35 cm wykonywane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; i) jezdnia o nawierzchni asfaltowej, w tym: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ((70m x5,5 m x 2 (przy dojeździe do torów) + (50m x 5,5m x 2 (przy moście)); skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t; skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dl aKR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.; j) krawężniki i obrzeża, w tym: krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piaskowej wraz z ława betonową C8/10; oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie z bet. C8/10 – obramowanie wyniesionego przejścia dla pieszych; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; k) perony autobusowe, w tym: koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników o głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem (70% powierzchni); chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem (30 % powierzchni); l) wyniesione przejście dla pieszych, w tym: podbudowa betonowa C 16/20 zagęszczana ręcznie o grubości 5-15 cm; nawierzchnia z kostki kolorowej brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ł) roboty wykończeniowe, w tym: formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi; formowanie poboczy gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5; plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią; m) oznakowanie poziome, pionowe, w tym: oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukową odblaskową, linie, przejścia dla pieszych, malowanie mechanicznie; oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie krawędziowe jezdni malowane mechanicznie wraz z wstawieniem 30 szt. PEO na długości 900m; znaki pulsujące ostrzegawcze, montaż zestawu zasilania solarnego (z pojedynczym panelem słonecznym) dla znaków aktywnych przejściach dla pieszych; pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2; słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu; n) bariery ochronne, w tym: bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a + zakończenie barier; poręcze ochronne typ U12a; o) inwentaryzacja powykonawcza. 2.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi ustawowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : - dokumentacjach projektowych, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - projektach organizacji ruchu, - przedmiarach robót. Uwaga: dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowych, STWIORB i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać dokumentację powykonawczą (1 egz.). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów) – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót. 5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. 5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamó wienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto. b) dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia : 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zamawiający w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ – załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 40,00
długość okresu gwarancji 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 w przypadku : a) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny usług – wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. 4. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację zamówienia, b) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową, c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, d) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 5. Na okoliczności wymienione w ust. 2 Wykonawca może się powołać jedynie w przypadku, gdy został one udokumentowane oraz potwierdzone przez Kierownika Budowy lub w przypadku braku takiej możliwości gdy o ich zaistnieniu Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformował Zamawiającego. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 4, pod warunkiem o którym mowa w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję glazurników - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania03-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pojedynczych glazurników. Inwestycje to budynki mieszkalne, wielorodzinne. Możliwość podjęcia pracy od zaraz w Poznaniu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI