Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-10
 • Numer ogłoszenia545879-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 545879-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.: Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 28032088000000, ul. S. Czarnieckiego   28 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 644 12 44, , e-mail m.bawolska@zuokrudno.pl, , faks 89 648 41 82.
Adres strony internetowej (URL): www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zuokrudno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zuokrudno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Czarnieckiego 28, II piętro ,14-100 Ostróda , sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji oraz montaż zabezpieczenia instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP) w budynkach zakładu Zamawiającego w Rudnie 17, 14-100 Ostróda (hala segregacji odpadów, portiernia, kontenerowa stacja sprężarek, budynek administracyjno- socjalny) wraz z uruchomieniem SSP
Numer referencyjny: DZP1/zp/7/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji instalacji sygnalizacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynków: hala segregacji wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym , kontenerowa stacja sprężarek oraz budynek portierni (pomieszczenie służby ochrony)Szczegółowy opz stanowi Załącznik nr 1

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79930000-2
71317100-4
71317100-4
45310000-3
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia, warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 5 000 000,00 ( 5 milionów zł) Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres Realizacji Zamówienia, w okresie gwarancji do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt, prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem Realizację Zamówienia oraz realizację obowiązków gwarancyjnych (dalej polisa ubezpieczenia OC). Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia OC: A. umowa ubezpieczenia OC swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za działanie lub zaniechanie związane z realizacją Zamówienia, B. okres ubezpieczenia wynikający z polisy ubezpieczenia będzie obejmował okres wykonywania obowiązków Wykonawcy w ramach Realizacji Zamówienia, w tym również w okresie gwarancyjnym, C. suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia; D. ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców, jeśli Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej. E. dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na rozsądnym rynkowo poziomie, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego sfinansowania przez Wykonawcę niezaspokojonej przez ubezpieczyciela kwoty roszczenia. F. ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować w szczególności: a) pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa, b) pokrycie szkód powstałych w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia środowiska, c) pokrycie szkód powstałych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, d) pokrycie szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), e) pokrycie szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, modernizacji, odbudowy, obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac, 1. Konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego warunków polisy OC. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca zawrze polisę ubezpieczenia OC na okres ubezpieczenia krótszy niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej polisy ubezpieczenia OC na warunkach odpowiadających co najmniej wymogom określonym w niniejszym paragrafie co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia wygasającej polisy ubezpieczenia OC. Żadna z kolejnych wymaganych polis ubezpieczenia OC nie może w szczególności zawierać jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia przedmiotowego związanego z Realizacją Zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 (trzy) zamówienia w zakres których wchodziło zaprojektowanie oraz organizacja lub współorganizacja dostaw, wykonanie i uruchomienie instalacji/systemu p.poż. w obiekcie sortowni odpadów komunalnych oparte o zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego która będzie pełnić funkcję projektanta posiadającą doświadczenie w zaprojektowaniu 3 (trzech) instalacji/systemu p.poż. w obiektach sortowni odpadów komunalnych opartych o zasysający system detekcji dymu z automatycznym systemem czyszczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ). 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) w sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej 5 000 000,00 ( 5 milionów zł) 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonanie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 3) b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XV. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej Ogłoszeniu. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr: Bank Millenium Nr konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559 z dopiskiem ,,Wadium na Opracowanie koncepcji instalacji sygnalizacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynków: hala segregacji wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym , kontenerowa stacja sprężarek oraz budynek portierni (pomieszczenie służby ochrony)– znak sprawy: DZP1/zp/7/2019 .Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie należy złożyć w siedzibie zamawiającego łącznie z ofertą (w odrębnej kopercie) lub oddzielnie, ale w takim przypadku wykonawca musi wyraźnie oznaczyć przesyłkę umieszczając na niej dopisek ,,Wadium - ,,Wadium na Opracowanie koncepcji instalacji sygnalizacji systemu sygnalizacji pożaru dla budynków: hala segregacji wraz z przylegającym budynkiem administracyjnym , kontenerowa stacja sprężarek oraz budynek portierni (pomieszczenie służby ochrony)– znak sprawy: DZP1/zp/7/2019.Negatywne konsekwencje wynikające z nieprawidłowego oznaczenia wnoszonego wadium obciążą wykonawcę. 6. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy złożyć w oryginale. 8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. 9. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6, w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili złożenia ich u zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca wadium: 1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy, 3) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% sumy wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez cały okres na który umowa zostanie zawarta – kwota brutto . 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach; 1) Pieniądzu wpłaconym na wskazane konto: 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) Gwarancjach bankowych 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 5) Poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazane konto przez Zamawiającego . 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca winien wnieść przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę postawienie ściany - Giżycko
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę postawienie ściany rozdzielającej mieszkania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI