Asfaltowanie dróg gminnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Asfaltowanie dróg gminnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDominów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-13
 • ZamawiającyGMINA GŁUSK
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00226135
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Asfaltowanie dróg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48817518760

1.5.8.) Numer faksu: +48817518650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Asfaltowanie dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dab49c73-f60d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023880/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Asfaltowanie dróg gminnych (asfaltowanie dróg gminnych; budowa ciągu pieszego z odwodnieniem w miejscowości Ćmiłów; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilczopolu)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki: ePUAPu: /UGGlusk/skrytka). Z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.7.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@glusk.pl
9.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat@glusk.pl
10.Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 PZP.
26.W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie znajdują:
1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452). 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). Pozostałe informacje - w treści SWZ (ze względu na limit znaków).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów, e-mail: sekretariat@gusk.pl, nr tel.: 817518760, fax: 817518650.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ.
Dalsza część zapisów rozdziału XVIII SWZ:
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Asfaltowanie dróg gminnych
Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodami:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

2. Zamówienie obejmuje następujące zadania (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych):
Zadanie nr 1 obejmuje:
Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilczopole na dz. nr 157 – odcinek o dł. 670 mb;

Zadanie nr 2 obejmuje swoim zakresem następujące odcinki dróg do asfaltowania:
1) drogę dojazdową w Kazimierzówce, ul. Lawendowa – odcinek o dł. 370 mb;
2) drogę gminną nr 107108L w Dominowie (od istniejącej nawierzchni w Żabiej Woli w kierunku istniejącej nawierzchni w Majdanie Mętowskim - odcinek o dł.505 mb;
3) drogę dojazdową w Ćmiłowie, ul. Borowikowa - odcinek dł. 155 mb;
4) drogę dojazdową w Ćmiłowie, ul. Stokrotki – odcinek dł 42 mb;
5) drogę dojazdową w Ćmiłowie ( dz. ew. nr 720/2 od włączenia z drogą woj. ) – odcinek o dł. 170 mb;
6) drogę gminną nr 107111L w Mętowie – poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokość 1,0 m na odcinku o długości 579 mb;
7) drogę dojazdową w Kalinówce, ul. Różana (początek od ul. Dwie Topole) – odcinek długości 38 mb;
8) Wykonanie progów zwalniających:
a) próg zwalniający liniowy w Mętowie, ul.Radosna o nawierzchni bitumicznej o wymiarach:
- 1.2m ( szerokość) x 3 m ( długość) x 0,06m (wysokość) – 1 sztuka;
b) próg zwalniający liniowy w Prawiednikach Kolonii, ul. Pod Dębami o nawierzchni
bitumicznej o wymiarach:
- 1,2m ( szerokość) x 4m ( długość) x 0,06m ( wysokość) – 1 sztuka
Uwaga! W cenie oferty należy uwzględnić również sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, niezbędne oznakowanie pionowe i poziome dla zainstalowanych progów.
Zadanie nr 3 obejmuje:
Wykonanie utwardzenia na działce nr 778/4 w Mętowie – powierzchnia utwardzenia 38 m x 31 m = 1178 m2.

Zakres robót na ww. zadaniach w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych:
- robot pomiarowych w tym: geodezyjnego wskazania granic pasa drogowego na każdym odcinku
drogi o konstrukcji jak niżej:
- wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem o grubości warstwy 25 cm i o zmiennej szer. od 3,0 m do 4,0 m ;
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm o grubości w-wy po zagęszczeniu 12 cm;
- dwukrotnym skropieniu podbudowy emulsją asfaltową wykonanej podbudowy;
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 2,5 m do 3,5 m i grubości 6 cm w tym: 3 cm – w- wa wiążąca + 3 cm w-wa ścieralna ;
- wykonaniu obustronnego pobocza z destruktu asfaltowego o szer. 0,25m ( droga w Dominowie) i
0,5 m i gr. 6 cm na pozostałych drogach;
- wykonaniu mijanek samochodowych przy nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego o gr. 15 cm (na drodze w Wilczopolu i w Dominowie);
- regulacji wysokościowa istniejących zjazdów destruktem asfaltowym o średniej grubości w-wy 5 cm
- regulacji wysokościowa istniejących studzienek kanalizacyjnych szt. 13 - w Ćmiłowie
- regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasów wodociągowych szt. 7: w Ćmiłowie ;
- oznakowanie pionowe poszczególnych dróg zgodnie z projektami SOR ( projekty zostaną
przedstawione wybranemu Wykonawcy robót);

3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SWZ tj. przedmiary robót budowlanych dla poszczególnych odcinków dróg oraz projekty stałej organizacji ruchu.
4. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych szczegółowo określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości robót do wykonania (i dostaw) według dokumentacji projektowej i specyfikacji wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej (technicznej), własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac do wykonania Inwestycji. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ.
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, w szczególności koszty związane z:
a) prowadzeniem robót budowlanych,
b) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim,
c) współudziałem w kosztach zużycia mediów (woda, prąd, gaz) na obiekcie podczas prowadzenia robót od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego,
d) organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną,
e) transportem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 22. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, o wartości nie większej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na drodze, montaż znaków drogowych i progów zwalniających. Zamówienie podobne może zostać udzielone w wyniku stwierdzenia konieczności wykonania robót pierwotnie nie przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego.
23. Udzielenie zamówień podobnych będzie uzależnione od zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Zamówienie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia:
a) zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki, w szczególności poprzez zaproszenie wykonawcy do negocjacji oraz negocjacje z wykonawcą;
b) dotychczasowy wykonawca realizował zadanie objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością,
c) wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone przez Zamawiającego, oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego;
d) wykonawca będzie musiał wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia,
e) wykonawca będzie zobowiązany zapewnić nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego oraz zaakceptować istotne postanowienia dotychczasowej umowy o zamówienie podstawowe,
f) przedmiotem negocjacji z wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez wykonawcę cena oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji jakości) z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: za pomocą kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu na drodze konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości minimum 1000 mb,
oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Jedna robota budowlana rozumiana jest jako jedna umowa. Zamawiający dopuszcza wykazanie w/w doświadczenia w jednej robocie budowlanej lub w kilku robotach budowlanych oddzielnych na łączną długość wykonanej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej wynoszącą minimum 1000 mb.

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie skierowana:
- co najmniej jedna osoba zdolna do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika robót, posiadającego aktualne uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej,
Ilekroć w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w §8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 3, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też
z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1. Na ofertę składa się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (oryginał).
2) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia  o ile dotyczy;
4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, z dopiskiem nazwy zamówienia „Asfaltowanie dróg gminnych” i/lub przynajmniej znakiem sprawy: ZP.271.10.2022.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ;
3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
2) gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w SWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie;
3) dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje, o których mowa w Roz. V ust. 1 pkt 2) SWZ; z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą zostać zamienione na inne osoby o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane przez osoby wskazane w niniejszej umowie – za zgodą Zamawiającego,
4) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;
5) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;
6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
8) dopuszcza się zmianę i rezygnację podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
9) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
10) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
11) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
12) zmiany warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia,
13) konieczności zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań;
14) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
15) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
16) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone
w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych,
17) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy, poza sytuacjami określonymi wyżej, również w przypadkach:
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej, nietypowych zjawisk atmosferycznych, sytuacji nadzwyczajnych np. ogłoszenia stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, stanu wyjątkowego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają realizację umowy w pierwotnie założonym terminie;
dalsza część ze względu na limit znaków - w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrytki ePUAPu: /UGGlusk/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy zmian umowy: - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur, przedłużającej się zimy albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Dla udokumentowania zaistniałych przyczyn Wykonawca przedstawi wydruk z portalu pogodowego IMGW o występowaniu tych zjawisk. Wniosek Wykonawcy powinien posiadać akceptację inspektora nadzoru,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania tych okoliczności,
- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności.
- wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: wcześniej niezidentyfikowany rodzaj gleby utrudniający prowadzenie robót przy pierwotnie przyjętej technologii, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne – o czas niezbędny do usunięcia przeszkód,
- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy,
- odnalezienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów,
- spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo – wodnymi w przypadku ich ujawnienia na terenie budowy, gdy uniemożliwiają one prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia,
- spowodowane warunkami archeologicznymi, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót,
18) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
19) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 16). Ciąg dalszy zmian umowy - we wzorze umowy (zał. nr 6 do SWZ).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania05-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej dachowo-gruntowej o mocy 49,595 kw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI