Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStepnica
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-13
 • ZamawiającyGmina Stepnica
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00224580
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stepnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Stepnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-112

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914188521 w. 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@stepnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stepnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fa92869-f5e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030603/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://stepnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stepnica.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu platformy komercyjnej Marketplanet https://stepnica.ezamawiajacy.pl,
2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na https://stepnica.ezamawiajacy.pl.
3. Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na https://stepnica.ezamawiajacy.pl,
4. Celem skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem https://stepnica.ezamawiajacy.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu https://stepnica.ezamawiajacy.pl.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Z 2020r., poz. 2452);
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Z 2020r., poz. 2415).
8. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są w
kwestiach formalnych: Pani Marlena Smolarek, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w
niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobistyw swojej siedzibie.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) akceptuje warunki korzystania z platformy https://stepnica.ezamawiajacy.pl określone w
Regulaminie platformy,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnych na platformie.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformy https://stepnica.ezamawiajacy.pl.
11. Zalecenia
1) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
„OBWIESZCZENIAPREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.”,
2) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf,
3) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów
.zip lub .7Z,
4) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Pozostałe warunki z uwagi na brak miejsca w systemie umieszczono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, 72-112
Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@stepnica.pl, tel. 504707087.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z zapytaniem ofertowym dotyczącym przedmiotowego postępowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO o których mowa w art.19 ust 2 i 3 ustawy Pzp, a mianowicie:
a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AOŚ.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 208362,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w działce nr 52 obręb Racimierz.
Inwestycja zakłada budowę sieci wodociągowej z rur o średnicy dy110mm PE HD 100-RC SDR17 PN10 typ 2 o łącznej długości 140,50 mb oraz 2 hydrantów nadziemnych. Przyłącza wodociągowe o długości 6,5 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dy 0.2m PVC klasy S o długości 124,50 mb, DN 0,2m beton – 42 mb oraz przyłącza o długości 29,50 mb.
Zakres robót nie ma wpływu na dostęp do obiektu dla osób z niepełnosprawnością.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie następujących kryteriów oceny:
1) cena oferty brutto - 60%; oferta będzie oceniana wg następującego wzoru:
C min
Kc = ------------------- x 60
C bad
gdzie:
K c – kryterium cenowe
C min – cena najtańszej oferty
C bad – cena badanej oferty
Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto;
2) okres gwarancji „G” – 40%, maksymalnie 40 punktów do zdobycia, minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Punkty w kryterium gwarancja będą obliczane w następujący sposób: 60 miesięcy – 0 pkt,
od 61 miesięcy do 66 miesięcy włącznie i powyżej - 20 pkt,
od 67 miesięcy do 72 miesięcy włącznie i powyżej - 40 pkt,
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:
X= Kc+G
gdzie:
X - ilość punktów badanej oferty;
Kc - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena;
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji;
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 PZP mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje zakresie sytuacji ekonomicznej żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
Zamawiający nie precyzuje zakresie sytuacji finansowej żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie sieci wodociągowej (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 zł (PLN) brutto oraz
- co najmniej jedną robotę budowlaną, stanowiącą minimalny warunek umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach jednej umowy) o wartości przynajmniej 100.000,00 zł (PLN) brutto.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz w dowodach określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Uwaga:
- Przez zamówienie wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie).
- Zamówienia zakończone w ww. okresie to zamówienia, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wymaganej wartości referencyjnej.
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
- Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem,
e) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw do wykluczenia ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ,
f) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
16. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym o których mowa w pkt 16 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3
ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ wraz z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 13 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenie wstępne wykonawcy, pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, informacja o podwykonawcach

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, które stanowi załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Są oni
zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika.
13. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieni

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki w wysokości 5% ceny wskazanej w formularzu ofertowym, przy czym zaliczka, będzie wynosić 5% ceny ofertowej brutto i będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury. Pozostałe 95% ceny ofertowej brutto zostanie zapłacone wykonawcy po realizacji całego zamówienia (szczegóły rozliczenia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ projekcie umowy).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w razie:
1. Zmiana terminu realizacji inwestycji:
1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności
Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,
2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy:
a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych
terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia,
b) Zamawiający nie dopełnił obowiązków:
wprowadzenia Wykonawcy na budowę oraz przekazanie placu budowy (pasa drogowego),
przekazania Wykonawcy w terminie wprowadzenia na budowę dokumentacji projektowej i
dziennika budowy,
zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zapewnienia koordynatora w zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków umowy,
zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy,
c) wystąpiły roboty dodatkowe, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia
podstawowego. Za roboty dodatkowe Zamawiający uzna roboty nieobjęte zakresem przedmiotu
niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia jeśli wykonanie robót zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania robót zamówienia dodatkowego,
d) nastąpiło wstrzymanie lub zawieszenie robót z winy Zamawiającego,
e) wystąpiły wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające prawidłowe
prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w tym jeżeli temperatura powietrza spadła poniżej -5°C
lub występowały temperatury ujemne uniemożliwiające realizację robót w założonej technologii
lub wystąpiły opady deszczu, śniegu lub innych opadów atmosferycznych uniemożliwiających
realizację robót zewnętrznych,
f) wystąpiły inne nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności,
uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy.
Z uwagi na brak miejsca w systemie pozostałe zmiany ujęto w treści SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na platformie komercyjnej https://stepnica.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport i posadzenie drzewa, Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania06-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport ze Szkółki Roślin SMĘTOWICE ponad 4-metrowej sadzonki platana klonolistnego i posadzenie go w ogrodzie przy w Świnoujściu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI