Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gosz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMieszkowice
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-01-26
 • ZamawiającyGmina Mieszkowice
 • Data publikacji ogłoszenia2022-01-11
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00012533
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mieszkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811686544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fryderyka Chopina 1

1.5.2.) Miejscowość: Mieszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-505

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mieszkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mieszkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96f900db-72de-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012412/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa siecikanalizacji sanitearnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.mieszkowice.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu oudzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
życiu:miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu,
dostępnegopodadresem:https://epuap.gov.pl/wps/portalESP: URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH,
74-505Mieszkowice, ul. Fryderyka Chopina 1 , /ji3m439kt4/SkrytkaESP oraz
pocztyelektronicznejgp.srodowisko@mieszkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenieoferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać
kontona ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
dokomunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych
przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal orazWarunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcjedotyczące
korzystania z systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest
podadresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje,natomiast Regulamin korzystania z systemu
miniPortaldostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Warunki Uslugi. Maksymalny
rozmiarplików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku”i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast,
maksymalnyrozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail
wynosi: 50 MB. Zadatę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeńlub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datęich przekazania na ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania wszczętego
naplatformie miniPortal oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane
postępowaniemożnawyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję„DlaWykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.Wymagania
techniczne: Wcelu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez
użytkownikaurządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na
Platformie Windows,Mac i Linux.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasuodbiorudanych:specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołuTLS1.2,format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTMLzkodowaniemUTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje
opierają sięoczas serwera idane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja
zsystememePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
WprzypadkuWykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP
Zamawiającegoautomatyczniegeneruje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe
PoświadczeniePrzedłożenia(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za
pośrednictwem następującychprzeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji
11.0Mozilla Firefox od wersji 15Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge Dodatkowe wymagania
dotyczące korespondencji: Przyprzekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wykonawca zapewniagotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie
*.pdf. W przypadku kompresjiplików,zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub .7Z, które
widnieją w załączniku nr 2 doRozporządzenia KRI [5]. Zamawiający dopuszcza również format .rar3.
Zamawiający wskazuje formatydanych, w szczególności wśród wskazanych w Rozporządzeniu KRI [5],
w jakich wykonawca powinienzłożyć ofertę oraz pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty: *.pdf,
*.jpg (.jpeg), *.doc,*.docx,*.odt, *.ods, *.txt, lub *.xls ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Goszków”
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
Roboty pomiarowe, wykopy, podsybki, obsypki, wymiana gruntu, plantowanie terenu, montaż rurociągów z rur polietylenowych, montaż tłoczni ścieków, montaż przepompowni ścieków, montaż studzienek kanalizacyjnych, odtworzenie nawierzchni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
wsposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę
zdolnościOgłoszenie nr z dniaBiuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu -
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty
budowlanewykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako
minimalnepoziomy zdolności.2.W związku z powyższym, o udzielenie zamówienia publicznego
mogąubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1)zdolnościtechnicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
niniejszy warunekwówczas, jeżeli wykaże, żea)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: • Kierownik budowy: Wymagane kwalifikacje: : uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• Kierownik robót branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
• Kierownik robót instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej
niż 3-letniedoświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, liczone od dnia
uzyskaniauprawnień budowlanych.W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty
wydaniauprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego
zaświadczenia.Doświadczenie zawodowebędzie liczone od daty otrzymania uprawnień. Przez
uprawnieniabudowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r.Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnieniabudowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiedniekwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z
dnia 22grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwachczłonkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót
budowlanych wykonanychnie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlanezostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanieuzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty.2) sytuacji ekonomicznej
lubfinansowej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek
wówczas,jeżeliwykaże, żea)zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej
lubfinansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
żeposiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00zł;
3.Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
określoneprzez zamawiającego, zgodnie z art. 117 ust. 1-4 ustawy Pzp:1) W odniesieniu do
warunkówdotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców,którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są
wymagane.2) Wodniesieniu do warunków dotyczących zdolności ekonomicznej lub finansowej
wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na
zdolnościachekonomicznych lub finansowych jednego z wykonawców2) W przypadku, o którym
mowa w pkt1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
ofertyoświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanierobotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresuwykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wzórstanowi załącznik nr 4 do SWZb) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty wzórstanowi załącznik nr 3 do SWZc) informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo –kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowąwykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ:1) formularz ofertowy – zgodnieze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;2) oświadczenie wykonawcy wskazujące
częścizamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem
nazwewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załączniknr 1 do SWZ;3) oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4ustawy
Pzp (wprzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) –zgodnie
zewzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;4) oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.
1,składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załączniknr2 do SWZ, w następującym zakresie:• spełniania warunków udziału w
postępowaniuokreślonych przez zamawiającego w rozdziale XVI ust. 2 pkt 1) SWZ,• wstępnego
potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1pkt4) i 5) ustawy Pzp;5) Odpowiednie pełnomocnictwo lub inne dokumenty
potwierdzająceumocowaniedo reprezentowania wykonawcy, gdy w imieniu wykonawcy działa
osoba, którejumocowanie nie wynika z dokumentów takich jak odpis lub informacja z KRS,
CEiDG, lubinnego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o
rodzajachdokumentów [2]. Powyższe ma zastosowanie również do osoby działającej w
imieniuwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6) zobowiązanie
podmiotuudostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
napotrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowypotwierdzający,że wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych podmiotów, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału wpostępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. Wzór
dokumentu stanowizałącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 26.01.2022 godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz. 1158 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 12 9370 1033 0200 0475 2002 0010 z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: GP.271.1.2022”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty,
napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
zokoliczności wymienionych w § 17 (Zmiana Umowy) załącznika nr 8 do SWZ -

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofaniaofertylub wniosku" dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), udostępnionegorównież na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż wiaty ogrodowej - Sianów
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania16-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż wiaty ogrodowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI