Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁęczyca
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Łęczyca
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-08
 • Numer ogłoszenia534808-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534808-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

Gmina Miasto Łęczyca: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca, krajowy numer identyfikacyjny 61101547700000, ul. ul. Marii Konopnickiej  14 , 99-100  Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. (024) 721 03 00, e-mail wydzialrozwoju@wp.pl, faks (024) 721 03 01.
Adres strony internetowej (URL): www.leczyca.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.leczyca.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.leczyca.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy
Numer referencyjny: ZP.271.2.4.2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy. 2. Zakres prac w szczególności obejmuje:  rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego;  rozbiórkę istniejącego ogrodzenia od strony Stadionu Miejskiego;  demontaż słupów oświetleniowych – w ilości 10 szt.  wykonanie podkładu z kruszyw i podbudowy mineralnej pod całą powierzchnią płyty boiska do piłki ręcznej;  wykonanie betonowej podbudowy na podkładzie z kruszyw pod bieżnię,  wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich grubości 13-14mm pogrubianej w dół we wskazanym miejscu do 20mm;  wykonanie na podbudowie z kruszyw koła betonowego w obręczy stalowej do pchnięcia kulą  wykonanie nawierzchni mineralnej rzutni do pchnięcia kulą oraz obrzeży betonowych z nakładkami elastycznymi na jej krawędziach,  wykonanie zeskoczni do skoku w dal wraz z łapaczami piasku,  montaż nowego ogrodzenia terenu od strony Stadionu;  montaż wyposażenia sportowego boiska;  montaż słupów oświetleniowych oraz słupów piłkochwytów,  wykonanie piłkochwytów wyposażonych w furty,  renowacja nawierzchni trawiastych terenu otaczającego wykonane urządzenia sportowe;  zamontowanie elementów małej architektury (kosze na śmieci itp).  wycinkę dwóch drzew – topola kanadyjska o śr. ok 2,2 m. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie posiadanych przez Zamawiającego opracowań: 1) Projekt budowlano – wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szkolnej 4 w Łęczycy – załącznik nr 6 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). – załącznik nr 7 4. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 5. Przedmiotowe zadanie będzie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. 6. W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania. 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 7.1. fizyczne wykonywanie robót – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 7.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ppkt 3.8.1. oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje, zostały określone w § 1 ust. 9-15 oraz w § 12 ust. 2 pkt e), f) projektu umowy (załącznik Nr 10 do SIWZ). 7.3. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 8. Warunki wykonania zamówienia. 8.1. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa. W/w projekt i zezwolenia w wersji elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łęczyca adres: www.bip.leczyca.info.pl. Wersja papierowa projektu jest dostępna w siedzibie Zamawiającego. 8.2. Załączone Przedmiary robót – stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. 8.3. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w obrębie funkcjonującego obiektu Szkoły Podstawowej. Prace, składowanie i dowóz materiałów należy tak prowadzić, aby nie kolidowały z funkcjonującym obiektem. O ewentualnych wyłączeniach mediów, sieci kanalizacji itp. należy powiadomić jej użytkowników (Dyrektora Szkoły) z odpowiednim wyprzedzeniem. 8.4. Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych, itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane przez projektantów, kosztorysantów, dla określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty, jako typowy przykład. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów innych - równoważnych do podanych, pod względem techniczno – użytkowym, o nie gorszych parametrach. Informujemy również, że można zastosować rozwiązania równoważne do powołanych norm w dokumentacji technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych. 8.5. Jeżeli w sytuacji, która została określona w powyższym punkcie - zastosowanie materiałów (wyrobów) lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmian w dokumentacji projektowej, koszty ewentualnego przeprojektowania poniesie Wykonawca. 8.6. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (po podpisaniu umowy) muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego. 8.7. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (cła i wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i wykonane zgodnie z jej zapisami. 8.8. W trakcie wykonywania wykopów należy zwracać szczególną uwagę na ewentualne niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 8.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań sprawdzających wykonanej podbudowy. Jeżeli badania wykażą niezgodności z założeniami projektowymi, kosztami badań zostanie obciążony Wykonawca. 8.10. Materiały z rozbiórki (gruz, kamień, grunt) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie. 8.11. Wykonawca zobowiązany jest: a) Przejąć teren budowy oraz pisemnie powiadomić użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych; b) Wykonać geodezyjne tyczenie elementów objętych przedmiotem zamówienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną przez cały okres realizacji zamówienia; c) Zorganizować plac budowy: zapewnić dostawy niezbędnych mediów na plac budowy - zamontowanie i utrzymanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej, oznakować obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, dojazdów i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy; d) Uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów – jeżeli jest to niezbędne; e) Zapewnić ochronę terenu budowy oraz znajdującego się na nim mienia; f) Zapewnić bezpieczeństwo osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim w szczególności użytkownikom drogi gminnej w trakcie prac; g) Zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; h) Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem w trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed rozpoczęciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi; i) Wykonać niezbędne próby, badania, odbiory; j) Właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. Zagospodarowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 21 z późn. zm.); k) Ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i możliwość wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym; l) Uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka konieczność w czasie prac; m) Prowadzić roboty w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałek-sobota), jeżeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych; n) Przekazać Zamawiającemu wykaz kontaktowych telefonów, faksów, e-maili w celu sprawnego i terminowego porozumiewania się; o) Zawiadamiać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu; p) Zgłaszać każdorazowo pisemnie konieczność wykonania ewentualnych robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych; r) Zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach; s) Umożliwić wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą; 9. Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z SIWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „termin gwarancji”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz te/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112720-8
45212200-8
45231200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie boisk sportowych z wykonaniem nawierzchni sztucznej boisk o wartości pojedynczego zamówienia, co najmniej 250 tysięcy złotych brutto ), poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ; Uwaga: Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Należyta realizacja ma wynikać ze złożonego wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: • Kierownik Budowy – 1 osoba – posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień, • kierownik robót branży sanitarnej - 1 osoba – posiadająca: - uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia budowlane niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej. - doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień • kierownik robót branży elektrycznej - 1 osoba – posiadająca: - uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata od uzyskania uprawnień Wykonawca na potwierdzi spełnianie warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie personelu przedkłada Zamawiającemu załącznik numer 8 do SIWZ (wykaz osób). Doświadczenie, o którym mowa wyżej, będzie liczone od dnia nabycia uprawnień. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y), zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y), zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również tzw. „Inny Podmiot”, na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z §9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy: - Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały „wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone”. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - wykazu osób (załącznik nr 8 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W sytuacji, w której Wykonawca polega w ww. zakresie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, Zamawiający wymaga, by do wykazu robót załączyć dowody określające czy roboty budowlane, zrealizowane prze inny podmiot, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały „wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone”. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W sytuacji, o której mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Zamawiający, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które składa wykonawca: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 2) dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Wysokość wadium została określona w rozdziale XI SIWZ. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul.M. Konopnickiej 14, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 3) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 4) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca określi w formularzu ofertowym, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców podając ich firmy. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności – zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b i 143a – 143d tej ustawy. Szczegółowe przepisy dotyczące zawierania umów podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostały przytoczone we wzorze umowy. UWAGA: Formularz ofertowy, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium to dokumenty składane razem z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie złotych dwanaście tysięcy 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o trzy części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium odrębnie na każdą z części zamówienia. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie wniesie wadium. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w SIWZ. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: nr 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 z podaniem numeru przetargu Wadium wniesione przelewem na konto Miasta Łęczyca uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 9. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej: a) w przypadku braku odpowiedzi gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projektowanej inwestycji na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, b) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, c) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; e) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, g) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, h) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, i) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, j) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjątkiem strajków Wykonawcy), działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy, k) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, l) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, m) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: a) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, b) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. rozwiązania umowy, śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ, c) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, e) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy, f) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy; 5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie: a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy, b) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. c) Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa, 6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1-4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali - Krzeczów
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania24-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę hali produkcyjno-odkładczej wraz z częścią socjalną. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI