Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowc

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrójce
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-07
 • ZamawiającyGmina Brójce
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00211512
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068254/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., zwanej dalej Platformą.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4) Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tj. 2020 poz. 2452);
8) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t.j.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
9) Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Szczegółowe informacje zawiera rozdział IX SWZ umieszczony na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO zawiera rozdział XXXVII. SWZ umieszczony na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. RODO zawiera rozdział XXXVII. SWZ umieszczony na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi oraz zaplecza boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu”, działki nr ew. 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 434/4, 523/4, 427/5 oraz 429/35, 430/10, 429/38, 430/13, obr. 02 Bukowiec, Gmina Brójce.
Uwaga: Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego z zapleczem boiska jest kontynuacją inwestycji z lat 2022 i 2023 dlatego przed złożeniem oferty konieczna jest wizja w terenie. Procedura przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę opisana została w rozdz. XXVII niniejszej SWZ.
2. Zakres rzeczowy:
1) Podstawowe parametry techniczne dróg:
Zaprojektowane drogi posiadają parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- kategoria ruchu dróg publicznych - KR4;
- klasa techniczna drogi – L lokalna; D dojazdowa; wewnętrzna;
- prędkość projektowa - Vp 40 km/h;
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
- szerokość jezdni – 7,00 m;
- szerokość chodnika – 2,00 m;
- szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%;
- spadek poprzeczny chodnika i ścieżki rowerowej – 2%.
2) Zakres inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z uzbrojeniem w miejscowości Bukowiec, o całkowitej długości ~ 487,00 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 434/4, 523/4, 427/5 oraz robót budowlanych związanych z budową zaplecza boiska w Bukowcu na działkach nr ew. 429/35, 430/10, 429/38 oraz 430/13, obręb 02 Bukowiec, gmina Brójce, i obejmuje:
a) Roboty ziemne i rozbiórkowe:
a1) zdjęcie warstwy humusu;
a2) korytowanie mechaniczne pod nową konstrukcję drogi;
a3) dowóz kruszywa na nasyp pod konstrukcję drogi.
b) Budowa oświetlenia ulicznego:
b1) wykop w celu ułożenia przewodu zasilającego YAKXS 4x25mm2 oraz taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm stanowiącej uziom słupów;
b2) montaż słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikiem na typowych fundamentach;
b3) montaż opraw oświetleniowych kierunkowych typu LED o mocy 60W 5000K.
Należy uwzględnić przesunięcie linii oświetlenia za chodnik zgodnie z wykonanym już odcinkiem drogi I etapu od ul. Rokicińskiej.
c) Odwodnienie drogi:
c1) wykopy pod studnie chłonne;
c2) zasypka filtracyjna żwirem frakcji 15 – 32mm;
c3) studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm z pokrywą nastudzienną przejazdową, pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym;
c4) osadzenie mostowych kratek wpustów deszczowych;
Należy uwzględnić przesunięcie studni chłonnych w pas chodnika i ścieżki rowerowej zgodnie z wykonanym już odcinkiem drogi I etapu od ul. Rokicińskiej.
d) Konstrukcja i nawierzchnia jezdni KR4:
d1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S gr. 5 cm;
d2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W gr. 8 cm;
d3) podbudowa z betonu asfaltowego AC P gr. 10 cm;
d4) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm;
d5) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
d6) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.
e) Konstrukcja i nawierzchnia chodników:
e1) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;
e2) podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 – 5 cm;
e3) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm;
e4) kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm;
e5) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.
f) Konstrukcja i nawierzchnia ścieżki rowerowej:
f1) nawierzchnia z betonu asfaltowego AC S gr. 4 cm;
f2) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm;
f3) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm;
f4) kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm;
f5) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.
g) Roboty uzupełniające:
g1) należy uwzględnić wykonanie czterech dodatkowych zjazdów do działek po północnej stronie drogi oraz dwóch zjazdów po stronie południowej;
g2) za liną chodnika (na odcinku do granicy pasa drogowego) na wyprofilowanym istniejącym gruncie dosypać warstwę humusu gr. 10 cm obsiać trawą, zagrabić oraz zawałować;
g3) regulacja zaworów wodociągowych, ew. gazowych;
g4) regulacja studni kanalizacji sanitarnej;
g5) prace porządkowe,
g6) opracowanie stałej organizacji ruchu dla całej ulicy Przemysłowej od ulicy Rokicińskiej do ulicy Dolnej wraz z wykonaniem prac budowlanych niezbędnych do zatwierdzenia ww. organizacji ruchu.
3. Podstawowe parametry techniczne zaplecza boiska:
Budynek szatniowy będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, kształtem zbliżonym do prostopadłościanu z dachem płaskim, attykowym. Elewacje zostaną pokryte panelami z włókien skalnych w kolorze szarym i ciemnoszarym. Wielkość każdej ze stref użytkowych wynika z ich zapotrzebowania.
1) Charakterystyczne parametry obiektu:
a) kubatura 1320 m3, pow. zabudowy 258,82 m2, pow. użytkowa 204,85 m2;
b) ilość kondygnacji 1 (parter), szerokość 8,45 m, długość 30,63 m.
2) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:
a) instalacja elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu;
b) instalacje teletechniczne;
c) instalacja wodno-kanalizacyjna;
d) instalacja grzewcza;
e) instalacja wentylacji.
3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku:
a) utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm;
b) utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm;
c) teren poza utwardzeniami z kostki wyrównany, humusowany, obsiany trawą;
d) trybuny prefabrykowane w lekkiej konstrukcji stalowej z zadaszeniami z poliwęglanu z fotelami sportowymi przystosowanymi do użytku zewnętrznego;
e) elementy małej architektury ( kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery);
f) słupy oświetleniowe.
4) Konstrukcja i nawierzchnie chodników:
a) w-wa ścieralna – kostka betonowa 6 cm;
b) podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm;
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm;
d) grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 15 cm.
5) Konstrukcja i nawierzchnie ciągów jezdnych i parkingów:
a) warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm;
b) podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm;
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm;
d) grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 (ułożyć w dwóch warstwach) 30 cm.
6) Konstrukcja obiektu:
a) ławy fundamentowe żelbetowe;
b) ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm;
c) izolacja pionowa ścian fundamentowych Styropianem XPS gr. 12 cm;
d) ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych pełnych gr. 25 cm izolowane
wełną mineralną gr. 16 cm;
e) ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych pełnych gr. 12 i 25 cm;
f) podłogi na gruncie jako płyta żelbetowa z izolacją ze styroduru XPS 300 gr. 10 cm;
g) stropodach, strop gęstożebrowy sprężony;
h) stolarka okienna i drzwiowa w systemie aluminiowym na profilach ciepłych. Szklenie szkłem bezpiecznym. Okna i drzwi klasy RC2 odporności na włamanie;
i) drzwi wew. drewniane płytowe pełne, drzwi techniczne stalowe;
j) balustrady zewnętrzne schodowe z aluminium anodowanego.
7) Roboty wykończeniowe:
a) ściany w pomieszczeniach sanitarnych obłożone płytkami do wys. 2,15 m;
b) pozostałe pomieszczenia oraz pas nad płytkami i wszystkie sufity malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi;
c) sufity podwieszone z płyt ze sprasowanej wełny szklanej na konstrukcji systemowej;
d) posadzki w pomieszczeniach mokrych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni, sędziów i w magazynie sprzętu posadzka PVC.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz dokumentacja techniczna umieszczona na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane drogowe polegające na budowie lub przebudowie dróg na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł brutto każda;
b) zrealizowali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł brutto każda;
c) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
w szczególności pełniący funkcję:
c1) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadająca co najmniej 5 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
c2) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
c3) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
c4) Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi
zał. nr 7 do SWZ;
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł.;
7) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2023 r. poz. 70) – wzór stanowi załącznik nr 2 .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Andrespolu (o/Brójce), nr 64 8781 0006 0060 0141 2000 0040. z dopiskiem „wadium w postępowaniu ZP.271.1.1.2024” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ umieszczona na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian umowy określa par. 14 projektu umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ umieszczony na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
Uzasadnienie wymogu odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej: Zarówno budowa drogi dojazdowej jak i budowa kompleksu sportowego jest kontynuacją inwestycji z lat 2022 i 2023 dlatego przed złożeniem oferty konieczna jest wizja w terenie.
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego ws. wyznaczenia terminu do przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Jerzy Świątnicki – tel. 42 295 01 11 wew. 116.
Zamawiający sporządzi rejestr Wykonawców, którzy brali udział w wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarskiej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarskiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI