"Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoło
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-03
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Kole
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352035
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 26-10-576

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55fc5fd5-3597-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043632/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pzdkolo.pl/przetargi/index.html, https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://pzdkolo.pl/przetargi/index.html
https://miniportal.uzp.gov.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formy i zasady składania dokumentów i oświadczeń
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
– miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
– ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
– oraz poczty elektronicznej: dt@pzdkolo.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:
– za pośrednictwem operatora pocztowego,
– za pośrednictwem posłańca,
– osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
3. Zamawiający zamieszcza na platformie miniPortal oraz stronie internetowej pzdkolo.pl:
– specyfikację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
– informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
– informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ustawy PZP - niezwłocznie po otwarciu ofert,
– treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ,
– zmiany dotyczące SWZ,
– informacje zgodnie z art. 253 ustawy PZP - po wyborze oferty.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na EPUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "Postępowania".
10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach txt, rtf, pdf, doc, docx, odt.
11. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Po podpisaniu plików, a przed ich przesłaniem zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.TPBN.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”

Zakres prac obejmuje:
 wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni: szerokość jezdni wraz z obustronnym ściekiem: 6,00 - 6,60 m, spadek daszkowy 2%, jednostronny 3%, warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr.4 cm, warstwa wiążąca - beton asfaltowy gr. 8 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm, warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem gr. 15 cm,
 wykonanie konstrukcji ścieków: betonowa kostka brukowa bezfrezowa 8x10x20 cm, kolor szary, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ława z betonu C12/15, gr. 24 cm, warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem gr. 15 cm,
 wykonanie krawężników: krawężnik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony na 12 cm/krawężnik najazdowy 15x22x100 cm R5 na zjazdach, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 15 cm, warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem gr. 15 cm,
 wykonanie chodników: szerokość projektowana 2,0 - 2,5 m, spadek poprzeczny w kierunku jezdni 1-2%, betonowa kostka brukowa bezfazowa 8x10x20 cm, kolor szary, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm, warstwa mrozochronna - mieszanka związana cementem gr. 15 cm,
 wykonanie obrzeży przy chodnikach i zjazdach: obrzeże betonowe 8x30x100, kolor szary, ława z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm,
 wykonanie zjazdów: betonowa kostka brukowa bezfazowa 8x10x20 cm, kolor szary, podsypka cementowo-piaskowa 1:4m, gr. 3 cm, podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm, podsypka piaskowa gr. 10 cm,
 wykonanie poboczy: na odcinkach o przekroju półuliczny - pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m,
 wykonanie odwodnienia: wpusty uliczne żeliwne klasy D400 oparte na studniach z osadnikiem, likwidacja istniejących, zbędnych wpustów, przykanaliki d=200 mm SN10, studnie murowane SD1, SD2 i SD3 1,4x1,4m głębokości 2 m z bloczków M6 na płycie fundamentowej C35/45 gr. 20 cm z płytą żelbetową C35/45 gr. 20 cm i włazem żeliwnym D400 nadbudowane na istniejącym kolektorze deszczowym.
 wykonanie kanału technologicznego: budowa 6 studni kablowych SKR-1, budowa 509 m kanału technologicznego z rur DVK d=110 mm

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
1. wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
– jedno lub dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi lub ulicy klasy minimum Z – zbiorczej, o łącznej wartości zadań nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 jedno lub dwa zadania budowlane polegające na budowie, przebudowie linii telekomunikacyjnych o łącznej wartości zadań nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Warunek zdolności technicznej i zawodowej w obrębie danej branży winien spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasobu wiedzy i doświadczenia.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę , którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Kierownika Budowy:
– wymagana liczba osób: 1 osoba
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji jednego lub dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy klasy minimum Z – zbiorczej o łącznej wartości zadań nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, na stanowisku/stanowiskach: Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych

Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnie opłaconą składką Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownik robót branży instalacyjnej (telekomunikacyjnej)
– wymagana liczba osób: 1 osoba,

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji jednego lub dwóch zadań polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie sieci telekomunikacyjnych, światłowodowych, informatycznych, transmisji danych, telewizji kablowych o łącznej wartości zadań nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, na stanowisku/stanowiskach: Kierownika budowy lub Kierownika robót instalacyjnych

Kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnie opłaconą składką Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Uwagi:
Jedno zadanie oznacza roboty budowlane w ramach jednej umowy.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymóg zawarty w art. 68 ust. 3 z uwzględnieniem art. 36a ustawy z 11.01.2018r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.2022., poz. 1083)

Wykonawca musi wskazać pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używane przy wykonywaniu przedmiotowego zadania, aby wykazać iż spełnia na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2a do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o którym mowa powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;
3) Udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na podst. art. 68 ust. 3 z uwzględnieniem art. 36a ustawy z 11.01.2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2022r., 1083t.j.) – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Wadium w wysokości:
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu wiązania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1203 0000 0001 0967 1907
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, Ustawy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust.1 będzie płatne w oparciu o dwie faktury, zaliczkową oraz końcową, wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:
1) Na początku 2023 roku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ….. zł na wskazany rachunek bankowy numer ……………………………., która stanowi udział własny Zamawiającego zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1164/Polski Lad.
2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w ciągu 5 dni przedłożyć fakturę końcową z dołączonym do faktury zestawieniem wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę, a Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 9 ust 1 umowy, pomniejszone o wypłaconą zaliczkę tj. kwotę ……….. zł brutto na rachunek bankowy wskazany w pkt. 1.
W związku z powyższym, zgodnie z warunkami Promesy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego (wypłacona 5 % zaliczka) na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy zawarte w § 15 projektu umowy- załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:05

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarządu Dróg wraz z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do prowadzenia domu - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania08-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do prowadzenia domu. Główne obowiązki to sprzątanie domu, prasowanie oraz dwa razy w miesiącu sprzątanie biura. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI