P/7/2010 DOSTAWA URZĄDZEŃ DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
P/7/2010 DOSTAWA URZĄDZEŃ DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Kategoria zamówienia (CPV)Urządzenia do monitorowania czynności serca
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-15
 • Numer ogłoszenia1/2010/56735
TREŚĆ PRZETARGU
Opole: P/7/2010 DOSTAWA URZĄDZEŃ DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO
Numer ogłoszenia: 56735 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi , ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5414100, faks 077 5414237.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: P/7/2010 DOSTAWA URZĄDZEŃ DLA STANOWISK INTENSYWNEGO NADZORU MEDYCZNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 1 kardiomonitory i kardiomonitor transportowy pakiet 2 respirator pakiet 3 respirator transportowy pakiet 4 pompy strzykawkowe i stacja dokująca pakiet 5 system centralnego monitorowania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.32.10-3, 33.15.74.00-9, 33.15.70.00-5, 33.10.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. I. 2) jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę urządzeń medycznych o wartości: - min. 390.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na wszystkie części, natomiast - min. 150.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na pierwszą część - min. 130.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na drugą część - min. 30.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na trzecią część - min. 30.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na czwartą część - min. 50.000 PLN dla Wykonawców składających ofertę na piątą część Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ww. ustawy), oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów wg formuły: spełnia/ nie spełnia. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  2.1. Zamawiający wymaga załączenia dokumentów dotyczących dopuszczenia oferowanego wyrobu medycznego do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, deklaracja zgodności lub poświadczenie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych - jeśli jest wymagane; (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) 2.2. Opisu i fotografii wyrobu np. karty charakterystyki produktu, materiałów reklamowych/katalogu producenta, lub innego opisu technicznego podającego rzeczywiste parametry techniczne urządzenia/sprzętu/wyrobu ze zdjęciem - potwierdzające wszystkie wymagane parametry.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.(art. 26.2b Ustawy) - nie dotyczy postępowania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany. (144. ust. 1 Ustawy): np. - ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT; Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany ww czynnika cenotwórczego; - może nastąpić przedłużenie terminu wykonywania przedmiotu umowy o czas na jaki zamawiający wstrzyma dostawę z związku z ewentualnym brakiem gotowości zamawiającego do odbioru sprzętu, a wynikającym z nieoddania do użytkowania sali wczesnej interwencji neuroradiogicznej i stanowisk intensywnego nadzoru medycznego w związku z przedłużaniem się procedur odbiorowych; Przedłużenie terminu wykonywania przedmiotu umowy nastąpi również w przypadku zmiany terminów dokonania ustalonych odbiorów, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu; zawieszenia obecnie prowadzonych robót w sali wczesnej interwencji neuroradiogicznej przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot, w zakresie jaki będzie on miał wpływ na wykonanie tych robót i gotowość pomieszczeń do rozmieszczenia sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy; - nie przewiduje się innych zmian. Określenie warunków dokonywania ww zmian do umowy; Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnianie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy, przedstawia propozycję aneksu do umowy. Uwaga: Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu. Każda ze stron jest upoważniona do wystąpienia o takie zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wszn.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole Pocztą, przesyłką kurierską, w Sekretariacie WSZN czynny od godz. 7.25 do 15.00).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetowych wojewdztwa opolskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1 kardiomonitory i kardiomonitor transportowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 1 kardiomonitory i kardiomonitor transportowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.32.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet 2 respirator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 2 respirator.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet 3 respirator transportowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 3 respirator transportowy 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.00-9, 33.15.70.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet 4 pompy strzykawkowe i stacja dokująca.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 4 pompy strzykawkowe i stacja dokująca.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet 5 system centralnego monitorowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń dla stanowisk intensywnego nadzoru medycznego, a także rozmieszczenie, zainstalowanie i uruchomienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu, spełniających założenia jakościowe i techniczne określone w załączniku nr 1 A. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg załącznika nr 1 A. Wykonawca przeprowadzi również instruktaż/szkolenie personelu z prawidłowej obsługi sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji 2010. pakiet 5 system centralnego monitorowania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.32.10-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację trzech starych okien skrzynkowych w Łodzi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI