Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – PIB 7/ZP/2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkierniewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-29
 • ZamawiającyInstytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00209230
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – PIB 7/ZP/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101023342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@inhort.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://inhort.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – PIB 7/ZP/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3435b97-cf0d-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889818

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postepowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy: platformazakupowa.pl firmy Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława
Krzywoustego 3, 61-144 Poznań (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/instytut_ogrodnictwa/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip. .7Z.
5. Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość
pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy: e-mail: iod@inhort.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Agroinżynierii w trybie zaprojektuj i wybuduj dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób:
2.1. Etap I – nadzór nad realizacją prac projektowych. Etap ten obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń
i rozpoczęcia robót budowlanych.
2.2. Etap II – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń.
2.3. Etap III – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z umowy z Wykonawcą Inwestycji w tym do dnia usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi obejmujący Inwestycję wyniesie 84 miesiące po zakończeniu inwestycji.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1a – Program funkcjonalno- użytkowy inwestycji.
Załącznik nr 1b –Przykładowy rzut parteru
Załącznik nr 1c – Szkic sytuacyjny
4. Miejsce realizacji usługi: na terenie należącym do Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Pomologicznej 18, 96-100 Skierniewice.
5. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30.11.2025 r. przy czym data ta ma charakter orientacyjny i w toku realizacji Robót budowlanych może ulec zmianie, a tym samym zmianie może ulec termin realizacji przedmiotowej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
1.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla co najmniej (1) jednej zakończonej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji o wartości inwestycji co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów 00/100) polegającej na:
- budowie hali o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m2, o konstrukcji żelbetowej szkieletowej prefabrykowanej lub o konstrukcji żelbetowej monolitycznej,
lub
- budowie innego budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m2, o konstrukcji żelbetowej szkieletowej prefabrykowanej lub o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
2.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem osób, w skład którego wejdzie;
1) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
b) doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi minimum (1) jedną zakończoną inwestycje o wartości inwestycji co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzy miliony 00/100), polegającą na budowie hali o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3 o konstrukcji żelbetowej szkieletowej prefabrykowanej lub o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, lub na budowie innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3, o konstrukcji żelbetowej szkieletowej prefabrykowanej lub o konstrukcji żelbetowej monolitycznej,
c) biegłą znajomością języka polskiego,

2) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi minimum (1) jedną zakończoną inwestycję o wartości inwestycji co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzy miliony 00/100), polegającą na budowie hali lub innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3, lub inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie systemów zaopatrzenia w wodę z branży instalacyjnej wod-kan lub w zakresie budowy sieci c.o.,
c) biegłą znajomością języka polskiego,

3) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych,
b) doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi minimum (1) jedną inwestycję o wartości inwestycji co najmniej 3 000 000 PLN brutto (słownie złotych: trzy miliony 00/100), polegającą na budowie hali lub innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3,
c) biegłą znajomością języka polskiego,

4) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
b) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w specjalności konstrukcyjno- budowlanej obejmującej minimum (1) jedną wykonaną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie hali lub innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3 o konstrukcji żelbetowej szkieletowej prefabrykowanej lub o konstrukcji żelbetowej monolitycznej;
c) biegłą znajomością języka polskiego,

5) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującej minimum (1) jedną wykonaną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie hali lub innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3, lub inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie systemów zaopatrzenia w wodę z branży instalacyjnej wod-kan lub w zakresie budowy sieci c.o.,;
c) biegłą znajomością języka polskiego,

6) co najmniej jedna osoba posiadająca:
a) uprawnienia budowlane - do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych
b) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych obejmującej minimum (1) jedną wykonaną dokumentację dla inwestycji polegającej na budowie hali lub innego budynku kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 1100 m3;
c) biegłą znajomością języka polskiego,

UWAGI:
- w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334)
- Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń - w zakresie wskazanym w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 powyżej, poprzez łączenie dwóch lub więcej funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 4a do SWZ stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2. Dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a.
Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.
UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady określone w lit. b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ przesłanego Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia oświadczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

2) wykazu usług, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1. pkt 1.1 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dowody należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykaz usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich - uprawnień i doświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2. 1 SWZ, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Wykaz osób należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889818

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę , wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1497).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarskiej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarskiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI