Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do biologii molekularnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz specjalistycznych materiałów zużywalnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528067-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528067-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz specjalistycznych materiałów zużywalnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 00007972800000, ul. Sarego  2 , 31-047  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48666081131, +48666081334, e-mail zamowienia.publiczne@izoo.krakow.pl, faks +48122855502.
Adres strony internetowej (URL): www.izoo.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://przetargi.izoo.krakow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego
Adres:
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz specjalistycznych materiałów zużywalnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego
Numer referencyjny: ZP-01/13/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz specjalistycznych materiałów zużywalnych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego

II.5) Główny kod CPV: 33696300-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiedni portal www. Przez przedmiotowy portal Zamawiający rozumie, stronę internetową wraz z zintegrowanym sklepem internetowym, oferowany Zamawiającemu przez cały okres realizacji umowy, która: - jest odpowiednio zabezpieczona (bezpieczna) – m.in. posiada certyfikat umożliwiający weryfikację i bezpieczną komunikację ze sklepem; - umożliwia założenie indywidualnych kont klienta dla wszystkich wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, zabezpieczonych indywidualnym hasłem klienta; - umożliwia skorzystanie z wyszukiwarki Produktów poprzez wpisanie nazwy i/lub nr katalogowego Produktu; - zawiera ceny wszystkich oferowanych Zamawiającemu Produktów wskazanych w zawartej z Zamawiającym Umowie o udzielenie zamówienia publicznego; - umożliwia sprawdzenie historii zamówień przypisanych do danego konta klienta Zamawiającego i ponowną realizację tego samego zamówienia; - umożliwia Zamawiającemu sprawdzanie na bieżąco statusu zamówień; - informuje mailowo Zamawiającego o szczegółach dostawy zamówionych Produktów i umożliwia śledzenie przesyłek; - umożliwia Zamawiającemu automatyczne uwzględnienie cen promocyjnych po podaniu właściwego kodu promocji 2. Z uwagi na to, że niektóre produkty są typu „Custom” i wymagają samodzielnego, indywidualnego zaprojektowania / organizacji (np. startery, płytki OpenArray, zestawy Custom sond TaqMan i starterów) przez danego przedstawiciela Zamawiającego co stanowi własność intelektualną tej osoby, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu składanie zamówień poprzez odpowiedni portal www. Przez przedmiotowy portal Zamawiający rozumie, stronę internetową wraz z zintegrowanym sklepem internetowym zapewniającą funkcjonalność określoną w pkt VI.3.1 oraz: - posiadającą zintegrowane narzędzia służące do samodzielnego projektowania / organizacji Produktów typu Custom z wykorzystaniem dedykowanych, sprawdzonych algorytmów oraz jego zamawianiem poprzez ten sam portal www. - posiadającą możliwość samodzielnego zaprojektowania przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego indywidualnych Produktów typu Custom, przypisanych do poszczególnych, chronionych hasłem, kont klienta Zamawiającego, które zabezpieczają indywidualne projekty przed powtórnym wykorzystaniem i/lub zamówieniem przez innych przedstawicieli Zamawiającego i innych Zamawiających. - narzędzia do w/w projektowania / zamawiania umożliwiają: a) dla oligonukleotydów nieznakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu); b) dla oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / w wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.); c) dla pary oligonukleotydów znakowanych: wpisanie sekwencji pary oligonukleotydów, zaznaczenie skali syntezy, wybranie formy dostarczenia oligonukleotydu i stężenia (zliofilizowany / w buforze / wodzie; o określonym stężeniu), wybranie barwnika fluorescencyjnego (m.in. 6FAM, VIC, NED, TET, itp.); d) dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z jedną znakowaną sondą TaqMan: wybór barwnika fluorescencyjnego, wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie kluczowego fragmentu sekwencji, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i jednej sondy TaqMan; możliwość analizy bioinformatycznej; zaznaczenie skali syntezy; e) dla pary nieznakowanych oligonukleotydów wraz z dwoma znakowanymi sondami TaqMan: wklejenie fragmentu sekwencji DNA i nazwy oraz zaznaczenie w sekwencji SNP i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestaw dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; zaznaczenie skali syntezy; f) dla pojedynczej sondy TaqMan: nazwa zestawu, wpisanie sekwencji pojedynczego oligonukleotydu, zaznaczenie skali syntezy, wybór Quenchera, wybór barwnika fluorescencyjnego; g) dla płytek OpenArray Genotyping: wklejenie wielu sekwencji DNA naraz, nazwanie ich, zaznaczenie w sekwencji SNP i nazwy SNP, na podstawie których algorytm projektuje zestawy dwóch starterów i dwóch sond TaqMan znakowanych VIC i FAM; samodzielne układanie zaprojektowanych assay’ów na płytkach OpenArray; możliwość samodzielnej modyfikacji układu zestawów na płytce oraz wymiany pojedynczych zestawów na inne przy ponownym zamówieniu tego samego projektu; h) zapisanie projektu i ponowne jego zamówienie, bez koniczności projektowania / wpisywania od nowa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
4.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy produktów równoważnych odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów lub próbek lub do wykonania demonstracji w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie zgodnie z poniższym: a) Dokumenty. Mając na uwadze, iż prowadzone badania i wydawane na ich podstawie ekspertyzy wymagają zastosowania specjalistycznych odczynników i materiałów z uwagi na ich przeznaczenie, zaproponowany przez Wykonawcę asortyment „równoważny” winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne lub nie gorsze jak wskazane przez Zamawiającego (np. poziom sterylności, termin przydatności produktu do użytkowania) potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.: aktualną kartą charakterystyki produktu, certyfikatem analitycznym, ofertą katalogową, zdjęciem katalogowym wraz z opisem lub innym dokumentem/materiałem) sporządzonym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski, potwierdzającym zgodność oferowanych odczynników i materiałów równoważnych z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy. b) Próbki. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, próbek, do wyznaczonych pozycji w załączniku nr 7 do SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji dotyczą. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. c) Demonstracja próbek. W związku z faktem, iż niektóre produkty są większej wartości Wykonawca zamiast dostarczyć dokumenty lub próbki zobowiązany będzie do demonstracji w siedzibie Zamawiającego próbek w zakresie pozycji z załącznika nr 7 SIWZ. Próbki po demonstracji pozostają u Wykonawcy. d) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem, że: 1) będą pozwalać na kontynuację badań prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji / sprawdzania aparatów / wyposażenia i rewalidacji metod akredytowanych; 2) będą pasować / działać prawidłowo w aparatach / wyposażeniu Zamawiającego 3) używanie ich nie będzie wiązać się z koniecznością nabywania dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych ani nie będzie generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów i zwiększenia nakładu czasu pracy. W przypadku, gdy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (w tym próbki) nie będzie spełniał wszystkich wymagań określonych w SIWZ, oferta zostanie odrzucona. 4.2. W celu potwierdzenie funkcjonalności portalu www, o którym mowa w pkt VI.3 SIWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę do zaprezentowania/demonstracji działania portalu www, w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ .
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w przypadku gdy konieczność zmian wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym zmiany stawki podatku VAT), lub z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy lub Zamawiającego (adres siedziby, numerów: REGON, NIP, rachunku bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą - Rabki Zdrój
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania09-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą. Praca w niedziele, oraz w co drugą sobotę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI