Modernizacja dróg – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podziałem na 3 częśc

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja dróg – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podziałem na 3 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-17
 • ZamawiającyWojewództwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00044064
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podziałem na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzamnie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podziałem na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbeea3f5-a964-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001873/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 od km 52+125 do km 53+500, dł. 1,375 km

1.1.12 Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 od km 2+870 do km 5+370, dł. 2,50 km

1.1.14 Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541, od km 113+900 do km 115+400, dł. 1,50 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/452783

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452783

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 r. poz. 344 z późn.zm.).2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452783 4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl, rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan:1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O1.N4.361.07.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1292979,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia, odc. Tupadły – Broniewo, od km 52+125 do km 53+500, dł. 1,375 km”4. Zakres zamówienia:1) Część 1:a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, b) wykonanie warstwy wyrównawczej,c) wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal”d) ścinka i umocnienie poboczy, e) regulacja wysokościowa zjazdów, f) odtworzenie oznakowania poziomego, 5. Szczegółowy zakres i zasady wykonywania odnowienia oznakowania poziomego określają: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ), Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje techniczne.

4.2.5.) Wartość części: 513450,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego-zakres robót polegujących na powtórzeniu podobnych robót zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin, odc. Turzyn – Mycielewo, od km 2+870 do km 5+370, dł. 2,50km”1. Zakres zamówienia:1) Część 2:a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, b) ułożenie siatki przeciwspękaniowej,c) ułożenie warstwy ścieralnej,d) wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal”e) odtworzenie oznakowania poziomego, 2. Szczegółowy zakres i zasady wykonywania odnowienia oznakowania poziomego określają: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ), Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje techniczne.

4.2.5.) Wartość części: 335739,44 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego-zakres robót polegujących na powtórzeniu podobnych robót zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa – Dobrzyń Nad Wisłą, odc. Sierpc – Tłuchowo – Dobrzyń Nad Wisłą, od km 113+900 do km 115+400, dł. 1,500km”1. Zakres zamówienia:1) Część 3:a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, b) wykonanie warstwy wyrównawczej,c) wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal”d) ścinka i umocnienie poboczy, e) odtworzenie oznakowania poziomego, 2. Szczegółowy zakres i zasady wykonywania odnowienia oznakowania poziomego określają: Wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SWZ), Dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje techniczne.

4.2.5.) Wartość części: 326245,81 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego-zakres robót polegujących na powtórzeniu podobnych robót zgodny z zakresem wskazanym w Rozdziale III SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza ofertyKryterium Okres udzielonej gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji udzielonej na roboty.Uwaga!Okres gwarancji dotyczy także wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego.Liczba punktów przyznana przez Zamawiającego za kryterium „Okres udzielonej gwarancji”, zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 40 punktów;Najkrótszy możliwy Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót – 0 punktów;Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ofertę Wykonawcy wynosi: 40 pkt.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji większy niż 48 miesięcy – otrzyma 40 pkt, a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.Wykonawca, który zaoferuje okres udzielonej gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 36 a 48 - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższej z wskazanych wartości wynoszący 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy.Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki dotyczące zdolności zawodowej dla każdej części:1) Doświadczenie zawodowe:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończenie co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę, remont drogi w technologii porównywalnej tj. ułożenie warstwy na zimno z mieszkanki mineralno - emulsyjnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż: 200.000,00 PLN brutto Pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).2) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) Kierownik Budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2019 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2019 r., poz. 1117).Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:1) Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Brak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana w postępowaniu zawiera:1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 12) Formularz ofertowy3) Kosztorys ofertowy4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII cz. III – jeśli dotyczy;5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy;6) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 5 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy;7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 8) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.5. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji – gwarancja powinna zawierać zobowiązanie do zapłaty należności nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/452783

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Montaż żaluzji wewnętrznych - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie Montaż żaluzji wewnętrznych, aluminiowych, bezinwazyjnie w świetle okna z tunelami. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI