Budowa sieci wodociągowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa sieci wodociągowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasienica
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Jasienica
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia522381-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522381-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Gmina Jasienica: Budowa sieci wodociągowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasienica, krajowy numer identyfikacyjny 07218225500000, ul. Jasienica  159 , 43-385  Jasienica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48334726200, e-mail sekratariat@jasienica.pl, faks +48334726262.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jasienica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jasienica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pomocą posłańca
Adres:
Urząd Gminy Jasienica; 43-385 Jasienica 159

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: 1) Część 1. Grodziec rej. ,,Zagóra” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 2560/18 pozwolenia na budowę z dnia 12 grudnia 2018r., znak sprawy WB.6740.1.2289.2018.PR. przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 527,70m, PE Dz 63 dł. 175,10m. 2) Część 2. Jasienica przy ul. „Kościelnej” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 1903/18 pozwolenia na budowę z dnia 24 września 2018r., znak sprawy WB.6740.1.1684.2018.PR przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 517,80m ” Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż rurociągów wraz z przyłączami - roboty ziemne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Dokumentacja Techniczna, Przedmiar robót (pełniący funkcję pomocniczą), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający przewiduje podział zamówienia na części i składanie w związku z tym ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na całość zamówienia. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 5) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu, 8) Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę): a. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne. b. Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. c. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne. d. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. e. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę* osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; *Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. f. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. g. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace montażowe i instalacyjne. h. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty, o której mowa w art.10a ust. 2. 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 12) Materiały i rozwiązania równoważne. a) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tzn. innych niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. b) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. c) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. d) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. 13) przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ; kosztorys będzie pełnić funkcję pomocniczą dla potrzeb realizacji zamówienia. 14)Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez wykonawcę przed złożeniem oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, zamawiający stawia minimalne warunki dotyczące: - doświadczenia: dla części 1 zamówienia - Wykonawca winien wykazać: że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty budowlane obejmujące budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 500mb, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z dwóch robót. dla części 2 zamówienia - Wykonawca winien wykazać: że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty budowlane obejmujące budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o długości nie mniejszej niż 500mb, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z dwóch robót. - kwalifikacji zawodowych (dla każdej części zamówienia) - Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia (wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w szczególności: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i/lub wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obwiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - potencjału technicznego Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych dla części 1 zamówienia - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie: co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 robót obejmujących budowę sieci wodociągowej, o długości nie mniejszej niż 500mb każda, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z dwóch robót - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126) . dla części 2 zamówienia - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający należyte wykonanie: co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. 2 robót obejmujących budowę sieci wodociągowej, o długości nie mniejszej niż 500mb każda, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, każda z dwóch robót - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonywane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (referencje lub inny dokument o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U z 2016 poz. 1126) . Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SWIZ. 2) wykaz osób: - osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, - osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie oddzielnie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Wadium nie jest wymagane.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTOWA 60,00
C. CZAS REALIZACJI –skrócenie terminu wykonania zadania 30,00
ODPOWIEDZIALNOŚC ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa na wykonanie sieci wodociągowej zawarta w Jasienicy w dniu …………………….. 2019r. pomiędzy: Gminą Jasienica z siedzibą: 43-385 Jasienica 159 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jasienica – mgr inż. Janusza Pierzyna zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a firmą ………………………………….., NIP: …………………………... reprezentowaną przez:……………………………………, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: Wybór Wykonawcy dokonany został zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia w trybie przetargu nieograniczonego. § 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dwóch odrębnych zadań pn.: „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Część 1. Grodziec rej. ,,Zagóra” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 2560/18 pozwolenia na budowę z dnia 12 grudnia 2018r., znak sprawy WB.6740.1.2289.2018.PR. przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 527,70m, PE Dz 63 dł. 175,10m. Część 2. Jasienica przy ul. „Kościelnej” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 1903/18 pozwolenia na budowę z dnia 24 września 2018r., znak sprawy WB.6740.1.1684.2018.PR przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 517,80m ” zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu robót został opisany w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, na podstawie której Wykonawca wykonał ofertę - stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest również wykonać i ponieść koszt z tym związane obejmujące następując elementy : koszty projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty ewentualnych utrudnień wynikające z warunków lokalizacyjnych, koszty robót wynikające z załączonych do PT uzgodnień, koszty uporządkowania terenu (przywrócenia do stanu pierwotnego), koszty ubezpieczenia budowy, koszty zapewnienia warunków bhp i p-poż., koszty za usługi geodezyjne (wytyczenie, geodezja powykonawcza), opłaty za media , wodę niezbędną do płukania i dezynfekcji wykonanej sieci , laboratoryjne badanie wody , opłaty wynikłe z przeglądów i odbiorów technicznych w tym prób szczelności przeprowadzanych ze strony przedsiębiorstwa AQUA S.A z B-B , oraz inne koszty wynikające z umowy. 5. Wykonawca oświadcza, że: 1) Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ opisują w sposób właściwy i wyczerpujący przedmiot umowy, 2) sporządzona przez niego oferta, obejmuje pełen zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w projekcie, STWiOR, jak również wszystkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 3) dostarczone w ramach umowy wyposażenie: urządzenia a także wszelkie materiały niezbędne do realizacji umowy są fabrycznie nowe i wolne od roszczeń osób trzecich. 6. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w niniejszej umowie sformułowań i jej warunków, zakresu przedmiotu umowy i innych jej postanowień, będą one odczytywane i interpretowane w następującej kolejności: 1) niniejsza umowa wraz z załącznikami i późniejszymi aneksami do umowy, 2) wszelkie inne dokumenty nie wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wszelkie uzupełnienia powinny być odczytywane w tej samej kolejności jak dokumenty, które są przez nie modyfikowane. 7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń oraz zapoznał się z dokumentami stanowiącymi załączniki do SIWZ i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu robót lub innych czynności objętych przedmiotem umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia na piśmie (pocztą, faksem lub emailem) o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń § 2. Termin wykonania zamówienia 1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia ……………….. 3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru. § 3. Obowiązki Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy; 2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000). 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. § 4. Obowiązki Wykonawcy 1. Zamawiający zastrzega sobie, iż techniczne wykonanie zadania w zakresie łączenia rur i armatury wodociągowej w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej nie podlega powierzeniu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 2) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i wad w terminie 5 dni od daty przekazania budowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach; 3) usunięcia wszelkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia w ramach umowy, kosztów z tym związanych; 4) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 5) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 6) wykonanie przedmiotu umowy: 6a) części 1 zamówienia - zadanie w sołectwie Grodziec rej. ,,Zagóra” zgodnie z : a) warunkami technicznymi wydanymi przez AQUA S.A – pismo nr TT/S/00033/2018/S z dnia 15.05.2018r. b) projektem budowlano – wykonawczym uzgodnionym z AQUA S.A pod nr PT/00733/2018 z dnia 30.10.2018r. c) projektem budowlano – wykonawczym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr 2560/18, znak sprawy WB.6740.1.2289.2018.PR z dnia 12 grudnia 2018r. przez Starostę Bielskiego 6b) części 2 zamówienia - zadanie w sołectwie Jasienica przy ul. „Kościelnej” zgodnie z : a) warunkami technicznymi wydanymi przez AQUA S.A – pismo nr TT/S/00022/2018/W z dnia 06.03.2018r. b) projektem budowlano – wykonawczym uzgodnionym z AQUA S.A pod nr PT/00549/2018 z dnia 16.08.2018r. c) projektem budowlano – wykonawczym zatwierdzonym decyzja pozwolenia na budowę nr 1903/18, znak sprawy WB.6740.1.1684.2018.PR z dnia 24 września 2018r. przez Starostę Bielskiego, d) decyzją Wójta Gminy Jaworze nr RI.7012.1.0014.2018 z dnia 22.06.2018r. dotyczącą umieszczenia sieci wodociągowej w pasach dr. gminnych. 7) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej wykonanego zadania ( wraz z pokryciem w tym zakresie kosztów); 8) wykona płukanie / dezynfekcję wykonanej sieci wraz z badaniem laboratoryjnym wody (wraz z pokryciem w tym zakresie kosztów); 9) wykona próbę szczelności przed zgłoszeniem do odbioru prac; 10) zamontowanie zestawu wodomierzowego na czas wykonywania prac, poniesienie opłaty za zużycie wody; 11) wykonanie przedmiotu urnowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 12) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 13) jako wytwarzającego odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799), b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992), 14) powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami; 16) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których zostały zlecone do wykonania; 17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 18) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów; 19) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń; 20) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 21) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 22) uporządkowanie terenu budowy w trakcie wykonywania prac jak i po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 23) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 24) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 25) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 26) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 27) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierowania budową wraz z posiadanymi uprawieniami i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie; 28) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i wad w terminie 5 dni od daty przekazania budowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o wadach; 29) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne określone odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie; w przypadkach, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz; 30) dostarczenia za żądanie Inspektorów Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonanych przez właściwe jednostki badawcze) oraz deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną; 31) naprawienia i doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem zniszczonego lub uszkodzonego mienia Zamawiającego lub jego części bądź urządzeń, jeśli do uszkodzeń lub zniszczeń doszło w toku realizacji niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykona swych obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający uprawniony jest do naprawienia i doprowadzenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia do stanu zgodnego z prawem na koszt Wykonawcy; 32) przekazanie Zamawiającemu sporządzonych w języku polskim kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania i innych dokumentów dla urządzeń i elementów wyposażenia; 33) przekazania Zamawiającemu w ilości 2 szt. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 1 szt. wersji elektronicznej, wszystkich deklaracji i/lub certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi i eksploatacji, warunków konserwacji, gwarancji urządzeń, protokołów badań i pomiarów przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego; 34) zapewnienie kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zmiana którejkolwiek z tych osób, o w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione przez Zamawiającego; zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z tych osób, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; § 5. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025) na kwotę: 1) Część 1. - zadanie w sołectwie Grodziec rej. ,,Zagóra” ……………… zł. netto należny podatek VAT - ……. brutto - …………………….. słownie : ………………………………………………… 2) Część 2. - zadanie w sołectwie Jasienica przy ul. „Kościelnej” ……………… zł. netto należny podatek VAT - ……. brutto - …………………….. słownie : …………………………………………………. 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, (dla każdego zadania oddzielnie). 6. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy podpisany przez strony umowy i przedstawiciela przedsiębiorstwa AQUA S.A. protokół odbioru przedmiotu umowy 7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury doręczonej do siedziby Zamawiającego wystawionej po dokonaniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy przez komisję Zamawiającego. 8. Fakturę należy wystawiać na: Gmina Jasienica, 43-385 Jasienica 159, NIP: 937-26-34-680. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością rachunku bankowego Zamawiającego. § 6. Odbiory 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 2) odbiór końcowy. 2. Odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie), na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 4. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza na własny koszt wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 4) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 8. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 10. Komisja sporządza protokół odbioru robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń stron. 11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 12. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót bez wskazania usterek. § 8. Umowy o podwykonawstwo 1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą, zamówienie wykona własnym staraniem zakres prac polegający na łączeniu rur i armatury wodociągowej, pozostałe zakresy prac mogą zostać wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy wyrażoną na piśmie na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem urnowy. 3. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w przypadku, gdy: 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 3; 3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 6. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 5, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 10. Przepisy ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody zapłaty (kserokopie przelewów potwierdzone za zgodność z oryginałem) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. § 9. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 3 niniejszej umowy), 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,2% zł wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1, za każdy kalendarzowy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1 za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - 0,8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdą nie dokonaną zmianę w zakresie terminu zapłaty. 9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1., 10) za każdy dzień w którym Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn nie zatrudniał w sposób nieprzerwany określonej w załączniku nr 4 do niniejszej umowy wymaganej liczby osób – kara wynosi 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdego brakującego pracownika. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art 145 ust. 1 ustawy z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986). 3. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. §10. Umowne prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a w szczególności gdy: 1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 10 – dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 4) kary umowne należne od Wykonawcy przekroczyły 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający; 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru etapów przedmiotu umowy jak i odbioru końcowego lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru etapów przedmiotu umowy jak i odbioru końcowego lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. § 12 Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego 1 W wypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego przez strony obciążają następujące obowiązki: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt w przypadku rozwiązania umowy, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2)niniejszego paragrafu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. § 13 Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 5 ust. 1 udziela Zamawiającemu ………. (min.3) letniej gwarancji i 5 letniej rękojmi na przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. 2. W okresie gwarancji i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 3. Bieg terminów gwarancji i z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni licząc od zawiadomienia Zamawiającego, lub nie wywiąże się z serwisu, Zamawiający uprawniony będzie do: 1) naliczenia kary umownej, 2) dochodzenia odszkodowania, 3) zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Każde, z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie. 5. Dla prac i materiałów naprawianych w okresie gwarancji i rękojmi okres obowiązywania gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia wady do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru napraw bez zastrzeżeń. 6. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią oraz usługi serwisowe, dokonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami, wymianą i serwisem wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi. 7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 8. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po wygaśnięciu tych uprawnień, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed wygaśnięciem tych uprawnień. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji po upływie okresu, na jaki gwarancja została udzielona, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu gwarancji. 9. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w niniejszej umowie. 10. Zamawiający, może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia rękojmi i wykonywania obowiązków wynikających z rozszerzonej rękojmi. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rocznych przeglądów w okresie gwarancji przy udziale Wykonawcy, 13. Zamawiający wraz z Wykonawcą 40 dni przed zakończeniem okresu gwarancji dokonają przeglądu gwarancyjnego zakończonego spisaniem protokołu usunięcia ewentualnych wad. Wady powinny zostać usunięte, a odbiór prawidłowo wykonanych robót powinien odbyć się 10 dni przed zakończeniem gwarancji. §14 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); 2) konieczności zmiany terminu realizacji całości zadania w związku z: - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych w przypadku przerwy w robotach spowodowanej opadami deszczu o intensywności co najmniej 10 mm/m² w ciągu doby a trwającymi co najmniej 3 doby. W takim przypadku termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, - koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, - wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę - koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. 3) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; 4) zastosowania innych technologii wykonania robót - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 6) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 4. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram - rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. § 15 Osoby biorące udział przy realizacji umowy 1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: -……………………………………………- branża budowlana, tel……………………… 2. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie: - …………………………………………….- branża budowlana, tel……………………… 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w niniejszym paragrafie i nie wymaga to zmiany umowy. § 16 Klauzula waloryzacyjna 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5ust. 1 w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. § 17. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 2077) oraz Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1025), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. ……………………………. …………………………… . Zamawiający Wykonawca Kontrasygnata Skarbnika Gminy Jasienica ………………………………………… Załączniki do umowy: 1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 3) Opłacona polisa OC – załącznik nr 2, 4) Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia – załączniki nr 3.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Grodziec rej. ,,Zagóra” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 2560/18 pozwolenia na budowę z dnia 12 grudnia 2018r., znak sprawy WB.6740.1.2289.2018.PR. przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 527,70m, PE Dz 63 dł. 175,10m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż rurociągów wraz z przyłączami - roboty ziemne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Dokumentacja Techniczna, Przedmiar robót (pełniący funkcję pomocniczą), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA 60,00
CZAS REALIZACJI –skrócenie terminu wykonania zadania 30,00
ODPOWIEDZIALNOŚC ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Jasienica przy ul. „Kościelnej” wg. projektu technicznego zatwierdzonego Decyzją nr 1903/18 pozwolenia na budowę z dnia 24 września 2018r., znak sprawy WB.6740.1.1684.2018.PR przez Starostę Bielskiego, obejmującego swym zakresem sieci typ PE Dz 90 dł. 517,80m ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż rurociągów wraz z przyłączami - roboty ziemne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Dokumentacja Techniczna, Przedmiar robót (pełniący funkcję pomocniczą), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTOWA 60,00
CZAS REALIZACJI –skrócenie terminu wykonania zadania 30,00
ODPOWIEDZIALNOŚC ZA JAKOŚĆ – wydłużenie okresu gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie mieszkania - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie mieszkania 50 m2. Raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie. Zakres pracy: mycie okien, mycie podłóg, odkurzanie itd. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i budowa ulicy Pogodnej w Grzybnie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasienica: Budowa windy w budynku ośrodka zdrowia w Rudzicy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jasienica: Remonty cząstkowe dróg gminnych w 14 sołectwach na terenie Gminy Jasienica
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa i budowa ulicy Pogodnej w Grzybnie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie remontu zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania i wody użytkowej w Leśmierzu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI