Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoleczkowo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"EKO DOLINA" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-15
 • Numer ogłoszenia503513-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503513-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

"EKO DOLINA" Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "EKO DOLINA" Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19168071300000, ul. Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce  , 84207   Koleczkowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 725 000, e-mail ekodolina@ekodolina.pl, faks 586 727 474.
Adres strony internetowej (URL): http://ekodolina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ekodolina.pl/kategorie-przetargow/aktualne-przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji pisemnej
Adres:
"EKO DOLINA" SP. Z O.O. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO 99 84-207 KOLECZKOWO

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych
Numer referencyjny: OZP-P/05/2019/Odzież
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy odzieży , obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych (KOD CPV 18100000-0, 18130000-9, 18141000-9, 188300-6) w poniżej opisanym asortymencie: L.p. Asortyment Opis Ilość 1 Buty gumofilce Wierzch i spód wykonane z modyfikowanego PVC w kolorze czarnym, ocieplane filcem. Podeszwa antypoślizgowa. Zgodnie z normą EN 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe. 5 par 2 Buty gumowe robocze Wykonane z modyfikowanego PCV, odpornego na działanie kwasów, zasad, benzyny i alkoholi. We wnętrzu podszewka wykonana z dzianiny poliestrowej. Podeszwa urzeźbiona wykonana z olejoodpornego PVC, odporna na przebicie i uderzenia. Absorpcja energii w części piętowej. Stalowy podnosek, zabezpiecza przed uderzeniami z energią do 200J i zgnieceniem o sile do 15 kN. Właściwości antyelektrostatyczne. Typ S5 - zgodność z normą EN 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne. 5 par 3 Ocieplacz do butów gumowych Gramatura materiału: 155-165 g/m². Wysokość: 40 cm. 8 par 4 Czapka letnia z daszkiem Kolor granat lub czarny, główka czapki uszyta z pięciu klinów, usztywniony daszek, regulowany obwód głowy, skład mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna 31 szt. 5 Czapka ciepła Dzianina akrylowa 100%, wywijana, kolor czarny lub ciemny granat. Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 59 szt. 6 Hełm ochronny Rok produkcji –2019 lub 2018. Hełm ochronny wykonany z tworzywa ABS. Więźba z poliamidu z regulacją, 6 punktów zamocowania. Potnik z gąbki. Wykonanie zgodnie z EN 397:1997 Przemysłowe hełmy ochronne 10 szt. 7 Fartuch ochronny podgumowany wodoochronny Fartuch przedni podgumowany 100% PCV z karczkiem, zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu. Od wewnętrznej strony flokowany. Kolor żółty, wymiar 75x110. Zgodność z normą EN 343:2003 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. 100 szt. 8 Narękawki wodoochronne Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, obustronnie wykończone taśmą elastyczną, stanowiące uzupełnienie fartucha ochronnego. Od wewnątrz flokowane. Kolor żółty. Długość 60cm. Gramatura 340-360 g/m2 Zgodność z normą EN 343:2003 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. 100 par 9 Okulary ochronne zwykłe (nie na gumce) Tradycyjne okulary ochronne z poliwęglanu, oprawki bezbarwne z wentylacją boczną bezpośrednią. Zgodność z normą PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. 38 szt. 10 Gogle na gumce Gogle z poliwęglanu, bezbarwne. Miękka oprawka z PVC. Wentylacja pośrednia. Opaska elastyczna dziana. Zgodność z normą EN:2005 166 Ochrona indywidualna oczu 5 szt. 11 Gogle chemoodporne Gogle chroniące przed rozpryskiem cieczy (“3” EN166) oraz dużymi cząsteczkami pyłu (“4”EN166), powłoka zabezpieczająca przed parowaniem (EN166 “N”) oraz zarysowaniem z opaską regulowaną. Zgodność z normą EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu 3 szt. 12 Kamizelka odblaskowa (kolor żółty) Tkanina – poliester. Zapinanie na rzep. Odzież klasy 2. Kolor żółty. Naszyte certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe. Zgodność z normą EN 471+A1:2008 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 29 szt. 13 Kombinezon jednorazowy (kolor biały) Kombinezon ochronny jednorazowy z kapturem. Posiada gumkę ściągającą wokół głowy, kostek oraz w talii. W nadgarstkach ściągacz. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny umieszczony pod listwą. Zgodność z normami: EN13034:2010, EN13982-1:2008, EN1149-5, EN1073-2, EN14126:2005. 290 szt. 14 Kombinezon jednorazowy (kolor biały) Wymagania jak wyżej oraz dodatkowo ochrona przed ciekłymi środkami chemicznymi pod ciśnieniem TYP 3, zgodnie z normą EN14605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami 60 szt. 15 Koszula flanelowa Wykonane z flaneli 100% bawełna. Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 247 szt. 16 Koszulka T-SHIRT Bawełna 100% gramatura 170-180 g/m², kolor granat, czarny lub niebieski. Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 247 szt. 17 Ubranie robocze typ szwedzki (bluza + spodnie ogrodniczki), oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, o gramaturze 230-260 g/m², wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy. Kolor granat. Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozerwania. Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne.. Wymagania ogólne. Naszyte na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe (klasy II) przeznaczone do prania przemysłowego – minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471:2013-7 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Bluza fason szwedzki: zapinana na napy, dół bluzy zakończony na całym obwodzie listwą, po bokach wszyte ściągacze z gumy, rękaw zakończony mankietem zapinanym na nap. Spodnie ogrodniczki: regulowany obwód pasa poprzez wszyte po bokach ściągacze z gumy oraz regulacja szelek z wszytymi w tylnej części ściągaczami z gumy. Dwie kieszenie z przodu. Rozporek zapinany na guziki. Boki spodni zapinane na guziki. 260 kpl 18 Ubranie robocze typ szwedzki bluza + spodnie ogrodniczki, oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi (odzież antyelektrostatyczna dla elektryków) Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny spełniającej wymagania normy zharmonizowanej EN 1149-5 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne. Duża trwałość barwy i rozmiaru po wielu praniach. Kolor granat. Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozerwania. Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Naszyte na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe (klasy II) przeznaczone do prania przemysłowego – minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471:2013-7 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Bluza fason szwedzki: zapinana na napy, dół bluzy zakończony na całym obwodzie listwą, po bokach wszyte ściągacze z gumy, rękaw zakończony mankietem zapinanym na nap. Spodnie ogrodniczki: regulowany obwód pasa poprzez wszyte po bokach ściągacze z gumy oraz regulacja szelek z wszytymi w tylnej części ściągaczami z gumy. Dwie kieszenie z przodu. Rozporek zapinany na guziki. Boki spodni zapinane na guziki. 7 kpl 19 Kurtka ciepła oznaczona nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Kurtka z kapturem długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Sznurek ściągający w pasie. W mankietach rękawów wszyte gumy ściągające. Kieszenie zewnętrzne wpuszczane. Kaptur przypinany na zamek błyskawiczny. Wykonana z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna, gramaturze 230-260 g/m², wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy. Kolor granat. Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m². Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. oraz EN 342 Odzież ochronna. Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Naszyte na rękawach i dole kurtki certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe (klasy II) przeznaczone do prania przemysłowego – minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą EN ISO 20471:2013-7 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. 43 szt. 20 Ubranie ocieplane oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna o gramaturze 230-260 g/m² wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy. Kolor granat. Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m². Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozerwania. Naszyte na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe (klasy II) przeznaczone do prania przemysłowego – minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą PN-EN ISO 20471:2013-7 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Kurtka z kapturem: długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Sznurek ściągający w pasie. Kieszenie zewnętrzne wpuszczane. Gumy ściągające wszyte w mankiecie rękawa. Kaptur przypinany na zamek błyskawiczny. Spodnie ogrodniczki: regulowany obwód pasa poprzez wszyte po bokach ściągacze z gumy oraz regulacja szelek z wszytymi w tylnej części ściągaczami z gumy. Dwie kieszenie z przodu. Rozporek zapinany na guziki. Boki spodni zapinane na guziki. 25 kpl 21 Ubranie ocieplane oznaczone nazwiskiem i imieniem pracownika z podwójnymi taśmami odblaskowymi (odzież antyelektrostatyczna dla elektryków) Zgodność z normą EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna. Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny spełniającej wymagania normy zharmonizowanej EN 1149-5 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne. Wymagania ogólne. Wykonane z tkaniny o składzie mieszanki 35-40% poliester/60-65% bawełna o gramaturze 230-260 g/m² wykurczonej – gotowej do prania w temperaturze prania 60°C w pralnicach bębnowych i suszenia w temperaturze 60° w suszarkach bębnowych, o dużej trwałości barwy. Kolor granat. Ocieplina o gramaturze 150-160 g/m². Wymagane podwójne szwy i dodatkowe wzmocnienia w miejscach narażonych na rozerwania. Naszyte na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowane podwójne srebrne taśmy odblaskowe (klasy II) przeznaczone do prania przemysłowego – minimum 30 cykli prania chemicznego. Zgodność z normą PN-EN 20471:2013-7 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Kurtka z kapturem: długość do połowy uda, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy. Sznurek ściągający w pasie. Kieszenie zewnętrzne wpuszczane. Gumy ściągające wszyte w mankiecie rękawa. Kaptur przypinany na zamek błyskawiczny. Spodnie ogrodniczki: regulowany obwód pasa poprzez wszyte po bokach ściągacze z gumy oraz regulacja szelek z wszytymi w tylnej części ściągaczami z gumy. Dwie kieszenie z przodu. Rozporek zapinany na guziki. Boki spodni zapinane na guziki. 3 kpl 22 Rękawice tzw. grip (rozmiar 10) Wykonane z dzianiny, pięciopalczaste ze ściągaczem w okolicach nadgarstka, powlekane szorstkowatą gumą w kolorze żółtym. Odporne na ścieranie. Klasa I. Potoczna nazwa grip lub greiferki. Rozmiar 10. Zgodność z normą EN 420+A1:2010 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. 3536 par 23 Rękawice ochronne gumowe flokowane (o poziomach skuteczności minimum 1000) rozmiar S, M, L, XL Rękawice pięciopalczaste z naturalnej gumy lateksowej, część robocza chropowata, o znacznej elastyczności, odporne na rozciąganie, wysoka odporność na detergenty i środki piorące. Potoczna nazwa - gosflow. Wewnątrz bawełniana wyściółka – flok. Długość 30 cm. Kolor niebieski. Rozmiary: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL). Zgodność z normami: EN 374-2:2014 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, EN 420+A1:2010 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. Dopuszczone do kontaktu z żywnością EN 1186-7:2006, EN 1186-14:2005. 27360 par 24 Rękawice (tzw. wampirki) Wykonane z dzianiny powleczonej podwójną gumą w części chwytnej zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów. Długi mankiet ze ściągaczem. Kolor niebieski. Potoczna nazwa - wampirki. 1870 par 25 Rękawice (wkłady bawełniane) Rękawice pięciopalczaste dziane bezszwowe z przędzy 100% bawełnianej ze ściągaczem w nadgarstku służące jako wkłady do innych rękawic – rozmiar 8 (grube). Uiglenie 7. Kategoria I. Zgodność z normą EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. 3200 par 26 Rękawice (wkłady bawełniane) Rękawice pięciopalczaste dziane bezszwowe z przędzy 100% bawełnianej ze ściągaczem w nadgarstku służące jako wkłady do innych rękawic – rozmiar 10 (grube). Uiglenie 7. Kategoria I. Zgodność z normą EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. 3300 par 27 Rękawice (wkłady bawełniane) Rękawice pięciopalczaste wykonane z dzianiny bawełnianej w kolorze naturalnym zakończone dzianym ściągaczem służące jako wkłady do innych rękawic – rozmiar 8 (długość - 24cm) 3200 par 28 Rękawice robocze PCV, ochronne, powlekane, ocieplane (o poziomach skuteczności 1131) Rękawice o szorstkiej chropowatej, nakrapianej powierzchni chwytnej, w środku wyściółka z polarowej tkaniny. Do prac w środowisku wilgotnym. Miękki mankiet do połowy przedramienia, dł. 30 cm. Rozmiar 8, 9, 10. Zgodne z normą EN388:2006 Zagrożenia chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (stopnie wytrzymałości: 1131). Zgodność z normą EN374-2 i EN420:2010 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. 1644 pary 29 Rękawice robocze nitrylowe (stopnie wytrzymałości 4211) Wykonane z nitrylu na wkładzie z bawełnianego dżerseju, rękawica całkowicie powlekana niebieskim nitrylem, mankiet sztywny. Zgodność z normą EN388:2006 (stopnie wytrzymałości: 4211). Rozmiar 10. 402 pary 30 Rękawice ocieplane (stopnie wytrzymałości: 1331) Rękawice ochronne ocieplane, wykonane z wysokiej jakości akrylowej przędzy pętelkowej, powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, trudnościeralne, potocznie zwane zimowy dragon. Kolor niebieski. Zgodność z normą EN388:2006 Zagrożenia chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (stopnie wytrzymałości: 1331), zgodność z normą EN511 (poziomy odporności: X2X) i zgodność z normą EN420:2010 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. 344 pary 31 Rękawice robocze chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami (stopnie wytrzymałości: 4002) Rękawice wykonane z zielonego nitrylu o długości 31 cm. Flokowane. Po wewnętrznej stronie posiadają strukturę plastra miodu ułatwiającą utrzymanie. Zgodność z normą EN388:2006 Zagrożenia chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (stopnie wytrzymałości: 4002), oraz zgodność z normą EN 374:2016. Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, Rozmiar 8 i 10. 30 par 32 Rękawice robocze (stopnie wytrzymałości: 4131) Rękawice robocze wykonane z bezszwowej dzianiny poliestrowej powlekanej poliuretanem ze ściągaczem w nadgarstku. Kolor czarny. Zgodność z normą EN388:2006 Zagrożenia chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (stopnie wytrzymałości: 4131), zgodność z normą EN420:2010 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. 480 par 33 Obuwie profilaktyczne Damskie klapki z powlekanej skóry z paskiem regulacyjnym na pięcie. Kolor biały. 3 pary 34 Trzewiki robocze z płytką antyprzebiciową na całej długości stopy i podnoskiem metalowym w rozmiarach 36-47 Buty typu trzewik kat. S-3, sięgający kostki , wierzch - skórzany krupon barwiony, nieprzepuszczający wody, podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu, olejoodporna, podnosek wytrzymały na uderzenia min. 200J, podeszwa na całej długości stopy z wkładką antyprzebiciową, z urzeźbieniem odpornym na poślizg, ochrona antyelektrostatyczna. Zgodność z normami EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne; EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne 167 par 35 Trzewiki robocze (półbuty) z płytką antyprzebiciową na całej długości stopy i podnoskiem metalowym w rozmiarach 36-47 Buty typu trzewik kat. S-3, sięgający poniżej kostki , wierzch - skórzany krupon barwiony, nieprzepuszczający wody, podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu, olejoodporna, podnosek wytrzymały na uderzenia min. 200J, podeszwa na całej długości stopy z wkładką antyprzebiciową, z urzeźbieniem odpornym na poślizg, ochrona antyelektrostatyczna. Zgodność z normami EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne; EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne 8 par 36 Trzewiki robocze (ocieplane) z płytką antyprzebiciową na całej długości stopy i podnoskiem metalowym w rozmiarach 36-47 Buty typu trzewik kat. S-3, sięgający kostki , wierzch - skórzany krupon barwiony, nieprzepuszczający wody, podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu, olejoodporna, podnosek wytrzymały na uderzenia min. 200J, podeszwa na całej długości stopy z wkładką antyprzebiciową, z urzeźbieniem odpornym na poślizg, ochrona antyelektrostatyczna. Zgodność z normami EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne; EN ISO 20346:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne 6 par 37 Ubranie przeciwdeszczowe (płaszcz +spodnie) Dwuczęściowy komplet przeciwdeszczowy: płaszcz ¾ z kapturem i spodnie. Wykonanie: poliester powlekany PVC. Szwy szyte i uszczelnione. PŁASZCZ: kaptur stały regulowany sznurkiem. Zapinanie na zamek błyskawiczny. SPODNIE: gumka lub elastyczny sznurek w talii. Kolor żółty. Zgodność z normą EN 343:2008 Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. 11 kpl 38 Nauszniki przeciwhałasowe SNR – 26dB Nauszniki przeciwhałasowe dielektryczne z czaszami z ABS oraz pianką syntetyczną. Giętki pałąk z regulacją wysokości. Zgodność z normą EN 352-1:2002 Ochronniki słuchu. Nauszniki przeciwhałasowe. 8 szt. 39 Zatyczki przeciwhałasowe jednoparowe Wkładki jednorazowe przeciwhałasowe z poliuretanu. Zgodność z normą EN 352-2 Ochronniki słuchu. Wkładki przeciwhałasowe. 120 par 40 Zatyczki przeciwhałasowe wielorazowe na sznurku Zatyczki przeciwhałasowe do wielokrotnego użytku, na sznurku. W komplecie pojemnik i spinka na pasek 3M. Zgodność z normą EN 352-2 Ochronniki słuchu. Wkładki przeciwhałasowe. 8 par 41 Półmaska filtrująca typ P2 Półmaska filtrująca krótkiego użytkowania, klasa filtra FFP2. Zgodność z normą EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Wymagania, badanie, znakowanie. 300 szt. 42 Półmaska twarzowa ochronna do pochłaniaczy 3M Półmaska ochronna wielokrotnego użytku wykonana z miękkiego silikonu do pochłaniaczy 3M (z pozycji 44). Zgodność z normą EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania. 4 szt. 43 Maska twarzowa pełna do pochłaniaczy 3M Maska ochronna pełna wielokrotnego użycia wykonana z miękkiego silikonu. Szybka z poliwęglanu o szerokim polu widzenia. Zgodność z normą EN 136:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania. 1 szt. 44 Pochłaniacze do półmasek i masek 3M (ABEK1) Pochłaniacze wielogazowe chroniące przed gazami organicznymi, gazami nieorganicznymi, gazami kwaśnymi, amoniakiem. Przeznaczone do półmasek i masek firmy 3M. Zgodność z normą EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Wymagania. 105 szt. 45 Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości (rozmiar XXL) Zestaw powinien składać się z szelek bezpieczeństwa z dwoma punktami zaczepienia chroniącymi przed upadkiem (grzbietowo-mostkowy), amortyzator z liną skręcaną w kształcie litery Y, długość 2 metry; 3 zatrzaśniki na śrubę i 2 stalowe zatrzaśniki z otworem 62mm. 1 torba. Zgodność z normami: Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości EN 354:2010 Linki bezpieczeństwa, EN 361:2005 Szelki bezpieczeństwa, EN 362:2006 Łączniki. 1 kpl 46 Szelki do pracy w uwisie (rozmiar XXL) Szelki bezpieczeństwa wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu, z regulacją pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego, obrotowy pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi typu „D”. Zgodność z normami EN 358:2002 Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy; EN 361:2005 – Środki ochrony indywidualnej sprzęt chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa; EN 813:2008 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uprząż biodrowa. Szelki posiadają automatyczne klamry łącząco-regulacyjne. 1 kpl 47 Linka asekuracyjna 20mb Linka asekuracyjna fi 15 mm o długości 20mb z dwoma dużymi zatrzaśnikami na obu końcach. Zgodność z normami: EN 354:2010 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości Linki bezpieczeństwa, EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. 3 szt. 48 Przyłbica ochronna poliwęglanowa Naczółek z tworzywa sztucznego, szyba z poliwęglanu o wymiarach 20 na 39 cm, regulowany hamak, piankowa wyściółka, zapasowa szyba poliwęglanowa, Klasa optyczna 1, zgodność z normą EN166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. 6 szt. 49 Osłona twarzy – przyłbica z nausznikami Osłona twarzy z ochronnikami słuchu i szybką. Składa się z szybki z poliwęglanu, nauszników, nagłowia i zespołu zawiasowego. Możliwość uniesienia osłony i zablokowania jej pod kątem 90°, szybka i łatwa wymiana ekranu, osłona twarzy spełnia wymagania EN166:2001.B, nauszniki - wygłuszenie: H=31 dB, M=28 dB, L=22 dB, SNR=30 dB, możliwość noszenia nauszników bez osłony, zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 120 m/s (B), nauszniki powinny spełniać wymagania normy EN352-1:2005 Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Nauszniki przeciwhałasowe. Dla kosiarzy, leśników, drwali i do pracy w tartaku. Kategoria I. 4 szt. 50 Rękawice elektroizolacyjne 30 kV Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z normą PN-EN 60903-2006 Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego. 1 para 51 Kalosze dielektryczne 30kV Kalosze przeznaczone do pracy przy urządzeniach energetycznych do 30kV napięcia przemiennego, nakładane na inne obuwie robocze. Zgodnie z normą EN 50321-1:2018-05 Prace pod napięciem. Obuwie do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Obuwie i kalosze elektroizolacyjne 1 para 52 Spodniobuty/wodery Wykonane z wodoochronnej, wytrzymałej tkaniny powlekanej typu Plavitex Heavy Duty, zapewniają skuteczną ochronę przed wodą, guma ściągająca dopasowująca rozmiar do obwodu klatki piersiowej, szwy obustronnie zgrzewane, kieszeń wewnętrzna na dokumenty, podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wgrzane na stałe kalosze. Wodery z wzmocnieniami na kolanach, szelki z elastycznej, szerokiej gumy i regulacja w pasie. Gramatura materiału: 680 gram/m². Grubość materiału: 0,68 mm. Zgodność z normą EN 343+A1:2007. 1 szt. 53 Apteczka przenośna zakładowa AZP100 Przenośna apteczka pierwszej pomocy, zakładowa AZP100. Wykonana z tworzywa sztucznego (ABS), z wieszakiem montowanym na ścianę, wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009 Wyposażenie apteczki. Zawartość: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.); plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.); zestaw plastrów, 4 rodzaje; bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.); bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.); rękawiczki winylowe (2 pary); chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.), chusta z fizeliny 20x30 cm (5 szt.); bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.); bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.); kompres na rany 10x10 cm (6 szt.); kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.); zimny kompres (1 szt.); chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.); koc termiczny 160x210 cm (1 szt.); nożyczki 19,5 cm (1 szt.); torba foliowa (2 szt.); aparat do sztucznego oddychania; instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia. 4 szt. Dodatkowe wymagania: 1. W cenie zawarte są trwałe i niespieralne oznakowania ubrań z imienia i nazwiska umieszczone od wewnątrz ubrania w formie wprasowanki. 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment wymieniony w pozycji nr 1, 2, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 51, 52 w tabeli powyżej, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta wyrobu. Termin gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia asortymentu. 3. Realizacja zamówienia sukcesywnie przez okres trwania umowy od dnia jej podpisania każdorazowo na podstawie odrębnych zamówień częściowych. 4. Termin dostaw częściowych: nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 5. Transport zapewnia Wykonawca. 6. Wszystkie wyroby powinny posiadać atesty oraz oznakowanie i spełniać wymagania CЄ (Conformite Europeenne) lub równoważne. 7. Tabele rozmiarów przekazane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z każdym udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem jednostkowym. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu dostaw zgodnie z tabelą rozmiarów dla każdego pracownika imiennie oraz do oznakowania ubrań z imienia i nazwiska pracownika zgodnie z zamówieniem jednostkowym. 9. Miejsce dostaw: Eko Dolina Sp. z o.o. , Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo UWAGA: Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001:2015. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 18100000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
18130000-9
18141000-9
18830000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania określonego w przedmiocie zamówienia asortymentu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 2 do SIWZ); Ponadto: • Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2017.229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 3 do SIWZ; • Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dla potwierdzenia spełnienia braku podstaw do wykluczenia skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. • Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, tj.: - wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2017.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2017.2344); - wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:  atestów i deklaracji zgodności CE (Conformité Européenne) dla każdego z oferowanych produktów lub dokumentów równoważnych. Za dokumenty równoważne będą uznawane dokumenty wydane przez odpowiednie władze uprawnione do certyfikacji wyrobów i uznawane w krajach Unii Europejskiej a potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej oraz jeżeli wynika to z odrębnych przepisów potwierdzone właściwymi certyfikatami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
• Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2017.229). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 3 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej: Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129 - lub w jednej z poniżej podanych form: 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2. gwarancjach bankowych 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu wniesienia wadium w oryginale. Dokument w formie poręczenia i/lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem akapitu poniżej (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składani ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych, w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: a) zmiany terminów realizacji zamówień jednostkowych z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. b) zmiany ilości lub rodzaju zamawianego w ramach przedmiotu umowy asortymentu, wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, na skutek zmiany ilości zatrudnienia przez Zamawiającego lub warunków pracy. c) zmiany wysokości ceny wskazanej w umowie i ofercie Wykonawcy w przypadku zmiany ilości lub rodzaju zamawianego asortymentu, d) zmiany wysokości ceny wskazanej w umowie i ofercie Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy na skutek zmiany ilości zatrudnienia przez Zamawiającego lub warunków pracy. e) w zakresie zmiany wielkości ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. f) okresu obowiązywania umowy, spowodowanego niewyczerpaniem całkowitej ilości zamawianego w ramach przedmiotu umowy asortymentu, w terminie o którym mowa w §7, lub niewyczerpaniem kwoty o której mowa w §5 w terminie o którym mowa w §7 umowy; g) zmiany terminu wykonania umowy lub zamówienia jednostkowego, w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez: - opóźnienia spowodowane przez organy administracji publicznej - akty terroryzmu - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, - amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę, oraz - katastrofy żywiołowe, m.in. takie, jak; trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu, żałoba narodowa i mogą być one wprowadzone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. h) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości dostaw, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji dostaw przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). i) Zmiany w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności, na skutek zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, j) Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku dokonania przez niego zmiany rachunku bankowego dla prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. k) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 2. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub Zamawiający. b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej. d) W przypadku upływu terminu podanego w ust. 2 lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie dwóch kompleksowych usług marketingowych - pomorskie
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie dwóch kompleksowych usług marketingowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI