Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁęknica
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Łęknica
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-09
 • Numer ogłoszenia560370-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 560370-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

Gmina Łęknica: Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęknica, krajowy numer identyfikacyjny 97077052800000, ul. Żurawska  1 , 68-208  Łęknica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 624 700, e-mail m.perczynski@umleknica.pl, faks 683 624 701.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.umleknica.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.umleknica.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68 – 208 Łęknica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Numer referencyjny: RGN.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52 przy ul.1-go Maja. Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o zarysie prostokąta o zmiennych wymiarach i wysokości do 5,75 m.2) Program użytkowy budynku:- komunikacja,- 2 szatnie,- 2 umywalnie- pomieszczenie dla trenerów i sędziów z łazienką,- wc dla kobiet,- wc dla niepełnosprawnych/mężczyzn,- biuro,- pomieszczenie gospodarcze.3) Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej (ściany murowane z pustaków ceramicznych) z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Projektowany budynek będzie posiadał wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmuje wykonanie utwardzonego dojścia, dojazdu i miejsca postojowego.4) Podstawowe parametry określające wielkość obiektu:- powierzchnia zabudowy - 160,00 m2,- powierzchnia użytkowa - 131,93 m2,- kubatura - 780,25 m3,- powierzchnia utwardzona - 373,40 m2,- pochylnia dla niepełnosprawnych wraz ze schodami - 33,00 m2,5) Podstawowe informacje techniczne o budynku:a) Fundamenty:Pod ścianami murowanymi ławy żelbetowe posadowione na warstwie chudego betonu. Ściany fundamentowe - z bloczków betonowych ocieplone płytami styropianowymi wodoodpornymi.b) Ściany:Ściany zewnętrzne nośne z poryzowanych pustaków ceramicznych murowane na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z ociepleniem zewnętrznym płytami styropianowymi. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z termoizolacją wykonaną w technologii lekkiej-mokrej - pustak ceramiczny np. Porotherm 24 cm plus 12 cm styropianu GRAFIT 0,031, pokryty tynkiem cienkowarstwowym silikonowym gr.2 mm (ściana) oraz tynkiem mozaikowym żywicznym (cokół).Ścianki działowe wykonać z poryzowanych pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproża z gotowych prefabrykatów betonowych.c) Strop:Belki stropowe drewniane w rozstawie analogicznym do rozstawu krokwi drewnianych dachowych. Sufit nad parterem w rozwiązaniu systemowym z płyt 2xGKF (REI 30) na ruszcie stalowym na belkach stropowych drewnianych. Zbrojone wieńce, podciągi należy wykonać nieprzerwanie na wszystkich ścianach nośnych.d) Kominy wentylacyjne systemowe z pustaków.e) Pochylnia dla niepełnosprawnych żelbetowa.f) Konstrukcję dachu drewnianego stanowi układ płatwiowo-kleszczowy usztywniony belkami stropowymi w charakterze jętek oparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej ścianie nośnej. Dach należy pokryć dachówką ceramiczną karpiówką układaną w łuskę koloru czerwonego. Obróbki należy wykonać z blachy płaskiej, powlekanejg) Stolarka okienna z wysokoudarowego PCV o konstrukcji 7-komorowej wyposażona w okucia obwiedniowe i nawietrzaki. Stolarka drzwiowa wejściowa zewnętrzna- PCV. Drzwi wewnętrzne – płycinowe.h) Parapety wewnętrzne typu postforming białei) Tynki wewnętrzne - mokre cementowo-wapienne lub gipsowe.j) W pomieszczeniach sanitarnych płytki ścienne do wysokości 2,1 m, w pomieszczeniach suchych ściany należy pomalować farbą emulsyjną.k) Kabiny prysznicowe - systemowe ścianki oraz drzwi z płyty HPL gr.12 mm.l) Posadzki - płytki typu gres na wylewce zbrojonej siatką stalową.m) Parapety zewnętrzne systemowe aluminiowe powlekane RAL 7001 lub 7004 lub ceramiczne brązowe (zbliżone do RAL8029).n) Opierzenia, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynkowo–tytanowej.o) Balustrady i barierki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.p) Nad drzwiami wejściowymi daszek z poliwęglanu komorowego.q) Posadzki na schodach zewnętrznych i pochylni - płytki typu gres o klasie antypoślizgowości R12 oraz odporne na mróz.r) W pomieszczeniach sanitarnych oraz szatni przyjęto wentylację wywiewną, mechaniczną za pomocą osiowych wentylatorów wyciągowych sufitowych(ściennych). W pozostałych pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną.s) Budynek zaopatrywany będzie z sieci wodociągowej projektowanym przyłączem wprowadzonym do budynku z zestawem wodomierzowym w szczelnej betonowej studzience wodomierzowej (nawiertka z zasuwą odcinającą, przyłącze wodociągowe z rury PE ∅40x3,7 i PE ∅32x3,0.t) Wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur z polietylenu sieciowanego łączonych za pomocą złączek samozaciskowych. Dla potrzeb poboru ciepłej wody przewidziano zamontowanie pojemnościowego ogrzewacza wody o pojemności 400l.u) Projektuję się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego nastąpi do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej projektowanym kanałem sanitarnym PVC ∅160mm poprzez studzienkę rewizyjną betonową Ø1000 z włazem żeliwnym klasy B125. Przewody wewnętrzne poziome z rur PCV. Przybory sanitarne należy uzgodnić z zamawiającym. W wc dla niepełnosprawnych dodatkowo należy zamontować dedykowane uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce i misce ustępowej.v) W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje się:- napięcie znamionowe Un=400V,- moc obliczeniowa Po=40,0 kW,- układ sieciowy TN-C, instalacji TN-S,- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,- WLZ i rozdzielnica główna,- instalację oświetlenia i gniazd wtykowych 230V,- instalację odgromową,- instalację wyrównawczą.

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45310000-3
45420000-7
45430000-0
45330000-9
45233222-1
45400000-1
45223300-9
45261000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 120 m2.d) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:Warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą/osobami z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach:- konstrukcyjno-budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia;- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia;- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - do pełnienia funkcji kierownika robót lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych, według wzoru załącznika 3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.2.Wykaz osób, według wzoru załącznika 4, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę na wykonanie niniejszego zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 5, Rozdział II SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa oferty brutto 60,00
Termin gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera Rozdział IV SIWZ – Projekt umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny ryczałtowej brutto wskazanej w ofercie.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy pzp, a także w następujący sposób w następujących przypadkach:1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach:- klęski żywiołowej,- szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych,- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,- niewypałów i niewybuchów,- badań archeologicznych,- odmiennych istotnie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.),- odmiennych istotnie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,b) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,c) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy.2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy.b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 7 umowy.c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:a) konieczności wykonania robót zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 umowy;b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5 umowy;c) realizacji robót dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 umowy;d) zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust.4, ust.5, ust. 6 umowy.3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią.4. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego.5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.6. Nie stanowią istotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp zmiany spowodowane przyczynami organizacyjnymi, w szczególności:a) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,b) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy,c) zmiana osób Zamawiającego wskazanych do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy.7. Wykonawca składając odpowiedni wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8 zobowiązany jest wykazać i udokumentować bezpośredni wpływ zmiany przepisów na:1) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, lub2) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.8. Zmiany postanowień umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę w sposób wyczerpujący i precyzyjny wzrostu ponoszonych kosztów realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia i uznania przez Zamawiającego wniosku za zasadny.9. Zmiany postanowień umowy w powyżej określonym zakresie obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa o którym mowa w ust. 4, jeżeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian złoży odpowiedni pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego złożenia.10. W razie wzrostu ustawowej wysokości podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy.11. Łączny wzrost wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie zmian postanowień umowy w trybie określonym w pkt 4, nie może być wyższy niż 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali przemysłowej - Małomice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania17-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac budowlanych, polegających na budowie hali przemysłowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI