Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: „CHCEMY WIĘCEJ

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGoleniów
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Goleniów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504113-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504113-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Goleniów: Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020 oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goleniów, krajowy numer identyfikacyjny 81168436700000, ul. Plac Lotników 1  , 72100   Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 698 200, e-mail zamowienia.publiczne@goleniow.pl, faks 914 698 298.
Adres strony internetowej (URL): www.goleniow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.goleniow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.goleniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, pokój 212

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek projektu p.n.: „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym”
Numer referencyjny: WGG.271.4.01.2018.IS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe indywidualne wsparcie Uczestników/czek Projektu p.n.: „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym”. 1.1. Pod pojęciem „Uczestnik/czka projektu” należy rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Goleniów, z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 123 poz. 776) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. (Dz. U. 199 Nr 111 poz. 535) o niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi - w wieku od 18 do 64 lat. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: A) Część nr 1 p.n. „Wypracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej (IŚR)”; B) Część nr 2 p.n. „Indywidualne poradnictwo specjalistyczne”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: A) Dla Części nr 1 – świadczenie usługi polegającej na wypracowaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej (IŚR) w oparciu o przeprowadzoną diagnozę psychologiczną, predyspozycji osobowo-społecznych i zawodową oraz diagnozę i analizę środowiska w oparciu o wizyty środowiskowe dla każdego Uczestnika/czki, tak, aby w najwyższym stopniu zaspokajała jego potrzeby i oczekiwania, wzmacniała kompetencje społeczne oraz zbliżała do zatrudnienia Uczestnika/czki w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. B) Dla Części nr 2 – świadczenie usługi polegającej na indywidualnym poradnictwie specjalistycznym: psychologicznym, psychospołecznym, społecznoprawnym, prawnym, zawodowym w zależności od zdiagnozowanych i zgłaszanych przez Uczestnika/czkę problemów, tak, aby w najwyższym stopniu zaspokajała jego potrzeby i oczekiwania, wzmacniała kompetencje społeczne oraz zbliżała do zatrudnienia Uczestnika/czki w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

II.5) Główny kod CPV: 85000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85121270-6
85312320-8
79100000-5
79140000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: A) dla Części nr 1: do 14 grudnia 2018 roku i zgodnie z zapisami Wzoru umowy (zał. nr 7.1. do SIWZ), że opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej (IŚR) będzie następować sukcesywnie, w zależności od stopnia rekrutacji Uczestników/czek projektu, a termin ich wykonania nie może być dłuższy niż 4 tygodnie licząc od dnia przekazania Wykonawcy listy grupy Uczestników/czek projektu. B) dla Części nr 2: do 14 grudnia 2018 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. dla Części nr 1: a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie psychologa w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie pracownika socjalnego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu doradcy zawodowego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie doradcy zawodowego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert. 2. dla Części nr 2: a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie psychologa w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie pracownika socjalnego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu doradcy zawodowego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie doradcy zawodowego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; d) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu radcy prawnego lub/i adwokata – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie radcy prawnego lub/i adwokata w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert. II. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na żądanie zamawiającego wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: A) dla Części nr 1 – dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą na każde z n/w stanowisk: a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie psychologa w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie pracownika socjalnego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu doradcy zawodowego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie doradcy zawodowego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6A.1. do SIWZ. B) dla Części nr 2 – dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą na każde z n/w stanowisk: a) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu psychologa – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie psychologa w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie pracownika socjalnego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu doradcy zawodowego – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie doradcy zawodowego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert; d) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu radcy prawnego lub/i adwokata – minimalne wymagania: - doświadczenie zawodowe: minimum 100 godzin doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w zawodzie radcy prawnego lub/i adwokata w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających termin składania ofert. Wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.2. do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). 2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6A.2. do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: A) dla Części nr 1 p.n.: „Wypracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej (IŚR)” 1) Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1.1. do SIWZ, b) zestawienie kosztów wykonania usługi w rozbiciu na poszczególne osoby/stanowiska – zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1. do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2.1. do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3.1. do SIWZ, e) jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium doświadczenie to musi wypełnić i załączyć do oferty wykaz doświadczenia do oceny w kryterium, stanowiący załącznik nr 8.1. do SIWZ, f) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4.1. do SIWZ, g) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do SIWZ, b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6A.1. do SIWZ. c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. B) Dla Części nr 2 p.n.: „Indywidualne poradnictwo specjalistyczne”: 1) Dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1.2. do SIWZ, b) zestawienie kosztów wykonania usługi w rozbiciu na poszczególne osoby/stanowiska – zgodnie z załącznikiem nr 1.2.1. do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2.2. do SIWZ, d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3.2. do SIWZ, e) jeżeli Wykonawca chce uzyskać punkty w kryterium doświadczenie, to musi wypełnić i załączyć do oferty wykaz doświadczenia do oceny w kryterium, stanowiący załącznik nr 8.2. do SIWZ, f) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4.2. do SIWZ, g) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6.2. do SIWZ, b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 6A.2. do SIWZ. c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. C) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we Wzorze Umowy stanowiącym: - zał. nr 7.1. do SIWZ dla Części nr 1, - zał. nr 7.2. do SIWZ dla Części nr 2.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-23, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Wypracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej (IŚR)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia do wykonania obejmuje: 1) Opracowanie profili osobowościowo-zawodowych i przystosowania do pracy; 2) Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, predyspozycji osobowo-społecznych i zawodowej; 3) Opracowanie diagnozy z rekomendacjami dotyczącymi wsparcia i przystosowania zawodowego; 4) Przeprowadzenie diagnozy i analizy środowiska uwzględniającej aspekt otoczenia w jakim funkcjonuje Uczestnik/czka w oparciu o wizyty środowiskowe; 5) Przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji zdrowotnej, socjalno-bytowej, prawnej, edukacyjnej; 6) Opracowanie diagnozy i analizy środowiska z rekomendacjami; 7) Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych Uczestnika/czki i środowisk, w których funkcjonują, ich zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb zawierające rekomendacje, stan przystosowania zawodowego i kompleksowe ścieżki wsparcia zawierające zalecane do zrealizowania formy aktywizacji; 8) Zadania, o których mowa w powyższych ppkt. 1) – 7) Wykonawca wykona w następujących Etapach: a) Etap I – Opracowanie profili osobowościowo- zawodowych i przystosowania do pracy: 1) Wykonawca przeprowadzi spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem uprawnionym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i doradcą zawodowym dla 68 Uczestników/czek projektu (indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu z każdym specjalistą). Planowane są 2 spotkania x 1h z każdym z 3 specjalistów tj. łącznie: 68 Uczestników/czek projektu x 6 h = 408 h spotkań indywidualnych. Zamawiający dopuszcza możliwość innego rozłożenia godzin, w zależności od potrzeb Uczestnika/czek projektu, co może wynikać np. ze stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności, ale także konieczności np. godzenia ról społecznych, obowiązków rodzinnych, możliwości dojazdu. 2) W trakcie spotkań z doradcą zawodowym zwrócona zostanie szczególna uwaga na stereotypy rynku pracy dotyczące Kobiet, Mężczyzn i Osób Niepełnosprawnych, szczególnie w obszarze wyboru zawodu, równości w wynagradzaniu, kwalifikacjach/kompetencjach jako czynnikach kluczowych w zatrudnieniu, prawach niepełnosprawnych pracowników. 3) Spotkania, o których mowa powyżej (w Etapie I) odbędą się na terenie miasta Goleniów, w miejscu wskazanym/zapewnionym przez Zamawiającego. 4) W oparciu o informacje uzyskane na w/w spotkaniach indywidualnych Wykonawca przeprowadzi i opracuje diagnozy: psychologiczną, predyspozycji osobowo-społecznych i zawodową wraz rekomendacjami dotyczącymi wsparcia i przystosowania zawodowego - łącznie 68 diagnoz, po jednej dla każdego Uczestnika/czki projektu. b) Etap II – Diagnoza i analiza środowiskowa, w celu uwzględnienia aspektu otoczenia w jakim funkcjonuje Uczestnik/czka projektu: 1) Ci sami specjaliści o których mowa w Etapie I tj. psycholog, pedagog uprawniony do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i doradca zawodowy (te same osoby), przeprowadzą diagnozę i analizę środowiska uwzględniającą aspekt otoczenia w jakim funkcjonuje Uczestnik/czka w oparciu o wizyty środowiskowe u każdego Uczestnika/czki projektu. Łącznie: 68 Uczestników/czek projektu x 2 x średnio 2h = 272 h wizyt. 2) W trakcie wizyt środowiskowych, w celu uwzględnienia aspektu otoczenia w jakim funkcjonuje Uczestnik/czka projektu (samodzielny/nie, opieka czasowa/częściowa motywacja i aktywność otoczenia itp.), Wykonawca przeprowadzi ankietę niezbędną do przygotowania diagnozy i analizy środowiska wraz z rekomendacjami na temat sytuacji zdrowotnej, socjalno-bytowej, prawnej i edukacyjnej Uczestnika/czki projektu wraz z rekomendacjami. Wzory dokumentów opracowane przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wizyt środowiskowych. 3) Łącznie powstanie 68 ankiet/diagnoz i analiz środowiska wraz z rekomendacjami, 1 ankieta/ diagnoza i analiza środowiska wraz z rekomendacjami na 1 Uczestnika/czkę projektu. 4) Dojazd do poszczególnych Uczestników/czek projektu (zamieszkujących na terenie Gminy Goleniów) oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. c) Etap III - opracowanie (w oparciu o Etap I i Etap II) Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Społecznej i Zawodowej (zwanych dalej „IŚR”) 1) Wykonawca opracuje IŚR z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych Uczestnika/czki i środowisk, w których funkcjonują, ich zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb zawierające rekomendacje, stan przystosowania zawodowego i kompleksowe ścieżki wsparcia zawierające zalecane do zrealizowania formy aktywizacji. 2) Zamawiający zweryfikuje i min. 1x kwartał skonsultuje opracowane IŚR z Uczestnikami/czkami projektu. Do obowiązków Wykonawcy należy modyfikacja IŚR na wniosek Zamawiającego w konsultacji z Uczestnikiem/czką projektu lub/i jego otoczeniem. 3) W materiałach, kwestionariuszach, ankietach etc. Wykonawca będzie używał języka równościowego (Pan/Pani, Uczestnik/czka) oraz łatwego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9, 85121270-6, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) Cena oferty („C1”) 40,00
2) Dodatkowe doświadczenie zawodowe psychologa („D11”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
3) Dodatkowe doświadczenie zawodowe pedagoga uprawnionego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego („D12”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00
4) Dodatkowe doświadczenie zawodowe doradcy zawodowego („D13”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Indywidualne poradnictwo specjalistyczne”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia do wykonania obejmuje: 1) Przeprowadzenie spotkań indywidualnego poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, społecznoprawnego, prawnego, zawodowego w zależności od zdiagnozowanych i zgłaszanych przez Uczestnika/czkę problemów - obszary problemowe mogą dotyczyć występujących sytuacji lub zdarzeń przed przystąpieniem Uczestnika/czkę do projektu (np. w zakresie przepisów prawnych, należnych świadczeń, dostępności do usług, praw i ograniczeń, osobistych związanych z tożsamością psychospołeczną, pełnieniem ról, rodziną, samooceną, edukacją i rozwojem osobistym , jak również przejawów wszelkiej dyskryminacji w stosunku do osób niepełnosprawnych, czy ze względu na płeć) lub w trakcie projektu, pojawiających się podczas zajęć indywidualnych i grupowych, a w szczególności podczas szkolenia zawodowego, które dla Uczestnika/czki może być bardzo dużym obciążeniem psychicznym jak i fizycznym. 2) Spotkania będą prowadzone metodami dostosowanymi do potrzeb indywidualnych Uczestnika/czki wynikających z rodzaju niepełnosprawności, a także w miejscu aktywności Uczestnika/czki projektu np. podczas szkolenia jeżeli wystąpi potrzeba zastosowania techniki obserwacji i potwierdzone kartą indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. 3) Wykonawca przeprowadzi spotkania indywidualnego poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego, społecznoprawnego, prawnego, zawodowego w zależności od zdiagnozowanych i zgłaszanych przez Uczestnika/czkę problemów z psychologiem, pedagogiem uprawnionym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, radcą prawnym lub/i adwokatem, doradcą zawodowym z umiejętnościami pracy z osobami niepełnosprawnymi (indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki projektu). Planowane są od min. 3h do max 9h spotkań z każdym Uczestnikiem/czką - liczba godzin wynikać będzie z indywidualnych potrzeb, tj. łącznie zaplanowano 408h poradnictwa dla 68 Uczestników/czek projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85312320-8, 85121270-6, 85312320-8, 79100000-5, 79140000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) Cena oferty („C2”) 40,00
2) Dodatkowe doświadczenie zawodowe psychologa („D21”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 15,00
3) Dodatkowe doświadczenie zawodowe pedagoga uprawnionego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego („D22”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 15,00
4) Dodatkowe doświadczenie zawodowe doradcy zawodowego („D23”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 15,00
5) Dodatkowe doświadczenie zawodowe radcy prawnego lub/i adwokata („D24”) wyznaczonego do realizacji zamówienia 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pomocy opiekunki przy starszej osobie, Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania14-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, jestem zainteresowany pomocą higieniczną przy osobie (kobieta 97 lat) leżącej. Aktualnie wszystkie czynności wokół swojej mamy żona wykonywała samodzielnie, lecz z powodu problemów z własnym kręgosłupem, potrzebuje pomocy dodatkowej osoby przy czynnościach pielęgnacyjnych (higienicznych) wokół swojej matki.Proszę o kontakt lub wskazówki jak i gdzie działać aby taką pomoc otrzymać. Tel pierwszy to tel żony, proszę na niego telefonować, drugi to jest mój (mąż). Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI