Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów, budowa dojazdów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów, budowa dojazdów pożarowych nr 6 i 8 w Leśnictwie Młodzieszyn, budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto oraz budowa dróg wewnętrznych leśnych nr G000610L i G290613L w Leśnictwie Żyrardów v.1
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuszcza Mariańska
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyLasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-17
 • Numer ogłoszenia661940-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 661940-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów: Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów, budowa dojazdów pożarowych nr 6 i 8 w Leśnictwie Młodzieszyn, budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto oraz budowa dróg wewnętrznych leśnych nr G000610L i G290613L w Leśnictwie Żyrardów v.1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów, krajowy numer identyfikacyjny 75001507328001, ul. ul. Sanatorówka  2/2 , 96330   Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8310110; 607096802, e-mail radziwillow@lodz.lasy.gov.pl, faks 046 8310110.
Adres strony internetowej (URL): http://www.radziwillow.lodz.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radziwillow/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radziwillow/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radziwiłłów, z siedzibą ul. Senatorówka 2/2 , 96-330 Puszcza Mariańska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów, budowa dojazdów pożarowych nr 6 i 8 w Leśnictwie Młodzieszyn, budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto oraz budowa dróg wewnętrznych leśnych nr G000610L i G290613L w Leśnictwie Żyrardów v.1
Numer referencyjny: ZG.270.53.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: 3.1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część 1. Budowa dojazdu pożarowego (DP) nr 37 pn. „Trakt Mogiły” o długości około 3570 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.2.61.2018 z 01.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto z zachowaniem warunków zawartych w opinii Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (dalej: BPK) Nr ZPKWŁ-BPK.501.70.2018 z 09.05.2018 r. (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia) Część 2. Budowa dojazdu pożarowego nr 6 o długości około 1829 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 103.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa dojazdu pożarowego nr 8 o długości około 902 mb w Leśnictwie Młodzieszyn zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 104.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa zjazdu na drogę wojewódzką nr 50, budowa zjazdu na drogę gminną stanowiącą dz. ew. nr 143 w miejscowości Leontynów Gm. Młodzieszyn (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia). Część 3. Budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G000610L o długości około 312 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.85.2018 z 28.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G290613L o długości około 277 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.86.2018 z 18.07.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz budowa dwóch zjazdów na drogę wojewódzką nr 719 (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia). 3.1.2 Powiadomienie, w imieniu Zamawiającego, właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - dotyczy Części 1 i Części 2 i Części 3 zamówienia. 3.1.3 Objęcie obowiązków przez uprawnionego kierownika budowy (robót) – dotyczy Części 1 i Części 2 i Części 3 zamówienia. 3.1.4 Powiadomienie, w imieniu Zamawiającego, właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania - dotyczy Części 1 i Części 2 i Części 3 zamówienia. 3.1.5 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowywanych i wybudowanych dróg - dotyczy Części 1 i Części 2 i Części 3 zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla danej części. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, na każdą część zamówienia należy złożyć osobną ofertę. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Przedmiar robót dla Części 1, zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Przedmiar robót dla Części 2 zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Przedmiar robót dla Części 3 zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233220-7
45233320-8
45233150-5
45111200-0
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp o wielkości stanowiącej do 50 (pięćdziesiąt) % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej 1) W zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (ukończył), co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub budowie dróg o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. [czterysta tysięcy złotych] brutto każda. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania ww. warunku przedstawi dokumenty, z których wynikać będzie, że realizował roboty budowlane za wynagrodzeniem wyrażonym w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych robót na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania. Jako jedno zadanie należy rozumieć jedną umowę potwierdzającą powyższe wymagania. 2) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy. 3) W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej jedną (1) osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz posiadającą doświadczenie przy realizacji (zakończeniu) co najmniej 1 zadania polegającego na remoncie lub przebudowie lub budowie dróg na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.9.2 Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ winien zostać złożony zgodnie z pkt. 10.7 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.9.1 Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wg wzoru z załącznika nr 10 do SIWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru z załącznika nr 11 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 13.1 Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) Część 1 - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). b) Część 2 - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). c) Część 3 - 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 13.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 07.01.2019 r., do godz. 09:00. 13.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 13.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP nr rachunku 06 1020 1026 0000 1502 0255 3618 Tytuł przelewu: „Wadium – ZG.270.53.2018” dla Części ……(wybrać właściwą część 1 lub 2 lub 3). 13.5 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 13.6 Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w pkt. 13.3 ppkt 2)-5), należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego – pokój nr 14 w terminie przewidzianym na składanie ofert. Kasa czynna jest w godzinach od 08:00 do 14:00. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oryginałów ww. dokumentów wadialnych wraz z ofertą w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie od oferty i złożenie przez Zamawiającego w kasie oraz zwrot zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 13.7 Wniesienie wadium musi obejmować okres dłuższy o 30 dni niż termin związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 13.8 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona. 13.9 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 13.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13.11 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.12 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.13 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.14 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13.16 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.17 W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłuzony termin gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§16. Zmiany postanowień umowy 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 144 ust. 1 tej ustawy] oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w dzienniku budowy i trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa dojazdu pożarowego (DP) nr 37 pn. „Trakt Mogiły” o długości około 3570 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.2.61.2018 z 01.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto z zachowaniem warunków zawartych w opinii Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa dojazdu pożarowego (DP) nr 37 pn. „Trakt Mogiły” o długości około 3570 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.2.61.2018 z 01.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz budowa miejsca postojowego dla samochodów w oddz. 182 Leśnictwa Białe Błoto z zachowaniem warunków zawartych w opinii Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (dalej: BPK) Nr ZPKWŁ-BPK.501.70.2018 z 09.05.2018 r. (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233220-7, 45233320-8, 45233150-5, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłuzony termin gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa dojazdu pożarowego nr 6 o długości około 1829 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 103.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa dojazdu pożarowego nr 8 o długości około 902 mb w Leśnictwie Młodzieszyn zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 104.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa dojazdu pożarowego nr 6 o długości około 1829 mb w Leśnictwie Bolimów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 103.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa dojazdu pożarowego nr 8 o długości około 902 mb w Leśnictwie Młodzieszyn zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr 104.2018 z 23.02.2018 r. wydaną przez Starostę Sochaczewskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa zjazdu na drogę wojewódzką nr 50, budowa zjazdu na drogę gminną stanowiącą dz. ew. nr 143 w miejscowości Leontynów Gm. Młodzieszyn (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233220-7, 45233320-8, 45233150-5, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłuzony termin gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G000610L o długości około 312 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.85.2018 z 28.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G290613L o długości około 277 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.86.2018 z 18.07.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrard
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G000610L o długości około 312 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.85.2018 z 28.08.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, budowa drogi wewnętrznej leśnej nr G290613L o długości około 277 mb w Leśnictwie Żyrardów zgodnie z decyzją pozwoleniem na budowę nr RB.6740.4.86.2018 z 18.07.2018 r. wydaną przez Starostę Żyrardowskiego z zachowaniem zawartych w niej warunków na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz budowa dwóch zjazdów na drogę wojewódzką nr 719 (obowiązek dopełnienia warunków zawartych w decyzjach, opiniach i uzgodnieniach leży po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233220-7, 45233320-8, 45233150-5, 45111200-0, 45111291-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
wydłuzony termin gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie elewacji - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie elewacji. Praca w Warszawie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI