Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich Zadanie 2 - „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna Białostocka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-11-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czarna Białostocka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-25
 • Numer ogłoszenia614793-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614793-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Gmina Czarna Białostocka : Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich Zadanie 2 - „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Białostocka , krajowy numer identyfikacyjny 52880100000000, ul. Torowa  14A , 16-020  Czarna Białostocka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 340, e-mail przetargi@czarnabialostocka.pl, faks 857 131 349.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej , ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obszarów Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej. Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich Zadanie 2 - „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej
Numer referencyjny: Or.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich” polegająca na budowie budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego na działkach nr geod. 1580, 221/6, 222/2 obręb 0044 Czarna Białostocka na którą Zamawiający posiada odrębne opracowanie projektowe oraz aktualne pozwolenie na budowę a także opracowanie projektowe pomostów wędkarskich na działce nr geod. 1580 obręb 0044 Czarna Białostocka na które nie wymagane jest uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania należy wykonać: A. Pomost spacerowy - wykonanie przyczółków żelbetowych w osi 1 i w osi 5 z izolacją przeciwwilgociową, - dostawa i montaż 142 szt. pali stalowych o średnicy 323 mm/9,8 mm, zbrojonych z wypełnieniem betonem B20, zabezpieczonych antykorozyjnie po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystości podkładem z reaktywnej farby antykorozyjnej oraz warstwą wierzchnią w formie farby poliuretanowej do aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperaturach w kolorze wg. palety RAL 9010 (biały), - dostawa i montaż konstrukcji stalowej (kleszcze w formie profili stalowych z ceowników 2 x C180, podpórki z blachy stalowej grubości 10 mm), skręcanych śrubami ocynkowanymi M14 z podkładkami Ø 40mm, po oczyszczeniu zabezpieczonej farbami okrętowymi w kolorze wg palety RAL 9010 (biały), - dostawa i montaż belek drewnianych 150x180 mm do kleszczy za pomocą śrub ocynkowanych M12 z podkładkami Ø 32mm oraz na łączeniach belek wzmocnienie blachami stalowymi grubości 3 mm o wymiarze min. 120x300 mm, zabezpieczonych jak wyżej – ok. 18,2 m3, - dostawa i montaż poszycia pomostu w pełnym deskowaniu grubości 50 x 120 mm z prześwitem pomiędzy deskami 0,5cm z desek sosnowych klasy C30, struganych, rowkowanych i impregnowanych, mocowanych za pomocą karbowanych gwoździ ocynkowanych – ok. 1120 m2, - dostawa i montaż balustrad z kształtowników zamkniętych, zimno giętych z wypełnieniem ze zgrzewanej siatki stalowej o oczkach 40x40 mm z prętów prostych Ø 4mm rdzenia i dwóch krawędziaków sosnowych, struganych, impregnowanych 50x40 mm mocowanych wkrętami do płaskowników grubości 5 mm oraz pochwytami ze stalowych kształtowników zamkniętych 50x40x2mm, mocowanymi do słupków stalowych z profili zimno giętych 50x50x3mm w rozstawie w osi co 150 cm, wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć podkładem w postaci reaktywnej farby antykorozyjnej i wierzchniej warstwy z farby poliuretanowej do aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności i w niskich temperaturach w kolorze wg, palety RAL 9010 (biały) – ok. 352 mb, - dostawa i montaż trapu dojściowego stalowego (1,8x6,0m) z płytami ochronną i wyrównującą (1,8 x 0,5 m), z obustronną stalową balustradą, zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowana ogniowo), z poszyciem drewnianym z desek sosnowych klasy C30, struganych, rowkowanych i impregnowanych np. 50 x 120 mm z prześwitem pomiędzy deskami 0,5cm, pomiędzy pomostem stałym a pomostem pływającym, - dostawa i montaż deszczochronu konstrukcji słupowej drewnianej z tarcicy nasyconej, sezonowanej, struganej i zaimpregnowanej preparatami wielofunkcyjnymi metodą ciśnieniową, pomalowanej 2 x lakierobejcą w kolorze dąb z drewna klasy C30 (słupy, ramy górne, płatwie, miecze, zastrzały, krokwie zwykłe, jętki, kleszcze) – ok. 10,1m3,ołacenie łatami 25x50mm – ok. 129 m2, z pokryciem dachu gontem łupanym, impregnowanym preparatami wielofunkcyjnymi metodą kąpielową, układanych w trzech warstwach – ok. 129 m2, z osadzeniem słupów w stopach wsporczych, stalowych, odizolowanych od drewna podkładkami z papy izolacyjnej i posadowionych do pali pomostu. B. Pomosty wędkarskie - przyczółki w osi Z szt.3, - dostawę i montaż trzech pomostów pływających wykonanych w technologii pływaków betonowych – hydrotechniczny beton B45 wypełniony styropianem o wyporności 1420 kg, odporny na lód o szkieletowej konstrukcji z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo, pokrytej drewnianym pokładem z desek sosnowych 28x180mm, struganych, rowkowanych, zaimpregnowanych ciśnieniowo preparatem wielofunkcyjnym, zacumowanych od czoła za pomocą łańcuchów Ø 13mm do „martwych” kotwic o wadze 700 kg , a tylną część pomostów zacumować przy pomocy łańcuchów Ø 13mm do pali wkręcanych do dna zbiornika wodnego, - dostawę i montaż 3 szt. trapów dojściowych konstrukcji drewnianej 1,20x3,00m, wyposażonych w płyty ochronne, mocowane za pomocą systemowych zawiasów do przyczółków. Uwaga: - Zamawiający informuje, że: • w 2016 roku przeprowadził inwestycję polegającą na demontażu starych pomostów i budowie pomostów pływających wraz z przyczółkami w osi 41 i 45, • w 2019 roku przeprowadził inwestycję polegającą na wykonaniu przyczółka w osi 40 • należy wykonać konserwację elementów drewnianych istniejących pomostów pływających preparatami wielofunkcyjnymi w kolorze dąb, • w rejonie przyczółka w osi 5 (o ile zajdzie koniczność) zdemontować zabezpieczenie nabrzeża w postaci L ek żelbetowych a po oczyszczeniu przewieść we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Czarna Białostocka, • w rejonie przyczółka w osi 5 zdemontować kamienie i zabezpieczyć do ponownego wbudowania na terenie zalewu w ramach zadania 2 2. Zadanie 2 - „Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej" Etap I - projektowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1. Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. 2. Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu zagospodarowania terenu i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD). 3. Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji. 4. Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego (4 egz.) dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji projektowej (3 egz.) do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem i dokonanie w imieniu Zamawiającego uzyskania stosownego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie j z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290), w ww. zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) stanowią inaczej. 5. Wykonanie dokumentacji wykonawczej (3 egz. z czego 1 egz. zostanie przekazany dla Wykonawcy zadania). 6. Wykonanie kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót (2 egz.), zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU (Dz. U. 2004 r., Nr19 poz. 177). 7. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych (2 egz. z czego 1 egz. zostanie przekazany dla Wykonawcy zadania) 8. Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno Budowlanej. Wymagane jest dostarczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających wersję elektroniczną całej powyżej wymienionej dokumentacji. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych, marek, oznaczeń produktów, producentów itp. Etap II - wykonawczy obejmuje budowę w oparciu o wykonaną dokumentację zaprojektowanej infrastruktury i wyposażenia. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie. Inwestycję należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przewiduje się realizację następujących elementów infrastruktury służących ochronie różnorodności biologicznej i przyrodniczej Puszczy Knyszyńskiej: • ścieżki pieszo rowerowe ok. 5115 m², • powierzchnie utwardzone pod miejsca postojowe ok. 1568 m2 (uwaga uszczegółowienie opisu elementu oznaczonego. nr 28 na planie zagospodarowania do PFU w postaci: nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych wypełnionych mieszanką żwirową), oraz place o powierzchni ok. 1160 m2 (wykonane z kruszyw), • ciągi pieszo jezdne ok. 665 mb, o łącznej pow. 3225 m² (nawierzchnia z betonowych kostek brukowych), • wieża widokowa drewniana, zadaszona wysokość do kalenicy do 10 m, poziom platformy widokowej 6 - 7 m powyżej terenu, z instalacją piorunochronną, • metalowe szlabany - szt.6, • place z miejscami wypoczynku i tablicami edukacyjnymi - szt.4, • miejsca odpoczynku i punkty widokowe wraz z małą architekturą i tablicami edukacyjnymi - szt. 6, • urządzone miejsca na ognisko - szt. 3, • tablice edukacyjne: 9 szt. tablic dwustronnych (18 szt. plansz lub zestawów plansz), hotel dla owadów • kładki drewniane - szt. 3, • toalety kontenerowe - 2 sztuki: dla osób niepełnosprawnych i męsko damska, niezbędne wykonanie zbiornika szczelnego na ścieki o pojemności max do 10 m³, • toalety przenośne szt. 6 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), 2 istniejące zbiorniki szczelne na ścieki. Ciągi pieszo jezdne usytuowane będą w miejscu istniejących dróg gruntowych, wykonane zostają z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturalnych. Ścieżki piesze i pieszo rowerowe przebiegać będą w oparciu o istniejące ścieżki naturalne, w miejscach przewężeń ścieżek spowodowanych istniejącymi drzewami będą one zawężone a obrzeża ścieżek zostaną wykonane metodą niezagrażającą zniszczeniem korzeni drzew np. obrzeża mostowe zbrojone. Ścieżki i projektowane placyki (w miejscach istniejących rozszerzeń dróg gruntowych) będą miały nawierzchnię z kruszyw naturalnych. Ścieżki pieszo rowerowe Projektowane ścieżki pieszo rowerowe wykonane zostaną wokół zbiornika wodnego Czapielówka i poprowadzone po istniejącym naturalnym przebiegu dróg i ścieżek. Ścieżki rowerowe posiadać będą nawierzchnie z kruszyw naturalnych zastabilizowanych obrzeżami (łączna powierzchnia ok.5115 m²). Ich przebieg oparty będzie o istniejące ścieżki leśne. Docelowa lokalizacja, długość i szerokość ścieżek zostanie uściślona na etapie projektu budowlanego zgodnie z wymogami obszaru chronionego, przy braku ingerencji w stosunki gruntowo wodne i zachowania istniejących drzew ze względu na charakter otoczenia i jego funkcję zróżnicowano szerokość ścieżek. Na terenie plaży i terenach przewidzianych w planie miejscowym pod pole namiotowe ścieżki pieszo rowerowe mają wydzielone pasy ruchu i szerokość 4 m, zakończone są placami z elementami edukacyjno wypoczynkowymi. Dalsza część ścieżek została zawężona do 2 m i 1,7 m (kładki) ze względu na ochronę obszarów przyrodniczych przez które przebiegają oraz warunki terenowe. W miejscach przewężeń ścieżki spowodowanych rosnącymi drzewami założono użycie obrzeży mostowych zbrojonych. Na cyplu w północnej części zalewu przewidziano pozostawienie ścieżki prowadzącej do punktu widokowego w stanie naturalnym. Ścieżki odwadniane będą powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych. Place i miejsca odpoczynku W ciągu przedmiotowego szlaku przewiduje się miejsca służące odpoczynkowi pieszych i rowerzystów (tzw. miejsca odpoczynku) usytuowane w miejscach istniejących dróg, ścieżek i placyków pozbawionych roślinności. Na terenach najbardziej obciążonych ruchem: plaży oraz miejsca na pole namiotowe, założono po dwa place kończące ciąg pieszo jezdny i ścieżkę pieszo rowerową. Na placach zlokalizowane mają być elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze, stojaki dla rowerów oraz tablice edukacyjne W dalszej części ścieżek przewidziano miejsca odpoczynku złożone z w/w elementów małej architektury i oraz kolejne tablice edukacyjne. W punkcie widokowym na północnym cyplu zalewu założono usytuowanie ławki i kosza. Przygotowanie terenu z materiałów naturalnych: drewno, kamień, kruszywa. Ciągi pieszo jezdne Wykonanie ciągów pieszo jezdnych przewiduje się w technologii z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturalnych. Łączna długość ok. 665 mb. Ciągi pieszo jezdne zakończone będą placami umożliwiającymi zawrócenie wykonanymi z nawierzchni żwirowych. Przy ciągach pieszo jezdnych przewidziano wykonanie powierzchni utwardzonej żwirowej przeznaczonej pod miejsca postojowe. Wieża widokowa Wykonana w konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi, zadaszona. Posadowienie wieży na stopach fundamentowych. Wieża wyposażona w instalację piorunochronną. Nie narzuca się rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Wieża ma spełniać funkcje widokowe i estetyczne. Zaleca się użycie formy i materiałów wpisujących się w charakter miejsca, twórcze nawiązanie do stylów budownictwa drewnianego występującego w regionie. Kładki Wykonanie i montaż 3 kładek ze stali, betonu i drewna (twarde, liściaste np. dąb), znajdujących się w ciągach pieszo rowerowych. Kładki przewidziano w miejscach o trudnych warunkach terenowych i objętych szczególną ochroną, podmokłych i zalewowych, nad trzema występującymi na terenie ciekami wodnymi. Mocowanie kładek na konstrukcji palowej. Konieczność jak najmniejszej ingerencji w środowisko wymaga poprowadzenia przebiegu znacznej części ciągów pieszych na tych kładkach. Ograniczenia te wynikają z braku możliwości zmian ukształtowania terenu, określonego m.in w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz dość gęsto porastającej zieleni wysokiej w rejonach podmokłych. Zieleń ta ma zostać w maksymalnym stopniu zachowana bez zmian. Lokalizację kładek w tych rejonach uznano za sposób pozwalający zachować środowisko w jego naturalnym stanie. Docelowa lokalizacja, długość i szerokość kładek zostanie uściślona na etapie projektu budowlanego zgodnie z wymogami obszaru chronione go, przy braku ingerencji w stosunki gruntowo wodne i zachowania istniejących drzew. Wydzielone miejsca na ognisko Wykonanie 3 miejsc na ognisko (o ile na wskazanym terenie chronionym jest to dopuszczone prawem) zawierających przygotowane, zagłębione w ziemi i wybrukowane miejsce do rozniecania ognia, kosze na śmieci oraz zestaw 3 drewnianych siedzisk/ław. Toalety nietrwale związane z gruntem (kontenerowe i przenośne) Przewidziano zamontowanie dwóch systemowych kontenerów: WC dla osób niepełnosprawnych i kontener damsko męski na placu przy wjeździe na teren plaży, z wykonaniem zbiornika szczelnego na ścieki o poj max do 10 m³. W dwóch miejscach, gdzie znajdują się istniejące szamba przy wjeździe na teren zalewu oraz przy plaży na wysokości pomostu przewiduje się ustawienie standardowych przenośnych toalet w układzie: WC dla osób niepełnosprawnych, WC damskie i WC męskie. Metalowe szlabany Wykonanie i montaż 6 metalowych szlabanów mających na celu ukierunkowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Umożliwi to ochronę terenów przyrodniczych poprzez ograniczenie dostępu dla ruchu samochodowego. Tablice edukacyjne Wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych zawierających informacje o obszarach chronionych Natura 2000, Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, faunie i florze występującej na terenach gminy Czarna Białostocka. Tablice projektowane indywidualnie, dostosowane do tematu i miejsca usytuowania, mogą posiadać elementy ruchome. Inwestor nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oprócz zalecenia użycia materiałów naturalnych wpisujących się w otoczenie. Sugerowana tematyka tablic: - tablice przedstawiające obszary chronione Natura 2000, mapę ścieżek i szlaków turystycznych, regulamin, - tablice tematyczne przedstawiające wybraną faunę lub florę występującą na terenie np.: ryby, ptaki śpiewające, ptaki wodne, rośliny, rośliny wodne, bobry, małe zwierzęta, owady. Oznakowanie tras turystycznych Wykonanie tyczenia i oznakowania szlaku turystycznego o długości co najmniej 2,1 km należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 r., nr 170 poz. 1393 z późn zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Projektowane ścieżki pieszo-rowerowe zostaną wpisane w istniejącą sieć szlaków turystycznych. Do zadań Wykonawcy zadania 1 i 2 należy: - zapewnienie do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) uprawnionego geodety posiadającego min. zakres 4 uprawnień tj. uprawnienia do obsługi inwestycji budowlanej, - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego zadania osobno po 3 egz. - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. - wykonanie oznakowania miejsc parkingowych i ruchu kołowego, - zapewnienie służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na teren inwestycji, - wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją zadania 1 i zadania 2 wskazujących źródło pochodzenia środków pomocowych na jego realizację oraz tablic informacyjnych wynikających z przepisów Ustawy Prawo budowlane. (wzór tablic informacyjno - promocyjnych i pamiątkowych zawiera załącznik do SIWZ – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta), - złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego dla części zadania 1 wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3.2 do SIWZ i/lub dla zadania 2 wypełnionego załącznika nr 3.3 do SIWZ 3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, PFU, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 oraz załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111273-1
45200000-9
45223300-9
45233161-5
45233253-7
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną - dla zadania 1 - min.: 1.000.000,00 zł, - dla zadania 2 – min. 1.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże: a) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - dla zadania 1 – należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu pomostów spacerowych, rekreacyjnych, kąpielowych o minimalnej powierzchni 300 m2 łącznie, - dla zadania 2 - należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni (żwirowej, betonowej, kamiennej lub innej) o minimalnej powierzchni 2.000,00 m2 każde. b) dla zadania 1 - dysponowanie kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienie do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 65). - dla zadania 2 - dysponowanie kierownikiem budowy branży budowlanej posiadającym uprawnienie do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kierownika robót branży drogowej posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej. Jeżeli wskazany kierownik budowy dysponuje uprawnieniami również do kierowania robotami branży drogowej nie jest wymagane wskazywanie kierownika robót ww. branży. Wymagane jest również wskazanie głównego projektanta (kierownika zespołu projektowego), posiadającego uprawnienia do projektowania branży drogowej bez ograniczeń posiadającego uprawnienia do projektowania tego typu zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazanymi powyżej.- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia : a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (zał. nr 12 do SIWZ) d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a-c) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3 . Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających powierzchnię wykonanych robót , czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, c) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN.) (dotyczy całości zamówienia) w tym: Zadanie 1: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 0/100 PLN.), Zadanie 2: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 0/100 PLN.). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 14 A lub dołączyć do oferty . 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych poniżej. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 4) Przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 5) Nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, 6) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak: a) zaistnienia siły wyższej, b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagające konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji. g) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych, - zmiana obowiązującej stawki VAT. 2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w w pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez: 1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia, 2) rozszerzenie kręgu podwykonawców, 3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy, 4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy; 4. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dopuszcza się złożenie oferty w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 – „Budowa pomostu spacerowego i pomostów wędkarskich” polegająca na budowie budowli hydrotechnicznej w formie pomostu spacerowego na działkach nr geod. 1580, 221/6, 222/2 obręb 0044 Czarna Białostocka na którą Zamawiający posiada odrębne opracowanie projektowe oraz aktualne pozwolenie na budowę a także opracowanie projektowe pomostów wędkarskich na działce nr geod. 1580 obręb 0044 Czarna Białostocka na które nie wymagane jest uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania należy wykonać: A. Pomost spacerowy - wykonanie przyczółków żelbetowych w osi 1 i w osi 5 z izolacją przeciwwilgociową, - dostawa i montaż 142 szt. pali stalowych o średnicy 323 mm/9,8 mm, zbrojonych z wypełnieniem betonem B20, zabezpieczonych antykorozyjnie po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystości podkładem z reaktywnej farby antykorozyjnej oraz warstwą wierzchnią w formie farby poliuretanowej do aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperaturach w kolorze wg. palety RAL 9010 (biały), - dostawa i montaż konstrukcji stalowej (kleszcze w formie profili stalowych z ceowników 2 x C180, podpórki z blachy stalowej grubości 10 mm), skręcanych śrubami ocynkowanymi M14 z podkładkami Ø 40mm, po oczyszczeniu zabezpieczonej farbami okrętowymi w kolorze wg palety RAL 9010 (biały), - dostawa i montaż belek drewnianych 150x180 mm do kleszczy za pomocą śrub ocynkowanych M12 z podkładkami Ø 32mm oraz na łączeniach belek wzmocnienie blachami stalowymi grubości 3 mm o wymiarze min. 120x300 mm, zabezpieczonych jak wyżej – ok. 18,2 m3, - dostawa i montaż poszycia pomostu w pełnym deskowaniu grubości 50 x 120 mm z prześwitem pomiędzy deskami 0,5cm z desek sosnowych klasy C30, struganych, rowkowanych i impregnowanych, mocowanych za pomocą karbowanych gwoździ ocynkowanych – ok. 1120 m2, - dostawa i montaż balustrad z kształtowników zamkniętych, zimno giętych z wypełnieniem ze zgrzewanej siatki stalowej o oczkach 40x40 mm z prętów prostych Ø 4mm rdzenia i dwóch krawędziaków sosnowych, struganych, impregnowanych 50x40 mm mocowanych wkrętami do płaskowników grubości 5 mm oraz pochwytami ze stalowych kształtowników zamkniętych 50x40x2mm, mocowanymi do słupków stalowych z profili zimno giętych 50x50x3mm w rozstawie w osi co 150 cm, wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć podkładem w postaci reaktywnej farby antykorozyjnej i wierzchniej warstwy z farby poliuretanowej do aplikacji w warunkach wysokiej wilgotności i w niskich temperaturach w kolorze wg, palety RAL 9010 (biały) – ok. 352 mb, - dostawa i montaż trapu dojściowego stalowego (1,8x6,0m) z płytami ochronną i wyrównującą (1,8 x 0,5 m), z obustronną stalową balustradą, zabezpieczone antykorozyjnie (cynkowana ogniowo), z poszyciem drewnianym z desek sosnowych klasy C30, struganych, rowkowanych i impregnowanych np. 50 x 120 mm z prześwitem pomiędzy deskami 0,5cm, pomiędzy pomostem stałym a pomostem pływającym, - dostawa i montaż deszczochronu konstrukcji słupowej drewnianej z tarcicy nasyconej, sezonowanej, struganej i zaimpregnowanej preparatami wielofunkcyjnymi metodą ciśnieniową, pomalowanej 2 x lakierobejcą w kolorze dąb z drewna klasy C30 (słupy, ramy górne, płatwie, miecze, zastrzały, krokwie zwykłe, jętki, kleszcze) – ok. 10,1m3,ołacenie łatami 25x50mm – ok. 129 m2, z pokryciem dachu gontem łupanym, impregnowanym preparatami wielofunkcyjnymi metodą kąpielową, układanych w trzech warstwach – ok. 129 m2, z osadzeniem słupów w stopach wsporczych, stalowych, odizolowanych od drewna podkładkami z papy izolacyjnej i posadowionych do pali pomostu. B. Pomosty wędkarskie - przyczółki w osi Z szt.3, - dostawę i montaż trzech pomostów pływających wykonanych w technologii pływaków betonowych – hydrotechniczny beton B45 wypełniony styropianem o wyporności 1420 kg, odporny na lód o szkieletowej konstrukcji z drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo, pokrytej drewnianym pokładem z desek sosnowych 28x180mm, struganych, rowkowanych, zaimpregnowanych ciśnieniowo preparatem wielofunkcyjnym, zacumowanych od czoła za pomocą łańcuchów Ø 13mm do „martwych” kotwic o wadze 700 kg , a tylną część pomostów zacumować przy pomocy łańcuchów Ø 13mm do pali wkręcanych do dna zbiornika wodnego, - dostawę i montaż 3 szt. trapów dojściowych konstrukcji drewnianej 1,20x3,00m, wyposażonych w płyty ochronne, mocowane za pomocą systemowych zawiasów do przyczółków. Uwaga: - Zamawiający informuje, że: • w 2016 roku przeprowadził inwestycję polegającą na demontażu starych pomostów i budowie pomostów pływających wraz z przyczółkami w osi 41 i 45, • w 2019 roku przeprowadził inwestycję polegającą na wykonaniu przyczółka w osi 40 • należy wykonać konserwację elementów drewnianych istniejących pomostów pływających preparatami wielofunkcyjnymi w kolorze dąb, • w rejonie przyczółka w osi 5 (o ile zajdzie konieczność) zdemontować zabezpieczenie nabrzeża w postaci L ek żelbetowych a po oczyszczeniu przewieść we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Czarna Białostocka, Do zadań Wykonawcy zadania 1 należy: - zapewnienie do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) uprawnionego geodety posiadającego min. zakres 4 uprawnień tj. uprawnienia do obsługi inwestycji budowlanej, - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego zadania osobno po 3 egz. - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. - wykonanie oznakowania miejsc parkingowych i ruchu kołowego, - zapewnienie służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na teren inwestycji, - wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją zadania 1 i zadania 2 wskazujących źródło pochodzenia środków pomocowych na jego realizację oraz tablic informacyjnych wynikających z przepisów Ustawy Prawo budowlane. (wzór tablic informacyjno - promocyjnych i pamiątkowych zawiera załącznik do SIWZ – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta), - złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego dla części zadania 1 wraz z wypełnionym załącznikiem nr 3.2 do SIWZ Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, PFU, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 oraz załącznik nr 9 do SIWZ .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Realizacja robót budowlanych inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: "Ochrona obszarów: Natura 2000 Puszcza Knyszyńska PLB 200003, Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego przed nadmierną presją turystów poprzez budowę infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi w otoczeniu zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: Etap I - projektowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1. Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. 2. Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu zagospodarowania terenu i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD). 3. Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji. 4. Sporządzenie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego (4 egz.) dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji projektowej (3 egz.) do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem i dokonanie w imieniu Zamawiającego uzyskania stosownego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie j z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290), w ww. zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) stanowią inaczej. 5. Wykonanie dokumentacji wykonawczej (3 egz. z czego 1 egz. zostanie przekazany dla Wykonawcy zadania). 6. Wykonanie kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót (2 egz.), zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU (Dz. U. 2004 r., Nr19 poz. 177). 7. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych (2 egz. z czego 1 egz. zostanie przekazany dla Wykonawcy zadania) 8. Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno Budowlanej. Wymagane jest dostarczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających wersję elektroniczną całej powyżej wymienionej dokumentacji. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych, marek, oznaczeń produktów, producentów itp. Etap II - wykonawczy obejmuje budowę w oparciu o wykonaną dokumentację zaprojektowanej infrastruktury i wyposażenia. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie. Inwestycję należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przewiduje się realizację następujących elementów infrastruktury służących ochronie różnorodności biologicznej i przyrodniczej Puszczy Knyszyńskiej: • ścieżki pieszo rowerowe ok. 5115 m², • powierzchnie utwardzone pod miejsca postojowe ok. 1568 m2 (uwaga uszczegółowienie opisu elementu oznaczonego. nr 28 na planie zagospodarowania do PFU w postaci: nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych wypełnionych mieszanką żwirową), oraz place o powierzchni ok. 1160 m2 (wykonane z kruszyw), • ciągi pieszo jezdne ok. 665 mb, o łącznej pow. 3225 m² (nawierzchnia z betonowych kostek brukowych), • wieża widokowa drewniana, zadaszona wysokość do kalenicy do 10 m, poziom platformy widokowej 6 - 7 m powyżej terenu, z instalacją piorunochronną, • metalowe szlabany - szt.6, • place z miejscami wypoczynku i tablicami edukacyjnymi - szt.4, • miejsca odpoczynku i punkty widokowe wraz z małą architekturą i tablicami edukacyjnymi - szt. 6, • urządzone miejsca na ognisko - szt. 3, • tablice edukacyjne: 9 szt. tablic dwustronnych (18 szt. plansz lub zestawów plansz), hotel dla owadów • kładki drewniane - szt. 3, • toalety kontenerowe - 2 sztuki: dla osób niepełnosprawnych i męsko damska, niezbędne wykonanie zbiornika szczelnego na ścieki o pojemności max do 10 m³, • toalety przenośne szt. 6 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), 2 istniejące zbiorniki szczelne na ścieki. Ciągi pieszo jezdne usytuowane będą w miejscu istniejących dróg gruntowych, wykonane zostają z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturalnych. Ścieżki piesze i pieszo rowerowe przebiegać będą w oparciu o istniejące ścieżki naturalne, w miejscach przewężeń ścieżek spowodowanych istniejącymi drzewami będą one zawężone a obrzeża ścieżek zostaną wykonane metodą niezagrażającą zniszczeniem korzeni drzew np. obrzeża mostowe zbrojone. Ścieżki i projektowane placyki (w miejscach istniejących rozszerzeń dróg gruntowych) będą miały nawierzchnię z kruszyw naturalnych. Ścieżki pieszo rowerowe Projektowane ścieżki pieszo rowerowe wykonane zostaną wokół zbiornika wodnego Czapielówka i poprowadzone po istniejącym naturalnym przebiegu dróg i ścieżek. Ścieżki rowerowe posiadać będą nawierzchnie z kruszyw naturalnych zastabilizowanych obrzeżami (łączna powierzchnia ok.5115 m²). Ich przebieg oparty będzie o istniejące ścieżki leśne. Docelowa lokalizacja, długość i szerokość ścieżek zostanie uściślona na etapie projektu budowlanego zgodnie z wymogami obszaru chronionego, przy braku ingerencji w stosunki gruntowo wodne i zachowania istniejących drzew ze względu na charakter otoczenia i jego funkcję zróżnicowano szerokość ścieżek. Na terenie plaży i terenach przewidzianych w planie miejscowym pod pole namiotowe ścieżki pieszo rowerowe mają wydzielone pasy ruchu i szerokość 4 m, zakończone są placami z elementami edukacyjno wypoczynkowymi. Dalsza część ścieżek została zawężona do 2 m i 1,7 m (kładki) ze względu na ochronę obszarów przyrodniczych przez które przebiegają oraz warunki terenowe. W miejscach przewężeń ścieżki spowodowanych rosnącymi drzewami założono użycie obrzeży mostowych zbrojonych. Na cyplu w północnej części zalewu przewidziano pozostawienie ścieżki prowadzącej do punktu widokowego w stanie naturalnym. Ścieżki odwadniane będą powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych. Place i miejsca odpoczynku W ciągu przedmiotowego szlaku przewiduje się miejsca służące odpoczynkowi pieszych i rowerzystów (tzw. miejsca odpoczynku) usytuowane w miejscach istniejących dróg, ścieżek i placyków pozbawionych roślinności. Na terenach najbardziej obciążonych ruchem: plaży oraz miejsca na pole namiotowe, założono po dwa place kończące ciąg pieszo jezdny i ścieżkę pieszo rowerową. Na placach zlokalizowane mają być elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze, stojaki dla rowerów oraz tablice edukacyjne W dalszej części ścieżek przewidziano miejsca odpoczynku złożone z w/w elementów małej architektury i oraz kolejne tablice edukacyjne. W punkcie widokowym na północnym cyplu zalewu założono usytuowanie ławki i kosza. Przygotowanie terenu z materiałów naturalnych: drewno, kamień, kruszywa. Ciągi pieszo jezdne Wykonanie ciągów pieszo jezdnych przewiduje się w technologii z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturalnych. Łączna długość ok. 665 mb. Ciągi pieszo jezdne zakończone będą placami umożliwiającymi zawrócenie wykonanymi z nawierzchni żwirowych. Przy ciągach pieszo jezdnych przewidziano wykonanie powierzchni utwardzonej żwirowej przeznaczonej pod miejsca postojowe. Wieża widokowa Wykonana w konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi, zadaszona. Posadowienie wieży na stopach fundamentowych. Wieża wyposażona w instalację piorunochronną. Nie narzuca się rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Wieża ma spełniać funkcje widokowe i estetyczne. Zaleca się użycie formy i materiałów wpisujących się w charakter miejsca, twórcze nawiązanie do stylów budownictwa drewnianego występującego w regionie. Kładki Wykonanie i montaż 3 kładek ze stali, betonu i drewna (twarde, liściaste np. dąb), znajdujących się w ciągach pieszo rowerowych. Kładki przewidziano w miejscach o trudnych warunkach terenowych i objętych szczególną ochroną, podmokłych i zalewowych, nad trzema występującymi na terenie ciekami wodnymi. Mocowanie kładek na konstrukcji palowej. Konieczność jak najmniejszej ingerencji w środowisko wymaga poprowadzenia przebiegu znacznej części ciągów pieszych na tych kładkach. Ograniczenia te wynikają z braku możliwości zmian ukształtowania terenu, określonego m.in w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz dość gęsto porastającej zieleni wysokiej w rejonach podmokłych. Zieleń ta ma zostać w maksymalnym stopniu zachowana bez zmian. Lokalizację kładek w tych rejonach uznano za sposób pozwalający zachować środowisko w jego naturalnym stanie. Docelowa lokalizacja, długość i szerokość kładek zostanie uściślona na etapie projektu budowlanego zgodnie z wymogami obszaru chronione go, przy braku ingerencji w stosunki gruntowo wodne i zachowania istniejących drzew. Wydzielone miejsca na ognisko Wykonanie 3 miejsc na ognisko (o ile na wskazanym terenie chronionym jest to dopuszczone prawem) zawierających przygotowane, zagłębione w ziemi i wybrukowane miejsce do rozniecania ognia, kosze na śmieci oraz zestaw 3 drewnianych siedzisk/ław. Toalety nietrwale związane z gruntem (kontenerowe i przenośne) Przewidziano zamontowanie dwóch systemowych kontenerów: WC dla osób niepełnosprawnych i kontener damsko męski na placu przy wjeździe na teren plaży, z wykonaniem zbiornika szczelnego na ścieki o poj max do 10 m³. W dwóch miejscach, gdzie znajdują się istniejące szamba przy wjeździe na teren zalewu oraz przy plaży na wysokości pomostu przewiduje się ustawienie standardowych przenośnych toalet w układzie: WC dla osób niepełnosprawnych, WC damskie i WC męskie. Metalowe szlabany Wykonanie i montaż 6 metalowych szlabanów mających na celu ukierunkowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Umożliwi to ochronę terenów przyrodniczych poprzez ograniczenie dostępu dla ruchu samochodowego. Tablice edukacyjne Wykonanie i montaż 9 tablic edukacyjnych zawierających informacje o obszarach chronionych Natura 2000, Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, faunie i florze występującej na terenach gminy Czarna Białostocka. Tablice projektowane indywidualnie, dostosowane do tematu i miejsca usytuowania, mogą posiadać elementy ruchome. Inwestor nie narzuca rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oprócz zalecenia użycia materiałów naturalnych wpisujących się w otoczenie. Sugerowana tematyka tablic: - tablice przedstawiające obszary chronione Natura 2000, mapę ścieżek i szlaków turystycznych, regulamin, - tablice tematyczne przedstawiające wybraną faunę lub florę występującą na terenie np.: ryby, ptaki śpiewające, ptaki wodne, rośliny, rośliny wodne, bobry, małe zwierzęta, owady. Oznakowanie tras turystycznych Wykonanie tyczenia i oznakowania szlaku turystycznego o długości co najmniej 2,1 km należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 r., nr 170 poz. 1393 z późn zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., nr 220 poz. 2181 z późn. zm.). Projektowane ścieżki pieszo-rowerowe zostaną wpisane w istniejącą sieć szlaków turystycznych. Do zadań Wykonawcy zadania 2 należy: - zapewnienie do geodezyjnej obsługi inwestycji (tyczenie obiektów, prowadzenie budowy obiektów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów) uprawnionego geodety posiadającego min. zakres 4 uprawnień tj. uprawnienia do obsługi inwestycji budowlanej, - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdego zadania osobno po 3 egz. - zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale za stabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości. - wykonanie oznakowania miejsc parkingowych i ruchu kołowego, - zapewnienie służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na teren inwestycji, - wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją zadania 1 i zadania 2 wskazujących źródło pochodzenia środków pomocowych na jego realizację oraz tablic informacyjnych wynikających z przepisów Ustawy Prawo budowlane. (wzór tablic informacyjno - promocyjnych i pamiątkowych zawiera załącznik do SIWZ – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta), - złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego w postaci wypełnionego załącznika nr 3.3 do SIWZ Szczegółowy zakres prac zawarty jest w PFU, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 oraz załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111273-1, 45200000-9, 45223300-9, 45233161-5, 45233253-7, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy ekip glazurników - Ostrołęka - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukujemy pracowników, jak również podwykonawców do układania glazury. Szczegóły do ustalenia po kontakcie telefonicznym. Prace w budynkach wielorodzinnych oraz domach na terenie Łomży i Ostrołęki.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI