Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II - Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNakło nad Notecią
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-06
 • ZamawiającyGmina Nakło nad Notecią
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00210533
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II - Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II - Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de0f0d1f-cfc1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030918/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

1.1.15 „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889760

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889760

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl. Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań
technicznych
związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem
+48 (22) 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul.
Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice”
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu 2 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 28/2 w miejscowości Gumnowice, gmina Nakło nad Notecią, bezpośrednio na terenie świetlicy wiejskiej przy istniejącym już placu zabaw. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) dostawę i montaż 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej typu orbiterek - narciarz biegowy:
 konstrukcja nośna z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo z podkładem wysoko cynkowym,
 wys. upadku – 0,44 m,
 wymiary urządzenia- 1,45 x 0,58 x 2,0 2m,
 strefa bezpieczeństwa - 4,45 x 3,58 m,
 pole powierzchni bezpiecznej – 13,7 m2,
 urządzenie montowane do pylonu.
 konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, zjeżdżalnia – ślizg – stal nierdzewna, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe
 kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
2) dostawę i montaż 1 szt. urządzenia siłowni zewnętrznej typu prasa nożna:
 konstrukcja nośna z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo z podkładem wysoko cynkowym,
 wys. upadku – 0,80 m,
 wymiary urządzenia- 1,15 x 0,47 x 1,81 m,
 strefa bezpieczeostwa - 4,48 x 3,49 m,
 pole powierzchni bezpiecznej – 13,5 m2,
 urządzenie montowane do pylonu. konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, płyty z tworzywa HDPE/HPL, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe
 kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.

Uwaga! W przypadku ww. zadania, dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Ofertę należy przygotować zgodnie z zakresem opisanym w SWZ powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg kryteriów oceny określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: „Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu 1 szt. zestawu zabawowego dla placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr 141/4 obręb Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) dostawę i montaż 1 szt. zestawu zabawowego wielofunkcyjnego:
 wymagany minimalny skład zestawu: 4 szt. wieży, 2 szt. daszku, 1 szt. przejście tunel rurowy, 1 szt. zjeżdżalni, 1 szt. pomost linowy, 1 szt. pomost ze stopniami, 1 szt. wejście wspinaczkowe, 2 szt. drabinka wejściowa, 2 szt. panel edukacyjny.
 wymiary: długość ok. 5,63 m, szerokość ok. 4,29 m, wysokość ok 3,40 m,
 powierzchnia zderzenia: ok 9,0 x 7,3 m,
 maksymalna wysokość upadku: ok 1,2 m,
 konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, zjeżdżalnia – ślizg – stal nierdzewna, liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpaków, belki konstrukcyjne osłonięte deklami stalowymi wspawanymi do słupów,
 kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAMAWIAJACEGO:
1) Uwaga! W przypadku ww. zadania, dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. Ofertę należy przygotować zgodnie z zakresem opisanym w SWZ powyżej.
2) Zamawiający dopuszcza tolerancję do maksymalnie 10% różnicy co do podanych wymiarów urządzeń, pod warunkiem zachowania funkcjonalności, stref bezpieczeństwa oraz wymaganych materiałów opisanych w dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg kryteriów oceny określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami, jeżeli dotyczy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć:
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2)
Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w Umowie i których
Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających powyżej 4 dni:
 temperatury uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 opadów śniegu, gradu lub deszczu, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
e) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie
temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub
pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy
w ustalonym w umowie terminie;
f) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami;
g) ograniczenia lub braku materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robot dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robót zwiększających zakres
zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,
i) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny
wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia,
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą
dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu
obarczonego wadą.
j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działania organów administracji w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
- odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;
- konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu
umowy;
- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Pozostałe warunki zmian umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889760

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pełna nazwa postępowania brzmi:
Tryb podstawowy bez negocjacji na na wykonanie zadań pn.:
Część I - „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice”
Część II - „Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich - Obory
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich przy ambonie kościoła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI