Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrasnystaw
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-11-29
 • ZamawiającyGmina Krasnystaw
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-19
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00276334
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasnystaw

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 4

1.5.2.) Miejscowość: Krasnystaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 576 37 53

1.5.8.) Numer faksu: 82 576 30 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84c86b26-4924-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00276334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003169/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem:
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl
2. Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na
Portalu, w zakładce „Pomoc".
3. Wyciąg z instrukcji korzystania
o której mowa powyżej dot. instrukcji zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych oraz
instrukcja Wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy
Zamówień Publicznych ZETOPZP:https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.plWykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto
na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP:https://platforma.pzpzeto.pl/#/authentication/registergdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.2.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https:// przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl oraz uznaje go za wiążący.
a) Ogólne zasady korzystania z platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie : https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl/#/authentication/login
b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia
hasło;
c) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane
firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje;
d) po założeniu konta Wykonawca ma
możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
e) instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na
Portalu, w zakładce „Pomoc". Wyciąg z instrukcji korzystania o której mowa powyżej dot. instrukcji
zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych oraz instrukcja Wykonawcy stanowi załącznik
nr 8 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK:271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnystaw – Jaślików”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 109739 L Krasnystaw (gr. miasta) - Kolonia Niemienice od granicy Miasta Krasnystaw (drogi powiatowej
Nr 3154L) do miejscowości Jaślików (skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3120L)
o długości ok. 3851 m.
3. Charakterystyka stanu istniejącego i zakresu przebudowy objętej dokumentacją projektową oraz wymagania w tym zakresie:
3.1. Lokalizacja drogi w głównym ciągu komunikacyjnym na działkach o nr: 94, 86, 1/1, 2/1, (obręb Niemienice) 117 (obręb Jaślików) oraz działki przyległe wydzielone pod pas drogowy.
3.2. Droga obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną.
3.3. Przebudowa drogi o parametrach drogi klasy lokalnej.
3.4. Zakres przebudowy do granicy pasa drogowego.
3.5. Budowy nowych zjazdów i przebudowa istniejących zjazdów do granicy pasa drogowego.
3.6. Likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą (jeżeli dotyczy).
3.7. Rozwiązanie odwodnienia drogi.
3.8. Renowacja poboczy drogi.
3.9. Przebudowa istniejących przepustów drogowych.
3.10. Urządzenia BRD i oznakowanie poziome i pionowe drogi.
3.11. Planowany zakres robót drogowych – wzmocnienie i podniesienie parametrów nośnych istniejącej nawierzchni bitumicznej.
3.12. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie niezbędnym do uzyskania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgodna z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3.13. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z zamawiającym na etapie dokonywania skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.14. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego
w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).
3.15. Szczegółową lokalizację drogi gminnej objętej planowaną przebudową zawiera załącznik Nr 7 do SWZ. zawierający Mapę poglądową nr 1 i 2), który stanowi materiał informacyjny oraz pomocniczy. Wykonawca w żaden sposób nie może się na nie powoływać w kwestii kalkulacji przyjętego wynagrodzenia bądź zakresu przedmiotu umowy oraz używać ich jako podstawę do sporów z Zamawiającym.
3. Wymagania wobec dokumentacji projektowej wynikające z przepisów ustawy Pzp.
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi wskazane w przepisach art.
99-103 ustawy Pzp. Szczegółowe wymagania w tym zakresie wskazano w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Gwarancja i rękojmia.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady, do udzielenia jakiego jest zobowiązany Wykonawca wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji projektowej. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 1 zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub rozbudowy odcinka drogi, o długości minimum 1,0 km oraz o nawierzchni bitumicznej.
Uwaga:
Wykonawca winien w wykazie wykonanych usług jednoznacznie określić zakres wykonanych usług w celu ustalenia czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykazu usług wykonanych (określonych w ppkt 1.4; pkt 1 rozdział V SWZ),
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (sporządzonego zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami ,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy w odniesieniu do warunku określonego
w ppkt 1.4; pkt 1 rozdział V SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych w
tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 rozdziału VI SWZ.
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu - załącznik Nr 2 do SWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SWZ,
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale pkt 2 rozdziału VI SWZ (jeżeli dotyczy).
W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ.
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w ppkt 4 pkt. 21 rozdziału VI SWZ, (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

22. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 1 rozdziału VI SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału V SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 1 rozdziału VI SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w ppkt 3.1 pkt 3 rozdziału VI SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w ppkt 3.2 pkt 3 rozdziału VI SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w Umowie
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu usługi, maksymalnie o czas trwania wymienionych okoliczności,
b) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, aby zapewnić zgodność przedmiotu umowy z tymi przepisami, o czas niezbędny Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, z uwzględnieniem terminów przewidzianych prawem oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi podmiotów uprawnionych do ich wydania,
d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkującego koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie,
e) konieczności dokonania korekt w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w § 1 umowy lub realizowanym rozwiązaniu projektowym w zakresie wynikających ze zmiany oczekiwań Zamawiającego wynikającej z okoliczności od niego niezależnych w szczególności związanych z czynnikiem społecznym lub ze zmiany stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących), o czas potrzebny wykonanie przez wykonawcę dodatkowych czynności lub wstrzymania wykonywania przedmiotu zamówienia na czas dokonania korekt o których mowa w zdaniu pierwszym,
f) konieczności dokonania podziału działek pod pas drogowy o czas niezbędny
do dokonania tych czynności,
g) konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustaleń, uzgodnień lub innych czynności z osobami niebędącymi stronami umowy, za przeprowadzenie których odpowiada Zamawiający, jeżeli są one niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, o czas trwania konsultacji a ich wykonanie okazało się konieczne podczas realizacji umowy. O konieczności przeprowadzenia ustaleń Zamawiający jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Wykonawcę,
h) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego
żądania wstrzymania wykonywania usługi, o czas przez który usługa nie była wykonywana,
i) w przypadku zmian dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych czynności, jeżeli czynności tych Wykonawca nie mógł zrealizować
w pierwotnym terminie wykonania umowy;
2) Zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
c) zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności dokonania podziału działek pod pas drogowy lub zmiany zakresu zamówienia - ustalona na podstawie szczegółowych kalkulacji zaakceptowanych przez strony umowy.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków rodzaj i zakres zmian umowy zawiera § 15 (Zmiany w Umowie) załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia [URL]: https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.
11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej;
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem:
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl
12.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP:
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP:

https://platforma.pzpzeto.pl/#/authentication/register
- gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.


12.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl oraz uznaje go za wiążący.
a) Ogólne zasady korzystania z platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie :
https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl/#/authentication/login
b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://przetargi.krasnystaw.ug.gov.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
c) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje;
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
e) instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc".

Wyciąg z instrukcji korzystania o której mowa powyżej dot. instrukcji zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych oraz instrukcja Wykonawcy stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały określone w rozdziale VII SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej - Zamość
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI