Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyZarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00210643
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80058eeb-cf13-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053092/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.44 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Stare Miasto zrywa z betonem”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow. 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3. Szczegółowe uregulowania w zakresie
korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod ww. adresem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod ww. adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: "ZDMK" lub "Zamawiający";
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE);
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym o realizacji Inwestycji;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
10) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych
11) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/II/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie usunięcia na wskazanych lokalizacjach nawierzchni utwardzonych i zaprojektowanie zieleni (trawników, możliwe nasadzenia drzew i krzewów) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania.
2) Zamawiający opisał Przedmiot zamówienia za pomocą:
a) Zakresu rzeczowego wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,
b) Projektowanych postanowień umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.
3. Wymagany okres gwarancji.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone.
4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ.
5. Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane czynności przez Zamawiającego.
7. Przed złożeniem oferty Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- C – cena brutto - 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = cena minimalna / cena oferty badanej x 60
- G - długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy - 40%
Sposób oceny:
Zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 24 miesiące – 0 pkt
Zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 30 miesięcy – 20 pkt
Zaproponowany okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 36 miesięcy – 40 pkt
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji, wykreślenie tylko jednego lub wszystkich wskazanych okresów gwarancji, Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. okres 24 miesięcy.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyjmuje, że 1 punkt = 1%.
N = C + G
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji na przedmiot umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali: co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy lub rozbudowy lub budowy drogi o długości co najmniej 70 m;
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: tj. co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnościach:
a) inżynieryjno-drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga
Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez tę samą osobę w ramach różnych branż.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) (załącznik nr 11 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 6 do SWZ),
Uwaga !
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy Podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tzw. Konsorcja oraz spółek cywilnych),
f) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
g) zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby własne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ,
h) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (Pełnomocnika), o którym mowa w pkt 1 w Części 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5. W przypadku spółki cywilnej, zamówienie wykazane na spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wykonane przez spółkę, a nie poszczególnych wspólników, Zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego Wykonawcę, a nie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
8. Zgodnie z zapisami w pkt 1 w Części 4 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w pkt 1 lit. a) w Części 4 SWZ.
9. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stare Miasto zrywa z betonem" (zadanie w BMK nr ZDMK/T1.13/24) w zakresie usunięcia na wskazanych lokalizacjach nawierzchni utwardzonych i zaprojektowanie zieleni (trawników, możliwe nasadzenia drzew i krzewów) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 od pkt 1) do pkt 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp oraz w art. 7 ust. 1 od pkt 1) do pkt 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
3. Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie żaluzji pionowych- Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie żaluzji pionowych 18 m kw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: usługa organizacji pikniku rekreacyjno-edukacyjnego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: DOSTARCZANIE WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ Z NAJMEM DYSTRYBUTORÓW
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kraków: Oświetlenie przejść dla pieszych w osiedlu Bieńczyce - kontynuacja.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej nr 109468L w miejscowości Siedliska.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Grodziskiego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI