Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwiepr

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrasnystaw
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Krasnystaw
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-19
 • Numer ogłoszenia562105-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 562105-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Gmina Krasnystaw: Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnystaw, krajowy numer identyfikacyjny 11019796000000, ul. ul. M. Konopnickiej  4 , 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 763 753, e-mail budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl, faks 825 763 046.
Adres strony internetowej (URL): https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22 – 300 Krasnystaw - pokój 105, woj. lubelskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej
Numer referencyjny: GK:271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części następująco: 2.1 Część Nr I zamówienia dot. budowy drogi gminnej na działce ewid. Nr 341 w msc. Stężyca Nadwieprzańska obejmująca wykonanie następujących elementów robót: a) robót przygotowawczych, b) nawierzchni, c) odwodnienia d) urządzeń bezpieczeństwa ruchu, e) robót wykończeniowych. 2.2 Część Nr II zamówienia dot. przebudowy mostu na rzece Wieprz na działkach ewid. 341, 669, 490 w msc. Stężyca Nadwieprzańska obejmująca wykonanie następujących elementów robót: a) robót pomiarowych, b) robót ziemnych, c) podpór i ustroju nośnego, d) urządzeń bezpieczeństwa ruchu, e) robót wykończeniowych, f) nawierzchni (korytowanie na powierzchni 440,00 m2 o głębokości 30 cm, układanie kruszyw łamanych kamiennych w ilości 126 m3). g) robót melioracyjnych w zakresie określonym w załączniku 7c do SWIZ. h) utylizacji materiałów z rozbiórki - siatka stalowa z elementami masy bitumicznej (gr.3 cm) o pow. 200 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 3.1. W zakresie I części zamówienia: a) dokumentacja projektowa - stanowiąca Załącznik Nr 7a do SIWZ: b) STWiOR - stanowiąca Złącznik nr 8a do SIWZ. c) pomocniczo, przedmiar robót - Załącznik Nr 9a do SIWZ. 3.2. W zakresie II części zamówienia: a) dokumentacja projektowa - stanowiąca Załącznik Nr 7b (w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7c) i 7c (umocnienie koryta rzeki objęte zamówieniem) do SIWZ, b) STWiOR - stanowiąca Złącznik Nr 8b do SIWZ, c) pomocniczo, przedmiar robót - Załącznik Nr 9b do SIWZ. Uwaga w zakresie przedmiarów robót stanowiących załączniki Nr 9a i 9b do SWIZ. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót wskazanych w przedmiarach robót w stosunku do ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej. Z uwagi na to, że umowa na roboty, będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót niż wskazano w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej na etapie postępowania nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe i żądanie dodatkowego wynagrodzenia nie będzie uwzględnione. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze robót ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiOR i innej dokumentacji technicznej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 4. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 projektu umowy. Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w projekcie umowy. 7. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 7.1. Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 7.2. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.4. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 8. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 8.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane drogowe i mostowe z zakresu robót określonego w pkt. 2 rozdziału III SIWZ w tym operatorzy sprzętu (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 8.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 8.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności. 8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 10. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: a) w zakresie I części zamówienia: • 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg • 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne • 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg b) w zakresie II części zamówienia: • 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych • 45244000-9 Wodne roboty budowlane

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233220-7
45221111-3
45244000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-18

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia w zakresie I i II części zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18 października 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednego obiektu budowlanego): a) w zakresie części zamówienia Nr I o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującą swym zakresem wykonanie budowy lub przebudowy drogi o klasie technicznej, co najmniej lokalnej „L”, b) w zakresie części zamówienia Nr II o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującą swym zakresem wykonanie remontu lub przebudowy lub rozbudowy lub budowy mostu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nd.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednego obiektu budowlanego): a) w zakresie części zamówienia Nr I o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującą swym zakresem wykonanie budowy lub przebudowy drogi o klasie technicznej, co najmniej lokalnej „L”, b) w zakresie części zamówienia Nr II o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującą swym zakresem wykonanie remontu lub przebudowy lub rozbudowy lub budowy mostu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - dla I części zamówienia : 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złoty /100). - dla II części zamówienia: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złoty /100). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 21 8200 0008 2001 0000 2189 0005 dopiskiem: I część zamówienia – budowa drogi w msc. Stężyca Nadwieprzańska / II część zamówienia – budowa mostu w msc. Stężyca Nadwieprzańska (wpisać odpowiednio dla danej części) - za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane (G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 18 Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w przypadku wydłużenia procedury przetargowej tj. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w terminie wykraczającym poza podstawowy termin związania ofertą (30 dni) o liczbę dni liczonych od dnia kiedy upłynął podstawowy termin związania ofertą do dnia zwarcia umowy z wykonawcą, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w ST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 8) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, i zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego)/dodatkowych (nie objętych przedmiotem umowy), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie lub robót dodatkowych (prac nie objętych przedmiotem umowy), 9) zmiana wynagrodzenie w przypadku rezygnacji z wykonania części robót objętych dokumentacja projektową (kalkulacja robót zaniechanych nastąpi w oparciu, o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy), 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 11) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 12) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy - zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy i może być przeprowadzona na podstawie pisemnego zatwierdzenia przez strony umowy. 13) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, 14) zmiany terminów wykonania poszczególnych elementów robót wynikających z tabeli elementów scalonych uzasadnione prawidłową realizacją zamówienia lub kolejnością technologiczną wykonania robót. 15) każda zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności: a) stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, b) stwierdzenia braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy c) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, d) konieczność wprowadzenie zmian o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202). 15) Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w ppkt. powyżej tj. do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi poniżej. a) zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych (nie objętych przedmiotem umowy)/zaniechanych - w zależności od przypadku, - ustalona zostanie według następujących zasad: - za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe (ceny materiałów, sprzętu itp.) z kosztorysu, którym mowa w SIWZ, a ilości robót na podstawie przedmiaru, - jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, o którym mowa w SIWZ, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/ dodatkowych/zaniechanych, podstawą kalkulacji będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg. SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. - w przypadku robót zaniechanych/zamiennych/dodatkowych kosztorysy różnicowe i powykonawcze stanowiące różnice pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzania kosztorysu różnicowego, - istotne odstępstwa, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202). - w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie (zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu robót zaniechanych). b) strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek lub protokół stwierdzający konieczność wprowadzenia zmian winien być sporządzony w formie pisemnej. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, zachodzi w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności 1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 4. 6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy całej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego. 7. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 4 lub 5, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 11. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 12. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dopuszcza zmianę dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 13. Wartość robót dodatkowych oraz zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15 ust. 1 niniejszego paragrafu;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 4). 8. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia. 9. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik Nr 4). 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem danych osobowych wykonawcy jest Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw tel.: 82 576 37 53 fax: 82 576 30 46, http://www.krasnystaw.ug.gov.pl / e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl  administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Krasnystaw jest Pan Zagojski Sławomir, kontakt: e-mail: iod@krasnystaw.ug.gov.pl; tel. (82) 576 37 53 w. 102;  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej” - znak sprawy: GK.271.3.2019;  odbiorcami osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;  dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________ ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: zęść Nr I zamówienia dot. budowy drogi gminnej dojazdowej na działce ewid. Nr 341 w msc. Stężyca Nadwieprzańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część Nr I zamówienia dot. budowy drogi gminnej na działce ewid. Nr 341 w msc. Stężyca Nadwieprzańska obejmująca wykonanie następujących elementów robót: a) robót przygotowawczych, b) nawierzchni, c) odwodnienia d) urządzeń bezpieczeństwa ruchu, e) robót wykończeniowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: W zakresie I części zamówienia: a) dokumentacja projektowa - stanowiąca Załącznik Nr 7a do SIWZ: b) STWiOR - stanowiąca Złącznik nr 8a do SIWZ. c) pomocniczo, przedmiar robót - Załącznik Nr 9a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część Nr II zamówienia dot. przebudowy mostu na rzece Wieprz na działkach ewid. 341, 669, 490 w msc. Stężyca Nadwieprzańska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część Nr II zamówienia dot. przebudowy mostu na rzece Wieprz na działkach ewid. 341, 669, 490 w msc. Stężyca Nadwieprzańska obejmująca wykonanie następujących elementów robót: a) robót pomiarowych, b) robót ziemnych, c) podpór i ustroju nośnego, d) urządzeń bezpieczeństwa ruchu, e) robót wykończeniowych, f) nawierzchni (korytowanie na powierzchni 440,00 m2 o głębokości 30 cm, układanie kruszyw łamanych kamiennych w ilości 126 m3), g) robót melioracyjnych w zakresie określonym w załączniku 7c do SWIZ. h) utylizacji materiałów z rozbiórki - siatka stalowa z elementami masy bitumicznej (gr.3 cm) o pow. 200 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: W zakresie II części zamówienia: a) dokumentacja projektowa - stanowiąca Załącznik Nr 7b (w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7c) i 7c (umocnienie koryta rzeki objęte zamówieniem) do SIWZ, b) STWiOR - stanowiąca Złącznik Nr 8b do SIWZ, c) pomocniczo, przedmiar robót - Załącznik Nr 9b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45221111-3, 45244000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie docieplenia ściany - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie docieplenia ściany. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI