Dostawa wyposażenia obiektów ekspozycyjnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wyposażenia obiektów ekspozycyjnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrosno
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-05-10
 • ZamawiającyMuzeum Podkarpackie w Krośnie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00044887
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia obiektów ekspozycyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000630630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Piłsudskiego, 16

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@muzeum.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

wojewódzka samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

instytucja kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia obiektów ekspozycyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0f45ff5-a9a7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej, nr RPPK.06.03.00-18-0019/18-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr „VI Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zadanie nr 7 Wyposażenie budynek Zgoda na potrzeby Muzeum.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeum.krosno.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza /MPKrosno/SkrytkaESP).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej administracja@muzeum.krosno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP. 5. Dane postępowanie można wyszukać naLiście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznychkopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.poz.2452).7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@muzeum.krosno.pl Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, jak również Gmina Miasto Krosno oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010Rzeszów – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.Okres przetwarzania może być wydłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych możeulec wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w związku z wytycznymi Instytucji Zarządzającej programem, z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia; obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w Postępowaniu.Szczegółowe informacje w załącznikunr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPK.261.6.2021.AG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w postaci:Część I – rekonstrukcji pieca do wypału naczyń ceramicznych z okresu wpływów rzymskich,

4.2.6.) Główny kod CPV: 37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w postaci:Część II - kopii zabytków z kamienia,

4.2.6.) Główny kod CPV: 37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w postaci:Część III - kopii zabytków z brązu,

4.2.6.) Główny kod CPV: 37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w postaci:Część IV - kopii zabytków z ceramiki,

4.2.6.) Główny kod CPV: 37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznienapodstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawa wyposażenia ekspozycyjnego na wystawę „Przeszłość ożywiona” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie w postaci:Część V - kopii zabytków z żelaza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37820000-2 - Wyroby artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłączniena podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłączniena podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie: 4.1. Dla Części I:zrealizował zamówienie obejmujące co najmniej: rekonstrukcję jednego eksponatu o tematyce historycznej.Dla Części II:zrealizował zamówienie obejmujące co najmniej: wykonanie jednej kopii eksponatu z kamienia.Dla Części III:zrealizował zamówienie obejmujące co najmniej: wykonanie jednej kopii eksponatu z brązu.Dla Części IV: zrealizował zamówienie obejmujące co najmniej: wykonanie jednej kopii eksponatu z ceramiki. Dla Części V: zrealizował zamówienie obejmujące co najmniej: wykonanie jednej kopii eksponatu z żelaza. Uwaga:  w przypadku składania ofert na więcej niż jedną Część, Wykonawca może posłużyć się dla wykazania warunku doświadczenia tym samym zamówieniem, jeżeli zrealizowane lub realizowane zamówienie obejmuje doświadczenie opisane w warunku dla danej Części,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.Wzór Wykazu dostaw lub usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niezależnie od przypadków wynikających wprost z przepisów ustawy, zmiana umowy może nastąpić w przypadku:1) okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:a) o charakterze niezależnym od stron,b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.), d) którego nie można przypisać drugiej stronie.Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodu siły wyższej Strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.2) po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki podatku VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć.3) w zakresie terminu dostawy, w przypadku przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku zmian wprowadzonych do SWZ lub w wyniku odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej – o czas wydłużenia terminu składania ofert lub czas trwania postępowania odwoławczego, lub w przypadku okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas trwania tej przeszkody, przy czym warunkiem dokonania zmiany, w przypadku okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jest wykazanie Zamawiającemu tych okoliczności oraz ich wpływu na termin realizacji umowy.4) w zakresie miejsca dostawy, jeżeli w trakcie trwania umowy zaistnieje konieczność zmiany miejsca dostawy. W przypadku, gdy zmiana miejsca dostawy będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać to Zamawiającemu.5) w przypadku okoliczności związanych z COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zaistnienia tych okoliczności oraz ich wpływu na realizację umowy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia nie może być wyższa niż o 50% wynagrodzenia wskazanego w umowie.6) w zakresie sposobu wykonania umowy, w tym poszczególnych parametrów, wymagań funkcjonalnych lub jakościowych, jeżeli okaże się to niezbędne lub wskazane z uwagi na uzasadnione potrzeby Zamawiającego dotyczącej mającej powstać ekspozycji archeologicznej. W przypadku, gdy zmiana sposobu realizacji będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać to Zamawiającemu. Wynagrodzenie Wykonawcy w tym przypadku nie może ulec zwiększeniu o więcej niż 10% wynagrodzenia wskazanego w umowie. 7) w zakresie pól eksploatacji, jeżeli powstaną pola eksploatacji nieznane na chwilę zawarcia Umowy lub jeżeli w trakcie jej wykonywania okaże się, że dla jej prawidłowej realizacji niezbędne są pola nieujęte w Umowie, Zamawiający przewiduje następujące zasady przeprowadzenia procedury zmiany umowy:1) Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia drugiej Stronie wniosek, wraz z podaniem zakresu zmiany oraz uzasadnienia potrzeby zmiany, w tym z załączeniem dowodów na okoliczność wykazania zaistnienia przesłanki do zmiany umowy. Wniosek powinien być złożony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 15 dni od dnia zaistnienia przesłanki zmiany umowy.2) w terminie do 15 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt 1) Strona ustosunkowuje się do żądania zmiany umowy, w razie potrzeby przedstawiając inną Dalsze informacje-Zał. nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza /MP-Krosno/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji - W terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, nie później jednak niż do 30 września 2021 r. r. Zamówienie ujęte w planie zamówień - poz. 2.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. ID postępowania i link do postępowania - Załącznik nr 9 do SWZ
2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy St3s może być drugi gatunek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI