Budowa budynku lodowiska wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych oraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa budynku lodowiska wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych oraz z budową miejsc parkingowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 450/1, 455/5 obr. 5 Śródmieście.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-04-08
 • ZamawiającyKRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. SZARYCH SZEREGÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-22
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00257297
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku lodowiska wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych oraz z budową miejsc parkingowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 450/1, 455/5 obr. 5 Śródmieście.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY IM. SZARYCH SZEREGÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000192169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstania Warszawskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-541

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ksos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku lodowiska wraz z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych oraz z budową miejsc parkingowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 450/1, 455/5 obr. 5 Śródmieście.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea610f5c-e849-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00257297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001326/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Budowa budynku lodowiska wraz z rozbudową i przebudową instal. wewn. oraz z budową miejsc parkingowych oraz z zagosp. terenu przy ul. K. Kordylewskiego w Krakowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea610f5c-e849-11ee-a01e-f641a8763d5f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w Dziale XI SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.272.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu sportowego obiektu wielofunkcyjnego na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6 w Krakowie.
2. Zakres robót obejmuje:
2.1. branżę architektoniczną,
2.2. branże konstrukcyjną,
2.3. branżę instalacji sanitarnych,
2.4. branżę drogową,
2.5. branżę zagospodarowania terenu,
2.6. branżę instalacji elektrycznych,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ, na który składają się:
3.1.1. projekt budowlany,
3.1.2. dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez biuro projektowe: Tobiasz Architekci, ul. Batorego 2, Kraków.
3.2. Załączniku nr 6 do SWZ: wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, zgodnie z poniższymi zasadami:
1.1. W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy (gwarantowany), który obejmuje wykonanie zakresu:
1.1.1. branży instalacji elektrycznych w całości
1.1.2. branży zagospodarowanie w całości
1.1.3. branży konstrukcyjnej w całości
1.1.4. branży drogowej w całości
1.1.5. branży instalacji sanitarnych z wyjątkiem części instalacji chłodniczej (bez źródła chłodu będącego do wykonania w ramach opcji nr 1)
1.1.6. branży architektonicznej, z wyjątkiem częściowego wyposażenia obiektu zawierającego się w ramach opcji nr 2.
1.2. W ramach opcji nr 1 należy wykonać następujący zakres:
1.2.1. źródło chłodu dla technologii lodowiska wraz z elementami peryferyjnymi w pomieszczeniu (np. agregat, pompy, zbiorniki, etc.)
1.2.2. pozostały zakres branży instalacji sanitarnych w części instalacji chłodniczej
1.3. W ramach opcji nr 2 należy wykonać następujący zakres:
1.3.1. elementy wyposażenia lodowiska i obiektu wynikające z projektu technicznego i kosztorysu (np. bandy, nawierzchnie, system obsługi klienta, szafki, ławki, siedziska, guma, etc.)
1.3.2. pozostający zakres branży architektonicznej z uwzględnieniem wymaganych elementów wyposażenia obiektu przewidzianych w projekcie technicznym.
1.4. Powyższy podział na część gwarantowaną i opcję nr 1 oraz opcję nr 2 został również odzwierciedlony w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
1.5. Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji nr 1 lub opcji nr 2.
1.6. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
1.7. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie.
1.8. W celu skorzystania z prawa opcji, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31 marca 2026r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2025-02-01 do 2026-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.1.1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),
1.1.2. posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),

1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1.2.1. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał w ramach odrębnych umów:
1.2.1.1. co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu sportowego, wraz z zagospodarowaniem terenu, o wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych brutto).
1.2.1.2. co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie hali sportowej posadowionej na fundamentach, wykonaną w technologii tradycyjnej murowanej lub żelbetowej w zakres której wchodziło wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, grzewcze), wraz z wykończeniem wnętrz i zagospodarowaniem terenu, o wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów złotych brutto).

1.2.2. dysponował na etapie realizacji umowy, co najmniej:
1.2.2.1. jedną (1) osobą Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert pełniła obowiązki kierownika budowy w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lodowiska sztucznego, powstałego poprzez zamrożenie wody przez sztucznie wytworzoną i utrzymywaną niską temperaturę
1.2.2.2. jedną (1) osobą Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert kierowała robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach budowy lub przebudowy lub remontu lodowiska sztucznego, powstałego poprzez zamrożenie wody przez sztucznie wytworzoną i utrzymywaną niską temperaturę,
1.2.2.3. jedną (1) osobą Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
1.2.2.4. jedną (1) osobą Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. dokument/ów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt. 3.1.1 Działu V SWZ.
1.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt. 3.1.2 Działu V SWZ.
1.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane wskazane w w/w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (wzór)należy złożyć:
1.1. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 3 lub 4 do SWZ),
1.2. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wzór załącznik nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy),
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
1.4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, z zastrzeżeniem pkt. 2.1.1. Działu XI SWZ)
1.5. Dokument wadium wniesiony w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium o wartości: 250.000,00 złotych na czas związania ofertą, zgodnie z Działem XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek, o którym mowa w pkt 3.1.1 Działu V SWZ, musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek, o którym mowa w pkt 3.1.2. Działu V SWZ może być spełniony łącznie przez wykonawców składających ofertę wspólną,
3. W odniesieniu do warunku, o którym mowa powyżej w pkt 3.2.1 Działu V SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
6. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum, zgodnie z art 58 ust 2 Pzp wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum zobowiązani są do:
1) ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa (w przypadku konsorcjum) albo w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwa lub umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikało umocowanie do reprezentowania wspólników spółki cywilnej w szczególności do reprezentowania wykonawców w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego albo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§12
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania na zasadach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych a ponadto w następujących przypadkach:
1) wystąpienia konieczności zmiany osoby wskazanej w wykazie osób (np. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy której Wykonawca realizuje Przedmiot umowy;
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty w tym również miejskie jednostki organizacyjne, wydziały UMK, organy administracji oraz gestorów mediów wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, warunków mających bezpośredni wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy (przy czym przyjmuje się, że organ lub inny podmiot pozostaje w zwłoce w przypadku przekroczenia 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku);
3) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; przez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
4) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że realizacja robót będzie niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych robót lub będzie niezgodna z technologią wykonania prac – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia prac lub ryzyka trwałości takich prac – zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), które to terminy będą adekwatne do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy;
5) zmiany terminu realizacji umowy wynikającej z zawarcia przez Strony aneksu do Umowy dotyczącego wykonania dodatkowych robót, nieobjętych Przedmiotem umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub gdy konieczność zmiany terminu wynikła z zawarcia aneksu do umowy dotyczącego zmiany wartości zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przesunięć środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy;
7) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty.
8) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z założonym harmonogramem i/lub wynagrodzeniem. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy i/lub wynagrodzenia.

uwaga! ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe zmiany umowy zostały określone w §12 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: od dnia 01 lutego 2025 r., do dnia 05 grudnia 2026 r., zgodnie z następującym podziałem:
1.1. zakres podstawowy (gwarantowany) od dnia 01 lutego 2025 r. do dnia 5 grudnia 2026 r.
1.2. zakres objęty prawem opcji nr 1 - 8 miesięcy od dnia przekazania oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z praw opcji, nie później jednak niż do dnia 5 grudnia 2026 r.
1.3. zakres objęty prawem opcji nr 2 - 8 miesięcy od dnia przekazania oświadczenia o skorzystaniu przez Zamawiającego z praw opcji, nie później jednak niż do dnia 5 grudnia 2026 r.

2. Terminy wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 1 obejmują 30-dniowy okres na odbiór, liczony od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
3.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
3.2. art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia),
3.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Względem Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wybudowanie trzech bliźniaków czterolokalowych - Bochnia
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wybudowanie trzech bliźniaków czterolokalowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI