Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504520-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504520-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 092354746, ul. Szpitalna  19 , 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Szpitalna 19 85-826 Bydgoszcz Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB
Numer referencyjny: ZP-270-3-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB na 24 miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 33141300-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38434000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Ulotki, karty katalogowe producenta oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę. 2. Dla Grupy nr 1 poz. 1 i poz.2 - próbki - po 3 sztuki dla kazdej pozycji. 1. Dla Grupy nr 1 poz.5-12 - certyfikat lub deklaracja zgodności CE potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z dyrektywą 98/79/EC (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro). 2. Dla Grupy nr 1 poz.1-4 oraz dla grupy 2 - certyfikat lub deklaracja zgodności CE potwierdzające zgodność przedmiotu zamówienia z dyrektywą 93/42/EWG (MDD) (wyroby medyczne).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT - w takiej sytuacji cena netto nie ulegnie zmianie, a wartość podatku VAT ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę oraz wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie 2) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 3) nie wykorzystania wartości umowy w terminie określonym w umowie - w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy - dotyczy wartości poszczególnych grup, 4) zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień niniejszej umowy, 5) zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych, 6) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji - przy cenie nie większej niż w umowie, 7) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy. 2. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ilościowym, tj. zwiększenie ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w Formularzu asortymentowo - cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji w obrębie danej grupy, pod warunkiem że zmiana ta nie będzie prowadzić do zmiany cen jednostkowych poszczególnych pozycji w grupie oraz do przekroczenia wartości brutto danej grupy. 3. W każdym z przypadków określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-02-21 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: System próżniowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Igła bezpieczna, do pobierania krwi 0,7 mm ( wbudowana osłonka zabezpieczająca igłę aktywowana jedna ręką, chroniąca przed przypadkowym zakłuciem) op.100 szt - 50 op. 2. Igła bezpieczna, do pobierania krwi 0,8 mm ( wbudowana osłonka zabezpieczająca igłę aktywowana jedna ręką, chroniąca przed przypadkowym zakłuciem ) op.100 szt - 550 op. 3. Igła motylkowa 0,6 mm z zintegrowanym zabezpieczeniem przed zakłuciem ( z mechanizmem zabezpieczającym igłę aktywowanym bezpośrednio po wyciągnięciu z naczynia ) op.50 szt - 30 op. 4.Igła motylkowa 0,8 mm z zintegrowanym zabezpieczeniem przed zakłuciem ( z mechanizmem zabezpieczjącym igłę aktywowanym bezpośrednio po wyciągnięciu z naczynia ) op.50 szt - 300 op. 5. Probówka do morfologii o objętości 2,0-3,0 ml z K2 EDTA ( objetość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt - 720 op. 6. Probówka do koagulologii o objętości 1,8 lub 2,7 ml z antykoagulantem cytrynian sodu ( objetość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezposrednio na probówce ), do wyboru przez Zamawiającego op.100 szt - 400 op. 7. Probówka do biochemii na pozyskanie surowicy o objętości 4,0-6,0 ml z aktywatorem krzepnięcia ( objetość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt. - 930 op. 8. Probówka do biochemii na pozyskanie surowicy o objętości 7,0-11,0 ml z aktywatorem krzepnięcia ( objętość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt - 10 op. 9. Probówka do jonogramów na pozyskanie osocza z antykoagulantem heparyna litowa, o objętości 2,5-4,0 ml ( objętość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezposrednio na probówce ) op.100 szt - 100 op. 10. Probówka do OB z antykoagulantem cytrynian sodu o objętości i rozmiarach kompatybilnych z oferowanym czytnikiem OB ( objętość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt - 40 op. 11. Probówka do oznaczeń glukozy z antykoagulantem fluorek sodu / EDTA o objętości 2,0-3,0 ml ( objętość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt - 30 op. 12. Uchwyty jednorazowe - wycenić jeżeli zaoferowany system wymaga uchwytów - op.100 szt. - 800 op. 13. Adapter typu LUER - op.100 szt - 220 op. 14. Probówka do koagulologii o objętości 2,0 – 3,0 ml z antykoagulantem CTAD( objetość pobierania zaznaczona na etykiecie lub bezpośrednio na probówce ) op.100 szt - 50 op. 15. Usługa dzierżawy aparatury do OB - 24 m-ce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141300-3, 38434000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 3,00
Jakość 37,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe wymagania dotyczące oferowanego systemu: 1. Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta co zagwaratuje kompatybilność i bezpieczeństwo systemu. 2. System musi zapewniać możliwośc pobierania krwi metodą próżniową. 3. System musi zapewniać całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek. 4. Probówki plastikowe z korkiem i etykietami rozróżnialne na podstawie koloru korka. 5. Korek musi zapewnić utrzymanie próżni w czasie przekłuwania oraz zabezpieczenie przed efektem aerozolowym. 6. Probówki plastikowe z fabrycznie kalibrowana próżnią w probówkach, zapewniajacą pobieranie wystandaryzowanej objetości krwi. 7. Probówki do morfologii oraz koagulologii z korkiem umożliwiającym przebicie przez igłę analizatora ( praca z zamkniętymi probówkami ). Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta probówek o kompatybilności probówek z analizatorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego ( wymienione w pkt 18 ) zapewniajacej bezawaryjna pracę analizatorów. 8. Probówki do koagulologii ograniczona przestrzeń martwa, dopasowana do pojemności oferowanej probówki - norma PN-EN 14820 9. Probówki do OB oraz proponowany czytnik OB muszą, w celu zachowania kompatybilności, pochodzić od tego samego producenta. 10. Systemy igłowe i adaptery pakowane pojedyńczo, sterylne 11. Terminy ważności wszystkich elementów systemu, co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. 12. Probówki muszą posiadać naklejone etykiety z nr serii i data ważności, etykieta z polem do opisu. 13. Uchwyty jednorazowego użytku z połączeniem gwintowanym. 14. Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku oraz posiadać znak CE. 15. Wszystkie elementy systemu muszą być całkowicie i łatwo utylizowane w procesie spalania, bez toksycznych pozostałości. 16. Do pozycji 1 i 2 w Grupie nr 1 należy dołączyć próbki po 3 szt. w celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z parametrami wyspecyfikowanymi w SIWZ 17.Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie przeszkol personel medyczny ( pielęgniarski i personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ) w posługiwaniu się sprzętem, oraz wystawi certyfikaty dla osób przeszkolonych. 18. Wysokość i średnica probówek powinna być dostosowana do aparatury pracującej w laboratorium: a) analizatory hematologiczne - Horiba ABX analizator Pentra XL 80, Horiba ABX analizator Pentra 60C+ b) analizator koagulologiczny - ACL500, ACL Elite Pro c) analizator biochemiczny - Olympus AU480, d) analizator immunochemiczny - Roche Cobas e411, Abbott Architect 1000i oraz do sprzętu pomocniczego: e) wirówka MPW 223e, średnica gilzy 12 mm f) wirówka MPW 55, średnica gilzy 10 mm (mikrometoda) g) wirówka MPW 351, średnica gilzy 12 mm 19. W ramach umowy Wykonawca zapewni przeglądy fazy przedlaboratoryjnej na terenie szpitala: w oddziałach szpitalnych i punkcie pobrań z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta, minimum raz w roku.


Część nr: 2 Nazwa: Mikrometoda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Probówka do morfologii o objętości 0,25-0,50ml z antykoagulantem K2EDTA (objętość pobierania zaznaczona na etykiecie) z lejkiem lub kapilarą - 6 000 szt 2. Probówka do biochemii na pozyskanie surowicy o objętości 0,40 - 0,60 ml z żelem rozdzielającym (objętość pobierania zaznaczona na etykiecie) z lejkiem lub kapilarą - 8 500 szt 3. Probówka do koaguologii o objętości 0,5 1,0 ml (do wyboru przez Zamawiającego) z antykoagulantem cytrynian sodu (objętość pobierania zaznaczona na etykiecie) z lejkiem lub kapilarą - 200 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141300-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie usługi fryzjerskiej z dojazdem do domu, Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania12-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie usługi fryzjerskiej z dojazdem do domu. Zainteresowanych proszę o kontakt.