Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTworóg
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyGmina Tworóg
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00157273
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tworóg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Tworóg

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.tworog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tworog.pl/aktualnosci

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2503a420-d28d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007759/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1320; dalej: ”Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalne wersja 10 0.,
d) włączona obsługa Java Script,
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Przy wszelkiej korespondencji należy posługiwać się numerem referencyjnym Grp.I.271.6.2022.
8. Komunikacja może posługiwać się również odbywać się za pomocą pocztą elektronicznej: przetargi@ug.tworog.pl.
9. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie platformy zakupowej, na której udostępniono SWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wyko¬nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na platformie zakupowej, na której udostępnił SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA RODO (KLAUZULA)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań, jako właściciela Platformy Zakupowej, na której Urząd Gminy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Przysługuje Pani/Pan:
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Grp.I.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

azwa zamówienia: „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku w formule zaprojektuj-wybuduj”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień dla rozbiórki istniejącego mostu oraz budowy nowego mostu nad rzeką Stołą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku.
Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu ul. Wiejskiej.
Projekt należy opracować przy założeniu:
• Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i umowy użyczenia na czas wykonywania robót,
• Zamówienie realizowane będzie w systemie „projektuj i buduj” i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branżowych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz realizację robót budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją.
W ramach zadania należy:
• Opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać:
o Projekt Budowlany pozwalający uzyskać ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji,
o Projekt Wykonawczy,
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
o Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
• Wykonać roboty budowlane dla całego zakresu prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją,
Wykonawca w zakresie zamówienia winien wykonać projekty z zastosowaniem obowiązujących przepisów oraz uzgodnić je w miejskich jednostkach organizacyjnych. Wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz uzgodni przebudowę z odpowiednim zarządem wód.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert
Ocenie ofert zostaną poddane wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu
Punkty przyznane za kryterium: „cena za realizację zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

WC = (Cmin : Cx) x 100 x 60%
gdzie:
WC - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w postępowaniu,
Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Punkty przyznane za kryterium: „okres udzielonej gwarancji i rękojmi” będą liczone wg następującego wzoru:
WG = (Gx : Gmax) x 100 x 40%
Gdzie:
WG- ilość punktów przyznanych za gwarancję
Gx- okres gwarancji w ofercie ocenianej w miesiącach
Gmax- maksymalna gwarancja ustalona przez Zamawiającego

W przypadku kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” minimalny okres gwarancji jakości może zaoferować Wykonawca wynosi 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji (górny limit okresu gwarancji) wynosi 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w ww. kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt IV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zamówienie polegające na: budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie mostu o wartości min.: 1 000 000,00 zł /jeden milion złotych brutto 00/100/ każda (wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane doświadczenie w zakresie wykonawstwa musi wykazać samodzielnie przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wartości podane będą w walutach obcych, przeliczone zostaną na złotówki wg średniego kursu walut NBP z dnia wszczęcia postępowania.
b) Zdolność zawodowa (wykaz osób załącznik nr 5): Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże że: dysponuje osobą i skieruje ją do realizacji zamówienia, która posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
1. projektantem w specjalności mostowej bez ograniczeń - minimalna liczba osób: 1 osoba o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń;
2. kierownikiem budowy - minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w. o doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych;
3. kierownik robót mostowych - minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w. o doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy realizacji obiektów mostowych;
4. kierownik robót drogowych - minimalna liczba osób: 1 osoba
o kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie uprawniające do kierowania robotami w zakresie j.w.
Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.
UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy stanowiącym załącznik 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego według wzoru załącznika nr 5 do SWZ.
2.5. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o otworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U, z 2020r., poz.299)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tworogu: Bank Spółdzielczy w Tworogu
nr rachunku: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002
Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową w formie elektronicznej.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 7 do SWZ. 1. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4b P.z.p., przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach:
1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) siły wyższej, klęski żywiołowej,
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi, dokonującego czynności na zlecenie Zamawiającego na terenie budowy,
f) niewypałów i niewybuchów,
g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych,
w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
i) konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- przy czym Zamawiający zaznacza, że wobec warunków dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ewentualne wydłużenie terminu realizacji umowy, nawet w razie spełnienia określonych w umowie przesłanek, uwarunkowane będzie uprzednim uzyskaniem zgody Prezesa Rady Ministrów na zmianę warunków uzyskanej przez Zmawiającego promesy.
2) w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
3) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, uzgodnień, zezwoleń;
4) w przypadku powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w dokumentacji technicznej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa - profil nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI