OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-11
 • Numer ogłoszenia511364-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 511364-N-2020 z dnia 2020-02-11 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 93010390600000, ul. ul. Obornicka  126 , 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 65 68 01, e-mail rziwroclaw.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 65 68 02.
Adres strony internetowej (URL): rziwroclaw.wp.mil.p
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, kancelaria - pokój 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ I PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ STRZELNICY GARNIZONOWEJ TYPU B-200 W KLASIE BEZPIECZEŃSTWA I W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2900 WE WROCŁAWIU
Numer referencyjny: 15/VII/WB/20/U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę strzelnicy garnizonowej typu B-200 w klasie bezpieczeństwa I w kompleksie wojskowym K-2900 Wrocław, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 31 ustawy Pzp dla realizacji rzeczowej przebudowy strzelnicy garnizonowej. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektową i przeniesieniem autorskich praw majątkowych ­ zadanie 21390 I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego osiągnięcia efektu rzeczowego tj. budowy strzelnicy garnizonowej typu B-200 w klasie bezpieczeństwa I w kompleksie wojskowym K-2900 Wrocław. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na budowę obiektów, wchodzących w skład strzelnicy garnizonowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz drogą dojazdową. Dokumentacja musi spełniać wymogi Użytkownika określone w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych zadania inwestycyjnego (MWWO-U), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakresem zamówienia objęte jest również uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego i.t.p., a także wykonanie niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: opracowanie mapy do celów projektowych inwentaryzacja do celów projektowych, badanie poziomu wód gruntowych i nośności gruntu dla potrzeb posadowienia obiektów (opinia geotechniczna), badanie możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych, badania zakładanych poziomów hałasu ( pomiary akustyczne), inwentaryzacja zieleni, i.t.p.. Ponadto w opracowaniach projektowych niezbędne będzie uwzględnienie umieszczenia informacji, czy wykonanie projektowanych robót budowlanych wiąże się z koniecznością wycinki istniejących drzew, a jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach zamówienia należy uzyskać zgodę na ich usunięcie na podstawie wykonanej inwentaryzacji zieleni. Ewentualne koszty, związane wycinką i wynikające z decyzji zezwalającej na ich usunięcie, należy ująć w kosztach zadania. Inwestycja może mieć ujemny wpływ na środowisko . W ramach inwestycji należy przewidzieć również rozbiórkę i demontaż obiektów istniejących strzelnicy w niezbędnym zakresie. UWAGA: Na etapie I - opracowania dokumentacji przedprojektowej - należy dokonać analizy możliwości przeniesienia i odtworzenia placów ćwiczeń w obrębie kompleksu 2900, zlokalizowanych w obrębie strefy niebezpiecznej przebudowanej strzelnicy, a także analizy finansowej opłacalności inwestycji. W Programie Inwestycji ująć minimum dwa warianty rozwiązań, zapewniających możliwość realizacji programu szkoleniowego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych i prowadzenia szkolenia na placach ćwiczeń w dotychczasowych lub nowych lokalizacjach. Zatwierdzenie Programu Inwestycji warunkuje przystąpienie do dalszych opracowań projektowych dokumentacji etapu II, a ewentualne nie zatwierdzenie tego programu nie może skutkować roszczeniami finansowymi za inne dalsze opracowania projektowo- kosztorysowe. II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Lokalizacja obiektu. Nieruchomość, na której planowane jest zadanie inwestycyjne, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 4/33, AM 8 (o powierzchni w granicach K-2900 : 73,3382 ha) obręb Różanka, gmina miasto Wrocław, wchodząca w skład kompleksu wojskowego K-2900, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 76/2007 z dnia 05.12.2007 roku. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00270707/9. Zgodnie z Decyzją Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie istnienia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zamkniętym. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego obiektu strzelnicy, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części działki nr 4/33. W pobliżu znajduje się: - od strony zachodniej - teren Cmentarza Osobowickiego w odległości ok 80 m. - od strony południowej – zabudowania gospodarcze (garaże) w odl. ok 150 m od linii strzelań i 50 m od drogi dojazdowej, a dalej teren ogródków działkowych i zabudowa mieszkaniowa przy ul. Bezpiecznej w odległości ok. 400m od linii strzelań - od strony wschodniej – obiekty wojskowe w odl. ok 150m oraz zabudowa koszarowa i biurowo-sztabowa w odl. ok 300 m - od strony północnej – teren poligonu – kompleks nr 2900 - bezpośrednio za kulochwytem głównym – ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego Teren działki płaski, nawierzchnia w pobliżu strzelnicy istniejącej z zielenią niską, trawiastą i zielenią wysoką ( drzewa) w skupiskach oraz dwoma zbiornikami wodnymi. Dojazd stanowi droga o nawierzchni bitumiczno-betonowej o szerokości 6 m z terenu kompleksu nr 2826. Teren kompleksu nr 2900 pełni funkcję placu treningowego, na którym realizowane są zajęcia szkoleniowe. W bezpośrednim otoczeniu terenu objętego opracowaniem znajdują się funkcjonujące place szkoleniowe. 2.Stan istniejący. Istniejąca strzelnica zbudowana została w 1976 r. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania na postawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 21/M/St/05 z dnia 29.12.2005 r. Oś strzelnicy usytuowana jest w kierunku zbliżonym do północ – południe. Jest to obiekt sześciostanowiskowy o długości 186 m (od linii otwarcia ognia do podstawy kulochwytu głównego),oraz szerokości 56,4 m (mierzonej pomiędzy zewnętrznymi podstawami zabezpieczeń bocznych) i 41,4 m (mierzonej pomiędzy wewnętrznymi podstawami zabezpieczeń bocznych). Kulochwyt główny oraz zabezpieczenia boczne wykonane są w postaci wałów zmiennych porośniętych trawą. Istniejące elementy strzelnicy to : a) strefa dowodzenia: - stanowisko dowodzenia – o konstrukcji stalowej - stanowisko strzeleckie 160x220cm, wys. 80 cm ze ścianek żelbetowych b) strefa strzelań: - przesłony pionowe nr 1 i 2 o konstrukcji żelbetowej , z obudową z desek - linie celów 50 m( z belek drewnianych),75 m,100 m,150 m( z koryt żelbetowych), 200 m ( za kulochwytem dolnym), - kulochwyt dolny o konstrukcji ziemno-drewnianej, - zabezpieczenia boczne – wały ziemne o nawierzchni trawiastej, - kulochwyt główny - wał ziemny o nawierzchni trawiastej, o wysokości ok: 12 m – oś lewa, 9 m – oś prawa), c) zaplecze techniczno – gospodarcze: - wiaty szkoleniowe o konstrukcji stalowej 3 szt., - kontenerowy magazyn podręczny o konstrukcji stalowej, - punkt medyczny, - punkt wydawania amunicji. Obiekty strefy dowodzenia, strefy strzelań i zaplecza w złym stanie technicznym. W związku z wyłączeniem z eksploatacji strzelnica nie posiada atestu. 3. Charakterystyka obiektu. 3.1. Funkcja obiektu. Szacunkowe parametry: Rodzaj użytkowania: strzelnica garnizonowa Powierzchnia objęta opracowaniem ok. 15,50 ha Kubatura obiektów objęta opracowaniem ok. 16 500 m3 Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej odkrytej strzelnicy garnizonowej typu B w klasie bezpieczeństwa I do strzelań na odległość do 200m, zawierającą: 1. oś A - strefę strzelań o 9 stanowiskach strzeleckich wraz z obiektami towarzyszącymi ( kulochwyty, zabezpieczenia boczne, przesłony, schrony, i.t.p. ) 2. oś B – do ćwiczeń przygotowawczych w oparciu o symulatory o 6 stanowiskach ogniowych 3. stanowisko dowodzenia 4. zaplecze techniczno-gospodarcze ( tarczownia, wiaty ) 5. część dydaktyczną i socjalna ( sala wykładowa, pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne) 6. place, parking, drogi wewnętrzne i dojścia piesze 7. strefy ochronne i tereny zielone 8. ogrodzenie terenu 9. niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z zapewnieniem dostawy i odbioru mediów. 10. drogę dojazdową do terenu strzelnicy (w zakresie kolizji istniejącej drogi ze strefę niebezpieczną ) 11. ekrany akustyczne – opcjonalnie W ramach inwestycji należy przewidzieć rozbiórkę i demontaż obiektów istniejących strzelnicy w niezbędnym zakresie. Strzelnica przeznaczona jest do szkolenia 100 osób na dobę, z możliwością realizacji szkolenia w dzień i w nocy. Strzelnica ma umożliwić wykonywanie strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej” oraz szkolenia metodami symulacyjnymi. Obiekt przystosować do zabudowy systemu sterowania polem tarczowym strzelnicy, znajdującym się na wyposażeniu SZ RP lub równorzędnym, np. typu Agat Szmaragd . Obsługę strzelnicy garnizonowej będzie stanowić 6 osób ( dwóch żołnierzy zawodowych( kierownik strzelnicy i zastępca) i czterech żołnierzy obsługi ). Poza czasem szkolenia nie przewiduje się całodobowego przebywania obsługi na terenie strzelnicy. Załącznik nr 1 3.2. Program użytkowy. Strzelnica garnizonowa typu B w klasie I, w kompleksie wojskowym 2900 przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń przygotowawczych z broni strzeleckiej amunicja ślepą i bojową, realizacji strzelań szkolnych i bojowych, sprawdzania umiejętności strzeleckich, prowadzenia treningów ogniowych, wyrabiania, kształtowania i utrwalania nawyków w zakresie obsługi broni strzeleckiej. 3.2.1. Strzelnica ma zapewnić wykonywanie: 1. Strzelań zgodnie z „Programem strzelań z broni strzeleckiej”. a) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z karabinka, b) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z pistoletu maszynowego, c) strzelanie szkolne nr 1 i 2 z pistoletu wojskowego, d) strzelanie bojowe nr B1 z karabinka, e) strzelanie bojowe nr B1 z pistoletu maszynowego, f) strzelanie bojowe nr B1 z pistoletu wojskowego. 2. szkolenia metodami bez ogniowymi (imitacyjno – symulacyjnymi bez użycia ostrej amunicji) dla niżej wymienionych typów i rodzajów broni strzeleckiej: a) 5,56 mm Beryl, karabin maszynowy, b) 9 mm PW, P-83, c) 7,62 mm kbkAKMS, d) 9 mm PM, pistolet maszynowy PM-84, PM-98. Podstawowe założenia strzelnicy ( osi A) to :  liczba stanowisk strzeleckich: 8 stanowisk strzeleckich ( do postawy leżącej z możliwością zainstalowania podpórek strzeleckich, klęczącej ) oraz 1 skrajne stanowisko do strzelania z PW (z podpórkami do broni) – 9 szt  linie celów na odległości 50 m, 100 m, 150 m oraz 200 m  podświetlenie celów  sterowanie polem tarczowym  droga wzdłuż linii celów do dowozu urządzeń strzelnicy Podstawowe założenia strefy ćwiczeń symulacyjnych ( osi B) to :  liczba stanowisk strzeleckich: 6 z możliwością zainstalowania podpórek strzeleckich  możliwość ustawienia celów stałych i ruchomych na odległości 50 m, 100 m, 150 m oraz 200 m  podświetlenie celów  sterowanie polem tarczowym – z pulpitu przenośnego  droga wzdłuż linii celów do dowozu urządzeń strzelnicy 3.2.3. Pojemność szkoleniowa: a) Strzelnica przeznaczona jest do szkolenia 100 osób na dobę b) 30 osób jednocześnie ćwiczących c) Szkolenie będzie prowadzone przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku d) możliwość realizacji szkolenia w dzień i w nocy III. USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW TECHNOLOGICZNYCH I STANDARDÓW WYNIKOWYCH DO UWZGLĘDNIENIA W PROCESIE PROJEKTOWANIA. UWAGA: 1. Środki bezpieczeństwa fizycznego zaprojektować zgodnie z normami obronnymi. 2. Elementy wyposażenia takie jak np. sprzęt kwaterunkowy, urządzenia technologiczne, wyposażenie warsztatu, należy zaplanować w pomieszczeniach i odrębnie je wycenić. 3. W opracowaniach nie podawać nazw własnych i producenta dobranych materiałów i urządzeń, a jedynie parametry techniczne umożliwiające jednoznaczny dobór materiałów i urządzeń, które mogą być zastosowane jako równoważne. 4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. 5. W ramach zamówienia przewiduje się wycinkę drzew. 6. Należy uwzględnić zasięg emitowanego hałasu, w tym hałasu impulsowego. 7. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, jako jednostką naukową wymienioną w §2 p.20 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie ( Dz.U.2001.132.1479 z późniejszymi zmianami ). 1 . Branża budowlana Strzelnica powinna odpowiadać przepisom określonym w: • Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie Dz.U nr 132 poz. 1479 z dnia 19 listopada 2001r. z późn. zmianami ( Dz.U. 2001.132.1479, Dz.U. 2018.113 ) W projektowaniu uwzględnić wymagania i uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów technicznych, minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego (MWWO-U), Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „Ogólnych wymagań technicznych do stosowania w projektowaniu w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu” (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego), oraz opracowanej mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi orzeczeniami technicznymi. Inwestycja obejmuje budowę strzelnicy garnizonowej typu B 200 w klasie I, do strzelań na odległość do 200m, w skład której wchodzi: 1.1. Oś A - Strefa strzelań o 9 stanowiskach strzeleckich zawierająca : a) linie celów na odległości 50m, 75m, 100 m, 125m, 150m oraz 200 m b) linie otwarcia ognia c) kulochwyt główny; d) zabezpieczenia boczne; e) kulochwyt dolny przed kulochwytem głównym; f) przesłonę pionowa nr 1; g) kulochwyt dolny pod przesłoną nr 1; h) przesłonę pionowa nr 2; i) zabezpieczenia poziome nad przesłonami P1 i P2 j) dodatkowe przesłony pionowe wymagane dla strzelnicy klasy I k) zabudowę kulochwytu głównego l) pole tarczowe strzelnicy rozbudowane na dziewięciu kierunkach z liniami celów od 50 m do 200 m składające się z figur bojowych i podnośników; m) stanowiska dla podnośników lekkich figur bojowych o liniach celów 50, 75, 100, 150, 200 m. n) instalacje energetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne. o) schrony obsługi celów p) maszty sygnalizacyjne 1.2. Oś B – Strefa do ćwiczeń przygotowawczych w oparciu o symulatory o 6 stanowiskach ogniowych 1.3. Stanowisko dowodzenia zawierające : a) linię wyjściową, b) stanowiska strzeleckie - osiem stanowisk strzeleckich oraz 1 do strzelania z PW (z podpórkami do broni) – 9 szt. c) budynek stanowiska dowodzenia /SD/ mieszczący: - stanowisko kierującego strzelaniem - stanowisko operatora systemu sterowniczego strzelnicy, obsługującego konsolę sterowania celami i innymi elementami strzelnicy - taras obserwacyjny 1.3.1. Stanowisko dowodzenia zaprojektować jako obiekt 3-kondygnacyjny, o układzie funkcjonalnym: a) I kondygnacja: - pomieszczenie dla ochrony obiektu, - pomieszczenia socjalne, - pomieszczenie higieniczno-sanitarne (z WC, umywalnią) dla 6 osób obsługi - pomieszczenia techniczne i gospodarcze b) II kondygnacja - pomieszczenie dla kierownictwa strzelań, pomieszczenie socjalne, WC c) III kondygnacja - jednoprzestrzenne stanowisko dowodzenia, taras widokowy Obiekt wyposażyć w niezbędne instalacje wraz z klimatyzacją. 1.4. Zaplecze techniczno-gospodarcze . 1.4.1. Budynek magazynowo-socjalny ( tarczownia ) zawierający pomieszczenia: a) przechowywania i składowania tarcz b) przechowywania podnośników i sprzętu szkoleniowego c) warsztat stolarski i ślusarki (do naprawy tarcz i innych elementów używanych podczas szkolenia na strzelnicy) d) punkt zaopatrzenia w wodę 1.4.2. Wiaty zadaszone dla punktów: a) amunicyjnego b) czyszczenia broni ze szczelnym zbiornikiem, zapewniającym nieprzedostawanie się odpadów do gruntu c) nauczania d) pierwszej pomocy medycznej 1.5. Część dydaktyczna i socjalna 1.5.1. Budynek szkoleniowy zawierający pomieszczenia: a) Sala wykładowa dla 30 osób b) pomieszczenia socjalne c) pomieszczenie higieniczno-sanitarne (z WC, umywalnią) dla osób szkolących się (100 osób na dobę, 30 osób ćwiczących równocześnie , w tym 20 % kobiet) d) pomieszczenia techniczne i gospodarcze Obiekt wyposażyć w niezbędne instalacje wraz z klimatyzacją sali wykładowej. 1.5.2. Punkty nauczania - zadaszone tablice – 3 sztuki 1.6. Place i drogi wewnętrzne Zagospodarowania terenu towarzyszące strzelnicy: 1.6.1. Plac manewrowo-postojowy zawierający wyznaczone stanowiska postojowe wraz z 3 miejscami postojowymi dla autobusu i pojazdów ciężarowo-terenowych, 1 stanowiskiem dla karetek oraz wyodrębnionym punktem pierwszej pomocy medycznej 1.6.2. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze. 1.6.3. Droga dojazdowa do kulochwytu głównego, szerokości nie mniejszej niż 3 m, o nawierzchni gruntowej, bez możliwości rykoszetu, służąca do dojazdu wózka platformowego ręcznego o nośności do 1500 kg 1.6.4. Droga przeciwpożarowa z placem manewrowym 1.6.5. Plac gospodarczy pod kontenery na odpady 1.6.6. Mała architektura – wiata palarni, ławki , stojaki na rowery , kosze na śmieci 1.7. Strefy ochronne i tereny zielone 1.7.1. Strefy ochronne, w postaci zieleni nieurządzonej, obejmujące teren w odległości 150 m od skrajnych zewnętrznych krawędzi podstaw kulochwytu głównego i prawego zabezpieczenia bocznego oraz w odległości 50 m od skrajnej zewnętrznej krawędzi podstawy lewego zabezpieczenia bocznego i linii otwarcia ognia. Strefa zagrożenia, dla strzelnic garnizonowych klasy I, obejmuje teren strefy niebezpiecznej. 1.7.2. Tereny zielone w postaci zieleni urządzonej ( trawniki, zieleń niska (żywopłoty, krzewy płożące) ) zaprojektować na pozostałym obszarze nie objętym zabudową i nawierzchniami utwardzonymi, w strefie ochronnej oraz między linią otwarcia ognia a obiektami strzelnicy poza strefą. 1.8. Ogrodzenie terenu Na granicy strefy niebezpiecznej należy wykonać ogrodzenie ostrzegawcze o wysokości co najmniej 1,5 m. Na całym obwodzie ogrodzenia strefy niebezpiecznej należy umieścić tablice ostrzegawcze. Przebieg ogrodzenia powinien zostać ustalony dopiero po wykonaniu prac budowlanych i ocenie balistycznej budowanej strzelnicy garnizonowej. Dokumentacja projektowa w części dotyczącej strefy bezpieczeństwa i jej zmniejszenia musi być uzgodniona z instytucją naukowo badawczą. 1.9. Droga dojazdowa do terenu strzelnicy Istniejąca droga dojazdowa może znajdować się częściowo w nowowyznaczonej strefie niebezpiecznej. W celu zapewnienia właściwego dojazdu do terenu strzelnicy, od strony istniejącej drogi dojazdowej, zaprojektować drogę poza strefa niebezpieczną. o nawierzchni utwardzonej i parametrach zapewniających właściwe użytkowanie.. 1.10. Ekrany akustyczne – w przypadku przekroczenia wartości wymaganych poziomów hałasu zastosować ekrany ograniczające poziom hałasu w niezbędnym zakresie. Określenie konieczności zastosowania ekranów ustalić w oparciu o pomiary akustyczne, wykonane w I Etapie. 1.11. Pozostałe obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strzelnicy garnizonowej W ramach zagospodarowania terenu przewidzieć: a. Układ komunikacyjny wraz z niezbędnym połączeniem z istniejącą infrastrukturą drogową kompleksu. b. Tereny zielone, w tym trawniki, zieleń niska (żywopłoty, krzewy płożące). c. Wiatę drewnianą z przeznaczeniem na palarnię. d. Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na 3÷4 rowery. W budynkach należy przewidzieć niezbędne powierzchnie na komunikację, strefę wejścia do budynku, miejsce na instalacje wewnętrzne oraz inne rozwiązania techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. W pomieszczeniach należy zaplanować elementy wyposażenia takie jak sprzęt kwaterunkowy, urządzenia technologiczne, wyposażenie warsztatu, i odrębnie je wycenić W ramach zamówienia przewiduje się wycinkę drzew. Należy uwzględnić zasięg emitowanego hałasu, w tym hałasu impulsowego. 2. Branża sanitarna. Zaprojektować instalacje sanitarne niezbędne dla oczekiwanej funkcji obiektu, zabezpieczające i gwarantujące właściwe warunki eksploatacyjne. 2.1. Instalacje zewnętrzne. Na terenie objętym opracowaniem brak jest istniejących sieci i przyłączy instalacji sanitarnych. W nawiązaniu do układu funkcjonalnego zaprojektować: a) przyłącze wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z niezbędną instalacją b) przyłącze kanalizacji sanitarnej z zapewnieniem odbioru c) przyłącze kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru d) odwodnienie dróg, placów i parkingów e) odwodnienie powierzchni strefy strzelać i strefy ćwiczeń 2.1.1. Instalacje wodno – kanalizacyjne Przyłącze wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z niezbędną instalacją zaprojektować z miejskiej sieci wodociągowej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej ,z odprowadzeniem ścieków do zbiorników szczelnych bądź ekologicznych, albo do miejskiej sieci kanalizacyjnej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Od Dysponenta sieci, poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem, należy uzyskać warunki techniczne w zakresie dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych oraz odbioru ścieków, wód opadowych i gruntowych . Na etapie opracowania programu inwestycji dokonać analizy możliwości i opłacalności wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków przez miejską sieć kanalizacyjną lub odprowadzenia ścieków do zbiorników szczelnych lub ekologicznych. W projekcie zastosować rozwiązanie gwarantujące ekonomiczną opłacalność inwestycji. W przypadku rezygnacji z przyłączania do sieci miejskich należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i gruntowych 2.1.2. Dostawa ciepła. Zasilanie obiektów w energię cieplną zaprojektować jako indywidualne ( ogrzewanie elektryczne ) albo z miejskiej sieci cieplnej jako rozbudowę istniejącej sieci wewnętrznej kompleksu na działce nr 3/44. Od Dysponenta sieci, poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem, należy uzyskać warunki techniczne w zakresie dostawy energii cieplnej. Na etapie opracowania programu inwestycji dokonać analizy możliwości i opłacalności wykonania przyłącza lub zapewnienie ogrzewania indywidualnego poprzez zastosowanie grzejników elektrycznych. W projekcie zastosować rozwiązanie gwarantujące ekonomiczną opłacalność inwestycji. W opracowaniach projektowych uwzględnić ponadto, na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej, następujące wytyczne Zamawiającego: 1. Rozważyć wspomaganie produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych. 2. Preferowane zasilanie obiektu w energię cieplną poprzez zainstalowanie pompy ciepła. 2.2. Instalacje wewnętrzne Ustalenia bilansowe zapotrzebowania na poszczególne media przedstawić Zamawiającemu i Administratorowi, celem ostatecznego sprecyzowania technicznych warunków zasilania obiektu. W nawiązaniu do układu funkcjonalnego, oraz potrzeb i wytycznych użytkowych w budynkach zaprojektować: f) instalację wody zimnej g) instalację wody ciepłej z zastosowaniem podgrzewaczy elektrycznych h) instalację wewnętrznych hydrantów ppoż. i) instalację kanalizacji sanitarnej j) instalację centralnego ogrzewania – źródło ciepła: grzejniki elektryczne lub pompa ciepła wspomagana przez grzejniki elektryczne k) instalację wentylacji l) klimatyzację - w pomieszczeniach stanowiska dowodzenia i sali wykładowej 2.3. Uwagi a) na etapie koncepcji sporządzić bilans zapotrzebowania na poszczególne media, uzyskać warunki techniczne zasilania budynku i przedstawić kierunek przyszłych rozwiązań realizacyjnych, b) na etapie projektu opracować pełne rozwiązania techniczne oraz załączyć instrukcje wbudowanych w obiekcie instalacji technologicznych (np. instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji itp.). Do szczegółowego opisu technicznego poszczególnych instalacji dołączyć zestawienia bilansowych obliczeń. Rzuty, rozwinięcia, profile i schematy wykonać w czytelnej dla realizacji skali. Oznaczenia urządzeń i armatury na danym rysunku opisać w legendzie tego arkusza (poza zestawieniem ogólnym urządzeń, armatury i innych materiałów w opisie). Przedmiar i kosztorys inwestorski branży sanitarnej, przygotować z podziałem na poszczególne instalacje. Dla każdej z instalacji stanowiących uzbrojenie zewnętrzne, przewidzieć koszty związane z powykonawczym pomiarem geodezyjnym. Opracowanie projektu winno uwzględniać uwagi i opinie uzgadniających jak również wymogi urzędów administracyjnych uczestniczących w kwalifikowaniu opracowania do realizacji. Do ukompletowania technicznych rozwiązań realizacyjnych załączyć wymagane decyzje pośrednie i opracowania towarzyszące: np. decyzja uwarunkowań środowiskowych, pozwolenie wodno-prawne poboru i wprowadzenia wód do gleby, wniosek zgłoszenia instalacji obiektowych o uzyskanie wpisu do rejestru zgłoszeń w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 3. Branża elektryczna i teletechniczna. Zaprojektować instalacje elektryczne niezbędne dla oczekiwanej funkcji obiektu, zabezpieczające i gwarantujące właściwe warunki eksploatacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4. października 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie: a/ Instalacje zewnętrzne - Zewnętrzne zasilanie kablowe w oparciu o uzyskane techniczne warunki przyłączenia z Tauron Dystrybucja, - przyłącza sieci teleinformatycznych i teletechnicznych ( zgodnie z Decyzją 202 /MON § 26.1 pp-nkt 4 wykonuje Centrum Zasobów Informatycznych ) - wewnętrzne linie zasilające ZK-RG - instalacja sieci teleinformatycznych - zasilanie i sterowanie polem tarczowym - instalacja oświetleniowa terenu obwodowa i ostrzegawcza b/ Instalacje wewnętrzne - instalacja oświetleniowa wewnętrznego zgodnie z PN-12464-1:2012 Światło i oświetlenie . Oświetlenie miejsc pracy. - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego - instalacja gniazd 230V i trójfazowych (siłowych ) 400V - instalacja grzewcza (zasilania grzejników elektrycznych i podgrzewaczy wody) - instalacja zasilania urządzeń ( np. wentylacyjnych, klimatyzacyjnych) - Instalacja ochrony przed przepięciami - ochrona dodatkowa od porażeń - instalacja odgromowa - instalacja uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, - instalacja systemu łączności. - instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej. - instalacja sterowania polem tarczowym Instalacje elektryczne należy zaprojektować dodatkowo w oparciu o: a. PN-IEC60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, obecnie zastępowanej normą PN-HD 60364-1:2010, b. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami c. N SEP-E – 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, d. N SEP- E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie Kablowe projektowanie i budowa, e. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronnej budynkach użyteczności publicznej. Wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1. 3.1. Zewnętrzne zasilanie kablowe. Na etapie przygotowania projektowego sporządzić wstępny bilans energetyczny dla nowego budynku szkoleniowego. Wystąpić poprzez Zamawiającego lub z jego pełnomocnictwem do administratora kompleksu, tj. 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, o wydanie technicznych warunków przyłączenia i określenie czy jest możliwe przyłączenie nowego obiektu do istniejącej stacji transformatorowej oraz zwiększenie jej mocy przyłączeniowej. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony brak możliwości przyłączenia nowego obiektu, należy wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci energetycznej. 3.2. Wewnętrzne linie zasilające ZK-RG. Zaprojektować linię zasilającą pomiędzy złączem ZK a rozdzielnią RG. Rozdzielnię główną RG projektować jako prefabrykat, w której należy zabudować wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym umożliwiającym wyłączenie energii przyciskiem - pożarowego wyłącznika zasilania. Lokalizację przycisków głównego wyłącznika prądu uzgodnić z przedstawicielem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Lokalizację rozdzielni głównej przewidzieć w pomieszczeniu będącym poza strefą składowania materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych. Zaprojektować ewentualne rozdzielnie obiektowe osobno dla poszczególnych obiektów budowlanych. W rozdzielni głównej należy zabudować SZR dla zasilania z agregatu o ile jest wymagane zasilanie dedykowane. 3.3. Instalacja oświetleniowa wewnętrznego, PN-EN12464, PN-EN 60598-2-22, EN 50172. Dla całego budynku zaprojektować instalację oświetlenia ogólnego i stanowiskowego oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunki ewakuacji. W projektowanym oświetleniu stosować oprawy bardzo wydajne, których ilość i moc źródeł światła musi spełniać wymogi natężenia oświetlenia zgodne z obowiązującymi normami i przeznaczeniem pomieszczeń. 3.4. Instalacja oświetleniowa ostrzegawcza. Umieszczona na masztach ustawionych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). Zasilane siecią kablową ze stanowiska dowodzenia; 3.5. Instalacja oświetleniowa terenu, PN – EN 12464 PN-EN 13201. Dla oświetlenia obiektów strzelnicy zaplanować oświetlenie obwodowe umieszczone na elewacjach, stosując oprawy ze źródłami energooszczędnymi. Lokalizację i sposób montażu i dobór opraw dla oświetlenia terenu tak zaplanować, aby uzyskać wymagane natężenie i równomierność oświetlenia całego terenu przyległego. Szczegóły lokalizacji lamp oświetleniowych uzgodnić z użytkownikiem. Do załączania oświetlenia terenu zastosować wyłączniki dwufunkcyjne – sterowane manualnie i zegarem astronomicznym oraz czujnikiem zmierzchowym. 3.6. Instalacja oświetlenia płaszczyzny strzelnicy zgodnie z Rozporządzeniem MON z 4.10 2001 r. z późniejszymi zmianami. 3.7. Instalacja sterowania polem tarczowym Sterowanie polem tarczowym strzelnicy powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu „AGAT - SZMARAGD M”. Wyposażenie pola oraz system sterujący przewidziany w ramach inwestycji dostarcza wykonawca; 3.8. Instalacja gniazd 230V i trójfazowych (siłowych ) 400V, Norma SEP N SEP –E – 002. Zaprojektować instalację elektryczną gniazd jednofazowych 230V osobną dla gniazd ogólnych i sieci dedykowanej zasilającej stanowiska komputerowe we wszystkich pomieszczeniach budynku magazynowo-socjalnego i stanowiska dowodzenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Zasilanie instalacji ogrzewania – źródło ciepła - grzejniki elektryczne, 3.9. Instalacja ochrony przed przepięciami, PN-IEC 60364-4-442. Projektować ograniczniki przepięć pierwszego stopnia klasy „B” w złączu kablowym i drugiego stopnia klasy „C” w pozostałych rozdzielniach. Projektować ochronniki warstwowe typu DEHNquard T 275 lub równoważne. 3.10. Ochrona dodatkowa od porażeń, PN-IEC 60364. Dla ochrony przeciwporażeniowej przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektować samoczynne szybkie wyłączanie zasilania, poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowo i różnicowoprądowych. Ochronie podlegać mają wszystkie obwody zasilające, do których będą przyłączane urządzenia posiadające metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. 3.11. Instalacja odgromowa, PN-EN 62305 i PN-EN 50164. Dla obiektu zaprojektować instalację odgromową i uziemień ochronnych o parametrach spełniających wymogi przepisów z uwzględnieniem położenia geograficznego i częstotliwości występowania wyładowań atmosferycznych oraz ich intensywności. 3.12. Instalacja uziemień roboczych i połączeń wyrównawczych, PN-N50310:2007. Zaprojektować wykonanie instalacji uziemień roboczych oraz wykonania połączeń wyrównawczych dla metalowej konstrukcji budynku i metalowych elementów korytek kablowych dla projektowanej instalacji elektrycznej oraz urządzeń technologicznych. 3.13. Instalacja systemu łączności. Obiekt powinien być wyposażony w zewnętrzną instalację telefoniczną zapewniającą stałą łączność stanowiska dowodzenia (SD) z oficerem dyżurnym oraz teleinformatyczną na stanowisku dowodzenia; 3.14. Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej. Dla pomieszczeń biurowych, administracyjnych i szkoleniowych zaprojektować instalację sieci logicznej strukturalnej kat.6. Lokalizację poszczególnych stanowisk komputerowych, głównego punktu i pośrednich punktów dystrybucyjnych uzgodnić na etapie projektowania z użytkownikiem. Przewidzieć w projekcie i kosztorysach inwestorskich wyposażenie projektowanej sieci w urządzenia aktywne dla sieci ogólnej LAN oraz dla podłączenia do wojskowej sieci teleinformatycznej MILNET. 3.15. Przyłącza sieci teleinformatycznych. Dla sieci strukturalnej w części dotyczącej łączności telefonicznej zaprojektować połączenia pomiędzy główną szafą krosowniczą budynku a pozostałymi elementami instalacji zlokalizowanej w budynku. Na etapie realizacji projektu należy dokonać następujących uzgodnień:  ustalić niezbędną ilość łączy telefonicznych oraz umiejscowienie zakończeń liniowych.  dokonać uzgodnień z Regionalnym Centrum Informatycznym w zakresie doprowadzenia kabli magistralnych do budynku wraz z montażem szafy krosowej (głowicy).  Miejsce lokalizacji głowicy (szafy krosowej) powinno być planowane w pomieszczeniu przyłącza telefonicznego.  dokonać uzgodnień z Regionalnym Centrum Informatycznym w zakresie łączy światłowodowych (lub szerokopasmowych) do zabezpieczenia sieci MILNET.  Obiekty strzelnicy połączyć trzyotworową kanalizacją teletechniczną z kompleksem K-2836 zaprojektowaną w ramach niniejszego zadania. UWAGA: a. Projektowane systemy alarmowe muszą spełniać wymogi następujących przepisów: Normy Obronnej NO-04-A004 2016 Obiekty Wojskowe - Systemy alarmowe, Normy Obronnej NO-04-A009 2017 Obiekty Wojskowe - Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia, Wymagania ogólne i zaleceń w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń systemów i sieci teleinformatycznych DBBT – 301C. b. Projekty systemów alarmowych muszą posiadać pisemne uzgodnienia z Dowódcą Jednostki, w tym z pełnomocnikiem ochrony, które będzie opatrzone pieczęcią herbową jednostki. 4. Technologia. W obiekcie zastosować system sterowania polem tarczowym strzelnicy, znajdującym się na wyposażeniu SZ RP lub równorzędnym, np. typu Agat Szmaragd . 5. UWAGI a) na wejściu przyłączy do obiektu przewidzieć urządzenia pomiarowe umożliwiające rozliczenie zużycia mediów energetycznych. b) projekty muszą zawierać opis charakterystycznych parametrów materiałów i urządzeń, umożliwiający wykonawcy robót budowlanych jednoznaczny dobór materiałów i urządzeń, bez podawania nazwy producenta IV. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH I PROJEKTOWYCH. Realizacja dokumentacji projektowej etapami (wykaz opracowań): ETAP I Ilość Klauzule opracowań 1. Inwentaryzacja obiektów i zagospodarowania terenu do celów projektowych we wszystkich branżach po 1 egz. JAWNE 2. Ekspertyza: a) techniczna b) mykologiczna po 1 egz. JAWNE 3. Oceny techniczne: a) opinia geotechniczna b) badanie geologiczne możliwości odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych c) pomiary akustyczne d) inwentaryzacja zieleni e) inne niezbędne oceny techniczne po 2 egz. JAWNE 4. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Uzyskanie decyzji w zakresie ochrony środowiska (decyzji wodnoprawnej i innych niezbędnych uzgodnień ) - JAWNE 5. Program inwestycji wraz z koncepcją programowo-przestrzenną ( projekt zagospodarowania terenu oraz część architektoniczno-budowlana wraz z aranżacją wnętrz oraz zestawieniem wyposażenia) 3 egz. JAWNE ETAP II 1. Mapa do celów projektowych 1 egz. JAWNE 2. Projekt budowlany we wszystkich branżach wraz z projektem zagospodarowania terenu z przyłączami 5 egz. JAWNE 3. Informacja do sporządzenia planu BiOZ 5 egz. JAWNE 4. Projekty wykonawcze pozostające w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej ,niskoprądowej i drogowej po 4 egz. JAWNE 5. Przedmiary robót dla każdej z branż oddzielnie po 1 egz. JAWNE 6. Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż oddzielnie po 1 egz. JAWNE 7. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w podziale na branże po 3 egz. JAWNE 8. Zestawienie kosztów zadania 2 egz. JAWNE 9. Scenariusz pożarowy z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 2 egz. JAWNE 10. Karta Gwarancyjna na wykonane opracowania 2 egz. JAWNE 11. Uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę JAWNE ETAP III 1. Pełnienie nadzoru autorskiego ok. 15 nadzorów

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77132000-0
71000000-8
71250000-5
71321000-4
71247000-1
71332000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 340925,31
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2025-12-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: I etap – dokumentacja przedprojektowa min. 5 miesiące max. 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. II etap – dokumentacja projektowa min. 6 miesięcy max. 8 miesięcy od dnia zatwierdzenia programu inwestycji III etap – nadzór autorski – do 30.12.2025 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Doświadczenie Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę obiektu strzelnicy garnizonowej, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy powyższa usługa została wykonana należycie. 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: 1) projektantem ze specjalnością architektoniczną - bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 2) projektantem ze specjalnością konstrukcyjno – budowlaną – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3) projektantem branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4) projektantem branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 5) projektantem branży teletechnicznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 6) projektantem ze specjalnością drogową – bez ograniczeń. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 1995 r. (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 104), uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 7) uprawnionym geodetą – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych. 8) uprawnionym geologiem – w zakresie opracowania opinii geotechnicznej. Wykonawca musi wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie (Formularz Nr 3) imion i nazwisk osób wykonujących czynności wskazanych wyżej wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Potencjał techniczny Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnego na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Formularz Nr 4 (oryginał podpisany przez Wykonawcę). 3. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.5 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokument, o którym mowa w pkt 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – Formularz nr 2 (oryginał podpisany przez Wykonawcę), z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dowodami o którym mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonywana. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem przyczyn, o których mowa wyżej. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Formularz nr 3 (oryginał podpisany przez Wykonawcę).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca załączy: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 2) wypełnioną i podpisaną wycenę elementów dokumentacji projektowej – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę); 3) zobowiązanie innego podmiotu na zdolnościach którego zamierza polegać Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – Formularz Nr 7 (oryginał podpisany przez ten podmiot).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 10 227,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 28.02.2020 r., do godz. 10.00. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówki do kasy Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w postaci poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) musi zawierać co najmniej: a) nazwę i adres Wykonawcy, b) nazwę i adres beneficjenta, c) nazwę i adres gwaranta/ poręczyciela, d) nazwa zadania, na które składane jest wadium, e) kwotę, f) termin ważności, g) wskazanie wszystkich przypadków powodujących utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Wadium, o którym mowa w pkt 3 musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia – 28.02.2020 r. do godz. 10.00. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, a także w przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużony okres związania ofertą, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Ustawy Pzp. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 44 1010 1674 0030 7213 9120 2000, z dopiskiem „wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę strzelnicy garnizonowej w kompleksie wojskowym 2900 we Wrocławiu”. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 15. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 Ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację nadzoru autorskiego w terminie umownym. Za okoliczności takie uważa się wstrzymanie robót przez Zamawiającego, a także wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy robót, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, b) przedłużenia, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, terminów do uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, pod warunkiem, że przedłużenie terminów nie jest zawinione przez Wykonawcę, c) zmiany treści decyzji administracyjnych uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia potrzeby wykonania zamiennych bądź zwiększających prac projektowych wynikających z zatwierdzonego aneksu do minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych, narad technicznych, które warunkują wykonanie całości dokumentacji projektowej; e) wystąpienia konieczności wykonania uzupełniających rozwiązań projektowych z powodu przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych, wykonanych ekspertyz oraz innych niezbędnych badań; f) przedłużenia czasu niezbędnego do uzyskania uzgodnień wskazanych w § 2 ust. 2 i 3, g) wystąpienia konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy, h) gdy po zawarciu umowy, nastąpi zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na przedmiot umowy, i) gdy wystąpią zdarzenia losowe w odniesieniu do osób realizujących opracowania projektowe, j) wydłużenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania), k) pełnienia nadzoru autorskiego w związku z wydłużeniem okresu rozpoczęcia realizacji i zakończenia robót budowlanych; l) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 2) Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów prawa podatkowego. W sytuacji wstąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1., ppkt. 2) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zamianie umowy; 3) Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1., ppkt. 3) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wnikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zamianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 4) Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1., ppkt. 4) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wnikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zamianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zasad , o których mowa w pkt. 1, ppkt.4), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt.1., ppkt.4); 5) Wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1., ppkt. 5) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wnikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zamianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zasad , o których mowa w pkt. 1, ppkt.5), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt.1., ppkt.5); 6) Ilości pobytów projektanta oraz kwoty wynagrodzenia umownego w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 7) Projektantów o których mowa w § 9 ust. 4, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji; 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1., ppkt. 2) - 5): 1) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w pkt 1,. ppkt 2) - 5) wyznacza datę podpisania aneksu do umowy; 2) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt 1); 3) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 1., ppkt 2) – 5) na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, rękojmi gwarancji oraz nie zakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawu Pzp). 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: ■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław, tel. 261 65 67 01, kontakt z inspektorem danych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury możliwy jest pod nr tel. 261 65 68 12 lub adresem email: j.jastrzebski@ron.mil.pl; ■ inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarząd Infrastruktury z siedzibą przy ul. Obornickiej 126, 50-984 Wrocław jest ppłk Jerzy Jastrzębski, kontakt: nr tel. 261 65 68 12 lub adresem email: j.jastrzebski@ron.mil.pl;* ■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 15/VII/WB/20/U – opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na przebudowę strzelnicy garnizonowej w kompleksie wojskowym 2900 we Wrocławiu prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego; ■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp"; ■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ■ posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;** - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;*** - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ■ nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygad dekarzy - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania25-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygad dekarzy. Budownictwo wielorodzinne. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI