Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” (ozn. PZD 261.20.2022.IKP)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoManowo
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-07
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00223474
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” (ozn. PZD 261.20.2022.IKP)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3407-276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi zgodnie z ustawa o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” (ozn. PZD 261.20.2022.IKP)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36a2986b-f3ad-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008234/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin, Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej pzd@powiat.koszalin.pl Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin , platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został wskazany w rozdziale 40 SWZ prowadzonego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Został wskazany w rozdziale 40 SWZ prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD 261.20.2022.IKP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka”
2. Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.
Lokalizacja:
Droga powiatowa nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka.
Odcinek o długości ok. 250mb strona lewa od skrzyżowania z drogą DW 206.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
4. Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale 26 SWZ prowadzonego postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek 1: Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację techniczną (projekt) ) budowy lub przebudowy: ciągu pieszo – rowerowego lub ciągu pieszo – jezdnego lub ciągu pieszego (chodnika) lub ścieżki rowerowej o wartości każdego zamówienia minimum 10.000,00 zł brutto.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ.
b) Warunek 2: Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, osobami posiadającymi uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 3 do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców:
1) W odniesieniu do Warunku nr 1 i Warunku nr 2 dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (sporządzone na/wg załącznika nr 6 do niniejszej SWZ), z którego wynika, które, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3) Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnym co do treści ze wzorem zawartym na/ wg załącznika nr 2 do SWZ;
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego sporządzone na/ wg załącznika nr 3 do SWZ;
2) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania , żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - na/ wg załącznika nr 4 do SWZ - jeżeli dotyczy
5) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia na/ wg załącznika nr 6 do SWZ - jeżeli dotyczy
3. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp muszą być złożone w oryginale.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa w niniejszym postępowaniu wraz z ofertą takie same dokumenty/oświadczenia jak
Wykonawca polski (oświadczenia/dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są stosownie do treści art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustanowienie pełnomocnika musi być potwierdzone stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników
spółki cywilnej) podpisanym przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika umocowanie pełnomocnika do reprezentowania tych Wykonawców w prowadzonym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Ofertę składaną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisują wszyscy Wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik, który został umocowany do ich reprezentowania. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników spółki cywilnej), z którego wynika umocowanie do samodzielnej reprezentacji.
c) Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
d) Wypełniając formularz ofertowy w miejscu do podania danych Wykonawcy należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.
e) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
f) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi złożyć odrębnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem 21 pkt. 2 ppkt. 1 niniejszej SWZ).
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z którego wynika które usługi wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na/ wg załącznika nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 13 projektu umowy oraz w zakresie uregulowanym w art.455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport i posadzenie drzewa, Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania06-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ze Szkółki Roślin SMĘTOWICE ponad 4-metrowej sadzonki platana klonolistnego i posadzenie go w ogrodzie przy w Świnoujściu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI