„Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z opieką serwisową na obydwa analizatory oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSosnowiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-12
 • Numer ogłoszenia587987-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587987-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego: „Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z opieką serwisową na obydwa analizatory oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, krajowy numer identyfikacyjny 28854400000, ul. ul. Kościelna  13 , 41200   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 660 885, e-mail dyrektor@imp.sosnowiec.pl, faks 322 661 124.
Adres strony internetowej (URL): www.imp.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.imp.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie forma pismena pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z opieką serwisową na obydwa analizatory oraz dzierżawą laboratoryjnego systemu informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”.
Numer referencyjny: ZP/9/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Lp. Parametry wymagane dla analizatora Parametr wymagany TAK/NIE Odpowiedź Wykonawcy Tak/NIE 1. Dwa analizatory biochemiczne o identycznych parametrach pracujące na tych samych odczynnikach, wyposażone w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i toksykologicznych z tej samej próbki, pracujące w trybie „pacjent po pacjencie” wraz z odpowiednim stołem (jeżeli niezbędny). TAK 2. Jeden analizator fabrycznie nowy, drugi nie starszy niż 2015r. TAK 3. Świadectwo CE dla każdego analizatora. TAK 4. Instrukcja obsługi w języku polskim. TAK 5. Sprzęt dodatkowy : stacja uzdatniania wody o parametrach niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora (1 szt.), klimatyzator (1szt.). Dla każdego analizatora UPS, komputer, drukarka itp. TAK 6. Wewnętrzny laboratoryjny system informatyczny LIS, zapewniający integrację przedmiotu zamówienia oraz 6-ciu dodatkowych analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium, 4 stanowiska komputerowe wyposażone w jednostkę centralną, monitor, klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, 4 drukarki ( w tym 1 do kodów kreskowych). Ogólne wymagania w załączniku nr 2. TAK 7. Identyfikacja odczynników i próbek za pomocą barkodu. TAK 8. W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku obejmujące analizatory, stację uzdatniania wody, klimatyzator, komputery i drukarki systemu LIS. TAK 9. W okresie dzierżawy bezpłatna naprawa analizatorów, stacji uzdatniania wody i klimatyzatora (usługa i części zamienne). TAK 10. Czas oczekiwania na usunięcie ewentualnej awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze. TAK 11. Realizacja zamówienia na odczynniki/ kalibratory/ płyny systemowe w trybie zwykłym do 5 dni kalendarzowych, w trybie pilnym do 48 godz. TAK 12. Dwukierunkowy interfejs do współpracy z siecią informatyczną LIS, dostępna opcja wysyłania zapytań do komputera głównego. TAK 13. Chłodzona przestrzeń na odczynniki na pokładzie analizatorów zapewniająca stałą rzeczywistą temperaturę odczynników. TAK 14. Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych. TAK 15. Dziennik czynności konserwacyjnych. TAK 16. Pomoc elektroniczna dla kodów błędów. TAK 17. Odczynniki gotowe do natychmiastowego wstawienia do analizatora (do pracy) bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. TAK 18. Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych na opakowaniu min. 6 m-cy (licząc od daty dostarczenia). TAK 19. Pojemnik odczynnikowy, np. kaseta, kardridż, itp. o pojemności nie większej niż 250 testów dla badań toksykologicznych (leki, narkotyki,etanol). TAK 20. Czujniki dozowania odczynnika (detekcja pęcherzyków powietrza/spienienia odczynnika). TAK 21. Czujnik obecności próbki, skrzepów i pęcherzyków powietrza. TAK 22. Możliwość stałego kontrolowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. TAK 23. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu liniowości metody dla przynajmniej 80% oznaczanych testów. Dla pozostałych testów możliwość rozcieńczania manualnego po przekroczeniu liniowości metody. TAK 24. Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. TAK 25. Sposób mycia sond/igieł pobierających zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej wartości istotnych klinicznie. TAK 26. Dostęp do próbki zaraz po zaaspirowniu przez analizator. TAK 27. Praca całodobowa z możliwością dostawienia kolejnych próbek w każdym momencie pracy analizatora. TAK 28. Wymagane metody pomiaru: fotometria, turbidymetria, polaryzacja fluorescencji. TAK (podać metody pomiaru) 29. Analiza w fazie ciekłej. TAK 30. Pojemność karuzeli odczynnikowej dla nie mniej niż 30 oznaczeń (chłodzonych pozycji) dla każdego z analizatorów. TAK (podać liczbę miejsc na pokładzie) 31. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu. TAK 32. Stabilność odczynnika na pokładzie po otwarciu nie mniej niż 5 tygodni dla przynajmniej 80% oznaczanych parametrów. TAK 33. Częstotliwość kalibracji nie częściej niż co 14 dni dla nie mniej niż 80% wymaganych parametrów. TAK 34. Odczynniki płynne i gotowe do użycia dla nie mniej niż 90% wymaganych parametrów biochemicznych i 100 % wymaganych parametrów toksykologicznych, tj. leki, narkotyki, alkohol etylowy(oryginalna kaseta, fleks, kartridż itp.), bez potrzeby przygotowania/zmieszania/rozpuszczania itp. Załącznik nr 1. TAK 35. Możliwość przechowywania rozpoczętego odczynnika w lodówce poza analizatorem. TAK OGÓLNE WYMOGI KONIECZNE DLA OFEROWANEGO LIS- LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO; 1.Sprawna rejestracja próbek pacjentów przebiegająca na jednym stanowisku 2.Rejestracja pacjentów wymagająca kodów kreskowych 3.Importowanie wyników badań bezpośrednio z analizatora będącego przedmiotem zamówienia i 6 analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium do programu LIS z równoczesną możliwości manualnego wpisywania wartości wyników dla części parametrów. 4.Możliwość drukowania raportów dziennych wszystkich pacjentów wraz z wynikami badań. 5.Wyniki pacjentów drukowane na drukarce laserowej, wydruki zawierają wszystkie dane wymagane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych. 6. LIS umożliwia uzyskanie zbiorczego wyniku (karty) dla każdego pacjenta dla dowolnie wybranego przedziału czasowego, umożliwia wydruk odpisu wyniku z archiwum. 7.Prawidłowa archiwizacja danych pacjenta i wszystkich uzyskanych wyników badań, dokumentacja jest odtwarzalna i odnajdywana w krótkim czasie, jest możliwość dostępu do danych zarchiwizowanych podczas pracy w pracowniach. 8.Szybki dostęp do danych statystycznych - możliwość przygotowania zestawień miesięcznych z liczby wykonanych oznaczeń z podziałem na oddziały. 9.Możliwość wprowadzenia kilku zakresów referencyjnych dla wybranych parametrów w zależności od wieku i płci pacjenta, komentarzy do zakresów referencyjnych, informacji o metodach badań, rodzaju próbek badanych. Możliwość utworzenia różnych szablonów dla wyników badań. 10.Możliwość prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w systemie. 11. Wyposażenie: - 4 stanowiska komputerowe z czytnikami kodu kreskowego do niezależnej rejestracji pacjentów i manualnego wprowadzania wyników, - 3 drukarki laserowe (1 z automatycznym drukiem dwustronnym), 1 drukarka kodów kreskowych; wydruk wyników w formacie A5, raportów zestawień itp. w formacie A4, - niezbędna infrastruktura (okablowanie, sprzęt sieciowy, UPS itp.) 12. Bezpłatne przeniesienie wszystkich danych z aktualnie używanego systemu do oferowanego systemu LIS. System biochemiczny – wykaz wymaganych parametrów. Nazwa badania Odczynnik płynny i gotowy do użycia TAK/NIE 1. Acetaminofen - surowica/osocze 2. Albuminy - surowica/osocze 3. Alkohol etylowy - surowica/osocze/krew pełna 4. Amfetamina/Metamfetamina - mocz 5. Amoniak - surowica/osocze 6. Amylaza - surowica/osocze/mocz 7. Benzodwuazepiny - surowica/osocze 8. Białko całkowite - surowica/osocze 9. Białko - mocz 10. Bilirubina - surowica/osocze 11. Cholesterol całkowity - surowica/osocze 12. Cholesterol HDL - surowica/osocze 13. Cholesterol LDL - surowica/osocze 14. Cholinesteraza - surowica/osocze 15. CRP - surowica/osocze 16. Digoksyna - surowica/osocze 17. Fenobarbital - surowica/osocze 18. Fosfataza alkaliczna - surowica/osocze 19. GGTP - surowica/osocze 20. Glukoza - surowica/osocze 21. Kannabinole - mocz 22. Karbamazepina - surowica/osocze 23. Kinaza keratynowa CK - surowica/osocze 24. Kinaza keratynowa frakcja MB (aktywność) - surowica/osocze 25. Kreatynina wg Jaffe - surowica/osocze/mocz 26. Kreatynina metodą enzymatyczną - surowica/osocze 27. Kwas moczowy - surowica/osocze/mocz 28. Kwas walproinowy - surowica/osocze 29. Mioglobina - surowica/osocze 30. Mleczany - surowica/osocze 31. Mocznik - surowica/osocze 32. Opiaty - mocz 33. RF - surowica/osocze 34. Salicylany - surowica/osocze 35. Teofilina - surowica/osocze 36. Transaminaza alaninowa ALT - surowica/osocze 37. Transaminaza aspargininowa ASPAT - surowica/osocze 38. Trójglicerydy - surowica/osocze 39. Żelazo - surowica/osocze

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42931100-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum, 2 usługi na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników, odpowiadające swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego powyżej- dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, -wykaz usług- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum, 2 usługi na dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników, odpowiadające swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł.(słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109 poz.1158, z późniejszymi zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING 10 1050 1360 1000 0023 5708 3407 określając tytuł wpłaty i numer sprawy. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 6. Okres ważności wadium winien obejmować cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Z zastrzeżeniem pkt. 10, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 8 ppkt. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów). 5,00
Możliwość wprowadzenia własnej metody – „wolny kanał” 5,00
Kalibratory i kontrole w postaci płynnej gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji dla nie mniej niż 80 % oznaczanych parametrów. 5,00
Możliwość dostawiania odczynników do karuzeli analizatora bez konieczności zatrzymywania aparatu 5,00
Dostępność serwisu w soboty, niedziele i święta. 5,00
Pomiar interferencji ze strony próbki (próbki hemolityczne, żółtaczkowe i lipemiczne). 5,00
termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie fryzury dla pięciu osób u klienta, Częstochowa
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania09-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie fryzury dla pięciu osób na przyjęcie ślubne z dojazdem do klienta w dniu 04.08.2018 roku. Zainteresowanych proszę o kontakt.