Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2020-02-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-12
 • Numer ogłoszenia511681-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 511681-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 17511575001220, ul. ul. Legionów  20 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 534 071, e-mail sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl, faks 017 8623915, 8537395.
Adres strony internetowej (URL): www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gddkia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej
Adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Legionów 20

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz technicznych jednoznacznie określających przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich (cześć 1: MD-1, część 2: WD-1 i część 3: WD-2) zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza, w skład których dla każdego w/w obiektu wchodzi, wykonanie przeglądu uszkodzeń in situ na obiektach, wykonanie analizy obliczeniowej w celu określenia sił przypadających na podpory, fundamenty i podłoże wraz z analizą poprawności zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonanie badań materiałów zastosowanych do wykonania nasypów drogowych, stożków nasypów przy podporach i zasypek przyczółków oraz badanie podłoża w obrębie podpór i na dojazdach, opracowanie zaleceń i wniosków dotyczących toku dalszego postępowania. Dodatkowo w ramach opracowania dla każdego obiektu (dla wszystkich części) należy przygotować koncepcję techniczną oraz projekt wykonawczy naprawy powstałych uszkodzeń wraz z materiałami do wniosku umożliwiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym podstawowe dane techniczne obiektów wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  17   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
17

II.9) Informacje dodatkowe: Proponowany termin realizacji zamówienia dla każdej części około 17 m-cy od daty podpisania umowy, w tym: 1) Wykonanie kompletnego opracowania: 5 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: a) ekspertyza techniczna - 4 miesiące od daty podpisania umowy; b) koncepcja naprawy – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy; c) projekt wykonawczy naprawy – 5 miesięcy od daty podpisania umowy; d) materiały do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 2) przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (np. napraw, remontu, itd.), aż do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych, których konieczność wykonania wynikałaby z przedstawionych opracowań dla konkretnych obiektów lub w przypadku gdy zalecenia z opracowanych ekspertyz dotyczyć będą obiektów dla których Zamawiający posiada gwarancję Zabezpieczenia z tytułu wad i rękojmi i wezwie wykonawcę robót budowlanych na podstawie opracowania do usunięcia wad lub usterek – około 12 miesięcy od daty (data protokołu końcowego odbioru opracowań) przekazania kompletnych opracowań, o których w pkt. 1).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy: - dla części od nr 1 do nr 3 Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w ciągu ostatnich 5 lat w wykonaniu (zakończeniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: • dwóch zadań polegających na wykonaniu ekspertyzy będącej oceną stanu technicznego elementów konstrukcyjnych mostu stałego/wiaduktu/estakady wraz z dojazdami, o długości całkowitej co najmniej 45m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu i minimum 30m rozpiętości przęsła, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. GP. Wyjaśnienia: - poprzez element konstrukcyjny mostu stałego/wiaduktu/estakady rozumie się: płytę pomostu, dźwigary, podpory (filar, przyczółek z płytą przejściową) oraz fundamenty. - poprzez „wykonanie” ekspertyzy rozumie się opracowanie będące oceną stanu technicznego elementów konstrukcyjnych mostu stałego/wiaduktu/estakady wraz z dojazdami odebranej Protokołem odbioru ekspertyzy lub innym równoważnym dokumentem. Zamawiający nie uzna opracowania, którego zakresem była ocena stanu technicznego wyposażenia mostu stałego/wiaduktu/estakady. - zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że warunki opisane w pkt 7.2.3) a) IDW dla poszczególnych zadań muszą zostać spełnione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, przez podmiot udostępniający zdolność zawodową. - za drogę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1440 ze zm.). a) Osób - dla części od nr 1 do nr 3 Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniają następujące wymagania: 1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej: Wymagana liczba osób: 1 osoba – stopień co najmniej doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (w zakresie budownictwo) Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności mostowej z minimum 10 letnim stażem uzyskany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane -uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej. - min. dwie usługi polegające na opracowaniu (była autorem, współautorem lub Kierownikiem Zespołu) ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych mostu stałego/wiaduktu/estakady o obciążeniu dla klasy A wraz z dojazdami, o długości całkowitej co najmniej 45m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu, zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. GP. 2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży drogowej: Wymagana liczba osób: 1 osoba Doświadczenie zawodowe: - min. dwie usługi polegające na opracowaniu (był Projektantem lub Sprawdzającym) dokumentacji projektowej w ramach której wykonany został projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy drogi lub ulicy klasy technicznej min. GP o długości minimum 500m. Wyjaśnienia: - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, o których mowa powyżej, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w Ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016r., poz.65)). - Poprzez „Budowę” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1815) należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. - zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej. - Projektant branży mostowej będzie osobą wskazaną w umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. - Poprzez element konstrukcyjny mostu stałego/wiaduktu/estakady rozumie się: płytę pomostu, dźwigary, podpory (filar, przyczółek z płytą przejściową) oraz fundamenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa wyżej winien być wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2. stosuje się. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3). 8. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) oraz właściwych dokumentów wskazanych w Sekcji III.5 ogłoszenia odpowiednio do udostępnianych zasobów. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z Wykonawców. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4) i III.5), przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.5) składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1), natomiast dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4) składa każdy z nich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1. - 2 320,00 PLN (słownie – dwa tysiące trzysta dwadzieścia zł); Część 2. - 2 320,00 PLN (słownie – dwa tysiące trzysta dwadzieścia zł); Część 3. - 2 320,00 PLN (słownie – dwa tysiące trzysta dwadzieścia zł)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży mostowej 20,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian są określone w Tomie II SIWZ Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, w pokoju nr 1 – Kancelaria-Dziennik Podawczy 2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie o którym mowa w Sekcji IV.6.2), o godz. 11:10 w siedzibie wskazanej w pkt. 1, w pokoju nr 7. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Sekcji III.2.2), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Sekcją III.1). 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 8. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.9 IDW. d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ - IPU. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 10. Kryterium "Doświadczenie zawodowe Projektanta branży mostowej" oraz "Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej" będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zadeklarowanych przez Wykonawcę w wykazie osób o którym mowa w Sekcji III.5.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz technicznych jednoznacznie określających przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich (cześć 1: MD-1, część 2: WD-1 i część 3: WD-2) zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza, w skład których dla każdego w/w obiektu wchodzi, wykonanie przeglądu uszkodzeń in situ na obiektach, wykonanie analizy obliczeniowej w celu określenia sił przypadających na podpory, fundamenty i podłoże wraz z analizą poprawności zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonanie badań materiałów zastosowanych do wykonania nasypów drogowych, stożków nasypów przy podporach i zasypek przyczółków oraz badanie podłoża w obrębie podpór i na dojazdach, opracowanie zaleceń i wniosków dotyczących toku dalszego postępowania. Dodatkowo w ramach opracowania dla każdego obiektu (dla wszystkich części) należy przygotować koncepcję techniczną oraz projekt wykonawczy naprawy powstałych uszkodzeń wraz z materiałami do wniosku umożliwiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym podstawowe dane techniczne obiektów wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 17
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży mostowej 20,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Proponowany termin realizacji zamówienia około 17 m-cy od daty podpisania umowy, w tym: 1) Wykonanie kompletnego opracowania: 5 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: a) ekspertyza techniczna - 4 miesiące od daty podpisania umowy; b) koncepcja naprawy – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy; c) projekt wykonawczy naprawy – 5 miesięcy od daty podpisania umowy; d) materiały do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 2) przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (np. napraw, remontu, itd.), aż do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych, których konieczność wykonania wynikałaby z przedstawionych opracowań dla konkretnych obiektów lub w przypadku gdy zalecenia z opracowanych ekspertyz dotyczyć będą obiektów dla których Zamawiający posiada gwarancję Zabezpieczenia z tytułu wad i rękojmi i wezwie wykonawcę robót budowlanych na podstawie opracowania do usunięcia wad lub usterek – około 12 miesięcy od daty (data protokołu końcowego odbioru opracowań) przekazania kompletnych opracowań, o których w pkt. 1).


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części Część 2: wiadukt drogowy WD - 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 2: wiadukt drogowy WD - 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz technicznych jednoznacznie określających przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich (cześć 1: MD-1, część 2: WD-1 i część 3: WD-2) zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza, w skład których dla każdego w/w obiektu wchodzi, wykonanie przeglądu uszkodzeń in situ na obiektach, wykonanie analizy obliczeniowej w celu określenia sił przypadających na podpory, fundamenty i podłoże wraz z analizą poprawności zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonanie badań materiałów zastosowanych do wykonania nasypów drogowych, stożków nasypów przy podporach i zasypek przyczółków oraz badanie podłoża w obrębie podpór i na dojazdach, opracowanie zaleceń i wniosków dotyczących toku dalszego postępowania. Dodatkowo w ramach opracowania dla każdego obiektu (dla wszystkich części) należy przygotować koncepcję techniczną oraz projekt wykonawczy naprawy powstałych uszkodzeń wraz z materiałami do wniosku umożliwiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym podstawowe dane techniczne obiektów wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 17
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży mostowej 20,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Proponowany termin realizacji zamówienia około 17 m-cy od daty podpisania umowy, w tym: 1) Wykonanie kompletnego opracowania: 5 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: a) ekspertyza techniczna - 4 miesiące od daty podpisania umowy; b) koncepcja naprawy – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy; c) projekt wykonawczy naprawy – 5 miesięcy od daty podpisania umowy; d) materiały do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 2) przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (np. napraw, remontu, itd.), aż do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych, których konieczność wykonania wynikałaby z przedstawionych opracowań dla konkretnych obiektów lub w przypadku gdy zalecenia z opracowanych ekspertyz dotyczyć będą obiektów dla których Zamawiający posiada gwarancję Zabezpieczenia z tytułu wad i rękojmi i wezwie wykonawcę robót budowlanych na podstawie opracowania do usunięcia wad lub usterek – około 12 miesięcy od daty (data protokołu końcowego odbioru opracowań) przekazania kompletnych opracowań, o których w pkt. 1).


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części:Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 3: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz technicznych jednoznacznie określających przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich (cześć 1: MD-1, część 2: WD-1 i część 3: WD-2) zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza, w skład których dla każdego w/w obiektu wchodzi, wykonanie przeglądu uszkodzeń in situ na obiektach, wykonanie analizy obliczeniowej w celu określenia sił przypadających na podpory, fundamenty i podłoże wraz z analizą poprawności zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjnych, wykonanie badań materiałów zastosowanych do wykonania nasypów drogowych, stożków nasypów przy podporach i zasypek przyczółków oraz badanie podłoża w obrębie podpór i na dojazdach, opracowanie zaleceń i wniosków dotyczących toku dalszego postępowania. Dodatkowo w ramach opracowania dla każdego obiektu (dla wszystkich części) należy przygotować koncepcję techniczną oraz projekt wykonawczy naprawy powstałych uszkodzeń wraz z materiałami do wniosku umożliwiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym podstawowe dane techniczne obiektów wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 17
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży mostowej 20,00
Doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Proponowany termin realizacji zamówienia około 17 m-cy od daty podpisania umowy, w tym: 1) Wykonanie kompletnego opracowania: 5 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: a) ekspertyza techniczna - 4 miesiące od daty podpisania umowy; b) koncepcja naprawy – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy; c) projekt wykonawczy naprawy – 5 miesięcy od daty podpisania umowy; d) materiały do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych – 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 2) przygotowywanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (np. napraw, remontu, itd.), aż do czasu zakończenia realizacji robót budowlanych, których konieczność wykonania wynikałaby z przedstawionych opracowań dla konkretnych obiektów lub w przypadku gdy zalecenia z opracowanych ekspertyz dotyczyć będą obiektów dla których Zamawiający posiada gwarancję Zabezpieczenia z tytułu wad i rękojmi i wezwie wykonawcę robót budowlanych na podstawie opracowania do usunięcia wad lub usterek – około 12 miesięcy od daty (data protokołu końcowego odbioru opracowań) przekazania kompletnych opracowań, o których w pkt. 1).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyrównanie schodów i położenie płytek - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyrównanie schodów wewnętrznych oraz położenie na nich płytek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI