Budowa budynku kancelarii w Leśnictwie Gorzków

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa budynku kancelarii w Leśnictwie Gorzków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrasnystaw
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Krasnystaw
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-21
 • Numer ogłoszenia599999-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 599999-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Krasnystaw: Budowa budynku kancelarii w Leśnictwie Gorzków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Krasnystaw, krajowy numer identyfikacyjny 11001692900000, ul. ul. Leśna  1 , 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 762 881, e-mail nadlesnictwo.krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl, faks 825 762 882.
Adres strony internetowej (URL): www.krasnystaw.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https:/bip.lasy.gov.pl/pl/bip/gd/rdlp_lublin/nadl_krasnystaw

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kancelarii w Leśnictwie Gorzków
Numer referencyjny: SA.270.2.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii z zasilaniem elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu na działce 357 w miejscowości Rudnik.Podstawowe dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy – 54,42m² - powierzchnia całkowita – 40,55 m² - powierzchnia użytkowa 37,17 m² - kubatura - 163 m³. Budynek ma być wybudowany w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego z izolacją z wełny mineralnej i płytami wiórowo-gipsowymi. Cała konstrukcja zaprojektowana w sposób uniemożliwiający prefabrykację na linii automatycznego montażu. Posadowienie budynku na płycie fundamentowej żelbetonowej. Konstrukcje nośną dachu zaprojektowano w technologii prefabrykowanej z paneli drewnianych z drewna klasy C24. Dach ma być dwuspadowy pokryty blachą panelową imitującą rąbek stojący w kolorze brąz zabezpieczony w system odgromowy i system przeciwśniegowy. Reszta szczegółów dotycząca zakresu robót jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajduje się w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót budowlanych będących załącznikami do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45420000-7
45450000-6
45300000-0
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp w okresie 3 lat od daty zamówienia podstawowego w wymiarze nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP ustawy mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług w danej części zamówienia pod następującymi warunkami:1) dotychczasowe roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie;2) Wykonawca zaakceptuje istotne postanowienia przyszłej umowy;3) Strony dojdą do porozumienia w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji.Zamówienia, o których mowa wyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Każde udzielone postępowanie zostanie sfinalizowane podpisaną umową o zamówienie publiczne.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu prac ziemnych oraz montaż konstrukcji drewnianej budynku, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Realizacja tego postanowienia będzie kontrolowana przez Zamawiającego przede wszystkim w oparciu o oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności składane przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz na żądanie Zamawiającego, w trakcie jego realizacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100.000 zł.b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa. Oświadczenia o których mowa w dziale VII, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie domów, budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł (brutto) każda. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowaniem co najmniej kierownikiem budowy posiadającym ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) powinna posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (tj. Dz.U. 2019 r., poz.1184 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Innowacji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019r., poz. 831) Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r., poz. 2272 ze zm. ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa. Oświadczenia o których mowa w dziale VII, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów: 1.1 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;1.2 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia:1.1 wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te ostały wykonane, (zał. nr 4) wraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy domów, budynków mieszkalnych jednorodzinnych , zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat o wartości minimum 250.000 zł (brutto) każda. 1.2 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 5),1.3 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.1.4 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w rozdz.VI ust. 1 ppkt 1.2-1.3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (wg załącznika nr 6 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego,- czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Od wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wymagać będzie również przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 6 dotyczących podmiotów, na zdolnościach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.W przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał z podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunku polegającego na zdolnościach finansowych dodatkowo Zamawiający wymagał będzie przedłożenia przez ten podmiot informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:2.1 pieniądzu,2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,2.3 gwarancjach bankowych,2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 r., poz. 310).3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w banku BGŻ BNP Paribas o/Chełm 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę (wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty.5. Wadium wniesione w pozostałych formach, należy w oryginale złożyć w sekretariacie w siedzibie zamawiającego lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.7. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp).8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów na potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:10.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,10.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3 sprawi, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
długość okresu nieodpłatnej gwaracji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwe zmiany w umowie: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – zgodnie z §9 niniejszej umowy. 2. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, w szczególności osoby kierownika budowy może być dokonana w sytuacji: 1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; 2) na wniosek Wykonawcy w przypadku: − śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, − nienależytego wykonywania powierzonych prac, − innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 3. Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: − śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, nienależytego wykonywania powierzonych prac oraz w przypadku innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4.Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego ich wykonania , tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 3) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji itp.; 4) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego wykonania, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 5) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej w rozumieniu Prawa budowlanego. 5. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach : a) ograniczenia zakresu robót budowlanych b) ustawowej zmiany w zakresie podatku od towarów i usług,c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Konieczność zmiany Umowy może być spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wynagrodzenia umownego. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 PZP . Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić także w przypadku: zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. Warunki zmiany umowy: 1) inicjowanie zmian – na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,2) zgoda obu stron,3) forma zmian – podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy - aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 6.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany:1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych,4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności. Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy będzie zachowanie ciągłości zabezpieczenia o których mowa § 4 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu:1. wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186) dokumenty potwierdzające, że osoba sprawująca funkcję kierownika budowy posiada uprawnienia w wymaganej specjalności, tj: konstrukcyjno-budowanej, tj.,1.1 wymagane uprawnienia budowlane,1.2 kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.2. wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w dziale XVII.3. harmonogram robót (wzór załącznik nr 16) z wyszczególnieniem robót, które zostaną wykonane, terminem ich realizacji i wynagrodzenia za każdy etap.4. projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom.5. oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu prac ziemnych oraz montażu konstrukcji drewnianej budynku wg. zał. nr 15. Brak dokumentów wymienionych wyżej w ust.7 przed zawarciem umowy, traktowany będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy z winy wykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma zleci prace murarskie - Małaszewicze
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję pracowników bądź ekip do prac murarskich. Wszelkie szczegóły do uzyskania po kontakcie tel. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI