Opracowanie dokumentacji: Zadanie 1-ul.Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej,Południowej,Poświatowskiej,Dąbrowskiej i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji: Zadanie 1-ul.Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej,Południowej,Poświatowskiej,Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu, Zadanie 2-ul.Asnyka w Wieluniu, Zadanie 3-ul.Krokusowa w Turowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieluń
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-27
 • ZamawiającyGMINA WIELUŃ
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00208725
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji: Zadanie 1-ul.Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej,Południowej,Poświatowskiej,Dąbrowskiej
i Kuncewiczowej w Wieluniu, Zadanie 2-ul.Asnyka w
Wieluniu, Zadanie 3-ul.Krokusowa w Turowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELUŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438860249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji: Zadanie 1-ul.Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej,Południowej,Poświatowskiej,Dąbrowskiej
i Kuncewiczowej w Wieluniu, Zadanie 2-ul.Asnyka w
Wieluniu, Zadanie 3-ul.Krokusowa w Turowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-487151f5-c995-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052021/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji: Zadanie 1-ul.Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,Południowej,Poświatowskiej,Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu, Zadanie 2-ul.Asnyka w Wieluniu, Zadanie 3-ul.Krokusowa w Turowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-487151f5-c995-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający
dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@um.wielun.pl (nie dotyczy składania ofert w
postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu
z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dot. treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a
mianowicie. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC:
Tablet/Telefon−parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub
nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB
RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowa. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą
protokołu TLS 1.2 format danych oraz kodowanie formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia
czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. W
przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać
ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. Dokumenty o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Postępowania;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia Postępowania;
10) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu
składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań:
Zadanie Nr 1 – Budowa dróg: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Południowej, Poświatowskiej, Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu (dokumentacja)
W zakres zadania wchodzi budowa dróg: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Południowej, Poświatowskiej, Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu (zgodnie z załącznikiem graficznym), polegająca na wykonaniu projektu budowy drogi na długości około 2 km wraz z odwodnieniem i oświetleniem na długości około 400 m oraz wykonanie 22 podziałów geodezyjnych. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej powinny zostać zaznaczone drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną. W przypadku wystąpienia drzew przeznaczonych do wycinki należy uwzględnić nasadzenia zastępcze.
Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapie, stanowiących załącznik nr 9a do SWZ. Zamówienie obejmuje przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:
1) pozyskanie matrycy dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w skali 1:500 w formie numerycznej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) wykonanej analogowo na folii i zapisanie na nośniku CD w formacie DXF. Matryca po wykonaniu przedmiotu umowy staje się własnością Zamawiającego;
2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdej z branż uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) obejmującej:
a) projekt budowlany – w ilości 5 egz.,
b) projekt wykonawczy – w ilości 5 egz.,
c) przedmiar robót – w ilości 2 egz.,
d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egz.;
3) opracowanie rozwiązań technicznych usunięcia wszelkich kolizji znajdujących się na trasie projektowanej drogi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
4) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) – w ilości 2 egz.;
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla każdej pozycji kosztorysowej – w ilości 2 egz.;
6) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami – w ilości 2 egz;
7) uzyskanie ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień do jej uzyskania.
Całość kompletnych dokumentacji projektowych Wykonawca powinien również sporządzić w wersji elektronicznej (PDF) i przekazać Zamawiającemu na nośniku (CD); Zagospodarowanie terenu oraz pozostałe rysunki przekazać zamawiającemu również w edytowalnej formie elektronicznej (DWG).
Za wykonanie zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych.
Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapach. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena – 60 % (maksymalnie 60 pkt).
skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
termin płatności faktur – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
Punktacja końcowa będzie liczona dla każdego z Zadań 1, 2, 3 oddzielnie.
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pt + Pf
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pt – ilość uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia
Pf - ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 %
Sposób punktowania - Największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma najwięcej punktów. Skrócenie terminu realizacji zamówienia dla Zadań Nr 1 – 3 musi mieścić się w granicach od 0 dni kalendarzowych do 30 dni kalendarzowych. Dopuszczalne maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych. Zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia nie mieszczącego się w ww. granicach spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Termin płatności faktur – 20 %
Sposób punktowania - Najdłuższy termin płatności otrzyma najwięcej punktów. Termin płatności faktur liczony od dnia wystawienia faktury nie może być dłuższy niż 30 dni. Zaoferowanie terminu płatności faktur dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Za zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni Zamawiający przyzna 0 pkt.
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60 % (maksymalnie 60 pkt).
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt*60 % gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 % (maksymalnie 20 pkt).
2.1. Punktacja:
Pt = (To/Tmax)*100 pkt*20 % gdzie To – ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia w ocenianej ofercie.
Tmax – największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia wśród ofert.
3. Kryterium – termin płatności faktur 20 % (maksymalnie 20 pkt).
3.1. Punktacja:
Pf = Ilość punktów przyznana ofercie
Punktacja:
- poniżej 14 dni – 0 pkt
- od 14 dni do 29 dni – 10 pkt
- 30 dni – 20 pkt
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 31.4 SWZ Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie ul. Asnyka
w Wieluniu
W zakres zadania wchodzi wykonanie poszerzenia ul. Asnyka w Wieluniu polegająca na wykonaniu projektu przebudowy drogi na odcinku około 60 m oraz odwodnienia drogi na odcinku około 400 m. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej powinny zostać zaznaczone drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną. W przypadku wystąpienia drzew przeznaczonych do wycinki należy uwzględnić nasadzenia zastępcze. Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapie, stanowiących załącznik nr 9b do SWZ. Zamówienie obejmuje przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:
1) pozyskanie matrycy dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w skali 1:500 w formie numerycznej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) wykonanej analogowo na folii i zapisanie na nośniku CD w formacie DXF. Matryca po wykonaniu przedmiotu umowy staje się własnością Zamawiającego;
2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdej z branż uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) obejmującej:
a) projekt budowlany – w ilości 5 egz.,
b) projekt wykonawczy – w ilości 5 egz.,
c) przedmiar robót – w ilości 2 egz.,
d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egz.;
3) opracowanie rozwiązań technicznych usunięcia wszelkich kolizji znajdujących się na trasie projektowanej drogi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
4) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) – w ilości 2 egz.;
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla każdej pozycji kosztorysowej – w ilości 2 egz.;
6) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami – w ilości 2 egz;
7) uzyskanie ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień do jej uzyskania.
Całość kompletnych dokumentacji projektowych Wykonawca powinien również sporządzić w wersji elektronicznej (PDF) i przekazać Zamawiającemu na nośniku (CD); Zagospodarowanie terenu oraz pozostałe rysunki przekazać zamawiającemu również w edytowalnej formie elektronicznej (DWG).
Za wykonanie zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych.
Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapach. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena – 60 % (maksymalnie 60 pkt).
skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
termin płatności faktur – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
Punktacja końcowa będzie liczona dla każdego z Zadań 1, 2, 3 oddzielnie.
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pt + Pf
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pt – ilość uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia
Pf - ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 %
Sposób punktowania - Największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma najwięcej punktów. Skrócenie terminu realizacji zamówienia dla Zadań Nr 1 – 3 musi mieścić się w granicach od 0 dni kalendarzowych do 30 dni kalendarzowych. Dopuszczalne maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych. Zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia nie mieszczącego się w ww. granicach spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Termin płatności faktur – 20 %
Sposób punktowania - Najdłuższy termin płatności otrzyma najwięcej punktów. Termin płatności faktur liczony od dnia wystawienia faktury nie może być dłuższy niż 30 dni. Zaoferowanie terminu płatności faktur dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Za zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni Zamawiający przyzna 0 pkt.
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60 % (maksymalnie 60 pkt).
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt*60 % gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 % (maksymalnie 20 pkt).
2.1. Punktacja:
Pt = (To/Tmax)*100 pkt*20 % gdzie To – ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia w ocenianej ofercie.
Tmax – największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia wśród ofert.
3. Kryterium – termin płatności faktur 20 % (maksymalnie 20 pkt).
3.1. Punktacja:
Pf = Ilość punktów przyznana ofercie
Punktacja:
- poniżej 14 dni – 0 pkt
- od 14 dni do 29 dni – 10 pkt
- 30 dni – 20 pkt
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 31.4 SWZ Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krokusowej
w Turowie
W zakres zadania wchodzi budowa ul. Krokusowej w Turowie na odcinki około 550 m wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na długości około 270 m oraz wykonanie 5 podziałów geodezyjnych. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej powinny zostać zaznaczone drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną. W przypadku wystąpienia drzew przeznaczonych do wycinki należy uwzględnić nasadzenia zastępcze. Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapie, stanowiących załącznik nr 9c do SWZ. Zamówienie obejmuje przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:
1) pozyskanie matrycy dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w skali 1:500 w formie numerycznej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) wykonanej analogowo na folii i zapisanie na nośniku CD w formacie DXF. Matryca po wykonaniu przedmiotu umowy staje się własnością Zamawiającego;
2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdej z branż uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) obejmującej:
a) projekt budowlany – w ilości 5 egz.,
b) projekt wykonawczy – w ilości 5 egz.,
c) przedmiar robót – w ilości 2 egz.,
d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egz.;
3) opracowanie rozwiązań technicznych usunięcia wszelkich kolizji znajdujących się na trasie projektowanej drogi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
4) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) – w ilości 2 egz.;
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) wydrukowanych w opcji kalkulacji uproszczonej z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla każdej pozycji kosztorysowej – w ilości 2 egz.;
6) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami – w ilości 2 egz;
7) uzyskanie ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień do jej uzyskania.
Całość kompletnych dokumentacji projektowych Wykonawca powinien również sporządzić w wersji elektronicznej (PDF) i przekazać Zamawiającemu na nośniku (CD); Zagospodarowanie terenu oraz pozostałe rysunki przekazać zamawiającemu również w edytowalnej formie elektronicznej (DWG).
Za wykonanie zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych oraz ostatecznych dokumentów upoważniających do rozpoczęcia robót budowlanych.
Lokalizacja inwestycji została zaznaczona na mapach. Do Wykonawcy należy zakwalifikowanie jaki dokument będzie upoważniał inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych objętych dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena – 60 % (maksymalnie 60 pkt).
skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
termin płatności faktur – 20 % (maksymalnie 20 pkt).
Punktacja końcowa będzie liczona dla każdego z Zadań 1, 2, 3 oddzielnie.
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pt + Pf
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pt – ilość uzyskanych punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia
Pf - ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20 %
Sposób punktowania - Największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma najwięcej punktów. Skrócenie terminu realizacji zamówienia dla Zadań Nr 1 – 3 musi mieścić się w granicach od 0 dni kalendarzowych do 30 dni kalendarzowych. Dopuszczalne maksymalne skrócenie terminu realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych. Zaoferowanie skrócenia terminu realizacji zamówienia nie mieszczącego się w ww. granicach spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Termin płatności faktur – 20 %
Sposób punktowania - Najdłuższy termin płatności otrzyma najwięcej punktów. Termin płatności faktur liczony od dnia wystawienia faktury nie może być dłuższy niż 30 dni. Zaoferowanie terminu płatności faktur dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Za zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni Zamawiający przyzna 0 pkt.
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60 % (maksymalnie 60 pkt).
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt*60 % gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - Skrócenie terminu realizacji zamówienia 20 % (maksymalnie 20 pkt).
2.1. Punktacja:
Pt = (To/Tmax)*100 pkt*20 % gdzie To – ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia w ocenianej ofercie.
Tmax – największa ilość dni kalendarzowych skrócenia terminu realizacji zamówienia wśród ofert.
3. Kryterium – termin płatności faktur 20 % (maksymalnie 20 pkt).
3.1. Punktacja:
Pf = Ilość punktów przyznana ofercie
Punktacja:
- poniżej 14 dni – 0 pkt
- od 14 dni do 29 dni – 10 pkt
- 30 dni – 20 pkt
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 31.4 SWZ Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, które umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, dotyczy Zadania nr 1, 2, 3.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych, dotyczy Zadania nr 1, 3.
Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdego z zadań, na które zostanie złożona oferta przez Wykonawcę składającego ofertę na kilka zadań, w przypadku wskazania w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ jednej osoby posiadającej żądane uprawnienia projektowe.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 6 do SWZ.
Uwaga: Osoby wykonujące usługę powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak
i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
Uwaga: w ramach formalności jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty, Zamawiający żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy stosownych uprawnień/dokumentów uprawniających do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osób wskazanych w załączniku nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie wymagał:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej,
e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) - według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych - według wzoru określonego w załączniku nr 8a do SWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed je złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
o którym mowa w ust. 29.8 ust. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 29.8 ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o których mowa w niniejszym ust, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 28.1 pkt 4 SWZ, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Wykaz składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.
125 ust. 1 ustawy Pzp-załącznik nr 1 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, należy złożyć
Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie-załącznik nr 3 SWZ.
2)inne oświadczenia i dokumenty:
a)Formularz Ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie
postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem
podpisu elektronicznego zgodnie z ust. 22.11 SWZ.
b)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być załączone
do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno
jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w imieniu Wykonawców. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/by uprawnioną(-e) do jego
udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez mocodawcę/ów
c)Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w ust.
28.3 SWZ, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”-załącznik nr 5SWZ
d)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, załącza do oferty
zgodnie z art. 125 ust.5 Pzp Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby-załącznik nr 4SWZ
e)Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust.4 Pzp
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy-załącznik nr 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-ę) do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku, gdy
pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez mocodawcę/ów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, należy złożyć
Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy/ów oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117
ust. 4 ustawy Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum). W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 29.7 i 29.8 SWZ przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których
mowa w ust 29.7 składa odpowiednio Wykonawca który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w ust. 28.1 pkt. 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy są uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do
SWZ). Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia podana w SWZ oraz skrócona nazwa podana w niniejszym ogłoszeniu o zamówienia (z uwagi na
limit systemu do 200 znaków) odnoszą się do tego samego postępowania o udzielenie zamówienia.
Pełna nazwa podana w SWZ:Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla następujących zadań: Zadanie Nr 1 – Budowa dróg: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Południowej, Poświatowskiej, Dąbrowskiej i Kuncewiczowej w Wieluniu (dokumentacja)
Zadanie Nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie ul. Asnyka
w Wieluniu
Zadanie Nr 3 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krokusowej
w Turowie
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarskiej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarskiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Trojanów.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieluń: Przebudowa drogi gminnej nr 117221E Olewin - Parcela etap I
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Trojanów.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Naprawa dróg gruntowych na terenie Gminy Żukowo
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI