Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLelów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-06-23
 • ZamawiającyGMINA LELÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00197604
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18

1.5.2.) Miejscowość: Lelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3550121

1.5.8.) Numer faksu: 34 3550049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.milek@lelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc8e2e16-e649-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00197604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027971/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa przedszkola Gminnego w Lelowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia,
wycofania oferty, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w
dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami
korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi. Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls
.xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelów z siedzibą w ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelów jest Pani Katarzyna Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” – Numer postępowania: PIR.271.7.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIR.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola gminnego w Lelowie wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zaprojektowanych obiektów” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz jeśli dotyczy, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii
i pozwoleń.
Zakres zamówienia:
• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów oraz informacji,
• opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w skład którego wchodzi Projekt Techniczny o szczegółowości na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (zawierający PZT w pliku dwg lub dxf),
• opracowanie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Przedmiaru Robót w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej,
• opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalnej, umożliwiającej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.
• uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, opinii oraz badań w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego, jeśli są wymagane
• uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień jeśli są wymagane przepisami prawa
• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z Inwestorem
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
• opracowanie kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego
• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych
• pełnienie nadzoru autorskiego
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
• dokumentacja musi w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
• opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
W ramach niniejszego zadania należy uwzględnić budowę budynku Przedszkola Gminnego dla min 4 oddziałów przedszkolnych i jednego oddziału integracyjnego oraz pomieszczeń dla personelu z wydzielonymi między innymi następującymi pomieszczeniami:
PARTER:
0.1 WIATROŁAP 7,00 m2
0.2 KORYTARZ 182,20 m2
0.3 SZATNIA 52,30 m2
0.4 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 4,55 m2
0.5 SALA 1 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.6 ŁAZIENKA DO SALI 1 12,10 m2
0.7 MAGAZYNEK DO SALI 1 4,50 m2
0.8 SALA 2 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.9 ŁAZIENKA DO SALI 2 12,10 m2
0.10 MAGAZYNEK DO SALI 2 4,50 m2
0.11 SALA 3 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.12 ŁAZIENKA DO SALI 3 12,10 m2
0.13 MAGAZYNEK DO SALI 3 4,50 m2
0.14 SALA 4 PRZEDSZKOLE 25 DZIECI 67,60 m2
0.15 ŁAZIENKA DO SALI 4 12,10 m2
0.16 MAGAZYNEK DO SALI 4 4,50 m2
0.17 ODDZIAŁ INTEGRACYJY 71,40 m2
0.18 SZATNIA ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 17,40 m2
0.19 ŁAZIENKA 9,60 m2
0.20 JADALNIA 82,50 m2
0.21 ZMYWALNIA 5,20 m2
0.22 KUCHNIA 15,60 m2
0.23A SALA SENSORYCZNA 26,80 m2
0.23B GABINET LOGOPEDY 20,00 m2
0.24 SALA DO WYSTĘPÓW/GIMNASTYCZNA 108,00 m2
0.25 SEKRETARIAT 14,00 m2
0.26 POKÓJ DYREKTORA 10,30 m2
0.27 POM. SOCJALNE 10,30 m2
0.28 SZATNIA 10,30 m2
0.29 ŁAZIENKA 8,30 m2
0.30 ŁAZIENKA DLA DZIECI 8,25 m2
0.31 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE 19,85 m2
0.32 POM. GOSPODARCZE 7,45 m2
0.33 MAGAZYNEK 10,66 m2
RAZEM 1039,00 m2
Zakres zamówienia w ramach zagospodarowania terenu:
• budowę ciągów pieszych oraz drogowych, w tym drogę manewrową, pożarową, dojazdy, wjazdy, parkingi z wydzielonymi miejscami postojowymi (ok. 12) w tym również dwa dla osób niepełnosprawnych oraz place, chodniki, dojścia.
• zagospodarowanie terenów zielonych poprzez humusowanie, wykonanie trawników oraz posadzenie drzew oraz krzewów;
• budowę zewnętrznego tarasu wraz zadaszeniem
• budowę zewnętrznego placu zabaw;
• budowę wiaty śmietnikowej;
• dostawę i montaż obiektów małej architektury w tym między innymi: ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci itp.
Ponadto w ramach zakresu zamówienia należy uwzględnić:
• budowę przyłączy:
◦ energetycznego
◦ teletechnicznego
◦ kanalizacji sanitarnej
◦ wodociągowego
• budowę wewnętrznych oraz zewnętrznych instalacji:
◦ elektroenergetycznej
◦ teletechnicznej
◦ sanitarnej
◦ wodociągowej
◦ centralnego ogrzewania (niskotemperaturowego podłogówka)
◦ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
◦ klimatyzacji
◦ słaboprądowych w tym okablowania i osprzętu do monitoringu, alarmu, Internetu, telefonów,
wideo-domofonów przy wejściu do obiektu połączonego z salami dydaktycznymi, instalacji przeciwpożarowej oraz nagłośnienia w salach zajęciowych.
• dostawę i montaż wyposażenia szatni w niezbędne szafki i ławki z uwzględnieniem wymaganej liczby osób - meble, wyposażenie i siedziska wkomponowane w pomieszczeniach;
• dostawę i montaż wyposażenia związanego z poszczególnymi instalacjami, takimi jak kompletna armatura, kuchnia, itp. z uwzględnieniem liczby użytkowników i obowiązujących przepisów (w tym np.
pełne wyposażenie toalet oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń technicznych i socjalnych) i inne niezbędne umeblowanie takie jak szafki lub blaty pod umywalki i zlewozmywaki ;
• dostawę i montaż wyposażenia kotłowni/maszynowni;
• montaż pozostałej niezbędnej armatury;
Dopuszcza się zmianę rozwiązań konstrukcyjnych budynku w zakresie posadowienia, elementów nośnych konstrukcji oraz ścian osłonowych w przypadku zmiany technologii na szkieletową. Wyłącza się możliwość zmiany konstrukcji dachu skośnego z drewna klejonego nad salą do występów. Wszystkie technologie muszą zapewnić założone przez Zamawiającego w PFU standardy jakościowe wykończenia i użytkowania. Dopuszcza się możliwość elewacji budynku wykonać z styropianu lub/i wełny mineralnej (wymagania ppoż). Jako wykończenie przewiduje się tynk z tynku strukturalnego, cienkowarstwowego, który wyglądem przypomina tradycyjny tynk cementowo-wapienny oraz drewnopodobne panele w różnych odcieniach drewna. Na całej elewacji, zgodnie z koncepcją architektoniczną przewiduje się montaż kolorowych pionowych lameli z alucobondu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211000-2 - Budynki z gotowych elementów

44212320-8 - Konstrukcje różne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych dla zakresu, który obejmuje: roboty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektroenergetyczne, roboty
telekomunikacyjne.
Zamówienia zostaną ewentualnie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie
zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad
i czynników cenotwórczych:
-dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi na podstawie cen wskazanych w szczegółowej
wycenie z zamówienia podstawowego;
- roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót przedłożonej przez Wykonawcę, należy
wycenić metodą kalkulacji szczegółowej, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru
robót oraz
z zastosowaniem najniższych stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym dokonywana jest zmiana
umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z
tych faktur nie zostaną doliczone narzuty.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
7.4.1 doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej: 1
robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem
terenu o wartości robót co najmniej 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych)
oraz
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej: 1
usługę polegającą na zaprojektowaniu budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3
(zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z zagospodarowaniem terenu;
lub*
W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia zaprojektował i wybudował jeden budynek użyteczności
publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz.
1065) wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości robót co najmniej 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony
złotych).
7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane
uprawnienia budowlane tj.:
a) architektem - 1 osobą posiadającą uprawnienia architektoniczne w odniesieniu do architektury obiektu bez ograniczeń,
która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała minimum 1 budynek użyteczności publicznej o
kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z
zagospodarowaniem terenu.
b) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez
ograniczeń;
c) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, która w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert zaprojektowała minimum 1 instalacje elektryczną w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065);
d) projektantem - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń która w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert zaprojektowała minimum 1 instalację wentylacji mechanicznej w raz z odzyskiem
ciepła w budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz.U. 2019 poz. 1065),
e) kierownikiem budowy - 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności:
konstrukcyjnobudowlanej,
f) kierownikiem robót - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) kierownikiem robót - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia załącznik nr 5.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie 1) wykazu robót budowlanych (zał. 3a) wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu usług (zał. 3b) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy;
3) wykazu osób, (zał. 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do
dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 Wadium wnoszone może być w:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa filia Lelów nr rachunku:
498591 0007 0330 0923 0462 0006, z adnotacją: Wadium nr sprawy: PIR.271.7.2022
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim
wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na
koncie wymienionym w pkk.10.1 ppkt.1 SWZ do terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem Wykonawcy z
postępowania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika
oraz
zakresu jego umocowania wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na koszty wykonania
Przedmiotu umowy zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub
podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
3) z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej;
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zmianę wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy z uwzględnieniem
następujących reguł:
a) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w
miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,
b) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych wskazany w ust. 6a) powyżej, uprawniający strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10
punktów procentowych;
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia
Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o(ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do
jednostronnego żądania od Zamawiającego takiej zmiany), jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego terminu (pierwotnych terminów) z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, a określonych w § 25 wzoru umowy.
zmiana na stanowisku kierownika budowy/robót, zmiana rodzaj i zakres oraz
zmiany terminu realizacji umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję Pani do serwisu sprzątającego - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję Pani do serwisu sprzątającego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI