Nadzór Inżyniera kontraktu nad procesem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy laboratorium...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Nadzór Inżyniera kontraktu nad procesem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy laboratorium BSL-3 w Łukasiewicz - PORT
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-28
 • ZamawiającySieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-18
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00396990
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór Inżyniera kontraktu nad procesem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy laboratorium BSL-3 w Łukasiewicz - PORT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020671635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stabłowicka 147

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-066

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marzena.krzyminska@port.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.port.org.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe i rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór Inżyniera kontraktu nad procesem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy laboratorium BSL-3 w Łukasiewicz - PORT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7975659-4a01-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/port

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Działając na podstawie art. 280 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że nie udostępnił części SWZ dotyczącej Raportu z Analizy Luk. Powyższa informacja ma charakter poufny.
W celu uzyskania w/w informacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o uzyskanie informacji przedkładając jednocześnie „oświadczenie o zachowaniu poufności”, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: anna.paziewska-harris@port.lukasiewicz.gov.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 2 dni, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży w/w oświadczenia, Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia informacji poufnej.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/port lub poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w pkt. 10.6 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO.271.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa oraz nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad prawidłowym przebiegiem inwestycji przebudowy laboratoriów w Łukasiewicz – PORT w celu dostosowania ich do standardów trzeciego stopnia bezpieczeństwa biologicznego (ang. Biosafety Level 3, BSL-3), w szczególności w zakresie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie przedmiotowej inwestycji, wykonywania nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi i jakością wykonania, nadzoru nad całością dokumentacji inwestycji i jej stosowaniem, sprawowania kontroli prawidłowości stosowania odpowiednich procedur i przepisów prawa związanych z realizacją inwestycji oraz do wykonywania innych czynności określonych w umowie.
Zamawiający wyszczególnił poniższe etapy zamówienia:
Etap I: Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej Inwestycji:
Część 1. Weryfikacja i ocena dokumentacji przetargowej na wyłonienie Projektanta;
Część 2. Wyłonienie Projektanta w oparciu o tryb postępowania określony w ustawie PZP.
Etap II: Uzgodnienie ostatecznej wersji dokumentacji projektowej.
Etap III: Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie Inwestycji w oparciu o tryb postępowania określony w ustawie PZP
Część 1: Weryfikacja i ocena dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy robót budowlanych w zakresie Inwestycji;
Część 2: Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w oparciu o tryb postępowania określony w ustawie PZP.
Etap IV: Nadzór nad realizacją robót budowlanych i uruchomieniem laboratorium:
Część 1: Prace rozbiórkowe;
Część 2: Prace konstrukcyjne i montażowe;
Część 3: Odbiór końcowy i uruchomienie laboratorium.

Zamawiający zastrzega prawo opcji w zakresie: Etapu III część 2 oraz Etapu IV. Zamawiający jest uprawniony – według swoich potrzeb - do skorzystania z prawa opcji w całości, w części albo nieskorzystania z prawa opcji. W razie decyzji o skorzystaniu z prawa opcji, Zamawiający złoży oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa opcji. Oświadczenie może zostać sporządzone w formie elektronicznej lub pisemnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone
w załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający postanawia, że przedmiot zamówienia w zakresie realizacji etapu III część 2 oraz Etapu IV części 1 – 3, zostanie wykonany w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji przez Wykonawcę usług w ramach prawa opcji, ale nie jest zobowiązany do wykorzystania usług wchodzących w skład prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie trwania umowy (w razie skorzystania przez Zamawiającego z odpowiedniej części prawa opcji okres trwania umowy zostanie każdorazowo wydłużany o okres trwania tej odpowiedniej części - zgodnie z terminami wskazanymi w OPZ). Zamawiający korzysta z prawa opcji składając oświadczenie w formie pisemnej (wysłane na adres siedziby Wykonawcy) lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wysłane na adres e-mail Wykonawcy). W oświadczeniu Zamawiający wskazuje zakres prawa opcji z którego korzysta. Zamawiający jest uprawniony do kilkukrotnego, częściowego skorzystania z prawa opcji (w tym tylko z części danego etapu). Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w sytuacji, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji w ogóle lub skorzysta z niego jedynie w części

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu (min. 1 osoba) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu kontraktami na roboty budowlane w roli Koordynatora Zespołu Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu – w tym pełnienie powyższej roli przy min. 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub remontem laboratorium wymagającego podwyższonego poziomu bezpieczeństwa dla pracującego personelu, o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto oraz znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie pełnionej funkcji;

- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru budowlanego (min. 1 osoba) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w roli inspektora nadzoru budowlanego – w tym przy min. 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub remontem laboratorium wymagającego podwyższonego poziomu bezpieczeństwa dla pracującego personelu o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto oraz znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie pełnionej funkcji. Ponadto Zamawiający wymaga min. 18-miesięcznego doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jak opisano w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840);

- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych (min. 1 osoba) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w roli inspektora nadzoru robót sanitarnych – w tym przy min. 1 inwestycji związanej z budową, przebudową lub remontem laboratorium wymagającego podwyższonego poziomu bezpieczeństwa dla pracującego personelu o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto, w ramach której wykonano instalacje wentylacji mechanicznej oraz gazów technicznych oraz znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie pełnionej funkcji;

- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych (min. 1 osoba) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w roli inspektora nadzoru robót elektrycznych; wymagana znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie pełnionej funkcji;

- osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej/instalacji niskoprądowych (min. 1 osoba) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz posiadającą min.
5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w roli inspektora nadzoru; wymagana znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie pełnionej funkcji.

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum dwie usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, lub Inwestora Zastępczego przy inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie w zakresie wszystkich poniżej wskazanych branż:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji niskoprądowych,
laboratoriów wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa dla realizowanych procesów lub pracującego personelu, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 4.000.000,00 PLN brutto każda oraz jedna z w/w usług trwała nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy.
Uwaga:
‒ w powyższych opisach udział w robotach budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem laboratorium wymagającego podwyższonego poziomu bezpieczeństwa dla pracującego personelu oznacza budowę, przebudowę lub remont:
• laboratoriów biologicznych w standardach BSL-2, BSL-3 lub BSL-4,
• laboratoriów typu cleanroom (klasy A, B, C, lub D),
• laboratoriów chemicznych lub laboratoriów GMP/cGLP lub pracowni izotopowych (klasy I, II lub III)
lub
• laboratoriów wykorzystywanych do diagnostyki chorób zakaźnych.
‒ Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu będzie jednocześnie pełnił funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, a inspektor nadzoru instalacji elektrycznych będzie jednocześnie pełnił funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej / instalacji niskoprądowych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia pozostałych funkcji.
‒ uprawnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.
‒ osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie innych, odpowiednich państw niż Rzeczpospolita Polska mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie.
‒ w przypadku gdy jakakolwiek kwota dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę kwotę w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
‒ w odniesieniu do warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tzn. że zdolności wykonawców będą w tym zakresie sumowane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 j.t), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 7.4 ppkt 1) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 ppkt 1) SWZ, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat albo w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest krótszy niż 5 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 7 do SWZ.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego , która nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia. Szczegółowe informacje dot. zaliczki znajdują się we wzorze umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) w przypadku gdy nastąpią przestoje lub opóźnienia niezawinione przez Wykonawcę, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji, w szczególności wynikłe z opóźnienia w przekazywaniu informacji/ dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów jej realizacji) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres przestojów i opóźnień oraz ewentualnych konsekwencji tych opóźnień;
b) w przypadku gdy nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów realizacji Umowy) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej i jej skutków;
c) na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów realizacji Umowy) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, uwzględniającemu okres wydłużenia trwania tych procedur oraz ich skutków;
d) z powodu nierozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie projektanta Laboratorium lub postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie wykonawcy robót budowlanych dotyczących Laboratorium - w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów realizacji Umowy) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, uwzględniającemu okres powtórnego przeprowadzenia któregokolwiek z tych postępowań, nie więcej jednak niż 2 – krotnie (nie wliczając pierwszego) dla każdego z wyżej wymienionych postępowań;
e) z powodu opóźnienia lub zmian terminów realizacji innych umów w zakresie inwestycji dotyczącej przebudowy Laboratorium, w szczególności umowy na eksperta BSL-3 dotyczącego Laboratorium, umowy dotyczącej projektanta Laboratorium lub umowy dotyczącej wykonawcy robót budowlanych w zakresie Laboratorium, gdy powyższe ma wpływ na realizację niniejszej Umowy, w szczególności terminów jej wykonania – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów realizacji Umowy) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, uwzględniającemu okres wydłużenia trwania tych opóźnień oraz ich skutków;
f) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania Umowy w terminie– w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 3 ust. 1 Umowy (w tym odpowiednie postanowienia OPZ dotyczące szczegółowych terminów realizacji Umowy) w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres występowania tych przyczyn i trwania ich skutków;
g) w przypadku zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji lub postanowień Umowy do zmian ww. przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku Strony będą mogły dokonać zmian Umowy uwzględniających adekwatny wpływ tych okoliczności (zmian przepisów, umów, wytycznych) na realizację Umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/port

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na zawartość oferty składa się:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ (oraz załącznik nr 5 do SWZ jeżeli dotyczy).
3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.3. SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną o którym mowa w pkt. 9.3 SWZ (jeżeli dotyczy).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu na tej podstawie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Z uwagi na wprowadzony limit znaków w ogłoszeniu, pełna informacja dot. zmian umowy, znajduje się w par. 11 załącznika nr 3 do SWZ (wzorze umowy).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę elewacji metodą lekko-mokrą na styropianie, ilość ok. 1000 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI