Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie sołectw Gminy Jabłonna
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJabłonna-Majątek
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-04
 • ZamawiającyGmina Jabłonna
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-23
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jabłonna

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Jabłonna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jabłonna-Majatek 22

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna-Majątek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-114

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jablonna.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c92f998d-1c94-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002674/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal e-mail: przetargi@jablonna.lubelskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.plePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jabłonna z siedzibą Jabłonna – Majątek 22, 23-114 Jabłonna – Majątek, tel. 815610570;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Ryszard Próchnicki, mail: iodug@jablonna.lubelskie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRO.271.40.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowościach: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Chmiel Pierwszy.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2021/2022, zapewniających ciągłość ruchu drogowego, w szczególności:
1) odśnieżanie dróg oraz placów o nawierzchniach bitumicznej, tłuczniowej, tłuczniowo-gruntowej zarządzanych przez Gminę Jabłonna w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, usuwanie błota pośniegowego:
a) drogi odśnieżane na całej szerokości jezdni, a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania mijanek o długości co najmniej 150 m, znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców (co 150-300 m),
b) na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
c) place odśnieżane na całej szerokości, dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
d) błoto pośniegowe należy usuwać z całej szerokości jezdni, tak by po powrocie temperatur ujemnych nie tworzyły się lodowe koleiny,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez siebie lub w swoim imieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowościach: Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, Skrzynice-Kolonia, Jabłonna-Majątek, Tuszów.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2021/2022, zapewniających ciągłość ruchu drogowego, w szczególności:
1) odśnieżanie dróg oraz placów o nawierzchniach bitumicznej, tłuczniowej, tłuczniowo-gruntowej zarządzanych przez Gminę Jabłonna w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, usuwanie błota pośniegowego:
a) drogi odśnieżane na całej szerokości jezdni, a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania mijanek o długości co najmniej 150 m, znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców (co 150-300 m),
b) na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
c) place odśnieżane na całej szerokości, dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
d) błoto pośniegowe należy usuwać z całej szerokości jezdni, tak by po powrocie temperatur ujemnych nie tworzyły się lodowe koleiny,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez siebie lub w swoim imieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowościach: Jabłonna Druga (zachodnia strona drogi wojewódzkiej Nr 835, Wierciszów.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2021/2022, zapewniających ciągłość ruchu drogowego, w szczególności:
1) odśnieżanie dróg oraz placów o nawierzchniach bitumicznej, tłuczniowej, tłuczniowo-gruntowej zarządzanych przez Gminę Jabłonna w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, usuwanie błota pośniegowego:
a) drogi odśnieżane na całej szerokości jezdni, a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania mijanek o długości co najmniej 150 m, znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców (co 150-300 m),
b) na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
c) place odśnieżane na całej szerokości, dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
d) błoto pośniegowe należy usuwać z całej szerokości jezdni, tak by po powrocie temperatur ujemnych nie tworzyły się lodowe koleiny,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez siebie lub w swoim imieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowościach: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (wschodnia strona drogi wojewódzkiej Nr 835).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2021/2022, zapewniających ciągłość ruchu drogowego, w szczególności:
1) odśnieżanie dróg oraz placów o nawierzchniach bitumicznej, tłuczniowej, tłuczniowo-gruntowej zarządzanych przez Gminę Jabłonna w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, usuwanie błota pośniegowego:
a) drogi odśnieżane na całej szerokości jezdni, a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania mijanek o długości co najmniej 150 m, znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców (co 150-300 m),
b) na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
c) place odśnieżane na całej szerokości, dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
d) błoto pośniegowe należy usuwać z całej szerokości jezdni, tak by po powrocie temperatur ujemnych nie tworzyły się lodowe koleiny,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez siebie lub w swoim imieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowościach: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Jabłonna w sezonie 2021/2022, zapewniających ciągłość ruchu drogowego, w szczególności:
1) odśnieżanie dróg oraz placów o nawierzchniach bitumicznej, tłuczniowej, tłuczniowo-gruntowej zarządzanych przez Gminę Jabłonna w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, usuwanie błota pośniegowego:
a) drogi odśnieżane na całej szerokości jezdni, a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania mijanek o długości co najmniej 150 m, znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców (co 150-300 m),
b) na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
c) place odśnieżane na całej szerokości, dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu,
d) błoto pośniegowe należy usuwać z całej szerokości jezdni, tak by po powrocie temperatur ujemnych nie tworzyły się lodowe koleiny,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS).
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez siebie lub w swoim imieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie gminy Jabłonna w miejscowościach: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy, Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 100)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Na podstawie art. 111 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.2. zdolności do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem:
a) CZĘŚĆ 1 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. minimum 1 koparko-ładowarką,
b) CZĘŚĆ 2 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa, minimum 1 koparko-ładowarką.
c) CZĘŚĆ 3 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. minimum 1 koparko-ładowarką.
d) CZĘŚĆ 4 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. minimum 1 koparko-ładowarką.
e) CZĘŚĆ 5 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa, minimum 1 koparko-ładowarką.
f) CZĘŚĆ 6 zamówienia: Minimum 1 piaskarką. Dopuszcza się piaskarkę i pług na jednym nośniku.

Nośnikami pługów i piaskarki mogą być samochody lub ciągniki o mocy silnika minimum 100 KM i napędzie minimum na dwie osie oraz muszą posiadać ubezpieczenie OC. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował oddzielnym pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa na realizację każdej części zamówienia, na którą ofertę składa.
6.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby
b/ sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
c/ czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne i zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
b/ albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
6.9. Wykonawca nie może po upływie terminu składani ofert, powołać się na zdolność podmiotów udostępniających zasoby jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór załącznik Nr 5 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ
(przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a/ żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowanie
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
10.6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W formularzu ofertowym należy podać całkowitą cenę ofertową (brutto) za jedną godzinę świadczenia usługi obejmującą realizację zakresu zamówienia dla danej części wraz z podaniem stawki podatku VAT. Z zastrzeżeniem, że dla części I-V zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym cenę brutto za jedną godzinę odśnieżania dróg gminnych i placów za pomocą pługa oraz cenę brutto za jedną godzinę odśnieżania dróg gminnych i placów za pomocą koparko-ładowarki.
17.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 Cena (C) 60,00 – z zastrzeżeniem, że dla części I-V zamówienia 95% wagi kryterium ceny stanowić będzie podana cena odśnieżania za pomocą pługa, natomiast 5% wagi kryterium ceny stanowić będzie podana cena odśnieżania za pomocą koparko-ładowarki Liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach niepodlegających odrzuceniu dla pługa x 95%/cena badanej oferty + cena najniższa zaproponowana w ofertach niepodlegających odrzuceniu dla koparko-ładowarki x 5%/ cena badanej oferty) x 60 punktów

2 Termin płatności faktury (T) 40,00
3 dni – 0 pkt
7 dni – 20 pkt
14 dni – 40 pkt
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej - Zamość
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI