Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRogoźno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Rogoźno
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-07
 • Numer ogłoszenia501355-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501355-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gmina Rogoźno: Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogoźno, krajowy numer identyfikacyjny 57079142500000, ul. ul. Nowa  2 , 64610   Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 84 400, e-mail um@rogozno.pl, faks 67 26 18 075.
Adres strony internetowej (URL): www.rogozno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rogozno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rogozno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą tradycyjną, osobiście itp.
Adres:
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno pokój nr 15 (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2019 roku
Numer referencyjny: INTZ.271.4.2019.AP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1 Przedmiot zamówienia obejmuje profilowanie ulic i dróg gruntowych położonych na terenie gminy Rogoźno w 2019 roku. Prace należy wykonać, aby utrzymać profil podłużny i poprzeczny profilowanej drogi, w celu zapewnienia szybkiego odpływu wód opadowych z jezdni i korony drogi. Profilowanie równiarką dróg i ulic gruntowych należy wykonać z zagęszczaniem walcem. Profilowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń, a w przekroju poprzecznym odpowiedni spadek zapewniający jej prawidłowe odwodnienie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein; uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie. Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Profilowaną drogę należy zagęścić. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu profilowania dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Wykonawca dysponować będzie 2 równiarkami o mocy min. 100 KM w celu realizacji profilowania ulic i dróg gruntowych sprawnymi na dzień podjęcia zleconych prac przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w 2014 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 561 602,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 328 880,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2016 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 398 232,50 m2. Zamawiający informuje, że w 2017 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o łącznej powierzchni 624 262,00 m2. Zamawiający informuje, że w 2018 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano naprawy dróg i ulic gruntowych o powierzchni ok. 650 000,00 m2. W 2019 roku zamawiający planuje wyprofilowanie 200 000,00 m2 dróg. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość prac wskazanych w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Termin realizacji zadania 1 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. Z uwagi na występującą infrastrukturę wodną i kanalizacyjną Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia gestora sieci o planowanym przystąpieniu do robót na danym odcinku ulic i dróg w celu uzyskania informacji dot. lokalizacji armatury na sieciach (zasuwy, zawory, studnie itp.). W przypadku braku powiadomienia ww. gestorów uszkodzenia infrastruktury Wykonawca na własny koszt wykona naprawę/wymianę uszkodzonego elementu. Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu wykaz gestorów, których skutecznie powiadomił o planowanych pracach. Zadanie 2 Zadanie obejmuje zakup, dostawę oraz wbudowanie i zagęszczenie betonowego kruszywa łamanego o frakcji: - 0 –63 mm. Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. 21 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego położonym na terenie Gminy Rogoźno. Dostawy mogą odbywać się przy użyciu dowolnego zestawu z tylnym/ bocznym wysypem. Jednocześnie informujemy, że w 2014 roku zakupiono 1 140,94 ton kruszywa betonowego, w 2015 roku zakupiono 1 990,51 ton kruszywa, w 2016 roku 526,47 ton kruszywa, w 2018 roku ok. 300 ton kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość kruszywa wskazana w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Termin realizacji zadania 2 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. W 2019 roku zamawiający planuje zakupić ok. 200 ton. Zadanie 3 Zadanie obejmuje zakup, dostawę wraz z rozgarnięciem, profilowaniem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa łamanego naturalnego (bazalt, granit, lub inne), kruszywa sztucznego (np. betonowego) o frakcji: a. 0 – 63 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu Kruszywo powinno spełniać obowiązujące normy, nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska wynikających z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. 21 ze zm.), (np. azbest, popioły, szkło itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, drut, itp.). Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu i wyładowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego położonym na terenie Gminy Rogoźno. Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa powinno zapewnić naprawianej drodze/ulicy odpowiedni profil podłużny i przekrój poprzeczny umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Profilowanie warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić w taki sposób, aby nawierzchnia drogi/ulicy posiadała stosunkowo równą powierzchnię, bez lokalnych zagłębień i wybrzuszeń. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania usług następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku zakupił 3 759,9 ton kruszywa, w 2016 roku 2 323,91 ton, w 2017 roku 3 770,50 ton, w 2018 roku ok. 4 369 ton kruszywa. Termin realizacji zadania 3 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. Ilość dostarczonego kruszywa winna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. W 2019 roku zamawiający planuje zakupić ok. 1 400 ton. Zadanie 4 Zadanie obejmuje wykonanie korytowania dróg i ulic gruntowych w celu przygotowania jej pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonawca wykona korytowanie drogi/ulicy gruntowej na głębokość 20 cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu urobku powstałego podczas korytowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego położone na terenie Gminy Rogoźno na własny koszt. Wywóz urobku odbywać się będzie tylko w przypadku braku możliwości rozplantowania powstałego urobku w miejscu wykonywania prac. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania koryta na większą głębokość Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z wielokrotności głębokości oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w złożonej przez siebie ofercie. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano 7 583,87 m2, w 2016 roku 4 400,40 m2 korytowania dróg i ulic, w 2018 roku ok. 6 500 m2 korytowania dróg i ulic. Termin realizacji zadania 4 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. W 2019 roku zamawiający planuje wykorytować ok. 2 000 m2 dróg. Zadanie 5 Zadanie obejmuje wykonanie w przygotowanym korycie drogi podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu walcem wraz z tym zagęszczeniem. Prace będą odbywać się na drogach i ulicach położonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wskazanych przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający określi Wykonawcy zakres prac do wykonania danym zleceniem oraz termin realizacji wskazanych prac. Potwierdzenie wykonania prac następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru robót wskazanego odcinka dróg/ulic przez pracowników Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu naprawy dróg/ulic gruntowych Wykonawca poprawi na swój koszt wskazane w protokole nieprawidłowości. Protokół zawierać będzie również obmiar wykonanych prac. Zamawiający informuje, że w 2015 roku na terenie Gminy Rogoźno wykonano 7 583,87 m2, w 2016 roku 4 400,44 m2 podsypki piaskowej, w 2018 roku ok. 6 500 m2 podsypki piaskowej. Termin realizacji zadania 5 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. W 2019 roku zamawiający planuje wykonać ok. 2 000 m2 dróg. Zadanie 6 Zadanie obejmuje wykonanie ścinania, regulacji zawyżonego pobocza zalegającej w pasie drogowy i uniemożliwiającej swobodny spływ wody opadowej i roztopowej z powierzchni drogi do przydrożnych rowów lub na tereny zielone. Zadanie obejmuje również wykonanie odwozu gruntu w miejsce odkładu będące w gestii Wykonawcy. Średnia grubość ścinki 5 – 25 cm, szacunkowa długość odcinka ścinanego 500 m. Termin realizacji zadania 6 będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku. Faktyczna ilość robót wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość prac wskazanych w SIWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania ceny jednostkowej oferty. Wszystkie podane w SIWZ zadania będą realizowane w ramach bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wszystkie zadania wynikające z niniejszej SIWZ muszą zostać wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie jednostkowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Dla wyżej wymienionego zakresu robót nie obowiązują przyjęte ogólne zasady terminów prowadzenia robót budowlanych w okresie zimowym tj. od 15.10 do 15.04. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Zamawiającemu aktualną deklarację zgodności oraz badanie krzywej przesiewu wbudowanego, dostarczonego materiału (kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego). Zamawiający przedstawieni w każdy piątek harmonogram prac na kolejny tydzień z uwzględnieniem dróg objętych profilowaniem, zakresu robót oraz terminu wykonania i odbioru robót. Faktyczna możliwość realizacji zadań wynikać będzie z panujących warunków atmosferycznych.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9
45233220-7
45233200-1
14212200-2
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Faktyczna ilość robót wynikać będzie z bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający żąda załączenia do oferty wykazu wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg. załącznika nr 4 do SIWZ, warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż w ostatnich 5 latach wykonał 3 tożsame roboty o wartości minimalnej 100 000,00 zł każda, c. wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca – wg. załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: - min. 1 walec statyczny samojezdny, o minimalnej masie 9 ton, - min. 2 równiarki, o minimalnej mocy 100 KM, - min. 1 koparko-ładowarka, - min. 1 samochód samowyładowczy – wywrotka. d. wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej dwoma osobami zatrudnionymi na umowę o pracę biorącymi udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda załączenia do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą i ważną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę 100 000,00 zł.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Załącznik nr 8 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: Dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma następować zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, Dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót, zgodnie z technologią obowiązującą dla danego rodzaju prac. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wybudowanie pomostu - Chodzież
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania28-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wybudowanie pomostu drewnianego, rekreacyjnego nad jeziorem w okolicy Chodzieży. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rogoźno: Budowa otwartych stref aktywności w Rogóźnie, Białochowie i Zaroślu.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rogoźno: „Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa ul. Równoległej w Żyrardowie Etap II
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI