Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu/ aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-07-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKatowickie Centrum Onkologii
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572585-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572585-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Katowickie Centrum Onkologii: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu/ aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Katowickie Centrum Onkologii, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Raciborska  26 , 40074   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 514 533, e-mail szpital@kco.katowice.pl, faks 322 514 533.
Adres strony internetowej (URL): www.kco.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kco.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Katowickie Centrum Onkologii 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie sprzętu/ aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
Numer referencyjny: K.C.O./PN/32/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie sprzętu/ aparatury medycznej dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w podziale na: Pakiet nr 1 - Aparat EKG. Pakiet nr 2 – Rektoskop. Pakiet nr 3 - Fantom do kontroli aparatury tomograficznej. Pakiet nr 4 - Videolaryngoskopy w ilości 2 szt. Pakiet nr 5 - Defibrylatory w ilości 3 szt. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

II.5) Główny kod CPV: 33190000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50421000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia  maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie: transportu sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca dostawy, uruchomienia, przekazania sprzętu/aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, szkolenia personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”. Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”. Dodatkowe wymagania związane z realizacja zamówienia W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę. Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd. Miejsce dostarczenia Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 27, 40 – 074 Katowice
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: podpisane oświadczenie - Załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: podpisane oświadczenie - Załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: podpisane oświadczenie - Załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy: a) opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełnione i podpisane Załączniki do SIWZ, dokument dopuszczający sprzęt/ aparaturę medyczną do obrotu w kraju. 8.Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm.). 9.Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Za Pakiet nr 1 – 50,00 zł Za Pakiet nr 2 – 100,00 zł Za Pakiet nr 3 – 120,00 zł Za Pakiet nr 4 – 184,00 zł Za Pakiet nr 5 – 240,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Aparat EKG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostarczenie aparatu EKG - 1 szt. Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 - Rektoskop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostarczenie rektoskopu - 1 szt. Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce przeznaczenia: Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 - Fantom do kontroli aparatury tomograficznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostarczenie fantomu do kontroli aparatury tomograficznej Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce przeznaczenia: Zakład Radioterapii


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 - Videolaryngoskopy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostarczenie videolaryngoskopów w ilości 2 szt. Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 - Defibrylatory
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zakup i dostarczenie defibrylatorów w ilości 3 szt. Zamówienie obejmuje również: 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 2. uruchomienie, 3. przekazanie sprzętu/ aparatury medycznej wraz z atestami, certyfikatami, 4. szkolenie personelu dla 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, e) łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 2 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33190000-8, 50421000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za przedmiot zamówienia ( bez serwisu pogwarancyjnego) 60,00
Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny 30,00
Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Onkologicznym- 1 szt.; Poradnia Onkologiczna – 1 szt.; Poradnia Lekarza POZ – 1 szt.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam usługi wykonania badania na kierowcę taxi, Łodygowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam usługi wykonania badania na kierowcę taxi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI