MODERNIZACJA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
MODERNIZACJA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W MYSZKOWIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMyszków
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-31
 • ZamawiającyGmina Myszków
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00158041
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
MODERNIZACJA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W MYSZKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3132682

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO W MYSZKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11f3eb15-cd18-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158041

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044090/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej, który jest dostępny pod adresem internetowym https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/user/terms
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
­- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
­- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym;
3) odnośnie podpisu zaufanego:
­- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), dostępny format podpisu „xml”.
4. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB, z ograniczeniem do 10 MB (pojemność pliku wynikowego po jego podpisaniu), kiedy do podpisywania dokumentów elektronicznych stosuje się podpis zaufany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia nr referencyjny postępowania: ZP.271.13.2022.PZ stanowi załącznik nr 14 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022.PZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie, w ramach którego zostaną zrealizowane:
a) bieżnia lekkoatletyczna okrężna 400,00 m, czterotorowa o szer. 5,12 m z odcinkiem prostym do biegów na 100 m i 110 m, sześciotorowym o długości 130 m i szerokości 7,54 m, z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w kolorze czerwonym - RAL 3016.
Bieżnia prosta 100 m i 110 m posiada sektor startu o długości 3,00 m, sektor biegu o długości 100,00 m i 110,00 m przez płotki oraz sektor wybiegu (hamownia) o długości 17,00 m, tory biegu 1,22 m wyznaczone liniami szerokości 5 cm.
Powierzchnia bieżni: 2 548,89 m2,
b) dostawy z montażem piłkochwytów zabramkowych boiska do piłki nożnej o wysokości 6,00 m i długości 2 x 60 m,
c) mała architektura: 6 koszy na śmieci, 3 garaże systemowe z blachy trapezowej,
d) dostawa urządzeń sportowych – bramki stałe (z montażem) i przenośne, zestaw chorągiewek, wózek do malowania linii, trójkątna szczotka do czesania murawy. Bloki startowe, płotki samowystające alumniniowe, wózek ręczny do przewozu płotków,
e) ciągi komunikacyjne – utwardzenia z kostki brukowej o pow. 464,77 m2,
f) wymiana ogrodzenia wewnętrznego stadionu z wydzieleniem sektora dla gości,
g) wymiana siedzisk w ilości 490 sztuk z tworzywa sztucznego ze średnim oparciem w kolorach białym i niebieskim (w tym 10 zapasowych) – 75 % siedzisk w kolorze niebieskim, 25 % w kolorze białym,
h) odwodnienie - drenaż francuski,
i) kanalizacja teletechniczna,
j) zabezpieczenia instalacji elektrycznej i nawadniającej,
k) regeneracja płyty boiska przez aerację, nawożenie, szczotkowanie, piaskowanie,
l) roboty wykończeniowe - plantowanie terenu i humusowanie,
m) tablica informacyjna wraz z montażem,
n) przeprowadzenie badań powykonawczych dla kompleksów lekkoatletycznych zawierających bieżnie okrężną o długości minimalnej 300m (norma PN-EN 14877:2014). Zakres badania obejmuje określenie dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej: amortyzacji siły, odkształceń pionowych, grubość nawierzchni, opór poślizgu, nierówności.
2. Przedmiot zamówienia został wyczerpująco opisany w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ
– dokumentacja do realizacji zamówienia.
3. Obiekt dostosowany jest do obsługi wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, poza widownią, przez zastosowanie obniżonych krawężników na ciągach komunikacyjnych.
4. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Pozostałe informacje w zakresie rozwiązań równoważnych zostały opisane w Rozdziale 5 SWZ.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
8. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonał podziału zamówienia na części z opisanych w Rozdziale 5 SWZ powodów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta nieodrzucona w ramach poszczególnych kryt. będzie oceniana nast.:
1) w kryt. 1: cena, w kt. jednemu procentowi wagi tego kryt. odp. jeden pkt (można uzyskać maks. 60 pkt), zgodnie z nw. wz.;
PC=C * Cn/Co, w kt. poszczególne symbole oznaczają:
PC – liczba pkt wyl. w kryt.: cena;
C – maks. il. pkt dla kryt. ceny - 60 pkt;
Cn – najn. cena spośród ocenianych ofert, w zł;
Co – cena oferty ocenianej, w zł;
2). w kryt. 2: okres gw. na wyk. przedmiot umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska (wył. obejm. dział III i IV przedm. robót) oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy, w kt. jednemu procentowi wagi tego kryt. odpowiada jeden pkt (można uzyskać maks. 30 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PG – liczba pkt uzysk. w kryt. okres gw. na wyk. przedmiot umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy - w m-cach, przyznawana w nast. sposób:
0 pkt – za ofer. min. okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy, wyn. 60 m-cy, po 1 pkt – za każdy dodatkowo zaof. m-c gw. na wyk. przedmiot umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy, powyżej 60 - m-go min. okresu gw. na wyk. przedm. umowy, co ozn.:
- 1 pkt – za ofer. 61 - m-ny okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy,
- 2 pkt – za ofer. 62 - m-ny okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy,
… dalej, aż do 30 pkt – za ofer. 90 – m-ny okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy.
Min. okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy wyn.: 60 m-cy.
Maks. okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy wyn.: 90 m-cy, przy czym oferowany okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy nie może być dłuższy niż podany w ośw. producenta syntetycznej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, o którym mowa
w Rozdziale 6 SWZ ust. 4 pkt 4) SWZ. Brak oświadczenia producenta w tym zakresie uniemożliwia dokonanie oceny oferty i powoduje odrzucenie oferty.
3). w kryt. 3: termin usuwania wad przedm. umowy w okr. gw. lub rękojmi, w kt. jednemu procentowi znaczenia tego kryt. odp. jeden pkt (można uzyskać maks. 10 pkt), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
PTUW – liczba pkt uzysk. w kryt. termin usuwania wad przedm. umowy w okr. gw. lub rękojmi, przyznawana w nast. sposób:
0 pkt – za ofer. najdł. termin usuwania wad przedm. umowy, wyn. 15 dni,
1 pkt – za ofer. 14 - dniowy termin usuwania wad przedm. umowy,
2 pkt – za ofer. 13 - dniowy termin usuwania wad przedm. umowy,
3 pkt – za ofer. 12 - dniowy termin usuwania wad przedm. umowy,
...dalej aż do 10 pkt – za ofer. 5- dniowy termin usuwania wad przedm. umowy.....
Najdł. termin usuwania wad przedm. umowy w okr. gw. lub rękojmi wyn.15 dni.
Najkr. termin usuwania wad przedm. umowy w okr. gw. lub rękojmi wyn. 5 dni.
2. Oferta Wyk. otrzyma łączną (końcową) liczbę pkt, wylicz. w nast. sposób:
SP = PC + PG + PTUW, gdzie poszczególne symbole ozn.:
1) SP – suma pkt uzysk. podczas oceny ofert;
2) PC – liczba pkt uzysk. w kryt.: cena;
3) PG – liczba pkt. uzysk. w kryt.: okres gw. na wyk. przedm. umowy z wył. wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska
oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy;
4) PTUW – liczba pkt uzysk. w kryt.: termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gw. lub rękojmi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem wyposażenia w sprzęt sportowy i regeneracji płyty boiska oraz trójkątnej szczotki do czyszczenia murawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia (umowy) w ramach których w każdym z nich wykonano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową na podbudowie betonowej lub asfaltowej o powierzchni min. 1 000 m2, przy czym przynajmniej w jednym zamówieniu z wykazywanych zamówień (umów) - wykonaną nawierzchnię, o której mowa powyżej, winna stanowić nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu sandwich.
Minimalny poziom wykonania zamówienia (umowy), wskazany powyżej, dotyczy zarówno powierzchni samej nawierzchni jak i podbudowy, na której została ułożona.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, który zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zgodnie z art. 118 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne zobowiązanie).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SWZ.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zarówno Wykonawca jak i podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w składanych przez nich wcześniej oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu. Wzory oświadczeń o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia, opisane w rozdziale 9 SWZ, stanowią odpowiednio do podmiotu je składającego załączniki nr 10 i 11 do SWZ.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonym wcześniej oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ;
2) oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby o aktualności informacji
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podmiotowy środek dowodowy, które zostały wskazane przez Zamawiającego w SWZ i zawarte w złożonych wcześniej oświadczeniach tych podmiotów o niepodleganiu wykluczeniu, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach tych podmiotów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ (wzór został opracowany dla jednego podmiotu, bowiem każdy podmiot udostępniający zasoby składa odrębne oświadczenie).
2. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu:
1) oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór tego wykazu stanowi załącznik nr 12 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wartości podane w informacji, o której mowa powyżej, w walutach innych niż PLN, zostaną przeliczone według średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
3. nr 13 do SWZ.
3. W wezwaniu dokonywanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu uzyskania pozytywnej oceny Zamawiającego, że oferowana przez Wykonawcę, syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Karta techniczna producenta nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej (karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta nawierzchni), która posiada niezbędne dane do zidentyfikowania i sprawdzenia przez Zamawiającego wymaganych w przedmiotowym postępowaniu cech/parametrów techniczno-użytkowych nawierzchni odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 14877:2014 – 02 przynajmniej w zakresie określonym tabeli znajdującej się w ust. 2 pkt 1):
2) Certyfikat lub dokument równoważny wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej potwierdzający/potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014 – 02 parametry/cechy nawierzchni przynajmniej w zakresie jak w pkt 1).
Za dokument równoważny ww. certyfikatowi nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej uważa się inny dokument wystawiony przez jednostkę oceniającą, który potwierdzi określone przez Zamawiającego parametry/cechy nawierzchni przynajmniej w stopniu wymaganym określonym przez normę PN-EN 14877:2014 – 02 (zgodność z normą PN-EN 14877:2014 – 02 wymaganych przez Zamawiającego parametrów/cech nawierzchni);
3) Certyfikat IAAF (Product Certyficate) lub dokument równoważny – w celu potwierdzenia zgodności oferowanej nawierzchni ze standardami IAAF;
Za dokument równoważny certyfikatowi IAAF nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej uważa się inny dokument wydany przez jednostkę oceniającą potwierdzający spełnianie standardów IAAF;
4) Oświadczenie producenta syntetycznej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, że wykonawca, który składa ofertę, posiada autoryzację producenta nawierzchni potwierdzającą gwarancję nawierzchni dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie, w okresie gwarancji obejmującym co najmniej okres gwarancji podany w ofercie Wykonawcy.
Ww. dokument, jako niezbędny do oceny oferty w kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy z wyłączeniem wyposażenia w sprzęt sportowy i sprzęt do regeneracji płyty boiska, nie podlega ponownemu złożeniu lub poprawie przez Wykonawcę (art. 107 ust. 3 ustawy Pzp).
5) Atest higieniczny (świadectwo) wydane przez jednostkę oceniającą np. przez PZH lub dokument równoważny, z którego treści będzie wynikało, że przedstawiona do oceny nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkownika i środowisko, przy czym zalecenia producenta nie mogą wyłączać użytkowania nawierzchni zgodnie z jej projektowanym przeznaczeniem (nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej użytkowanej w terenie bez zadaszenia).
Za dokument równoważny atestowi higienicznemu uznaje się inny dokument wydany przez jednostkę oceniającą, z którego będzie wynikało, że nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkownika i środowisko.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Karta techniczna producenta nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej (karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny dokument równoważny producenta nawierzchni), która posiada niezbędne dane do zidentyfikowania i sprawdzenia przez Zamawiającego wymaganych w przedmiotowym postępowaniu cech/parametrów techniczno-użytkowych nawierzchni odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 14877:2014 – 02 przynajmniej w zakresie określonym tabeli znajdującej się w ust. 2 pkt 1):
2) Certyfikat lub dokument równoważny wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej potwierdzający/potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014 – 02 parametry/cechy nawierzchni przynajmniej w zakresie jak w pkt 1).
Za dokument równoważny ww. certyfikatowi nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej uważa się inny dokument wystawiony przez jednostkę oceniającą, który potwierdzi określone przez Zamawiającego parametry/cechy nawierzchni przynajmniej w stopniu wymaganym określonym przez normę PN-EN 14877:2014 – 02 (zgodność z normą PN-EN 14877:2014 – 02 wymaganych przez Zamawiającego parametrów/cech nawierzchni);
3) Certyfikat IAAF (Product Certyficate) lub dokument równoważny – w celu potwierdzenia zgodności oferowanej nawierzchni ze standardami IAAF;
Za dokument równoważny certyfikatowi IAAF nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej uważa się inny dokument wydany przez jednostkę oceniającą potwierdzający spełnianie standardów IAAF;
4) Atest higieniczny (świadectwo) wydane przez jednostkę oceniającą np. przez PZH lub dokument równoważny, z którego treści będzie wynikało, że przedstawiona do oceny nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkownika i środowisko, przy czym zalecenia producenta nie mogą wyłączać użytkowania nawierzchni zgodnie z jej projektowanym przeznaczeniem (nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej użytkowanej w terenie bez zadaszenia).
Za dokument równoważny atestowi higienicznemu uznaje się inny dokument wydany przez jednostkę oceniającą, z którego będzie wynikało, że nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie użytkownika i środowisko.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1 - 4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formach niepieniężnych przekazywane jest Zamawiającemu wyłącznie przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę:
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 92 1020 2313 0000 3302 0586 8528
z dopiskiem na przelewie: ZP.271.13.2022.PZ – Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu na ww. rachunek bankowy będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8. Zaleca się w celu informacyjnym, aby skan wydruku wadium wnoszonego w pieniądzu, Wykonawca załączył do oferty.
9. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały określone w sekcji V 5. 4). niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych dla prowadzenia robót budowlanych, których nie można było wykonać w innym terminie. Fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy
do Dziennika Budowy zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp albo art. 455 ust.2 ustawy Pzp, o ile realizacja robót budowlanych objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonanie przełożenia kolidującego uzbrojenia;
g) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania tych robót;
h) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, tj. takiego, którego usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót – termin umowny może zostać wydłużony o okres, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót z powodu nieusunięcie wad w dokumentacji projektowej przez autora dokumentacji projektowej (Projektanta) działającego na zlecenie Zamawiającego;
i) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;
j) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
k) z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 374 z późn. zm.);
l) opóźnienia w uzyskaniu zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania tych dokumentów.
2. Pozostałe informacje znajdują się w § 13 załącznika nr 13 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu Platformy pod adresem: https://miastomyszkow.eb2b.com.pl poprzez zakładkę: „Załączniki”, w terminie do dnia: 31.05.2022 r., do godziny 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
5) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Wzór oświadczenia Wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
8) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
9) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 9 do SWZ;
10) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 4 SWZ;
11) oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 14 SWZ.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia (art. 95 ustawy Pzp) zostały określone w Rozdziale 22 SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI