„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka”,
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubin
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Lubin
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528223-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528223-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Lubin: „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka”,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubin, krajowy numer identyfikacyjny 39064754100000, ul. Księcia Ludwika I  3 , 59-300  Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (76) 8403100, , e-mail zamowienia@ug.lubin.pl, , faks (76) 8403140.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug-lubin.dolnyslask
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
GMINA LUBIN-URZĄD GMINY W LUBINIE, 59-300 LUBIN, UL. KSIĘCIA LUDWIKA I 3 (kancelaria ogólna - pokój nr 3)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin w miejscowościach Dąbrowa Górna, Krzeczyn Mały, Miłoradzice, Siedlce, Raszówka”,
Numer referencyjny: OR.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań objętych niniejszym postępowaniem. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie: a) projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego w zakresie umożliwiającym opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, b) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) przedmiarów robót, d) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD), Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 zadań: Zadanie 1:-„Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Dąbrowie Górnej dz. nr 49 ”, Zadanie 2 -„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej w m. Krzeczyn Mały dz. nr 256/8”, Zadanie 3 -„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Miłoradzice, dz. nr 390”, Zadanie 4 -„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy plenerowej strefy aktywności oraz przebudowy istniejącego placu zabaw w m. Siedlce, dz. nr 231/1 ”, Zadanie 5 - ”Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Raszówka dz. nr 346/14”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Dąbrowie Górnej dz. nr 49 ”. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń na placu zabaw; • wskazanie nowych nawierzchni bezpiecznych w strefach urządzeń; • wskazanie lokalizacji dla 5 nowych urządzeń zabawowych, w tym: 1/ zjazd linowy, 2/ małpi gaj, 3/huśtawka bocianie gniazdo, 4/plenerowe urządzenia do gier planszowych typu warcaby, 5/linarium piramida średnia. Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 49 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zadanie 2 -„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej w m. Krzeczyn Mały dz. nr 256/8”. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni plenerowej wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ biegacz i steper, 2/ wycisk górny i wioślarz, 3/ rower i prostownik pleców, 4/ wahadło i motyl, 5/ławka i poręcze; • wskazanie lokalizacji dla 4 elementów małej architektury, w tym: 1/ ławki -2szt., 2/ kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. Zadanie 3 -„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Miłoradzice, dz. nr 390”. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń na placu zabaw; • zaprojektowanie niwelacji terenu z likwidacją spadków; • wskazanie nawierzchni bezpiecznych dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku =150 cm, • wskazanie lokalizacji dla 5 nowych urządzeń zabawowych typu: 1/bocianie gniazdo, 2/bujak biedronka, 3/pomost rurowy zamek, 4/zestaw wielofunkcyjny, 5/ lokomotywa z wagonem. Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 390 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zadanie 4 -„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy plenerowej strefy aktywności oraz przebudowy istniejącego placu zabaw w m. Siedlce, dz. nr 231/1”. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy plenerowej strefy aktywności oraz przebudowy istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń; • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń zabawowych typu: 1/trampolina, 2/plenerowa gra planszowa typu szachy, 3/bocianie gniazdo, 4/karuzela młynek, /5 huśtawka podwójna, 6/zestaw zabawowy, /8 kwadrat wielofunkcyjny, /9 bujak motor, /10 bujak wąż, • wskazanie lokalizacji dla 6 elementów małej architektury, w tym: 1/ławki -4szt., 2/kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt. • wskazanie lokalizacji dla 6 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ wycisk górny i motyl, 2/ biegacz i biegacz, 3/ rower i orbitrek. Uwagi dodatkowe Obszar działki nr 231/1 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej oraz jest wpisany do rejestru zabytków zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin nr A/3366/474/L i wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podejmowanie innych działań przy zabytku. Zadanie 5 - ”Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Raszówka dz. nr 346/14”. Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni plenerowej wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ biegacz i wioślarz, 2/ jeździec i rower, 3/ krzesło do wyciskania i wyciąg górny, 4/ prasa nożna i surfer, 5/orbitrek i narciarz • wskazanie lokalizacji dla 6 elementów małej architektury, w tym: 1/ ławki -4szt., 2/ kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt 3. Obowiązkiem projektanta jest w szczególności (dotyczy wszystkich zadań): a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) zinwentaryzowanie i wrysowanie na mapie istniejącego wyposażenia; c) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, d) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, e) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, f) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. 4. Dokumentacja projektowa dla powyższych zadań będzie zawierać m.in.: a) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego w zakresie umożliwiającym opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich - 4 egz. b) kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 2 egz. c) STWiOR - 2 egz. d) kompletną dokumentację projektową w formie elektronicznej na płycie CD, pliki z rozszerzeniem .pdf - dokumenty tekstowe, pliki z rozszerzeniem .jpg - dokumenty graficzne, pliki z rozszerzeniem .ath, .doc i .pdf – kosztorys i przedmiar. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów przewidzianych do zastosowania. W przypadku braku możliwości opisania treści dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dopuszcza się wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, nakładając obowiązek umieszczenia sformułowania „lub równoważny” i określenie zakresu równoważności, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zakres poszczególnych zadań przedstawiono na załącznikach graficznych – Załączniki od nr 1 do 4 do wniosku. Zakres poszczególnych zadań przedstawiono na załącznikach graficznych – załącznik nr 8 do specyfikacji. 5. Uwagi dodatkowe: Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń: Teren siłowni plenerowych oraz placów zabaw powinien być miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży, dlatego lokalizację urządzeń należy dobrać na podstawie obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz odpowiednich norm bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące urządzeń: Wszystkie urządzenia przeznaczone na teren siłowni powinny być zgodne z normą PN-EN 16630:2015, i muszą posiadać certyfikat zgodności z w/w normą oraz atesty. Urządzenia zabawowe muszą posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniać obowiązujące normy PN-EN 1176 i przepisy w dziedzinie produkcji i użytkowania urządzeń. Wymagania dotyczące kryterium jakościowego. Zamawiający wymaga od Projektanta wskazania kryterium jakościowego, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać jako kryterium oceny ofert w postępowaniu na realizację robót. Wymagania dotyczące rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W celu uwzględnienia wymagań dla osób niepełnosprawnych w projekcie należy tak usytuować urządzenia, aby nie utrudniały użytkowania, w tym przez osoby niepełnosprawne. 6. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Projektanta lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): czynności związane z opracowaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Warunek ten nie dotyczy ofert składanych przez Projektantów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy samodzielnie realizują przedmiotowe zamówienie. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Projektanta lub podwykonawcę w/w wymogu w szczególności przez zlecenie kontroli PIP. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Projektanta na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności w trakcie realizacji zamówienia, Projektant zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy tez wydanie pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia. Nie dotyczy to sytuacji w której Projektant prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie realizuje przedmiotowe zamówienie. b) Projektant w terminie do 7 dni przed złożeniem wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub robót budowlach nie wymagających pozwolenia na budowę przekaże Zamawiającemu 1 egz. projektu celem uzgodnienia. Uzgodnienie projektu odbędzie się po przedstawieniu projektu podczas wizji w terenie z udziałem Projektanta. 7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 8. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ. 9. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zadania określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, w szczególności: wzór umowy, załączniki graficzne.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 1: do 100 dni od dnia podpisania umowy - Zadanie 2: do 100 dni od dnia podpisania umowy - Zadanie 3: do 100 dni od dnia podpisania umowy - Zadanie 4: do 180 dni od dnia podpisania umowy - Zadanie 5: do 100 dni od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1./ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie sporządzenie jednej dokumentacji projektowej placów zabaw lub siłowni plenerowych. 2./ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania o specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A) Wykaz usług wykonanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z  Załącznikiem Nr 6, B) Dowody określające czy usługi wykazane w Załączniku Nr 6, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z  Załącznikiem Nr 5. W przypadku, gdy oferta wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą w więcej niż jednym zadaniu, ww. dokumenty składane będą tylko raz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Do oferty załączyć - Zobowiązanie podmiotu/ -ów udostępniających zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – Rozdział IX SIWZ). 3. Wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa przez m.in.: a) wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający; b) działanie organów administracyjnych lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień mających wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Projektanta oraz odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, mających wpływ na zakres wykonania przedmiotu zamówienia, co nie wynika z winy Projektanta; c) siłę wyższą mającą wpływ na termin wykonania; d) ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Projektanta; e) zmiany podatków od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie lub zmiany prawa podatkowego w zakresie zmiany podatku VAT na usługi objęte umową; f) zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy – Projektanta); g) ograniczenia umowy; h) opisane w § 10 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Dąbrowie Górnej dz. nr 49 ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń na placu zabaw; • wskazanie nowych nawierzchni bezpiecznych w strefach urządzeń; • wskazanie lokalizacji dla 5 nowych urządzeń zabawowych, w tym: 1/ zjazd linowy, 2/ małpi gaj, 3/huśtawka bocianie gniazdo, 4/plenerowe urządzenia do gier planszowych typu warcaby, 5/linarium piramida średnia. Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 49 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
termin płatności 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 1: do 100 dni od dnia podpisania umowy


Część nr: 2 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej w m. Krzeczyn Mały dz. nr 256/8”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni plenerowej wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ biegacz i steper, 2/ wycisk górny i wioślarz, 3/ rower i prostownik pleców, 4/ wahadło i motyl, 5/ławka i poręcze; • wskazanie lokalizacji dla 4 elementów małej architektury, w tym: 1/ ławki -2szt., 2/ kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 2: do 100 dni od dnia podpisania umowy


Część nr: 3 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw w m. Miłoradzice, dz. nr 390”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń na placu zabaw; • zaprojektowanie niwelacji terenu z likwidacją spadków; • wskazanie nawierzchni bezpiecznych dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku =150 cm, • wskazanie lokalizacji dla 5 nowych urządzeń zabawowych typu: 1/bocianie gniazdo, 2/bujak biedronka, 3/pomost rurowy zamek, 4/zestaw wielofunkcyjny, 5/ lokomotywa z wagonem. Obowiązkiem projektanta jest w szczególności: a) uzyskanie materiałów wyjściowych (map, uzgodnień itp.), koniecznych do opracowania dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, b) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, wraz ze szczegółowym opisem parametrów urządzeń, podaniem stref bezpieczeństwa, c) uzgodnienie rodzaju wyposażenia, jego lokalizacji i parametrów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (sołtysami miejscowości) -3 spotkania, d) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zamiarze do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, e) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów. Uwagi dodatkowe: Obszar działki nr 390 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin i wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 3: do 100 dni od dnia podpisania umowy


Część nr: 4 Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy plenerowej strefy aktywności oraz przebudowy istniejącego placu zabaw w m. Siedlce, dz. nr 231/1”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy plenerowej strefy aktywności oraz przebudowy istniejącego placu zabaw wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • zinwentaryzowanie istniejących urządzeń; • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń zabawowych typu: 1/trampolina, 2/plenerowa gra planszowa typu szachy, 3/bocianie gniazdo, 4/karuzela młynek, /5 huśtawka podwójna, 6/zestaw zabawowy, /8 kwadrat wielofunkcyjny, /9 bujak motor, /10 bujak wąż, • wskazanie lokalizacji dla 6 elementów małej architektury, w tym: 1/ławki -4szt., 2/kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt. • wskazanie lokalizacji dla 6 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ wycisk górny i motyl, 2/ biegacz i biegacz, 3/ rower i orbitrek. Uwagi dodatkowe Obszar działki nr 231/1 jest objęty strefą „OW” ochrony archeologicznej oraz jest wpisany do rejestru zabytków zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin nr A/3366/474/L i wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podejmowanie innych działań przy zabytku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 4: do 180 dni od dnia podpisania umowy


Część nr: 5 Nazwa: ”Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Raszówka dz. nr 346/14”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie w/w zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni plenerowej wraz z uzyskaniem przez Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji w tym zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wskazanie lokalizacji dla 10 nowych urządzeń siłowni plenerowej dwustanowiskowych, montowanych do pylonu, w tym: 1/ biegacz i wioślarz, 2/ jeździec i rower, 3/ krzesło do wyciskania i wyciąg górny, 4/ prasa nożna i surfer, 5/orbitrek i narciarz • wskazanie lokalizacji dla 6 elementów małej architektury, w tym: 1/ ławki -4szt., 2/ kosz na śmieci -1szt., 3/tablica regulaminu -1szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: - Zadanie 5: do 100 dni od dnia podpisania umowy


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki domu w formie ogrodu zimowego w cenie 2500 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI