OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZESPOŁU GOSPODARCZEGO SZPITALA W LOKALIZACJI PRZY UL. HERBERTA 21 WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB BIUROWO-TECHNICZNYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-12-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-11
 • Numer ogłoszenia659807-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 659807-N-2018 z dnia 2018-12-11 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZESPOŁU GOSPODARCZEGO SZPITALA W LOKALIZACJI PRZY UL. HERBERTA 21 WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB BIUROWO-TECHNICZNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, krajowy numer identyfikacyjny 43099240200000, ul. ul. Biernackiego  9 , 20-089   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 740 86 14, e-mail zamowienia@spszw.lublin.pl, faks 81 740 39 34.
Adres strony internetowej (URL): www.janbozy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 - Kancelaria (budynek administracji pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ I WYKONAWCZEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZESPOŁU GOSPODARCZEGO SZPITALA W LOKALIZACJI PRZY UL. HERBERTA 21 WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB BIUROWO-TECHNICZNYCH
Numer referencyjny: DZP.3311-42/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji, na termomodernizację budynków zespołu gospodarczego szpitala w lokalizacji przy ul. Herberta 21 wraz z adaptację pomieszczeń dla potrzeb biurowo-technicznych. Zakres prac obejmuje: - wykonanie audytu energetycznego - wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu wraz z geologią i opinią o stanie technicznym budynku - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji obiektu z uwzględnieniem: docieplenia i izolacji ścian fundamentowych, docieplenia ścian nadziemia, docieplenia wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich dachu ; wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; dostosowania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczeń, elektrycznej, z siecią teletechniczną do nowych warunków cieplnych i użytkowych w obiekcie. - wykonanie przedmiarów - wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach - wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót we wszystkich branżach Dane budynku: Budynek objęty opracowaniem został wzniesiony w 1975 r. Jest to obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z cegły, stropy gęsto żebrowe Dz-3 i Dz-4. Dach kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną, gazową, co, cw, telefoniczną Powierzchnia objęta opracowaniem 845,00 m2 3.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi wg. sporządzonej dokumentacji projektowej, o ile roboty budowlane zostaną rozpoczęte w terminie do 5 lat od przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), przez autorów opracowań (wg odpowiednich branż z zakresu których sprawowany jest nadzór). 3.4. Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmować będzie wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, uwzględniając między innymi izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji co i odgromowej, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla potrzeb archiwum. Wykonawca wykona przedmiot umowy w taki sposób, aby część kosztowa obejmowała 100% robót ujętych w Dokumentacji. 3.5. Dokumentacja powinna być kompletna, w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentacji dla potrzeb wyboru wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Pzp, bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, projektów i innych prac. 3.6. Dokumentacja projektowa musi obejmować: projekt budowlany i projekty wykonawcze dla branży: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, z siecią teletechniczną instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz inne niezbędne dokumenty warunkujące wykonanie zadania. 3.7. Szczegółowe wymagania oraz zakres opracowań zawarto w pkt. I, ppkt. 3.1. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 3.8. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. II. W celu realizacji zamówienia Zamawiający: 3.1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych opracowaniem dokumentacji projektowej w celu zapoznania się z ich faktycznym stanem technicznym. Możliwość dokonania wizji przy udziale przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu – tel. 81-740-25-76 w godz. 1000-1200, z Panią Ewą Harasim 3.2. Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania usługi, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 3.3. Wszelkie merytoryczne zapytania, które wystąpią w trakcie jak i po dokonaniu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem art. 38 ust. 1 Pzp. III. Wymagania szczegółowe wobec Wykonawców : 3.1.Wykonawca w każdej fazie realizacji zamówienia powinien konsultować z Zamawiającym przyjęte założenia, jak również uzyskać ostateczne, pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 3.2.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia z Zamawiającym uzgodnień dotyczących zastosowanych w projektach technologii, uzgodnień architektonicznych oraz zastosowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność naniesienia zmian w projektach, Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego dokona takich zmian i przeprojektowań. 3.3. Wykonawca dokona wszystkich uzgodnień dokumentacji projektowej, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, m.in. z rzeczoznawcą ds. bhp i ergonomii pracy, rzeczoznawcą ds. p.poż., Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. 3.4. Ustalenia i decyzje dotyczące zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. IV. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej: 3.1. Wersja pisemna: a) Projekt budowlany (do uzyskania Pozwolenia na budowę) - 5 egz. b) Projekty wykonawcze (we wszystkich branżach) - po 4 egz. c) Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robót dla każdej branży osobno) - po 2 egz. d) Przedmiary robót j. w. - po 2 egz. e) Kosztorysy inwestorskie j. w. - po 2 egz. f) Zestawienie kosztów zadania - 2 egz., g) audyt energetyczny - 2 egz., h) inwentaryzacja obiektu - 2 egz., oraz Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 3.2. Wersja elektroniczna: a) Projekty tech., STWiOR, przedmiary robót – płyta CD - 2 egz. b) Kosztorysy inwestorskie – płyta CD - 2 egz. V. Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z przepisami: 3.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129,), 3.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 3.3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dnia 18 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), 3.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 3.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,1496, 1669), 3.6. Z innymi obowiązującymi obecnie szczegółowymi przepisami prawnymi i rozwiązaniami projektowo-technicznymi w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach prowadzących działalność leczniczą, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz założeniami do projektowania, wymaganiami i uzgodnieniami z Zamawiającym. VI. Wymagania dodatkowe: 3.1. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do: • pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej, o ile roboty budowlane zostaną rozpoczęte w terminie do 5 lat od przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie przedmiotem oddzielnej umowy, • wykonywania obowiązków wynikających z tytułu udzielonej gwarancji na opracowaną dokumentację projektową, przez okres minimum 5 lat, licząc od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, z obowiązkiem jej przedłużenia do dnia upływu gwarancji na roboty budowlane, wykonywane w oparciu o przedmiot zamówienia określony w dokumentacji projektowej. Gwarancja obejmuje w szczególności takie wady dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji inwestycji budowlanej i będą wymagały zmiany w dokumentacji projektowej lub przebiegu realizacji inwestycji lub doprowadzą do powstania wady w całości lub części inwestycji, wzór karty stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, • bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji, do upływu 24 miesięcy, • udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 24 miesięcy, licząc od oddania dzieła (dokumentacji), według stanu na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, • świadczenia na każde żądanie Zamawiającego merytorycznego wsparcia w sprawie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, prowadzonym w oparciu o wykonaną dokumentację projektową (odpowiedzi na pytania oferenta). 3.2. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane” oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, jak również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (art. 12 a ustawy Prawo budowlane). Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 3.3. Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę, wypełnionej karty gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, przed podpisaniem umowy. VII. Informacja o podwykonawcach: 3.3.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, nie zastrzegając wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę (art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp). 3.3.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3.3.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.3.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3.3.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy ppkt. 3.3.1-3.3.5 SIWZ stosuje się wobec dalszych podwykonawców, odpowiednio. 3.3.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu dodatkowej dokumentacji projektowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie: • maksymalnie do miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy, zakończony dostarczeniem projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r., • maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy, zakończony dostarczeniem projektu wykonawczego, wraz z uzyskaną prawomocną decyzją o pozwolenie na budowę, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019 r. 2. Zamawiający dopuszcza w obu przypadkach możliwość wcześniejszego zakończenia opracowań. 3. Oferowany termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz pkt. 16.4) ppkt. 2) niniejszej SIWZ. 4. Forma i termin płatności: przelew, 60 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami (projektanci), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W wyżej wymienionym wykazie osób muszą być wpisane te same imiona i nazwiska projektantów, co do osoby zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1,8, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 6.1.1.-6.1.3. SIWZ, aktualnych na dzień złożenia tj.: 6.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 6.1.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.1.1-6.1.3. SIWZ będzie skutkować wykluczeniem z postępowania na podstawie 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp. 6.2.a. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Dot. § 7, ust.1-4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w ppkt.6.1.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) ppkt 6.1.2–6.1.3 SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument, o którym mowa w ppkt. 6.2.a.1) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt. 6.2.a.2),SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 6.2.a.1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dot. § 8, ust.1-2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 6.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ppkt. 6.2.a.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp; Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 6.2.a.2) zdanie pierwsze stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt.6.1. ppkt. 6.1.1.-6.1.3. SIWZ na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.b): odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami (projektantami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, co najmniej: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: architektonicznej oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 4) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, 5) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci telekomunikacyjnej oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 8.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 8.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności i będzie dopuszczalna w granicach unormowania artykułu 144 Prawa zamówień publicznych. 2. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy. 3. Strony przewidują możliwość dokonania w niniejszej umowie następujących zmian: 1) W zakresie podmiotowym: nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), 2) W zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do dokumentacji projektowej – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – cena netto nie ulegnie zmianie. 3) W zakresie osobowym: zmiana osób wykonujących określone funkcje, z zastrzeżeniem odpowiedniego zastosowania regulacji zamiany opisanych w § 7 ust. 4. 4) W zakresie wydłużenia terminu wykonania Zamówienia lub poszczególnych elementów dokumentacji w przypadku zaistnienia okoliczności: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia Zamówienia c) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Zamówienia d) udzielenia przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego związanego z realizacją niniejszej umowy, e) w przypadku niedotrzymana terminów oceny przez Zamawiającego złożonych poszczególnych projektów budowlanych - o czas dodatkowy ponad przewidziany w umowie wynikający z okresu opóźnienia Zamawiającego w tej ocenie f) zmiany zakresu projektów w przypadku konieczności dokonania zmian technologicznych niezbędnych do dostosowania Zamówienia do wymagań, które zostaną określone w regulaminie Konkursu / programu, w ramach którego Zamawiający będzie aplikował o uzyskanie dofinansowania – Zamawiający zgłosi zmiany Wykonawcy a Strony ustalą w drodze negocjacji ewentualną zmianę wynagrodzenia – biorąc pod uwagę zakres wprowadzanych zmian i ich wpływ na czynności już wykonane i zgłoszone do wykonania. g) w przypadku pojawienia się konieczności wykonania dodatkowych specjalistycznych ekspertyz, np.: konstrukcyjnych, p. pożarowych. 7) W zakresie Zamówienia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu umowy określonego w § 1 o nie więcej niż dwa projekty – w sytuacji zmiany planów działalności inwestycyjnej Zamawiającego – Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistnieniu takiej okoliczności a Strony dokonają oceny stopnia zaawansowania prac wg § 12 ut. 1, w celu ustalenia należnego wynagrodzenia dla projektu. 4. O ile wystąpi taka sytuacja w treści oferty - Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca lub samodzielnie Wykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie sklepu - Zamość
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie sklepu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI