Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-21
 • Numer ogłoszenia663694-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663694-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku: Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 002837021, ul. Konrada Leczkowa  1A , 80-432   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 423 150, e-mail mopr@mopr.gda.pl, faks 583 423 151.
Adres strony internetowej (URL): www.mopr.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mopr.gda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej (papierowej)
Adres:
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk (pok. nr 4 - Kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych
Numer referencyjny: PS.WOT.I.343.8(1).18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia – informacje ogólne: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnoz wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Diagnozy przeprowadzane mają być wśród dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w zakresie diagnozy psychofizycznej, wśród dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS/ FASD), wśród rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo–wychowawczym zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej i wśród kandydatów na opiekuna zastępczego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 2. Zamówienie zostało podzielone na pięć części, o których mowa w punkcie 3.2. niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia – opis szczegółowy: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od .01.2019 r. do 30.06.2019 r. usługi polegającej na przeprowadzeniu przez psychologa lub/i pedagoga 100 diagnoz psychofizycznych dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz.1720). 2. Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz u 40 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie 40 dzieciom i ich opiekunom, specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej. 3. Przeprowadzenie do 36 diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo – wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej. 4. Przeprowadzenie badań i wydawanie 80 opinii psychologicznych o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 5. Prowadzanie 1440 godzin, w tym nie mniej niż 240 godzin w miesiącu, a w miesiącu niepełnym proporcjonalnie do dni kalendarzowych, konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, pracowników Zamawiającego, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

II.5) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień w przypadku konieczności zlecenia większej liczby usług niż to wynika z ilości określonych w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp, w roku obowiązywania umowy, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, ponieważ takie zamówienie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 2. Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w zakresie: Część pierwsza – do 50% ilości usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia; Część druga – do 25% ilości usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia; Część czwarta – do 50 % ilości usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okresy świadczenia usług są różne w poszczególnych częściach.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co najmniej o kwalifikacjach i wymaganiach opisanych w Rozdziale „Opis przedmiotu zamówienia” siwz. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Pzp (według załączonego wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ osobno dla każdej części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część pierwsza zamówienia: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); Część druga zamówienia: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); Część trzecia zamówienia: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100); Część czwarta zamówienia: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100); Część piąta zamówienia: 2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w przypadku: 1) wystąpienia jednej z okoliczności zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp. 2) zmiany ceny w przypadku wystąpienia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług; 3) zmiany terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych wypadkach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1. Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przebywających w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od .01.2019 r. do 30.06.2019 r. usługi polegającej na przeprowadzeniu przez psychologa lub/i pedagoga 100 diagnoz psychofizycznych dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz.1720).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie psychologów 30,00
Liczba narzędzi diagnostycznych 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: 2. Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS/ FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz u 40 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie 40 dzieciom i ich opiekunom, specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie psychologów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo –wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie do 36 diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo – wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie psychologów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przeprowadzenie badań i wydawanie opinii psychologicznych o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie badań i wydawanie 80 opinii psychologicznych o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie psychologów 30,00
Liczba narzędzi diagnostycznych 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: 5. Prowadzanie konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, pracowników Zamawiającego, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzanie 1440 godzin, w tym nie mniej niż 240 godzin w miesiącu, a w miesiącu niepełnym proporcjonalnie do dni kalendarzowych, konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, pracowników Zamawiającego, w tym udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie psychologów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wylanie kolorowego betonu i wylewki - Potulice
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wylanie kolorowego betonu na 2 tarasy już betonowe o pow. ok. 30 m2 i okrągłej wylewki - zwykłej posadzki betonowej okrągłej o śr. ok. 4 m.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI