Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁęknica
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-09-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łęknica
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-27
 • Numer ogłoszenia578335-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 578335-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.

Gmina Łęknica: Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęknica, krajowy numer identyfikacyjny 97077052800000, ul. Żurawska  1 , 68-208  Łęknica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 624 700, e-mail m.perczynski@umleknica.pl, faks 683 624 701.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.umleknica.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.umleknica.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68 – 208 Łęknica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Numer referencyjny: RGN.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parterowegobudynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52 przyul.1-go Maja. Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ozarysie prostokąta o zmiennych wymiarach i wysokości do 5,75 m. 2) Program użytkowy budynku: -komunikacja, - 2 szatnie, - 2 umywalnie - pomieszczenie dla trenerów i sędziów z łazienką, - wc dlakobiet, - wc dla niepełnosprawnych/mężczyzn, - biuro, - pomieszczenie gospodarcze. 3) Budynekzaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej (ściany murowane z pustaków ceramicznych) zdachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Projektowanybudynek będzie posiadał wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmujewykonanie utwardzonego dojścia, dojazdu i miejsca postojowego. 4) Podstawowe parametry określającewielkość obiektu: - powierzchnia zabudowy - 160,00 m2, - powierzchnia użytkowa - 131,93 m2, -kubatura - 780,25 m3, - powierzchnia utwardzona - 373,40 m2, - pochylnia dla niepełnosprawnych wrazze schodami - 33,00 m2, 5) Podstawowe informacje techniczne o budynku: a) Fundamenty: Pod ścianami murowanymi ławy żelbetowe posadowione na warstwie chudego betonu. Ściany fundamentowe - zbloczków betonowych ocieplone płytami styropianowymi wodoodpornymi. b) Ściany: Ściany zewnętrznenośne z poryzowanych pustaków ceramicznych murowane na zaprawie cementowo-wapiennej wraz zociepleniem zewnętrznym płytami styropianowymi. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z termoizolacjąwykonaną w technologii lekkiej-mokrej - pustak ceramiczny np. Porotherm 24 cm plus 12 cm styropianuGRAFIT 0,031, pokryty tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.2 mm (ściana) oraz tynkiemmozaikowym żywicznym (cokół).Ścianki działowe wykonać z poryzowanych pustaków ceramicznych nazaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża z gotowych prefabrykatów betonowych. c) Strop: Belkistropowe drewniane w rozstawie analogicznym do rozstawu krokwi drewnianych dachowych. Sufit nadparterem w rozwiązaniu systemowym z płyt 2xGKF (REI 30) na ruszcie stalowym na belkachstropowych drewnianych. Zbrojone wieńce, podciągi należy wykonać nieprzerwanie na wszystkichścianach nośnych. d) Kominy wentylacyjne systemowe z pustaków. e) Pochylnia dla niepełnosprawnychżelbetowa. f) Konstrukcję dachu drewnianego stanowi układ płatwiowo-kleszczowy usztywniony belkamistropowymi w charakterze jętek oparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej ścianie nośnej. Dachnależy pokryć dachówką ceramiczną karpiówką układaną w łuskę koloru czerwonego. Obróbki należywykonać z blachy płaskiej, powlekanej g) Stolarka okienna z wysokoudarowego PCV o konstrukcji 7-komorowej wyposażona w okucia obwiedniowe i nawietrzaki. Stolarka drzwiowa wejściowa zewnętrzna-PCV. Drzwi wewnętrzne – płycinowe. h) Parapety wewnętrzne typu postforming białe i) Tynkiwewnętrzne - mokre cementowo-wapienne lub gipsowe. j) W pomieszczeniach sanitarnych płytki ściennedo wysokości 2,1 m, w pomieszczeniach suchych ściany należy pomalować farbą emulsyjną. k) Kabinyprysznicowe - systemowe ścianki oraz drzwi z płyty HPL gr.12 mm. l) Posadzki - płytki typu gres nawylewce zbrojonej siatką stalową. m) Parapety zewnętrzne systemowe aluminiowe powlekane RAL 7001lub 7004 lub ceramiczne brązowe (zbliżone do RAL8029). n) Opierzenia, obróbki blacharskie, rynny irury spustowe z blachy cynkowo–tytanowej. o) Balustrady i barierki wykonane ze stali nierdzewnejkwasoodpornej. p) Nad drzwiami wejściowymi daszek z poliwęglanu komorowego. q) Posadzki naschodach zewnętrznych i pochylni - płytki typu gres o klasie antypoślizgowości R12 oraz odporne namróz. r) W pomieszczeniach sanitarnych oraz szatni przyjęto wentylację wywiewną, mechaniczną zapomocą osiowych wentylatorów wyciągowych sufitowych(ściennych). W pozostałych pomieszczeniachprzewidziano wentylację grawitacyjną. s) Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowejprojektowanym przyłączem wprowadzonym do budynku z zestawem wodomierzowym w szczelnejbetonowej studzience wodomierzowej (nawiertka z zasuwą odcinającą, przyłącze wodociągowe z rury PE∅40x3,7 i PE ∅32x3,0. t) Wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur z polietylenusieciowanego łączonych za pomocą złączek samozaciskowych. Dla potrzeb poboru ciepłej wodyprzewidziano zamontowanie pojemnościowego ogrzewacza wody o pojemności 400l. u) Projektuję się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Włączenieprojektowanego przyłącza kanalizacyjnego nastąpi do istniejącej studni kanalizacji sanitarnejprojektowanym kanałem sanitarnym PVC ∅160mm poprzez studzienkę rewizyjną betonową Ø1000 zwłazem żeliwnym klasy B125. Przewody wewnętrzne poziome z rur PCV. Przybory sanitarne należyuzgodnić z zamawiającym. W wc dla niepełnosprawnych dodatkowo należy zamontować dedykowaneuchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce i misce ustępowej. v) W zakresie instalacji elektrycznychprzewiduje się: - napięcie znamionowe Un=400V, - moc obliczeniowa Po=40,0 kW, - układ sieciowy TNC,instalacji TN-S, - przeciwpożarowy wyłącznik prądu, - WLZ i rozdzielnica główna, - instalacjęoświetlenia i gniazd wtykowych 230V, - instalację odgromową, - instalację wyrównawczą.

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45310000-3
45420000-7
45430000-0
45330000-9
45233222-1
45400000-1
45223300-9
45261000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresieInformacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresieInformacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 120 m2.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia tj. dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą/osobami z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:- konstrukcyjno-budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia;- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia;- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych, według wzoru załącznika 3, wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaływykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któregoroboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzeWykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.Wykaz osób, wedługwzoru załącznika 4, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotamibudowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeniai wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającegoinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawyPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą, który złożył ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia zostałazamieszczona w Załączniku Nr 5, Rozdział II SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie:piętnaście tysięcy złotych, 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa oferty brutto 60,00
Termin gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy pzp, atakże w następujący sposób w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotuumowy: a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi wprzypadkach: - klęski żywiołowej, - szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, -uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - niewypałów iniewybuchów, - badań archeologicznych, - odmiennych istotnie od przyjętych w dokumentacjiprojektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), - odmiennychistotnie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnieniepodziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, b) wprzypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonympierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych wdokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacjiprzedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, d) wprzypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzeniaPrawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy. 2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego,o których mowa w § 1 ust. 6 umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (robotyzaniechane), o których mowa w § 1 ust. 7 umowy. c) konieczności wykonania robót dodatkowych, októrych mowa w § 1 ust. 8 umowy 3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) koniecznościwykonania robót zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 umowy; b) ograniczenia zakresurzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5 umowy; c) realizacji robótdodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 umowy; d) zmiany ustawowej wysokościnależnego podatku VAT. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wnioskuprzez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływuzmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwotywraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4, ust.5, ust. 6 umowy. 3. Wprzypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lubuniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennikabudowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; Zakończenie działania siły wyższejlub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennikabudowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; Zamawiający dopuszczamożliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni wktórych te warunki wystąpią. 4. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokościwynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzeniaza pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniuzdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zasadgromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie zdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływna koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego zuzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego. 5. Wszelkie zmianyniniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Nie stanowią istotnych zmianpostanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp zmiany spowodowane przyczynamiorganizacyjnymi, w szczególności: a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, b) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, c) zmiana osób Zamawiającego wskazanych do nadzoru nadwykonaniem przedmiotu umowy. 7. Wykonawca składając odpowiedni wniosek o zmianęwynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8 zobowiązany jest wykazać i udokumentować bezpośredni wpływzmiany przepisów na: 1) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeńposzczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momenciewejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującejpo zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższymniż pełen etat, lub 2) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę,wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionychna umowę o pracę, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życiezmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 8. Zmianypostanowień umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane w terminie 30 dni oddnia złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku, pod warunkiem udokumentowania przezWykonawcę w sposób wyczerpujący i precyzyjny wzrostu ponoszonych kosztów realizacji pozostałej dowykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia i uznania przez Zamawiającegowniosku za zasadny. 9. Zmiany postanowień umowy w powyżej określonym zakresie obowiązywać będąod dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa o którym mowa w ust. 4, jeżeli Wykonawca,w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złoży odpowiednipisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego złożenia. 10. W razie wzrostuustawowej wysokości podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez zastosowanie nowej stawkitego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy. 11. Łączny wzrost wysokościwynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie zmian postanowień umowy w trybieokreślonym w pkt 4, nie może być wyższy niż 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali przemysłowej - Małomice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania17-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac budowlanych, polegających na budowie hali przemysłowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI