Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" w systemie zaprojektuj-wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUjazd
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2017-12-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ujazd
 • Data publikacji ogłoszenia2017-11-21
 • Numer ogłoszenia619266-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619266-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.

Gmina Ujazd: Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" w systemie zaprojektuj-wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.2 – Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19 , 47143   Ujazd, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ujazd.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymaga sie składania ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Miejski w Ujeździe , ul. Sławiecicka 19 , 47-143 Ujazd

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" w systemie zaprojektuj-wybuduj
Numer referencyjny: GT.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy. Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany przy ul. Strzeleckiej 26 w Sieroniowicach poddany zostanie kompleksowej modernizacji energetycznej polegającej na: · wymianie źródła ciepła na powietrzne pompy ciepła typu powietrze/woda, · wymianie instalacji centralnego ogrzewania, · ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, · wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, · wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, · wykonanie oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego, · wykonaniu robót towarzyszących. Celem inwestycji jest obniżenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa izolacyjności i estetyki budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - wykonanie projektu wykonawczego systemu grzewczego opartego na pompach ciepła typu powietrze-woda, zawierającego: · technologię górnego źródła dla potrzeb centralnego ogrzewania, · niskotemperaturową instalację centralnego ogrzewania, - wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierającej: · zasilanie zaprojektowanych urządzeń · wewnętrzną linię zasilającą WLZ · wykonanie oświetlenia pomieszczenia pompy ciepła, · wymianę oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń na energooszczędne, · oświetlenie zewnętrzne energooszczędne, · instalację odgromową - wykonanie projektu wykonawczego automatyki i zdalnego monitoringu poprzez internet pracy sytemu grzewczego, - wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji budynku zawierającej: · ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz dachu, · wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, · remont budowlany pomieszczenia pomp ciepła, - wykonanie kosztorysów dla zakresu robót objętych zamówieniem, - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, - opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, - wykonanie w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty i dokumenty robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach ziemnych, - przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, - wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru urządzeń podlegających dozorowi UDT, - prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym: · zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, · wykonanie badań powykonawczych (szczelności instalacji c.o., skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, sprawności działania instalacji AKPiA i monitoringu), · przeszkolenie obsługi, · roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: Budynek szkoły składa się z dwóch części – szkolnej i przedszkola, które zajmuje część parteru i piętra szkoły. Budynek jest obiektem wolnostojącym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym. Budynek o rzucie prostokąta, z dachem dwuspadowym. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, nad całością stropodach kryty papą. Parter i piętro ogrzewane są z własnej kotłowni węglowej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą elektrycznych ogrzewaczy. · Powierzchnia zabudowy – 314,90 m2; · Powierzchnia użytkowa budynku – 505,90 m2; · Powierzchnia całkowita – 775,45 m2; · Kubatura – 2537,10 m3; W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań z pkt.6 PFU, zobowiązany jest także wykonać i przekazać Zamawiającemu: a) Projekt budowlany – w 4 egzemplarzach, b) Dokumentację geologiczną – w 3 egzemplarzach, c) Projekt wykonawczy – w 3 egzemplarzach. d) Dokumentacja powykonawcza – w 2 egzemplarzach e) wszelkie niezbędne instrukcje obsługi, rozruch, instrukcje eksploatacji i konserwacji itp. Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zamiast Projektu budowlanego oraz Projektu wykonawczego wykonał tylko Projekt budowlano-wykonawczy (w 5- ciu egzemplarzach) będący podstawą do wystąpienia o pozwolenie na budowę, czyli projekt spełniający oprócz wszystkich wymagań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, także przedstawiający wszelkie niezbędnie uszczegółowienia rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych – jak w projekcie wykonawczym. a) Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach, b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – w 2 egzemplarzach, c) Całość opracowania oprócz w/w dokumentów w wersji papierowej w wersji elektronicznej edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski także w programie rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.) Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Wymaga się, aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, - prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU. b) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zakresu wprowadzanych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych do zastosowania nowych urządzeń i obiektów. c) Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych, a w szczególności uzgodnienie z Zamawiającym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez Wykonawcę, będą wiążące dla Wykonawcy. e) Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej oraz udzielenia licencji na zasadach określonych we wzorze umowy W zakresie wykonania robót Wykonawca zastosuje się do wymagań opisanych w PFU w szczególności: Wykona przedmiotową głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku zgodnie z zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz innymi osobami przez niego wyznaczonymi, Koncepcją, Projektem Budowlanym oraz Dokumentacją Wykonawczą. W szczególności wykonane zostaną prace opisane w pkt. 8 – 11 PFU, oraz inne niezbędne roboty nie opisane w PFU a konieczne do wykonania z uwagi na obowiązujące przepisy i rozwiązania techniczne : 1. ROBOTY ZIEMNE Zakres niniejszego PFU obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności: - ukopów i odkładów gruntu, - nasypów, zasypek i osypek, - wykonanie wykopów, - wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych. 2. ROBOTY INSTALACYJNE Zakres obejmuje wykonanie robót instalacyjnych: - podłączenie instalacji dolnego źródła z górnym źródłem, - podłączenie instalacji c.o. do źródła ciepła, - wykonanie instalacji grzewczej. 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w, w tym w szczególności: - kable zasilające, - instalacje elektryczne wewnętrzne, - dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego. 4. ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-wykończeniowych obejmuje: - wykonanie robót przygotowawczych - demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż obróbek blacharskich, - wykonanie docieplenia przegród budowlanych, Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia zostanie przedstawiony przez wybranego Wykonawcę do 7 dni od daty zaakceptowania zatwierdzonego przez Zamawiającego i Instytucję Zarządzającą kompletnego projektu budowlanego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. Podane w programie funkcjonalno – użytkowym nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i urządzeń o parametrach gorszych niż te, które zakłada PFU, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oraz dokumentacji jaką ma opracować. Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzić warunki na podstawie których opracuje projekt a także w jakich warunkach prowadzone będą roboty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71321200-6
71320000-7
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-24
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-08-24

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zadania: do 24.08.2018 r, łącznie ze zgłoszeniem właściwemu nadzorowi budowlanemu zakończenia robót i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na użytkowanie (jeśli będą wymagane), w tym: a) wykonania kompletnego projektu budowlanego, w tym: wykonania koncepcji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej wraz z zestawieniem cen jednostkowych - obejmującego zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementów (dostaw usług, robót, materiałów) składających się na każdą z faz we wszystkich etapach wykonania całego przedmiotu zamówienia, przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do odpowiedniej instytucji celem skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę jeśli jest wymagane - Etap I – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, b) wykonania robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, uruchomienie i rozruch instalacji, złożenie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie właściwemu nadzorowi budowlanemu zakończenia robót i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie (jeśli będą wymagane) – Etap II – w terminie do 24.08.2018 r., UWAGA* ZALECA SIĘ ABY ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU SZKOŁY BYŁY PROWADZONE W OKRESIE WAKACYJNYM tj. od 29.06.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: – wykaże, wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającej na wykonaniu robót termomodernizacji budynku o kubaturze porównywalnej do kubatury przedmiotowego budynku z pompą ciepła (mogą być projekty: osobno termomodernizacja, osobno pompa ciepła, osobno roboty remontowe). lub : - wykaże, że wykonał co najmniej 1 kompletny projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku o kubaturze porównywalnej do kubatury przedmiotowego budynku z pompą ciepła (mogą być rozdzielone projekty osobno termomodernizacja osobno pompa ciepła) oraz wykaże, że wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót termomodernizacji budynku o kubaturze porównywalnej do kubatury przedmiotowego budynku z pompą ciepła (mogą być: osobno termomodernizacja, osobno pompa ciepła, osobno roboty remontowe). Ocena warunku na podstawie przedłożonych dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi -legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami wykonującymi poniższe czynności: PROJEKTANCI: - jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Minimalne doświadczenie zawodowe : przy projektowaniu min 1 obiektu- budynku o kubaturze porównywalnej do kubatury przedmiotowego budynku szkoły - jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Minimalne doświadczenie zawodowe : przy projektowaniu min 1 obiektu- budynku o kubaturze porównywalnej do kubatury przedmiotowego budynku szkoły - jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Minimalne doświadczenie zawodowe : min 1 rok od daty uzyskania uprawnień SPOŚRÓD w/w OSÓB WYKONAWCA WYZNACZY KOORDYNATORA PRAC PROJEKTOWYCH – KIEROWNIKA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNICY ROBÓT - jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Minimalne doświadczenie zawodowe : na stanowisku Kierownika Budowy - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień), - jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót - minimalne doświadczenie zawodowe: * na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych - co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych * na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych - co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych, liczone od dnia uzyskania uprawnień, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wszyscy w/w specjaliści muszą być członkami okręgowej izby inżynierów budownictwa ( i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby ). Muszą posiadać w/w uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem posiadania przez tą osobę stosownych uprawnień. Ponad to wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia: - geologiczne do wykonania projektu pozyskiwania ciepła z gruntu - certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948, ze zm.)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 9 do SIWZ i załącznik nr 10 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – należy dołączyć do oferty W ORYGINALE 3. Jeśli dotyczy - Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ – należy dołączyć do oferty 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z pkt.22.2 SIWZ oraz zapisami zawartymi we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie studni wierconych - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania06-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ok. 100 otworów - studni wierconych - ok. 150, głębokość ok. 3,5 m z osadzeniem rury stalowej. Termin: sierpień - wrzesień 2020 Okolice Opola. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ujazd: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, gmina Ujazd.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ujazd: Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU – ETAP 4 -7
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI