Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-28
 • Numer ogłoszenia544903-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 544903-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul. Piramowicza  32 , 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (URL): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-propublico.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w języku polskim, należy złożyć: 1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca na dres wskazany poniżej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w języku polskim, należy złożyć: 1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub 2)w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl/
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 419, IIIp, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu
Numer referencyjny: ZP.271.1.65.2020.DM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części na które może zostać udzielone zamówienia jednemu wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu.CZĘŚĆ NR I- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 18, PP nr 7, PP nr 10, PP nr 20, PSP nr 3, PSP nr 10)CZĘŚĆ NR II- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 5, PP nr 9, PP nr 24, PP nr 26, PSP nr 1, PSP nr 19, Żłobek nr 6)CZĘŚĆ NR III- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 13, PP nr 14, PP nr 15, PP nr 21)CZĘŚĆ NR IV- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 2, PP nr 11, PP nr 23, PSP nr 5, PSP nr 11, Żłobek nr 3)

II.5) Główny kod CPV: 71321000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy mają być wykonane w terminie nie dłuższym niż 84 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.2. Planuje się następujące terminy cząstkowe:1) wykonanie opracowań przedprojektowych (inwentaryzacji) i przekazanie ich Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru- w czasie nie dłuższym niż zastrzeżony na wykonanie dokumentacji projektowej;2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia- w czasie nie dłuższym niż …… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy; (nie dłuższy niż 60 dni);3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usunięcie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie Zamawiającemu tych wolnych od usterek i wad elementów dokumentacji – do ostatecznego zaakceptowania- w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego;4) przekazanie Zamawiającemu odpowiednio skompletowanych ww. opracowań w wersji papierowej i elektronicznej- w czasie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznej akceptacji.3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia, w tym do zaakceptowania lub uzgodnienia stosownych jego opracowań:-w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do uzgodnienia lub sprawdzenia.4. Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowań po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę- w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.5. Pozostałe terminy cząstkowe podane w pkt 2 (z wyłączeniem podpunktu 2) nie podlegają zmianom (ocenie) i wynoszą 24 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wskaże osobę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego: 1 osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta spełniająca następujące warunki:a) posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,b) legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej dwóch dokumentacji projektowych budowy lub rozbudowy klimatyzacji. W przypadku składania oferty na poszczególne części Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby w każdej części pod warunkiem pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych i doświadczenia.Wskazane wyżej uprawnienia powinny być wydane na podstawie:a) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lubb) odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówIlekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2018, poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1725 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Obowiązek wskazania w ofercie imienia i nazwiska dotyczy Projektanta z uwagi na fakt, iż doświadczenie wskazanej osoby stanowi kryterium oceny ofert.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 1.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Dokumenty podmiotów zagranicznych. 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 1.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: 1 .W zakresie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 7 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla części I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 18, PP nr 7, PP nr 10, PP nr 20, PSP nr 3, PSP nr 10) : 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100 PLN)Dla części II Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 5, PP nr 9, PP nr 24, PP nr 26, PSP nr 1, PSP nr 19, Żłobek nr 6) : 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100 PLN)Dla części III Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 13, PP nr 14, PP nr 15, PP nr 21) : 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100 PLN)Dla części IV Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 2, PP nr 11, PP nr 23, PSP nr 5, PSP nr 11, Żłobek nr 3) : 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100 PLN)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3)kwotę gwarancji/poręczenia, 4)termin ważności gwarancji/poręczenia, 5)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy 9/10 prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena całkowita brutto 60,00
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia 30,00
Doświadczenie projektanta 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy część II SIWZ Istotne postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
„Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.; 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 13/10 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ NR I- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 18, PP nr 7, PP nr 10, PP nr 20, PSP nr 3, PSP nr 10)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR I- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 18, PP nr 7, PP nr 10, PP nr 20, PSP nr 3, PSP nr 10) Wspólny słownik zamówień (CPV): 71321000-4- Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji rozwiązującej problemy związane z montażem klimatyzacji w obiektach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. 2. W ramach zamówienia należy wykonać :a) uproszczoną inwentaryzację budowlaną i instalacyjną (części elektryczną) pomieszczeń niezbędną do wykonania projektu klimatyzacji;b) zaprojektować klimatyzację w wyznaczonych pomieszczeniach placówek oświatowych:o (PP7) przy ul. Jordanowskiej 16 (pomieszczenie kuchni – pow. 30 m2);o (PP10) przy ul. Broniewskiego 5 (pomieszczeni kuchni i sale zabaw dla dzieci – pow.600 m2);o (PP18) przy ul. Sławięcickiej 96B (pomieszczenie kuchni – pow.35 m2);o (PP20) przy ul. Brzechwy 82 (pomieszczenie kuchni – pow. 40 m2);o (PSP3) przy ul. Mościckiego 13 (sala komputerowa – pow. 50 m2);o (PSP10) przy ul. Szkolnej 3 (pomieszczenie kuchni – pow.60 m2);c) założyć analizatory sieci elektrycznej na 5 dni roboczych i stwierdzić jaka jest moc maksymalna zużywana w obiekcie (dla określenia potrzeb, czy jest wystarczająca w związku z montażem klimatyzacji – wyniki dołączyć do projektu wykonawczego części elektrycznej);d) zaprojektować podłączenie klimatyzacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej (w razie konieczności przygotować wniosek o zwiększenie mocy elektrycznej dla obiektu);e) uwzględnić roboty budowlane (odtworzeniowe) po robotach instalacyjnych;3. Gmina Kędzierzyn Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 ) oraz Nr XIII/147/2003 z dnia 25.09.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 90, poz. 1741) co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p.4. Przedmiot zamówienia należy skompletować dla Zamawiającego OSOBNO DLA KAŻDEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena całkowita brutto 60,00
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia 30,00
Doświadczenie projektanta 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ NR II- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 5, PP nr 9, PP nr 24, PP nr 26, PSP nr 1, PSP nr 19, Żłobek nr 6)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR II- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 5, PP nr 9, PP nr 24, PP nr 26, PSP nr 1, PSP nr 19, Żłobek nr 6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 71321000-4- Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji rozwiązującej problemy związane z montażem klimatyzacji w obiektach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. 2. W ramach zamówienia należy wykonać :a) uproszczoną inwentaryzację budowlaną i instalacyjną (części elektryczną) pomieszczeń niezbędną do wykonania projektu klimatyzacji;b) zaprojektować klimatyzację w wyznaczonych pomieszczeniach placówek oświatowych:o (PP5) przy ul. 1 Maja 5 (pomieszczenie kuchni –pow.25 m2);o (PP9) przy ul. Harcerskiej 16 (pomieszczenie kuchni – pow. 35m2);o (PP24) przy ul. Leszka Białego 7 (pomieszczenie kuchni i sale zabaw dla dzieci – pow. 370 m2);o (PP26) przy ul. Bolesława Śmiałego 5 (pomieszczenie kuchni – pow. 40 m2);o (Żł.6) przy ul. 1 Maja 7 (pomieszczenie kuchni i sale zabaw dla dzieci – pow. 250 m2);o (PSP1) przy ul. Kościelnej 19 (pomieszczenie kuchni i sala komputerowa – pow.75 m2);o (PSP19) przy ul. Mieszka I 4 (pomieszczenie kuchni – 250 m2) .c) założyć analizatory sieci elektrycznej na 5 dni roboczych i stwierdzić jaka jest moc maksymalna zużywana w obiekcie (dla określenia potrzeb, czy jest wystarczająca w związku z montażem klimatyzacji – wyniki dołączyć do projektu wykonawczego części elektrycznej);d) zaprojektować podłączenie klimatyzacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej (w razie konieczności przygotować wniosek o zwiększenie mocy elektrycznej dla obiektu);e) uwzględnić roboty budowlane (odtworzeniowe) po robotach instalacyjnych;3. Gmina Kędzierzyn Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 ) oraz Nr XIII/147/2003 z dnia 25.09.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 90, poz. 1741) co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p.4. Zgodnie z zapisami m.p.z.p. obiekty:1) Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 znajdują się w gminnej ewidencji zabytków co powoduje, że dokumentacje inwestycji muszą być zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Przedmiot zamówienia należy skompletować dla Zamawiającego OSOBNO DLA KAŻDEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena całkowita brutto 60,00
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia 30,00
Doświadczenie projektanta 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ NR III- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 13, PP nr 14, PP nr 15, PP nr 21)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR III- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 13, PP nr 14, PP nr 15, PP nr 21) Wspólny słownik zamówień (CPV): 71321000-4- Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji rozwiązującej problemy związane z montażem klimatyzacji w obiektach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. 2. W ramach zamówienia należy wykonać :a) uproszczoną inwentaryzację budowlaną i instalacyjną (części elektryczną) pomieszczeń niezbędną do wykonania projektu klimatyzacji;a) zaprojektować klimatyzację w wyznaczonych pomieszczeniach placówek oświatowych:o (PP13) przy ul. Piastowskiej 10 (pomieszczenie kuchni – 30 m2);o (PP14) przy ul. Roosvelta 13 (pomieszczenie kuchni – pow. 30 m2);o (PP15) przy ul. Spółdzielców 3 (pomieszczenie kuchni – pow.40 m2 );o (PP21) przy ul. Filtrowej 13 ( pomieszczenie kuchni – pow. 50 m2);b) założyć analizatory sieci elektrycznej na 5 dni roboczych i stwierdzić jaka jest moc maksymalna zużywana w obiekcie (dla określenia potrzeb, czy jest wystarczająca w związku z montażem klimatyzacji – wyniki dołączyć do projektu wykonawczego części elektrycznej);c) zaprojektować podłączenie klimatyzacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej (w razie konieczności przygotować wniosek o zwiększenie mocy elektrycznej dla obiektu);d) uwzględnić roboty budowlane (odtworzeniowe) po robotach instalacyjnych.3. Gmina Kędzierzyn Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 ) oraz Nr XIII/147/2003 z dnia 25.09.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 90, poz. 1741) co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p.4. Zgodnie z zapisami m.p.z.p. obiekty:1) Budynki Przedszkola Publicznego nr 13 znajdują się w gminnej ewidencji zabytków co powoduje, że dokumentacje inwestycji muszą być zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynki Publicznego Przedszkola nr 13 i nr 15 znajdują się w granicy strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej co powoduje, że dokumentacje inwestycji muszą być zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.2) Budynki Przedszkola Publicznego nr 13, nr 15 nr 21 znajdują się w granicy obszaru potencjalnego zagrożenia powodziowego o umiarkowanym zagrożeniu powodzią co powoduje, że dokumentacje muszą być zaopiniowane przez Wody Polskie;5. Przedmiot zamówienia należy skompletować dla Zamawiającego OSOBNO DLA KAŻDEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena całkowita brutto 60,00
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia 30,00
Doświadczenie projektanta 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: CZĘŚĆ NR IV- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 2, PP nr 11, PP nr 23, PSP nr 5, PSP nr 11, Żłobek nr 3)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR IV- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obiektów (PP nr 2, PP nr 11, PP nr 23, PSP nr 5, PSP nr 11, Żłobek nr 3) Wspólny słownik zamówień (CPV): 71321000-4- Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji rozwiązującej problemy związane z montażem klimatyzacji w obiektach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. 2. W ramach zamówienia należy wykonać :a) uproszczoną inwentaryzację budowlaną i instalacyjną (części elektryczną) pomieszczeń niezbędną do wykonania projektu klimatyzacji;b) zaprojektować klimatyzację w wyznaczonych pomieszczeniach placówek oświatowych:o (PP2) przy ul. Kozielskiej 3 (pomieszczenie kuchni – pow.25 m2);o (PP11) przy ul. Reja 14 (pomieszczenie kuchni – pow.30 m2);o (PP23) przy ul. Wierzbowej 4 (pomieszczenie kuchni i sale zabaw dla dzieci – pow. 180 m2);o (Żł.3) przy ul. Piotra Skargi 25 (pomieszczenie kuchni – pow. 35 m2);o (PSP5) przy ul. Kościuszki 41 (w pomieszczeniu kuchni- pow. 30 m2);o (PSP11) przy ul. Partyzantów 30 (pomieszczenie kuchni – pow. 40 m2);c) założyć analizatory sieci elektrycznej na 5 dni roboczych i stwierdzić jaka jest moc maksymalna zużywana w obiekcie (dla określenia potrzeb, czy jest wystarczająca w związku z montażem klimatyzacji – wyniki dołączyć do projektu wykonawczego części elektrycznej);d) zaprojektować podłączenie klimatyzacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej (w razie konieczności przygotować wniosek o zwiększenie mocy elektrycznej dla obiektu);e) uwzględnić roboty budowlane (odtworzeniowe) po robotach instalacyjnych;3. Gmina Kędzierzyn Koźle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony dalej skrótem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 50, poz. 1038 ) oraz Nr XIII/147/2003 z dnia 25.09.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 90, poz. 1741) co oznacza, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje właśnie w m.p.z.p.4. Zgodnie z zapisami m.p.z.p. obiekty:1) Budynki Przedszkola Publicznego nr 2 znajdują się w gminnej ewidencji zabytków co powoduje, że dokumentacje inwestycji muszą być zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Przedmiot zamówienia należy skompletować dla Zamawiającego OSOBNO DLA KAŻDEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące integralną częścią SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71321000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena całkowita brutto 60,00
Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia 30,00
Doświadczenie projektanta 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali produkcyjno - magazynowej - Olesno
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania11-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę hali produkcyjno - magazynowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI