Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Sącz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-09-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-21
 • Numer ogłoszenia588412-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 588412-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Miejski Zarząd Dróg: Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wyspiańskiego  22 , 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18-4427967, e-mail mzd_ns@ns.onet.pl, faks 184 427 800.
Adres strony internetowej (URL): www.mzd.nowysacz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzd.nowysacz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzd.nowysacz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres siedziby Zamawiającego
Adres:
33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych
Numer referencyjny: 271.2.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowych dla inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, tj.: 1) Cz. I – „Budowa ulicy łączącej ul. 29 Listopada z ul. dra J. Smolika” – zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Roboty budowlane muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było ich wykonanie w podziale na etapy: etap I – budowa ulicy łączącej ul. dra J. Smolika z ul. 29 Listopada (Zamawiający posiada w tym zakresie koncepcję programowo – przestrzenną); etap II – przebudowa ul. 29 Listopada na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Wyspiańskiego. 2) Cz. II – „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od ul. Wczasowej do granicy miasta Nowego Sącza – zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 3) Cz. III – „Budowa ul. Jana Pawła II w km 0+856 do km 1 + 497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzka)” – zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Zamawiający posiada projekt budowlano – wykonawczy drogowy, sieci kanalizacji opadowej, sieci gazowej. 4) Cz. IV – „Przebudowa ul. Jana Pawła II w km. 0+000 do km 0+856 (skrzyżowanie z ul.Zieloną” – zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – nadzór autorski dla robót objętych kompletną dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia do min. 5 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. 3. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, w ilości niezbędnej dla wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentację projektową należy wykonać na mapie do celów projektowych, w zakresie wszystkich branż w formie tradycyjnej oraz w formie cyfrowej, zawierającej całość opracowania, zarówno tekstowego jak i rysunkowego i w liczbie egzemplarzy - zgodnie z z nin. SIWZ oraz Wymogami dla projektowania załącznik nr 15 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym przygotować niezbędne materiały i dane do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenia na budowę oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową, a także modyfikować i uzupełniać wykonane opracowania w przypadku zajścia takiej potrzeby. Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno – prawne należy uzyskiwać na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii ponosi Wykonawca. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów/podmiotów, w dniu ich złożenia do właściwych organów/podmiotów oraz uzgodniona z Zamawiającym. 5. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) wizji terenowej, zapoznanie się ze wszelkimi dostępnymi materiałami związanymi z zamówieniem i przydatnymi do oceny prac projektowych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów do wykonania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że wykonawca: -w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej: •dla części I – budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej o długości odcinka co najmniej 0,5 km i wartości zaprojektowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000 zł; •dla części II – budowy/przebudowy/rozbudowy chodnika przy drodze publicznej o długości odcinka co najemniej 0,5 km i wartości zaprojektowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000 zł; •dla części III – budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej o długości odcinka co najmniej 0,5 km i wartości zaprojektowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000 zł; •dla części IV – budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej o długości odcinka co najmniej 0,5 km i wartości zaprojektowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000 zł. -przy realizacji zamówienia będzie dysponował min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej oraz legitymującym się dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego - 1 osoba. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w/w specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - zgodnie z polskim prawem budowlanym-– dla części od I do IV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 4 i 5 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 6 SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7; 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8; 8) oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług, zgodnych z warunkiem udziału w postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Uwaga! Doświadczenie projektanta branży drogowej stanowi kryterium oceny ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
doświadczenie projektanta branży drogowej 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego. 4. Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zmiany o których mowa w ust. 1-4 mogą dotyczyć: 1) Wszelkiej dokumentacji, warunkującej uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń na realizację projektowanej inwestycji, w tym pozwolenia na budowę. 2) Zmiany terminu zakończenia zadania. 7. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmian; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) zmiana obowiązujących przepisów; 2) podniesienie trwałości obiektu; 3) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód, uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach; 4) siła wyższa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa ulicy łączącej ul. 29 Listopada z ul. dra J. Smolika
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Roboty budowlane muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było ich wykonanie w podziale na etapy: etap I – budowa ulicy łączącej ul. dra J. Smolika z ul. 29 Listopada (Zamawiający posiada w tym zakresie koncepcję programowo – przestrzenną); etap II – przebudowa ul. 29 Listopada na odcinku od ul. Nawojowskiej do ul. Wyspiańskiego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
doświadczenie projektanta branży drogowej 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od ul. Wczasowej do granicy miasta Nowego Sącza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
doświadczenie projektanta branży drogowej 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa ul. Jana Pawła II w km 0+856 do km 1 + 497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzka)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Zamawiający posiada projekt budowlano – wykonawczy drogowy, sieci kanalizacji opadowej, sieci gazowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
doświadczenie projektanta branży drogowej 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa ul. Jana Pawła II w km. 0+000 do km 0+856 (skrzyżowanie z ul.Zieloną)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakres zamówienia obejmuje opracowanie: -koncepcji projektu; -wielobranżowego projektu budowlanego; -projektu wykonawczego dla każdej z branż; -opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni; -opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; -kosztorys inwestorski; -STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji zaprojektowanych przez siebie robót budowlanych. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne lub z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
doświadczenie projektanta branży drogowej 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam porady kominiarskiej, Kamień
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry, Planuję rozbudować dom, w którym są dwa kominy murowane z cegły, do tych kominów planuje przystawić pustaki went. schiedel. Mam prośbę aby Pan wypowiedział się w tej sprawie wady zalety itp jak je połączyć , obudować. Jest zrobiona inwentaryzacja budynku, rysunki są zapisane w autocad 2010. Czy można przyjechać do Państwa do biura i aby to wszystko Pan oglądnął, jeżeli "tak" to kiedy w jakim terminie godzinach? Będę bardzo wdzięczna. Maria
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI