Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN/20
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrudziądz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-02-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia511976-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 511976-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego: Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN/20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, krajowy numer identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, , e-mail przetargi@bieganski.org, , faks 56 4621334.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.bieganski.org

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.bieganski.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście
Adres:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej - znak sprawy: Z/8/PN/20
Numer referencyjny: Z/8/PN/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej zgodnych z opisem oraz ilościami zamieszczonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia, w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – koszty utylizacji zużytych asortymentów są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;  przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: Zadanie 1: Zestawy jednorazowe do ureterorenoskopii zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 2: Zestaw laparoskopowy, trokary, worki i klipsy do laparoskopii zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 2 części. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 3. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy). Dostarczane asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze serii. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). 6. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 7. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 33141620-2 - zestawy medyczne 8. Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta, nazwę handlową, nr katalogowy zaoferowanego asortymentu. 9. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. 10. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. 12. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w sytuacji, gdy Zamawiający dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zawierający dopuszczone rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym/opisie przedmiotu zamówienia stosownych zmian

II.5) Główny kod CPV: 33141620-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 2 zadania 2) Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 p.z.p. 3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.) tj. aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty powinien złożyć każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.):  aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.). Dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) formularz ofertowy – stanowiący załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument należy złożyć w formie oryginału. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa, informacje o podwykonawcach. 4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej (pkt 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:  obniżenia cen jednostkowych przedmiotu umowy, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  zmiany przedmiotu zamówienia na przedmiot zamówienia o równych lub wyższych parametrach przy zachowaniu cen nie większych niż wskazane w umowie w sytuacji, gdy dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zmiany ze wskazaniem parametrów produktu nowo zaproponowanego, ze wskazaniem producenta, nazwy handlowej oraz uzasadnieniem okoliczności zmiany i faktu niemożliwości przewidzenia tej zmiany przez Wykonawcę na etapie składania oferty. Zamawiający po dokonaniu weryfikacji zgodności nowo proponowanych produktów zaakceptuje lub negatywnie rozpatrzy wniosek o zmianę - w przypadku gdy wymagania minimalne w zakresie parametrów, właściwości, standardów jakościowych nie zostaną spełnione.  możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie, jednakże nie dłużej niż o 6 miesięcy od upływu terminu pierwotnie wskazanego w umowie. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy PZP możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Ad.1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku VAT, zastosowanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w przedmiotowym postepowaniu. Ad.2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części stanowiącej koszty ponoszone na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników (dotyczy umów pracowników z minimalnym wynagrodzeniem) albo w ramach umowy cywilno – prawnej (dotyczy umów zleceniobiorców/wykonujących dzieło z minimalną stawką godzinową) w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji kalkulacji z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana uwzględniać będzie wyłącznie wzrost wynagrodzenia w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ustalonym minimalnym wynagrodzeniem lub minimalną stawką godzinową. W opisanym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz wykazania wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne. Ad.3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu i wysokości składek określonych w pkt. 3 w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji formularza cenowego stanowiącego załącznik do umowy jako podstawy ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia stanowić będzie zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy zawierający szczegółowe dane analityczne z uwzględnieniem zmian jak wyżej. Uzasadnione zastrzeżenia i zmiany Zamawiającego do tak przedłożonych kalkulacji będą wiązały strony w przedmiocie ustalenia obowiązującej stawki roboczogodziny. Ad.4) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W opisanym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego, który będzie zawierał sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji Formularza cenowego. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne.  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostaną wprowadzone do umowy stron w formie aneksu. Zmiany jak powyżej pkt 1), 2), 3), 4) wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i udowodnieniem zaistniałych okoliczności. 5. Postanowienia § 5 ust. 4 z wyłączeniem ust. 4 pkt 1) obowiązują w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (86- 300) Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976 . 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych osobowych: • Kontakt do administratora danych osobowych: email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org, lub pisemnie na adres siedziby administratora - (86-300) Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) Grudziądz, ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: Z/8/PN/20 w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą w celu realizacji umowy Z/…/20. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Informuje, że dane te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zestawy jednorazowe do ureterorenoskopii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy jednorazowe do ureterorenoskopii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zestaw laparoskopowy, trokary, worki i klipsy do laparoskopii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw laparoskopowy, trokary, worki i klipsy do laparoskopii
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141620-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie firan, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję zmienić firany w salonie (szer pokoju 540cm ) przy czym chce firany bez zasłon, a więc dosyć bogate. Firana taka aby nie rasować. Taśma taka aby sporo było pomarszczone. Wysokośc 252. Mam karnisz typu rurka z żabkami, a więc u góry tak wszyta taśma żeby po zaczepieniu firan na żabkach nie było widać żabek. Firana ma składać się z dwóch części albowiem jest wyjście na taras. Punkt styczny obu firan to 180cm od prawej strony firany patrząc na okno.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynku kancelarii leśnictwa Połoski
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Zdrowie i uroda: DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH .
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI