„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2022 r.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnowskie Góry
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyGMINA TARNOWSKIE GÓRY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-13
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00158422
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273009357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 322852203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzuimzp@mzuimtg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3270cb67-d2b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006400/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl zwanej dalej jako „Platforma przetargowa”).
2) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl
lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: mzuim@mzuimtg.pl.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie przetargowej, nie za pośrednictwem adresu email.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (szczegóły w pkt 9 SWZ).
1.1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
1.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1.2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl
lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: mzuim@mzuimtg.pl.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie przetargowej, nie za pośrednictwem adresu email.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sp. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,dalej „RODO”, informuję, że:
2.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor MZUiM, ul.Piastowska 8,42-600 Tarnowskie Góry
3Inspektor Ochrony Danych – Andrzej Strycharz, e-mail: biuro@e-direction.pl
4.Dane osob. przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publ. nr referencyjny MZUiM.383.4.2022 art.6ust.1lit.c RODO
5.odbiorcami danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74ust.1 ustawy PZP oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo – księgową
6.dane osob. będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podst. Rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sp. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych.
7.obowiązek podania danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ.
8.w odniesieniu do danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane
9.posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana art.15 RODO
-prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob. art.16 RODO
-prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust.2 RODO
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10.nie przysługuje Pani/Panu:
-prawo do usunięcia danych osob. art.17ust.3lit.b,d lub e RODO
-prawo do przenoszenia danych osob. Art.20 RODO
-prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob. art.21RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art.6ust1lit.c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18ust.1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publ.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publ., w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleni zamówienia.

11.Zamawiający wprowadza oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13ust.4 lub art.14ust.5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa.
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUiM.383.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącego utrzymania nawierzchni chodników - bieżącej konserwacji, na drogach gminnych w Tarnowskich Górach w 2022 roku w następujących częściach i zakresach:

Część nr 1 – wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie I (dzielnica: Śródmieście - Centrum, Repty Śl.).
a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 1340,00 m2,
b. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej integracyjnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 20 m2,
c. ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 450 m,
d. ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, ścięte lub najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30cm z oporem 15x15– do 390 m,
e. regulacja krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – do 30 m,
f. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych (lub innej naw. betonowej lub kamiennej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – do 280 m2,
g. rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą – do 50 m2.
h. karczowanie pni wraz z wywozem karpiny – do 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
1.1. Zakres przewidywanych robót budowlanych do udzielenia: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje następujące roboty budowlane do wykonania:
Część nr 1 – wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie I (dzielnica: Śródmieście - Centrum, Repty Śl.).
a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 1340,00 m2,
b. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej integracyjnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 20 m2,
c. ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 450 m,
d. ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, ścięte lub najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30cm z oporem 15x15– do 390 m,
e. regulacja krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – do 30 m,
f. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych (lub innej naw. Betonowej lub kamiennej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – do 280 m2,
g. rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą – do 50 m2.
h. karczowanie pni wraz z wywozem karpiny – do 3 szt.
1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie:
- dla Części nr 1 do 90% wartości zamówienia podstawowego,

1.3. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych robót budowlanych) zostanie udzielone: wycena zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, po przesłaniu przez Zamawiającego zaproszenia wraz z niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (art. 217 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych za zwłokę w realizacji pojedynczego zlecenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub za nieterminowe usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącego utrzymania nawierzchni chodników - bieżącej konserwacji, na drogach gminnych w Tarnowskich Górach w 2022 roku w następujących częściach i zakresach:
Część nr 2 - wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Lasowice, Strzybnica, Rybna, Pniowiec, Sowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Opatowice, Osada Jana, Stare Tarnowice).
a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 660,00 m2,
b. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej integracyjnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 20 m2,
c. ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 300 m,
d. ułożenie obrzeży betonowych 6x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 310 m,
e. ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, ścięte lub najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30cm z oporem 15x15– do 340 m,
f. regulacja krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – do 30 m,
g. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych (lub innej naw. betonowej lub kamiennej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – do 330 m2,
h. rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą – do 210 m2.
i. karczowanie pni wraz z wywozem karpiny – do 2 szt.
j. wykonanie nawierzchni z grysu granitowego 8-16mm o grubości 10cm wraz ze wzmocnieniem podłoża z geowłókniny – do 330 m2
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji obejmującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
1.1. Zakres przewidywanych robót budowlanych do udzielenia: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje następujące roboty budowlane do wykonania:
Część nr 2 - wykonanie bieżącego utrzymania nawierzchni chodników dróg gminnych w Rejonie II (dzielnice: Lasowice, Strzybnica, Rybna, Pniowiec, Sowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Opatowice, Osada Jana, Stare Tarnowice).
a. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 660,00 m2,
b. ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej prefabrykowanej integracyjnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 8-16 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm rozścielanej ręcznie – do 20 m2,
c. ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 300 m,
d. ułożenie obrzeży betonowych 6x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - do 310 m,
e. ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, ścięte lub najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej 15x30cm z oporem 15x15– do 340 m,
f. regulacja krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – do 30 m,
g. remont cząstkowy chodników z płyt betonowych (lub innej naw. Betonowej lub kamiennej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – do 330 m2,
h. rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą – do 210 m2.
i. karczowanie pni wraz z wywozem karpiny – do 2 szt.
j. wykonanie nawierzchni z grysu granitowego 8-16mm o grubości 10cm wraz ze wzmocnieniem podłoża z geowłókniny – do 100 m2
1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie:
- dla Części nr 2 do 100% wartości zamówienia podstawowego.
1.3. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych robót budowlanych) zostanie udzielone: wycena zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji, po przesłaniu przez Zamawiającego zaproszenia wraz z niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (art. 217 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: es gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kar umownych za zwłokę w realizacji pojedynczego zlecenia dot. wykonania przedmiotu zamówienia lub za nieterminowe usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1.3.1.1. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub spełniają warunki dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

2. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub remoncie cząstkowym chodników, przebudowie chodników, remoncie drogi wraz z chodnikiem:
a) dla Części nr 1 - o wartości min. 200.000,00 zł netto każda
b) dla Części nr 2 - o wartości min. 150.000,00 zł netto każda
– które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym;
Uwagi:
1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwagi:
1) Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
2) Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie: informacji dot. kwalifikacji zawodowych i uprawnień osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót.
1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwagi:
1) Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
2) Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie: rodzaju, daty i miejsca wykonania, wartości oraz podmiotów, na rzecz których roboty wskazane w wykazie zostały wykonane.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a – dla Części nr 1 i Załącznik nr 1b – dla Części nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 7.1 i 7.2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 8.3.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SWZ składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 2 składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
2.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2.3. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (także spółki cywilnej).
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Tarnowskie Góry: USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan w formule zaprojektuj i wybuduj
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja ul. 3 Maja”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI