Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzersk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czersk
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-31
 • Numer ogłoszenia568450-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 568450-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Gmina Czersk: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, krajowy numer identyfikacyjny 92351274000000, ul. ul. Kościuszki  27 , 89-650  Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 954 860, , e-mail urzad_miejski@czersk.pl, , faks 523 954 811.
Adres strony internetowej (URL): bip.czersk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.czersk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.czersk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk
Numer referencyjny: WZ.271.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk”. Przedmiot zamówienia obejmuje 11 części:Część 1: Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku,Część 2: Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Czersku,Część 3: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Lipkach Górnych,Część 4: Budowa sieci wodociągowej w Zapędowie,Część 5: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyb. pod Strugę w Złotowie,Część 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach,Część 7: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 1,Część 8: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 2,Część 9: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 3,Część 10: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4,Część 11: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 5.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,2. oświadczenie wymienione w pkt 10.1.1 SIWZ.3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – propozycję oświadczenia stanowi zał. nr 3. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia/dokumenty takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewidywany zakres zmian.1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:1.1.1. wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,1.1.2. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,1.1.3. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,1.1.4. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,1.1.5. wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,1.1.6. napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,1.1.7. wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,1.1.8. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,1.1.9. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,1.1.10. konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.1.3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.1.4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.1.5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.1.6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.1.7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.1.8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ i umowie na roboty budowlane,1.9. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.1.10. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.1.11. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.1.12. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.1.13. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.5. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 6. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa w ul. Długiej, w tym włączenie do istniejącej sieci w ul. Ceynowy.1.1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem). 1.1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni ulicy w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię ulicy do stanu pierwotnego.6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.7. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Długiej w Czersku wraz z włączeniem do istniejącej magistrali w ul. Ceynowy.9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:9.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,9.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,9.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,9.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),9.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,9.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego),9.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Czersku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Czersku”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa.1.1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.1.2. Roboty montażowe.1.2. Przyłącza wodociągowe.1.2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.2.2. Roboty montażowe.1.3. Odtworzenie nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt YOMB (140 mb dł. x 3 m szer.).2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.6. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Lipkach Górnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: „Budowa odcinka sieci wod.-kan. w Lipkach Górnych”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa.1.1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.1.2. Roboty demontażowe.1.1.3. Roboty montażowe.1.2. Przyłącze wodociągowe.1.2.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.2.2. Roboty montażowe.1.3. Sieć kanalizacji tłocznej.1.3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.3.2. Rurociągi i uzbrojenie oraz przepompownia.1.4. Przyłącza kanalizacji tłocznej.1.4.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.1.4.2. Rurociągi i uzbrojenie oraz przepompownia.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni drogi w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.6. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:8.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,8.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,8.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,8.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne),8.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,8.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).8.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Zapędowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4: „Budowa sieci wodociągowej w Zapędowie”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem - metodą przewiertu sterowanego.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, w tym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni drogi w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych.6. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.7. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa odcinka sieci wodociągowej w Zapędowie wraz z włączeniem do istniejącej magistrali.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyb. pod Strugę w Złotowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyb. pod Strugę w Złotowie”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg, w tym nawierzchni z płyt YOMB.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, w tym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni drogi w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Przejście pod drogą powiatową metodą przewiertu sterowanego.6. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.7. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa odcinka sieci wodociągowej w Złotowie w ul. Wyb. pod Strugę wraz z włączeniem do istniejącej magistrali w ul. Śliwickiej.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,1.3. Budowę przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 52/1 (poza zakresem dokumentacji projektowej),1.2. Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych,1.3. Wykonanie robót drogowych.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Montaż kompleksowej studzienki przydomowej np. PRESSKAN lub innej równoważnej z pompą i szafką elektryczną nie obejmuje wykonania przyłącza prądowego.6. W ramach robót drogowych Wykonawca dokona odtworzenia nawierzchni bitumicznej poprzez:6.1. wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stab. cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,6.2. wykonanie warstwy podbudowy z KŁSM C50/30 gr. 20 cm6.3. odtworzenie w-wy wiążącej z AC16W gr. 5 cm6.4. odtworzenie w-wy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm7. Budowę przyłącza do działki 52/1 należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Działki. Przy budowie przyłącza do działki 52/1 zakres odtworzenia nawierzchni należy wykonać większy niż w załączonym przedmiarze. Obszar skrzyżowania z ul. Główną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni, natomiast odcinek wzdłuż ul. Leśnej należy odtworzyć na szerokości 1,5 m od krawędzi jezdni (szerokość ta może być korygowana w zależności od usytuowania istniejącego uzbrojenia w terenie).8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.9. Zakres zadania części 6 nie obejmuje budowy sieci wodociągowej. 10. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.11. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:11.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,11.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,11.3. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci kanalizacyjnych,11.4. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),11.5. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,11.6. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).11.7. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 1”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.6. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.7. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 2”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.6. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.7. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 3”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu drogi.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.6. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.7. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 4”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące odcinki sieci:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg.2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi stanu pierwotnego.6. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.7. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 11: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - odcinek 5”.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące odcinki sieci:1.1. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem.1.2. Przyłącza wodociągowe (zgodnie z załączonym do dokumentacji zestawieniem).1.3. Odtworzenie nawierzchni dróg. 2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy.4. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.5. Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi stanu pierwotnego.6. Wykonawca wykona wymagane próby szczelności wykonanych sieci.7. Wykonanie budowy inwestycji metodą przewiertów sterowanych stosując rury wodne dwuwarstwowe PE – HD RC PN 10 SDR 17 zgrzewane czołowo, nie dopuszcza się zastosowania nasuwek PVC do łączenia rur PE, średnica rur zgodnie z projektem.8. Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres, ale przedmiotem zamówienia jest tylko budowa sieci wodociągowej zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.10. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:10.1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,10.2. wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,10.3. wykonywanie prac związanych z obsługą maszyny do przewiertów sterowanych,10.4. wykonywanie prac związanych z układaniem rur sieci wodociągowych,10.5. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne),10.6. wykonywanie prac związanych z obsługą zagęszczarki,10.7. wykonywanie robót drogowych (przywracanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego).10.8. Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233142-6, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam wykonawców SSZ dla projektu dom w Malinówkach G2A - Pelplin
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam wykonawców SSZ dla projektu dom w Malinówkach G2A. W załącznikach skany projektu. Prosiłbym o wstępną wycenę robocizny do dachówki. Interesuje mnie wycena z szalunkami, stemplami itd. Budowa na agregacie. Lokalizacja budowy - Pelplin. Zmiany w projekcie - nie ma poddasza nad garażem, zostaje dach płaski z murkiem wokół, bez konstrukcji dachowej. Materiał silka, dach - deskowanie, dachówka ceramiczna. Rozpoczęcie budowy - w zasadzie od zaraz. Pozdrawiam,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI